Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Община Брезник
    Съобщения

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК

Брошура - Правила за пожарна безопасност

Брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“

При необходимост позвънете на:

Община Брезник, Дежурен Общински съвет  по сигурност:

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

 

 

 

  

 

 

Заповед РД_2-861/31.10.2019 г. относно мерки за намаляване последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2019-2020 на територията на община Брезник

 

Заповед РД_2-852/29.10.2019 г. относно определяне границите на районите по сметосъбиране на територията на община Брезник

 

 

ОИЦ - ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В БРЕЗНИК

На 11.12.2019 г. (сряда), от 10:00 ч. в Народно читалище „Просвещение 1870“ - гр. Брезник, екипът на Областен информационен център - Перник ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури за набор на проектни предложения по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Вижте подробности

 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК ОРГАНИЗИРА ХVII МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „СУРОВА БРЕЗНИК ’2020” НА 18 ЯНУАРИ 2020 ГОД.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ СТАТУТ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА - вижте подробности

 

 

Представяне на Проект „Приеми ме 2015“ - Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020г.

 

Вижте Презентация и Филм


 

 

Уважаеми жители на общината,

във връзка с продължилото засушаване и недостатъчно количество валежи, ви призоваваме за пестеливо използване на водата – изключително само за питейно – битови нужди.

 

 

 

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на:

- с. Арзан, община Брезник – Заповед №РД-437/29.11.2019 г.

- с. Долна Секирна, община Брезник – Заповед №РД-446/02.12.2019 г.

- с. Долни Романци, община Брезник – Заповед №РД-438/29.11.2019 г.

- с. Горни Романци, община Брезник – Заповед №РД-439/29.11.2019 г.

- с. Ноевци, община Брезник – Заповед №РД-441/29.11.2019 г.

- с. Станьовци, община Брезник – Заповед №РД-440/29.11.2019 г.

 

2.12.2019 г.

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на:

- с. Бегуновци, община Брезник – Заповед №РД-428/27.11.2019 г.

- с. Билинци, община Брезник – Заповед №РД-432/27.11.2019 г.

- с. Красава, община Брезник – Заповед №РД-408/13.11.2019 г.

- с. Муртинци, община Брезник – Заповед №РД-429/27.11.2019 г.

- с. Непразненци, община Брезник – Заповед №РД-431/27.11.2019 г.

- с. Ярославци, община Брезник – Заповед №РД-430/27.11.2019 г.

 

 

 

За жителите на Община Брезник

 

Пояснение във връзка със зачестилите въпроси относно повишаване на такса битови отпадъци:

1. Увеличението на такса смет не е свързано с честотата на сметоизвозване в община Брезник или броя на съдовете за събиране на сметта.

2. Съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците от 2011 г. общините плащат така наречените отчисления за всеки тон депониран отпадък, които имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Всяка следваща година сумата се увеличава както следва:

2011 г. – 3 лв./т

2012 г. - 9 лв./т

2013 г. - 15 лв./т

2014 г. - 22 лв./т

2015 г. - 28 лв./т

2016 г. - 36 лв./т

2017 г. - 40 лв./т

2018 г. - 45 лв./т

2019 г. - 57 лв./т

2020 г. - 95 лв./т

Видно от данните увеличението на такса смет се налага заради почти двойния скок на таксата за отчисления за 2020 г. спрямо 2019 г.

3. От 2016 г. събраните отпадъци се извозват на Регионално депо – Перник и за обработка на тон отпадък се заплащат такси:

- 26,50 лв. за сепариране на тон битов отпадък - /сортиране на всички откарани битови отпадъци по видове, хартия, картон, пластмаса и др./

- 17,34 лв. за депониране на тон битов отпадък /след сортирането останалия отпадък който не може да се използва повторно се заравя и запръстява на Регионално депо - Перник/

 

За по-голяма яснота ви предоставяме Акт 44/01.11.2019 г. за извозен отпадък до Регионално депо – Перник за периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. и начислените такси.

 


 

26.11.2019 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

1. „Изграждане на „Система от 6 броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 kV на помпена станция в ПИ 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник, община Брезник и

2. Хранителен водопровод РЕ063 от ПИ 06286.104.10 по КККР на гр. Брезник до УПИ 11-72.29,72.30,72.31,72.46, кв. 129 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура” по РП на гр. Брезник, община Брезник, област Перник“

Настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение е изготвена съгласно изискванията на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25/2003г., поел. изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.) и писмо изх. № 26-00-765/11/18.09.2019г. на РИОСВ - Перник, с което е определена приложимата процедура по глава шеста от ЗООС — преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение.

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„Трейс Рисорсиз“ ЕООД, ЕИК: 175085154

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 102, БЦ „Белисимо“, ет. 6, Управител на фирмата-възложител: инж. Атанас Тасмов

 

Вижте пълния текст на информацията

 

 

20.11.2019 г.

ОБЯВА

Община Брезник на основание чл.10а, ал.1 и ал .2 от Закона за държавния служител, чл.13 ал.1 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД_2-895 от 18.11.2019 г. на кмета на Община Брезник

обявява конкурс

за длъжността: Директор /той и главен счетоводител/ на дирекция “Административно, правно и нормативно обслужване и финансово-счетоводни дейности ”в Община Брезник.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше -магистър , квалификация в областта на счетоводството и контрола, финансите и др.

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от ЗДСл

- Професионален опит – 4 години работа в областта счетоводство, финансите и бюджетната сфера или административното обслужване.

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от ЗДСл

2. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика ще бъде публикувана в Административния регистър и запознаване на място при подаване на документите за участие в конкурса.

 

Вижте пълния текст на обявата

 

Повече подробности във връзка с провеждане на конкурса можете да видите в Административния регистър на адрес http://iisda.government.bg/ - секция „Конкурси“

 

 

18.11.2019 г.

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г.

 

 

УВЕДОМЯВАМЕ

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Брезник има инвестиционно предложение за „Рекултивация на общинско сметище гр. Брезник“

 

Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в местността „Чифлик“, землище на гр. Брезник, община Брезник, поземлен имот №06286.59.28, собственост на Община Брезник.

 

Вижте пълния текст на обявата

 

18.11.2019 г.

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

 

 

График за сметоизвозване м.11

 

 

14.11.2019 г.

 

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директора на ОД“Земеделие“ - Перник, относно определяне на състав на комисиите по землища за сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади /ПМЛ/ между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Брезник

 

12.11.2019 г.

 

 

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на:

- с. Завала, община Брезник – Заповед №РД- 398/05.11.2019 г.

 

- с. Гърло, община Брезник – Заповед №РД-399/05.11.2019 г.

 

 

 

25.10.2019 г.


Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на:

- с. Озърновци, община Брезник – Заповед №РД- 315/01.10.2019 г.

- с. Банище, община Брезник – Заповед №РД-379/22.10.2019 г.

- с. Ръжавец, община Брезник – Заповед №РД-380/22.10.2019 г.

- с. Душинци, община Брезник – Заповед №РД- 381/24.10.2019 г.

 

 

 

Кметът на община Брезник напомня на жителите на общината да спазват заповедта за забрана разпиляването на питейна вода.


 

Заповед РД_2-432/17.06.2019 г. относно правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи

 РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ПЕРНИК

ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ОТ ПОЖАРИ!

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ ВИЖТЕ ТУК

 


 

30.05.2019 г.

 

ПРОТОКОЛ №2 на комисия, назначена със заповед РД_2-112 от 26.02.2019г. за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ливади по реда на ал. 4 от чл. 37 и на ЗСПЗЗ

 

 


 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,

 

Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят:

 

- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и

 

- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 

Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.

 

 


СПИСЪК НА ПАСИЩА И ЛИВАДИ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018/2019Г.


18.04.2019 г.

 

Заповед №РД_2–248/17.04.2019 г. относно забрана пашата на селскостопански животни

 


Заповед №РД_2-125/01.03.2019 г. относно недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите

 


ПАСИЩА И ЛИВАДИ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. /Приложение №1 към Решение №781 по Протокол №1 от 30.01.2019 г./

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК /Приложение №2 към Решение №781 по Протокол №1 от 30.01.2019 г./28.08.2018 г.


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА,


Моля в контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки да не се изхвърлят:

 


- растителни отпадъци /клони от кастрене на дървета и храсти, прясно окосена и изсушена трева и листа/ и

 

- строителни отпадъци от ремонтни дейности.

 

Изброените отпадъци да се поставят в близост до контейнерите за битов отпадък.


 

 


 

Изхвърляйте разделно битовите отпадъци!

Община Брезник призовава гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на града да изхвърлят отпадъците от разделното събиране в контейнерите предназначени за това. Настояваме за отговорно отношение  и помощ към усилията на Общината да направи градът ни по – чист. Призоваваме Ви обемистите отпадъци като туби и кашони да бъдат намачквани и/или нарязвани, за да могат да преминават през отворите на съдовете. Не изхвърляйте рециклируемите отпадъци в контейнерите за битови отпадъци това ще спести много средства на всички нас. За да бъде процесът по оползотворяване оптимизиран, е много важно още в първата фаза - изхвърлянето, да се спазват някои правила, а именно да се изхвърлят правилните отпадъци на правилните места.

Това би следвало да се случва така:   Вижте листовката

 

 

 

 

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕЗ GOOGLE CHROME ИЛИ MOZILLA


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОТ 21.03.2015Г. СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СМЕ ВЪВЕЛИ ПРИНЦИПИТЕ НА КОМПЛЕКСНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Вижте цялата полезна за Вас информация

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие"

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Сряда, 4 Декември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Понеделник, 2 Декември 2019

прочетете повече

Искане за преценяване на необходимостта

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение №2 към чл. 6 о...

Вторник, 26 Ноември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява конкурс за длъжно

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.1 и ал .2 от Закона за държавния служител, чл.13 ал.1 и чл.14, ал....

Сряда, 20 Ноември 2019

прочетете повече

Обява от Община Брезник за инвестиционно

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въз...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директо

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директора на ОД“Земеделие“ - Перник, относно определяне на състав на комисиите по землища за сключването на ...

Четвъртък, 14 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: - ...

Вторник, 12 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Петък, 25 Октомври 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

23.10.2019 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-371 /3/ от 23.10.2019 г. ...

Сряда, 23 Октомври 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-763/19.09.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост и учредяване на ...

Сряда, 25 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 50 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1677127