Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

 

 
 

 

Съобщение

На 23 март 2018 г. от 18:50 часа по БНТ2 можете да гледате документалния филм „Капитаните печелят срещу генералите“. Филмът разказва за епичната и решителна битка край Сливница в Българско-сръбската война през 1885-а година. Под ръководството на княз Александър Батенберг /начело на армията си/, младите талантливи офицери и безкрайно смели войни започват битката край Сливница, Алдомировци, Гургулят и Братушково. Споменава се и за участието на капитан Кисов и водения от него Брезнишки отряд. Дуелът тогава е капитани срещу генерали, поручици срещу майори. Резултатът е известен – победа на България и вписване на битката в аналите на световната военна история.

 

 

21.03.2018 г.

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-160/20.03.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година -2017/2018 г./ на свободни имоти – пасища, мери и ливади от ОПФ по реда чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, в които ще се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система:

I.Свободни имоти:

Имотите по Решение №557/25.01.2018 г. на Общински съвет Брезник, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от Заповед №РД_2-160/20.03.2018 г.

Имотите по Решение №567/22.02.2018 г. на Общински съвет Брезник, съгласно Приложение №2, което е неразделна част от Заповед №РД_2-160/20.03.2018 г.

Вижте пълния текст на обявата

 

16.03.2018 г.

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-149/15.03.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

 

 


 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 - 30 март 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Община Брезник

На 29.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 30.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: Александър Филипов, Андрей Михайлов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Видрица, Владо Захариев, Воин, Георги Ив Бунджулов, Граово, Гребен, Жданов, Комсомолец, Мала Река, Могилица, Нестор Петров, Пети Конен Полк, Славей, Стоян Миленков, Цвета Лумбарова, Шипка

На 26.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 27.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ На 28.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Непразненци

На 27.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Режанци

На 28.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник: Андрей Михайлов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Воин, Георги Ив Бунджулов, Жданов, Комсомолец, Мала Река, Пети Конен Полк, Славей, Стоян Миленков, Цвета Лумбарова, Шипка; Садовик; Слаковци

На 30.03.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Горна Секирна: Местн.Валога

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

 

 

 

 

Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна

 

Заповед №РД_2 -131/01.03.2018 г. относно недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите

 

ЗАПОВЕД 868/11.10.2017 г. относно предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктурата, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Брезник и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2017 – 2018 година

 

 

Информация, свързана с почистване на пътищата през зимен сезон 2017 – 2018 г. Карта на община Брезник

 

 

Мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон и действия при възникнал пожар

 

 Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 

Заповед № РД_2–931/01.11.2017 г. относно определяне границите на районите и вида на предлаганите услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 година в населените места на община Брезник

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2018 година може да заплащате от 02.02.2018 г.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2018 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 

График за сметоизвозване м.03.2018 г.

  

19.12.2017 г.


Заповед № РД_2–1057/18.12.2017 г. относно сключване на едногодишни договори за наем на полски пътища за стопанската 2017/2018 г.

 09.11.2017 г. Постановено становище по екологична оценка №ЕО-2-2/2017 г. на ОУП на община Брезник - вижте тук

 


17.10.2017 г.

 


ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРЕЗНИК С МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СЪХНЕНЕ НА ИГЛОЛИСТНИТЕ КУЛТУРИ, В СЛЕДСТВИЕ НА НАПАДЕНИЯ ОТ БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ

 


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обява за инвестиционно предложение от "Ц

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяве ВИ, че Петър Стаменов Тодоров живущ в град Перник, ул.”Отец Паисий”, бл.94,вх. „А”, ет....

Четвъртък, 22 Март 2018

прочетете повече

Обявява за таен търг за отдаване под нае

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-160/20.03.2018 г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от ...

Сряда, 21 Март 2018

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: “Производство на натурален лактобацилус булгарикус /lactobac...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "Б

Обява за обществеността Уведомяваме Ви, че „БОКА 2020“ ЕООД, гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №12, ЕИК 204263...

Вторник, 20 Март 2018

прочетете повече

Обява за търг за отдаване под наем на и

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-149/15.03.2018 г. обявява търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост: І. Опи...

Петък, 16 Март 2018

прочетете повече

Публично обсъждане на отчета за касовото

ОБЯВА На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общински съвет – гр.Брезник, кани жителите на общината ...

Понеделник, 12 Март 2018

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

02.03.2018 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-526/5/ от 02.03.2018 г. Общи...

Петък, 2 Март 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди от 22.12.2017 г. относно разпределение на масивите за ползване в землищата на: с. Арзан с. Бабица с. ...

Петък, 9 Февруари 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди от 29.12.2017 г. относно разпределение на масивите за ползване в землищата на: с. Бегуновци с. Брусник с. Гигинци с. Конска с. ...

Петък, 9 Февруари 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди от 22.12.2017 г. относно разпределение на масивите за ползване в землищата на: гр. Брезник с. Долни Романци с. Ребро с. Садовик с. ...

Петък, 9 Февруари 2018

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди от 20.12.2017 г. относно разпределение на масивите за ползване в землищата на: с. Брезнишки Извор с. Брусник с. Конска с. Муртинци с. Сопица с. ...

Петък, 9 Февруари 2018

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ

  ОБЯВЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице ЕТ Парафлай-Лидия Джерманова представлявано от Лидия Джерманова, гражданств българско и телефон за ...

Четвъртък, 11 Януари 2018

прочетете повече

Информация за преценяване необходимостта

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: 1. (Из...

Четвъртък, 28 Декември 2017

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповед РД-409/06.12.2017 г. относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Режанци, община Брезник, област Перник, съгласно подписаното ...

Сряда, 13 Декември 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "М

    Уведомяваме Ви, че фирма „МЕГАСТРОЙ” ООД, област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. Владо Радославов №46, служ. тел...

Понеделник, 27 Ноември 2017

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Прав

Докладна записка относно Проект за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и ...

Четвъртък, 23 Ноември 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 44 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 892910