Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.02.2017 г. /358-373/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 23.02.2017г

ПЪРВАТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 358

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет Брезник,

1. Приема Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2017 година.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да публикува Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на интернет страницата на общината.

ВТОРА ТОЧКА: Отчет - анализ за дейността на РУ- Брезник, през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 359

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема за сведение Отчет – анализ за дейността на РУ Брезник, през периода 01.01.2016г до 31.12.2016г.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на общински План за развитие на младежта в Община Брезник за 2017г

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 360

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, приема общински План за развитие на младежта в община Брезник за 2017 г.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот с.Станьовци и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 361

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на Незастроен общински имот, участващ в УПИ I-33, кв. 7 по РП на с. Станьовци, с площ от 5 кв.м. на стойност 29.10 лв. (двадесет и девет лв. и 10 ст. – 5.82 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно замяна на недвижими имоти по реда на закона за общинската собственост.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 362

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал.4, чл.36, ал.1, т.4 чл. 40, ал. 2, т. 3 и чл. 41, ал 2 от ЗОС, чл. 222 и 223 от ЗЗД, чл. 32, ал. 1, и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да се замени Незастроен общински имот - частна общинска собственост с площ 66 кв.м., участващ в УПИ I -121, кв. 9 по регулационния план на с. Арзан, община Брезник, утвърден със заповед №643/1990 г. и изменена дворищна регулация със Заповед № 165/1993 г. АОС 4770/16.11.2016 г. с 84 кв.м. от имот планоснимачен № 21 участващ в улица с О.Т. 27-26 по регулационния план на с. Арзан, община Брезник, утвърден със заповед № 165/1993 г., собственост на Росица Симеонова Иванова, Станка Симова Войнова и Иван Симеонов Иванов, съгласно нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство№93, том, рег. № 818, дело № 88/2010 г., вписан в Служба по вписванията Вх.Р№ 30/10 г.

 2. Утвърждава оценките на лицензирания оценител: оценката за имота собственост на Община Брезник е 432.80 лв., а за имота собственост на заявителите Росица Симеонова Иванова, Станка Симова Войнова и Иван Симеонов Иванов на стойност 551.20 лв.

 1. Разликата в цената не се доплаща от Община Брезник.

 2. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за замяна.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Бегуновци и сключване на договор за продажба.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 363

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на Незастроен общински имот, участващ в УПИ IIІ-50, кв. 16 по РП на с. Бегуновци, с площ от 28 кв.м. на стойност 171.70 лв. (сто седемдесет и един лв. и 70 ст. – 6.14 лв. на кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване и сервитут на ел. кабел върху имоти, общинска собственост в землището на с.Режанци.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 364

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.193 от ЗУТ Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие да бъде уредено право на прокарване – сервитут на ел.кабел 20 КВ през ПИ № 000057 - мтс , № 000060 – полски път и № 028020 – нива по КВС на с. Режанци, целящ електрозахранването на цех за пелети в ПИ №000057. Захранването ще се осъществи посредством подземна кабелна линия 20 КV от съществуващ стълб на въздушна линия 20 КV до нов мачтов трансформаторен пост 250 кVA-20/0.4kV. Връзката между МТП и сградите се осъществява с 41 м подземна кабелна линия 1кV. По-голяма част от трасето с прилежащият му сервитут , както и МТП попадат в границите на ПИ № 000057. Засегнат от сервитутната зона на новата КЛ е и ПИ 000060 / полски път, публична общинска собственост/.

2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 121.68 лв.

3. Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостапански животни,съгласно чл. 37 ал. 1 от ЗСПЗЗ.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 365

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Приема Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

2. Списъкът със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обяви в общината и на интернет страницата.

Приложение: Списък на пасища, мери и ливади по землища за отдаване под наем.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването и на наследниците на Петко Стоичков Милушев.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 366

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-23/24.01.2017г . от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, собственост на Петко Стоичков Милушев:

Имот с № 017054, с площ от 34.831 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „Дълга падина", образуван от имот с № 017050, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 017055, с площ от 6,884 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Дълга ливада", образуван от имот с № 017027, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци , с цел възстановяването и на наследниците на Евтим Станимиров Аначков.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 367

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-308/12.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Велковци, община Брезник, собственост на Евтим Станимиров Аначков:

Имот с № 073026, с площ от 1.938 дка, представляващ естествена ливада, шеста категория в местност „КОВАЧИЦА", образуван от имот № 073025, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването и на наследниците на Борис Василев Тонев.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 368

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-306/02.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Борис Василев Тонев:

Имот с № 018019, с площ от 3.337 дка, представляващ пасище, мера, девета категория в местност „ЧУКАР", образуван от имот с № 018001, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002056, с площ от 2.511 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002057 с площ от 1.143 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002060, с площ от 1.343 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002058, с площ от 3.318 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА, образуван от имот с № 002037, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002059 с площ от 1.642 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002007, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица , с цел възстановяването и на наследниците на Спас Петров Мицев.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 369

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-309/09.12.2016 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Спас Петров Мицев:

Имот с № 048083 с площ от 0.498 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 048026, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 047022 с площ от 0.222 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 047022, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 046006 с площ от 1.004 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ПАДИНА", образуван от имот с №046006, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 048039 с площ от 0.450 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 048039, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 000107 с площ от 0.976 дка, представляващ пасище с храсти, четвърта категория в местност „РЕКАТА", образуван от имот с № 000065, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033143 с площ от 0.647 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „СТРИН ДОЛ", образуван от имот с №033143, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033120 с площ от 0.526 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „СТРИН ДОЛ", образуван от имот с № 033120, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033126 с площ от 0.531 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „СТРИН ДОЛ", образуван от имот с № 033126, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 033194 с площ от 1.106 дка, представляващ нива, четвърта категория в местност „СТРИН ДОЛ", образуван от имот с № 033190, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 001077 с площ от 3.614 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „ЦЪРКВА", образуван от имот с № 001003, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 001076 с площ от 2.753 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „ЦЪРКВА", образуван от имот с № 001050, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 001074, с площ от 2.089 дка, представляващ нива, шеста категория в местност „ЦЪРКВА", образуван от имот с № 001050, частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002013 с площ от 1.074 дка, представляващ нива, девета категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", частна собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002055 с площ от 2.570 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002054 с площ от 1.559 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002051 с площ от 2.589 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002052 с площ от 1.380 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002050 с площ от 1.537 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

– Имот с № 002049 с площ от 1.147 дка, представляващ пасище, мера, шеста категория в местност „РАДИЧКОВИЦА", образуван от имот с № 002045, собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно писмо то Областният Управител за провеждане на редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Стоилова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 370

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.198 е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава мандат на Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник да представлява община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 21.03.2017 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала „Струма“на партера в сградата на Областна администрация – област Перник.

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов, Кмет на община Брезник за предоставяне на позицията на община Брезник / при невъзможност да участва упълномощава негов представител/ по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК – Перник, както следва:

- по точка 1 от дневния ред, на основание чл.27, т.1 от Закона за счетоводството Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, приема годишен финансов отчет за 2016г.

- по точка 2 от дневния ред, на основание чл.26, ал. 3 от от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по ВиК, Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2016г.

- по точка 3 от дневния ред, на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2016г.

- по точка 4 от дневния ред, на основание чл.21, ал.1 от ПОДАВиК и чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник приема бюджета на Асоциацията за 2017г.(размер на вноската на държавата – 15 000лв. и размер но общинските вноски, съобразно процентното съотношение на гласовете им 27 857,14 или общо 42 857,14 лв.)

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по ВиК, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е получено писмо с изх. № 91-00-5 от 23.01.2017г., с което е потвърден окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017г. в размер на 15 000лв.

- по точка 5 от дневния ред, на основание чл.5.5(а) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник, съгласува Плана за опазване на околната среда /ПООС/ 2017 – 2021г. на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник.

- по точка от 6 дневния ред - „Други“ - гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Никола Иванов Иванов

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 371

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 1000 / хиляда/ лева на Никола Иванов Иванов

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14, обезщетения и помощи по решение на ОбС

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно преименуване на ЦНСТ

С 12 гласа „за”, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 372

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 2 т. 4, буква ее и § 40 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет Брезник:

 1. Преименува „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания” в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания”.

 2. Центъра да продължи да се помещава в сграда публична общинска собственост – бивша болница, с адрес: гр.Брезник, област Перник, ул.”Владо Радославов” № 29.

 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия и направи предложение чрез РДСП – Перник във връзка с т.1 и т. 2 от решението.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков – председател на правна комисия, относно молба на жителите на с.Сопица за отпускане на финансови средства за откриване партида за ел.енергия в църквата в селото.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 373

На основание чл.21, ал.1,т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска необходимата сума на Църковното настоятелство с. Сопица за откриване на партида за ел. енергия в черквата „Св. Георги“ в селото.

2. Църковното настоятелство да представи документи и сметка в Община Брезник за превеждане на необходимата сума.

3. Общинският съвет Брезник упълномощава Кмета на Община Брезник да преведе, посочената в документа сума.

4. Средствата да се изплатят от предвидените по бюджета за 2017г., за текущата издръжка по дейност общинска администрация.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 61 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196336