Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник

 

Съобщения

 


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

Изтеглете от тук

 

ПРИ ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ

ПОЗВЪНЕТЕ НА:

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ: 112

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГР. БРЕЗНИК: 07751/38-73

ОБЩИНА БРЕЗНИК, ДЕЖУРЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ:

07751/20-34;20-10;20-67, GSM: 0899946040

 

Препоръки за пожарна безопасност и Правила за действие при пожар в сграда

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA

 

 

 

 

Община Брезник, отдел „МДТ” уведомява всички данъчно задължени лица, че от 15.02.2016 г. могат да плащат дължимите данъци и такси за 2016 г.

Плащания могат да бъдат извършвани на гише №3 в сградата на общината, чрез представителствата на EASY PAY в цялата страна или по банков път. Справка за задълженията може да се направи онлайн на сайта на община Брезник с пин код, който се получава от отдел „МДТ”.

 

 

СТАТУТ НА „ГРАОВСКИ СЪБОР ВИДОВДЕН”® 2016

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

31.05.2016 г. Докладна записка за предложение за промяна на Наредба №1 за осигуряване и поддържане на общественият ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник и мотивите за промяна 

 

 

 

17.05.2016 г.

 

Списък на допуснатите кандидати до конкурсите за младши експерти

 

Списък на недопуснатите кандидати до конкурсите за младши експерти

 


 

 

14.05.2016 г.

 

Заповед № АК-5/11.05.2016 г. на областния управител на област Перник относно връщане като незаконосъобразни за ново обсъждане в общински съвет Брезник решения

 

 

 

 

 

10.05.2016 г.

 

ДО

Министерство на околната среда и водите

ул. "У. Гладстон"  67

София 1000,

З А Я В Л Е Н И Е


от Васил Михайлов Узунов – Кмет на община Брезник

За издаване на  балнеологична оценка  удостоверяваща качествата на минерална вода от находище „Желязна вода“

местност „Свети Никола“ /Лесков дол/, водоизточник “Галерията“ в землището на гр. Брезник.

 

 

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДО СТОПАНИТЕ НА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

  

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДПРИЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО ЗАРАЗЕН МОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ ПО ЕДРИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

 

 

03.05.2016 г.

 

Заповед на кмета на община Брезник относно мерките за предотвратяване появата и разпространението на „Заразен модуларен дерматит на територията на общината и информация за заболяването

 

График за сметоизвозване за м. май.

 

28.04.2016 г.

 

Протокол №1 на комисия, назначена със заповед №3-5/07.04.2016 г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал.2 от чл.37и от ЗИД на ЗСПЗЗ


 

 

26.04.2016 г.

 

ОБЯВА

Община Брезник на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №348 от 22.04.2016 г. на кмета на община Брезник обявява конкурси за назначаване на държавни служители при следните условия:

Вижте пълния текст на обявата

 

12.03.2016 г.

 

Заповед на кмета във връзка с плащане от ползвателите на полски пътища - вижте пълния текст

 

12.03.2016 г.

 

Заповед на кмета във връзка със забраняване на пашата на селскостопански животни в определени в заповедта територии - вижте пълния текст

 

 

01.03.2016 г.

 

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ /приет с Решение №80/25.02.2016 г. на ОбС Брезник/

 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със Закона за управление на отпадъците, Наредба за третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), Община Брезник има сключен договор с оползотворяващи организации, за събиране и транспортиране на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване и батерии.

Гражданите могат да предадат безплатно излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори от домовете, въз основа на предварително подадена от тях заявка на

e –mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или на тел.: 07751/25-14.

Отпадъците ще се събират от мобилни екипи на фирмата.

За допълнителна информация: Община Брезник , тел: 07751/25-14

Детелина Виденова - мл. експерт „ЕХ и КД“ към Община Брезник.


 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ

ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА ,ЧЕ: ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.05.2016 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 9400-1431/3/ от 30.05.2016 г. ...

Понеделник, 30 Май 2016

прочетете повече

Съобщение относно публично обявяване на

14.05.2016 г. Съобщение относно публично обявяване на заявление от "Био енерджи груп" ООД за издаване на разрешително за водовземане от под...

Събота, 14 Май 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от ”Нат

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Уведомяваме Ви, че фирма Натурекс ЕООД, гр. София, ул.Позитано 9, тел:0887202972 naturex@dir.bgq гр. .Со...

Понеделник, 9 Май 2016

прочетете повече

Предложение за промяна в Наредбата за ме

03.05.2016 г.   На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и ч...

Вторник, 3 Май 2016

прочетете повече

Протокол №1 за определяне на полагащата

28.04.2016 г. Протокол №1 на комисия, назначена със заповед №3-5/07.04.2016 г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, ...

Четвъртък, 28 Април 2016

прочетете повече

Обява за провеждане на конкурси за назна

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за ...

Сряда, 27 Април 2016

прочетете повече

Публично обявяване на заявление от ЮЗДП

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Съобщение Относно: Публично обявяване на заявление от ЮЗДП ДП ТП „Държавно Гор...

Сряда, 27 Април 2016

прочетете повече

Предложение за промяна в Наредбата за ме

14.04.2016 г. Докладна записка от Васил Узунов - кмет на Община Брезник относно намаление на таксата за ползване на ...

Четвъртък, 14 Април 2016

прочетете повече

Обявления за инвестиционни намерения от

13.04.2016 г. ОБЩИНА БРЕЗНИК уведомява обществеността на община Брезник за инвестиционни предложения: 1. „Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж „Ка...

Сряда, 13 Април 2016

прочетете повече

Съобщение относно откриване на процедура

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Съобщение Относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-278/02.12.2015 г. за откриване на процедура за издаване на ...

Понеделник, 28 Март 2016

прочетете повече

Списък на пасища, мери и ливади за общин

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.1 от ЗСП...

Вторник, 1 Март 2016

прочетете повече

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник по р

Заповеди на ОД "Земеделие" - Перник по реда на чл. 37в , ал. 4 от ЗСПЗЗ относно създаване на масиви за ползване в ...

Петък, 12 Февруари 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уведомява обществеността на гр. Бре...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Обява за инвестиционно намерение от "Асе

„АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник ОБЯВА „АСЕН АСЕНОВ - М” ЕООД гр. Брезник уве...

Четвъртък, 7 Януари 2016

прочетете повече

Заповед за определяне на райони за смето

ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗАПОВЕД № 1241 Брезник, 02.11.2015 г.   На осно...

Четвъртък, 5 Ноември 2015

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 7 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

Вход за потребители

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 607772

Настройки