Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.09.2005 г

   О  Б  Щ  И  Н  С  К  И       С  Ъ  В  Е  Т    -    Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 9

21.09.2005г./ гр.Брезник

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на 2005 година

 

С  13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 194

 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема отчета за първото полугодие на 2005г., съгласно приложения:

  1. Информация за изпълнение на бюджета – 1бр.
  2. Справка за изпълнение на приходната и разходната част – 1бр.
  3. Справка за извън бюджетните сметки – 1бр.

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно разваляне на договор за продажба на общински обект по ЗПСПК и заплащане на неустойки за неизпълнените задължения /Ф-ма “Рая – Томов” ООД/

 

С 8 гласа “За” и 5 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 195

 

 

      На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

     1.Постоянните комисии по икономическо развитие и правен ред към Общински съвет да проведат среща с управителя на фирма “Рая – Томов” ООД, на която да бъде изяснено дали фирмата ще продължи дейността си в закупения обект или Общински съвет да пристъпи към разваляне на договора за приватизация.

     2. На следващото заседание на ОбС комисиите да докладват за взетото решение.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на общински обект по ЗПСПК /Ф-ма “Вадим” ООД /

 

С 9 гласа “За”, 2 “Против” и 2 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 196

 

 

              На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.92 от ЗЗД и чл.12А и чл.13А от сключения договор, ОбС Брезник реши:

             Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по следприватизационен контрол, които включват иск за неустойки от неизпълнението но задълженията за откриване на работни места и извършване на инвестиции от “ ВАДИМ “ ООД, представлявано от Димитър Владимиров Янев на закупения от него обект: едноетажна масивна сграда /училище/ със ЗП 174 кв.м. в застроен парцел І-60 в кв.14 по РП на с.Гърло, община Брезник.

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 197

 

 

             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши: Отменя решение №187/28.07.2005г. на Общинския съвет, с което се задължава “Благоустрояване” ЕООД да поеме изплащане на задълженията, съгласно решение № 674/26.01.2005г. по гр. дело № 56/2000год. на Пернишки окръжен съд.

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно отмяна на решение № 361/05.03.2003г. на Общински съвет Брезник

 

С  13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 198

 

 

 

              На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 от ЗОС, ОбС Брезник реши: Отменя решение № 362/05.03.2003г. на същия за прехвърляне на:

- Товарач L -200 (фадрома);

- Булдозер ДЗ – 42 Г;

- ЗИЛ 157 (автомобилна работилница).

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно приемане на правен анализ, информационен меморандум и оценка на “Благоустрояване” ЕООД – гр. Брезник

С 13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 199

            

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на решения на ОбС № № 17/12.12.2003г. и 148/14.02.2005г.; чл.1, ал.2, т.1,  чл31, ал.2 и чл.32, ал.2, т.2 от ЗПСПК; чл.2, ал.1, т.1, чл.5, чл.7 и чл.10, ал2 от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

           1. Открива процедура за приватизация на “Благоустрояване”ЕООД гр.Брезник, като предмет на продажбата са 100% от съдебно регистрирания капитал на дружеството, представляващ 8539 дяла, всеки със стойност 10лв., чрез публично оповестен конкурс на един етап.

           2. Приема правния анализ, информационен меморандум и утвърждава минимална конкурсна цена в размер на 47 600лв.

           3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

           4. Конкурсната документация се закупува в касата на общината до 17.00 часа на 07.11.2005г. срещу заплащане на такса в размер на 100лв., платими в брой.

           5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за неразгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса

           6. В срок до 17.00ч. на 10.11.2005г. лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата по провеждане на конкурса.

           7. Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена се заплаща в касата на общината до 17.00ч. на 17.11.2005г.

           8. Право да подадат оферта имат лицата, закупили конкурсна документация, издаден сертификат за регистрация и внесен депозит. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17.00ч. на 17.11.2005г. в Общината. Върху плика се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

            9. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

            9.1. Купувачът поема всички активи и пасиви на приватизираното дружество;

            9.2. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

            9.3. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

            9.4. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години.

            10. Оглед на обекта се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

            11. Плащането на цената се извършва в левове, до подписването на договора за покупко-продажба.

            12. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса.

            13. Определя за член – представител на ОбС в комисията по провеждане на конкурса г-н Георги Ваклинов.

 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост на придобити чрез замяна от държавния горски фонд имоти в местността “Свети Никола”, в обсега на минералния извор “Желязна вода”, лесопарк “Бърдото”

 

С  13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 200

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

              Определя статут на публична общинска собственост на придобитите общински имоти №104014 с площ 3.677дка и №104015 с площ 1.369дка в землището на гр. Брезник, местност “Свети Никола”, с ЕКАТТЕ 06286, находящи се в обсега на железния минерален извор, лесопарк “Бърдото”.

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно промяна в поименния списък на обектите за финансиране през 2005г., към 20.09.2005г.

 

С 13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 201

 

 

         На основание чл.21, ал1, т.6 от ЗМСМА и чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2005г., ОбС Брезник реши:

         Утвърждава промяната в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2005г., съгласно Приложение 1.

         Общата стойност на целевата субсидия за капиталови разходи е 261000лв. Тя се увеличава с 63 400лв.

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно продажба на жилище – общинска собственост

 

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 202

 

 

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и чл.7, ал.5 и 6 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник реши:

                Дава съгласието си да се продаде общински имот – жилище в гр. Брезник, апартамент №21, блок №2, улица “Цвета Лумбарова”, на досегашната наемателка Виктория Георгиева Герасимова по пазарна цена, след оценка от лицензиран оценител.

 

ТОЧКА  ДЕСЕТА: Докладна записка относно продажба на общински имот – частна общинска собственост

 

С 13  гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 203

 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1 и чл.23, ал.1, т.1 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник реши:

               1. Разрешава продажбата на имот: Терен, представляващ асфалтирано селскостопанско летище в землището на с. Слаковци, имоти №040026 – с площ 1.548 дка; №040031 – с площ 12.610 дка и №040032 – с площ 0.066 дка в местността “Челаница”.

               2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост

 

С  13   гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 204

 

 

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, ал.1 и чл.23, ал.1, т.1 от НРПУРОИ в община Брезник, ОбС Брезник реши:

            

               1. Разрешава продажбата на два имота с №№ 045025 и 045028, представляващи ниви – ІХ категория в землището на с. Кошарево, местност “Под кръст”, с площ съответно 4.900 и 4.966 дка.

               2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

ТОЧКА  ДРУГИ: 1. Докладна записка относно промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник и утвърждаване наемни цени на общинска земя и земя от остатъчния фонд за стопанисване от Общината

 

С 13   гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 205

                На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.15 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник реши:

  

              І. Променя чл.14 и 15 от НРПУРОИ в Община Брезник, както следва:             

              1. “ Чл.14. Земята от общинския поземлен фонд и тази от остатъчния фонд за стопанисване от Общината се отдава под наем чрез търг”.

              2. “ Чл.15. В края на годината Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината утвърждава първоначалните тръжни цени на земеделските земи според категорията и начина на ползване”.

 

              ІІ. Утвърждава за стопанската 2005/2006 година първоначални цени при обявяване на търг, както следва:

 

Категория

Ниви

лв./дка

Ливади

лв./дка

Мери и пасища

лв./дка

ІV

        6.00

         2.40

         1.20

V

        5.00

         2.00

         1.00

        3.50

         1.50

         0.70

VІІ

        2.90

         1.10

         0.60

VІІІ

        2.20

         0.90

         0.40

ІХ

        1.80

         0.70

         0.30

Х

        1.30

         0.50

         0.20

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Докладна записка относно утвърждаване на самостоятелна паралелка в ІІІ клас, с минимален брой на учениците – 8 в ОУ “Хр. Смирненски” – с.Ноевци

 

 

С  13 гласа “За”, ОбС прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 206

 

               На основание  чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

 

              Предлага на Министъра на образованието и науката да утвърди една самостоятелна паралелка в ІІІ клас, с минимален брой на ученици – 8 в ОУ “Христо Смирненски”-с. Ноевци, община Брезник за учебната 2005/2006 година, като първостепенният разпоредител с бюджетни кредити поеме издръжката й в съответствие с утвърдената численост на персонала от МОН и в рамките на утвърдените бюджетни разходи за 2005г. за функция “Образование”.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 3. Молба от председателя на “Клуб на пенсионера” относно отпускане на средства за издръжка на клуба

 

С 8 гласа “За” и 5 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 207

 

 

                  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

 

                  1. Определя сумата от 1000 лв. за издръжка на “Клуб на пенсионера” за 2005г. във връзка с подадена молба от Председателя на клуба.

                  2. Средствата да бъдат намалени от резерва и да бъдат прехвърлени в дейност 898 “Други дейности по икономиката”.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 4. Предложение относно промяна на възнаграждението на Общинските съветници и в тази връзка промяна на Правилника за работа на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в гл. ІХ – “Общински съветници”

 

Със 7 гласа “За”, 2 “Против” и 3 “Въздържали се”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 208

               

                  На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОбС Брезник реши:

                  Предложението да бъде обсъдено отново от Икономическа комисия към ОбС и бъде намерен най-точния механизъм за заплащане възнагражденията на общинските съветници.

                  Комисията да излезе с ново предложение на следващото заседание на ОбС Брезник.

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307232