Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

 

 

 

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРИЗОВАВА КЪМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

ВИЖТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ И ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ

 

  

Заповед №РД_2-550/22.06.2017 г. относно  обявяване на Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като „служебна тайна

 

Заповед на кмета във връзка със спазване на изискванията на Наредба №8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 

Вижте пълният текст на заповедта

 

 

19.07.2017 г. - Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на община Брезник

 

 

 

17.07.2017 г.

 

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП НА ПОДБОРА - ИНТЕРВЮ

 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК, С КОИТО ЩЕ БЪДАТ СКЛЮЧЕНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

 

 

14.07.2017 г.


ОБЯВА


На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общински съвет – гр.Брезник, кани жителите на общината на 21.07.2017 г. от 10.30 часа в малкия салон на читалище “Просвещение 1870” – Брезник на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА 2016 г.

 

Допълнителна информация на тел. 07751/24-29

 

 

 

14.07.2017 г.

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” ОДОБРЕНИ НА ПЪРВИ ЕТАП – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” КЪМ ОБЩИНА БРЕЗНИК ПО ДОГОВОР BG05M9OP001-2.002-0180-C001

 

 

 

 

13.07.2017 г.

 

За вас работодатели


Дирекция “Бюро по труда”- провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Перник уведомява работодателите от общините Перник, Радомир Трън, Брезник, Земен и Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва: вижте цялата информация

 

11.07.2017 г. - Становище по докладни №6100 56/17.05.2017г. на Кмета на Община Брезник и Докладна № 152/13.06.2017г. на Председателя на ОбС-Брезник за промени на Наредбата за таксите и цени на услугите съгласно ЗМДТ

 

10.07.2017 г.

 

ОБЯВА За обществеността

Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци с код R12 и код R13”,Фирма ЕТ „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС-Методи Петков”, гр. София 1616, Район Витоша, ул.”Подграмада” №37, ЕИК 121021041, предоставя на община Брезник обществен достъп до информацията по приложение №2 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 07751/20-34;20-10; GSM 0899946040

 

График за сметоизвозване м.07.2017 г.

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 17 - 21 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

На 17.07.2017 г. /10:00 - 16:15 ч./ - Режанци Къща

На 17.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник Васил Левски 10, 9, 15, 5, 8, 18, 13, 17, 10а, 7, 1, 14, 12, 4, 16; Георги Ив Бунджулов 60., 58., Каравана, 64., 58, 56, 60; Елена Георгиева 7, 2, 3, 9, 1, 13, 5; Зора 1, 4, 2; Йордан Стефанов 12, 6, 4., 8, 22, 24, 26, 10, 5, 16, 4; Радослав Григоров 6а, 7; Славянска 3, 8, 2, 10, 1, 12, 6, 5, 4; Цвета Лумбарова 41; Чорни 10; Чуряк 7, 3, 1, 4, 1.

На 18.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Душинци Вила;С. Ерул Мах.Маринкова

На 18.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Брезник Васил Левски 10, 9, 15, 5, 8, 18, 13, 17, 10а, 7, 1, 14, 12, 4, 16; Георги Ив Бунджулов 60., 58., Каравана, 64., 58, 56, 60; Елена Георгиева 7, 2, 3, 9, 1, 13, 5; Зора 1, 4, 2; Йордан Стефанов 12, 6, 4., 8, 22, 24, 26, 10, 5, 16, 4; Радослав Григоров 6а, 7; Славянска 3, 8, 2, 10, 1, 12, 6, 5, 4; Цвета Лумбарова 41; Чорни 10; Чуряк 7, 3, 1, 4, 1.

На 19.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Банище

На 19.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Сопица

На 20.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Банище

На 20.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бегуновци Къща

На 21.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Банище

На 21.07.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Садовик Къща

 

 

03.07.2017 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка със изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Обява за прием на документи за провеждане на процедура за подбор:

За избор на персонал за предоставяне на социални услуги в „Център за услуги в домашна среда” към Община Брезник , във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Вижте пълния текст на обявлението

 

 

 

Вижте пълния текст на обявата и Приложение 2

 

 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

  

14.06.2017 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ в сила от 19.05.2015 г.

 

14.06.2017 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с Решение №162 от 21.04.2005 г.


 


 

 

23.05.2017 г.

 

ОБЯВА

Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите /П на ЗИД на ЗГ/ (ДВ, бр. 60/2015г.), комисия изготви и утвърди списъци на поземлени имоти на територията на Община Брезник притежаващи характеристика на гора смисъла на чл.2, ал.1, т. 1 от Закона за горите.

В изпълнение на §49, ал.7 от ПЗР на ЗГ и т. III.3 от Заповед №131 от 21.01.2016 г., обявяваме списъка за Вашето землище за запознаване в срок от 2/два/ месеца на собствениците на засегнати имоти считано от 29.05.2017година.

В едномесечен срок след изтичането на горепосочения срок собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения в Община Брезник.

Протокол и списъци на имотите по землища

 

 

17.05.2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ на територията на община Брезник

 

 

Разяснения от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград за жителите на община Брезник, свързани с изграждане и регистриране на кладенци.

 

 

 

 

02.05.2017 г.

Протокол №1 от 27.04.2017 за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади – вижте тук

 

 

07.04.2017 г.

 

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник № РД-118/07.04.2017 г., № РД-119/07.04.2017г. и № РД-120/07.04.2017 г.,

Относно: Одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с.Гоз, с. Бабица и с. Арзан, община Брезник, област Перник, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2017 г. и одобряване разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите.

Вижте заповедите тук

 

 

 

 

 

10.03.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027 ГОДИНА И МОТИВИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

 

 

 

06.03.2017 г.

 

Заповед на ОД "Земеделие" - Перник относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник


 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.3 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №365/23.02.2017 г. на ОбС Брезник/

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

В А Ж Н О !

 

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2017 година ще се заплаща от 08.02.2017 год.

На предплатилите за цялата година до 30 април 2017 г. се прави отстъпка 5 %.

 

 

 

 

 

06.12.2017 г.

Заповеди на кмета на общината за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

За обект 1

За обект 2

За обект 3

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Проект на Наредба за водене на регистър

19.07.2017 г. - Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно ...

Сряда, 19 Юли 2017

прочетете повече

СПИСЪЦИ НА ОЦЕНЕНИ КАНДИДАТИ И СПИСЪК Н

17.07.2017 г.   СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ И ДОМАШЕН ПОМОЩНИК СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП НА ПОДБОРА - ...

Понеделник, 17 Юли 2017

прочетете повече

СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” ОДОБРЕНИ НА ПЪРВИ ЕТАП – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕ...

Петък, 14 Юли 2017

прочетете повече

Обява за публично обсъждане на отчета за

ОБЯВА На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общински съвет – гр.Брезни...

Петък, 14 Юли 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от БУ

ОБЯВА За обществеността Уведомяваме Ви, че фирма БУЛСАТКОМ ЕАД , ЕИК130408101 , София , ул.Магнаурска школа 15 , Т...

Сряда, 12 Юли 2017

прочетете повече

Становище по докладни за промени на Наре

Становище по докладни №6100 56/17.05.2017г. на Кмета на Община Брезник и Докладна № 152/13.06.2017г. на Председателя на ОбС-Брезник за промени ...

Вторник, 11 Юли 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от ЕТ

    ОБЯВА За обществеността Съгласно чл.6, ал.9, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за изв...

Понеделник, 10 Юли 2017

прочетете повече

Обявление по договор за безвъзмездна фин

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка със изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги в ...

Понеделник, 3 Юли 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управлението на общинските пътища, приета с Решение №162 от 21....

Сряда, 14 Юни 2017

прочетете повече

Проект на Наредба за изменение и допълне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ ...

Сряда, 14 Юни 2017

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

12.06.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е № 7000- 333(...

Понеделник, 12 Юни 2017

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надда

Община Брезник, на основание заповед № РД_2- 498/07.06.2017 г., обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем...

Сряда, 7 Юни 2017

прочетете повече

Уведомление от Басейнова дирекция "Запа

Вижте пълния текст на Уведомлението от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" гр. Благое...

Понеделник, 29 Май 2017

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение от "

  О Б Я В А „ДИВА” ООД, гр. Перник с управител Евелина Новакова Петрова Н...

Понеделник, 29 Май 2017

прочетете повече

Протокол на комисия за определяне и утвъ

ОБЯВА Уведомяваме Ви, че в съответствие с разпоредбите на § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на Зак...

Вторник, 23 Май 2017

прочетете повече

Списъци на кандидати за потребители на с

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗА „КОМУНАЛНО – БИТОВИ НУЖДИ” СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТ...

Понеделник, 22 Май 2017

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 5 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

 

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

 

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/  

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 744236

Настройки