Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.02.2016 г. /64-85/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 8

Гр.Брезник, 25.02.2016г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 64

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема „Програма за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019 г.”

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г.

С 12 гласа „за” и 1 против /Д.Стоилова/, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 65

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Правилник за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019г.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Приемане Програма за работа на Общински съвет Брезник за 2016г.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 66

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет Брезник приема Програма за работата на Общински съвет Брезник за 2016г. както следва:

ЯНУАРИ 2016г.

1. Проектобюджет на община Брезник за 2016г.

2.   Докладни

3. Други

ФЕВРУАРИ  2016г.

1. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015- 2019 г.

2. Приемане план за работата на ОбС Брезник за 2016г.

3. Приемане на Програма за управление на Община Брезник за мандат 2015-2019г.

4.   Приемане  на Анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги в община Брезник- Доклад

5. Докладни

6. Други

МАРТ 2016г.

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Брезник за 2015 г.

2. Приемане и утвърждаване на годишна програма за развитието на читалищната дейност в общината.

3. Приемане на общински План за развитие на младежта в община Брезник за 2016г.

4. Отчет за работата на местната комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2015 г.

5. Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на движението

6. Посещения по график в кметствата на общината – демографска характеристика, инфраструктурно, социално, културно и икономическо състояние на селата

7. Докладни

8. Други

АПРИЛ  2016г.

1. Информация за контрола и санкциите, относно спазване и изпълнение Наредба №1 на ОбС Брезник

2. Доклад от председателите на читалищата за осъществените дейности в изпълнение на програмата по чл.26 от Закона за читалищата и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

3. Посещения по график в кметствата на общината – демографска характеристика,

инфраструктурно, социално, културно и икономическо състояние на селата

4.     Докладни

5.     Други

МАЙ    2016г.

1 . Информация за сключените концесионни договори.

2. Разглеждане състоянието на пътната инфраструктура в общината.

3. Отчет за дейността на Общинския музей  и състоянието на  паметниците на културата.

4. Разглеждане на годишните отчети на Общинските фирми  и утвърждаване на бизнес планове за 2016 г.

5. Информация за подготовката и провеждането на Празника на града

6. Докладни

7. Други

ЮНИ 2016г.

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Брезник за заслуги към общината

2. Докладни

3. Други

ЮЛИ 2016г.

1. Информация за подготовката на учебната 2016/2017г. в общинските училища и детски градини: СОУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Смирненски“, ЦДГ „Брезица“

2. Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното движение и степен на готовност.

3. Информация за развитието на туризма и спорта в общината- стопанисване и използване на спортната база и задачите на обединен клуб „ Чорни- 2004 “

4. Докладни

5. Други

СЕПТЕМВРИ 2016г.

1. Отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2016г. на Община Брезник

2. Информация за извършените дейности по:

- благоустройство

- чистота, сметосъбиране и сметоизвозване

- състояние на гробищните паркове

3. Информация за състоянието на уличното осветление в Община Брезник

4. Докладни

5. Други

ОКТОМВРИ 2016г.

1. Информация за извършените дейности по:

- подобряване на пътната инфраструктура в общината

- водоснабдяване, отводняване и канализация

2. Информация за зимната подготовка в общината

3. Докладни

4. Други

НОЕМВРИ 2016г.

1. Информация за управление и състояние на социалните услуги в Община Брезник

2. Посещения по график в кметствата на общината

3. Информация за изработените проекти по Европейски програми и тяхното движение и степен на готовност.

4. Докладни

5. Други

ДЕКЕМВРИ 2016г.

1. Информация за изпълнение на програмата за работата на ОбС Брезник

2. Приемане на програма за работата на ОбС за 2017г.

3. Докладни

4. Други

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Определяне вида и състава на Наблюдателна комисия към ОбС Брезник.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 67

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник определя Наблюдателна комисия в състав от 5 члена, както следва:

Председател: Виолета Иванова Младенова - председател на ОбС

Членове: Иван Георгиев Борисов - Секретар на Община Брезник

Катя Иванова Йорданова - социален работник ДСП гр. Перник, ИРМ-гр. Брезник, отдел ХУСУ

Пролет Атанасова Николова - пробационен инспестор в звено „Брезник“ към ОС „ИН“ - Перник, III-та категория

Светлана Емилова Любомирова - старши експерт дирекция „Бюро по труда“- Перник, филиал Брезник

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /Д.Стоилова/ Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 68

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА Общинският съвет Брезник:

1. Определя представител на Община Брезник да бъде Васил Михайлов Узунов – кмет на общината и да участва на заседанието на Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, което ще се проведе на 11.03.2016 година.

2.Общински съвет Брезник дава мандат на представителя на Община Брезник Васил Михайлов Узунов за предоставяне на позицията на Община Брезник по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК – Перник, както следва:

-по точка 1 от дневния ред Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Перник за 2016 година, съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК да гласува „ЗА“

-по точка 2 от дневния ред Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Перник за 2015г., съгласно чл.26, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, да гласува „ЗА“.

- по точка 3 от дневния ред Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Перник за 2015 Г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, да гласува „ЗА“

-по точка 4 от дневния ред Приемане на решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор - "ВиК" ООД - Перник, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „ЗА“

-по точка 5 от дневния ред - Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Перник за 2015г., съгласно чл.27, Т.1 от Закона за счетоводството, да гласува „ЗА“

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Постъпила молба от „Дружеството на инвалидите“ за отпадане плащането на наем за общинското помещение, което ползват.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 69

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник освобождава от наем сдружението „ Дружество на инвалидите – гр. Брезник“ от момента на възникналото задължение до края на календарната 2016г.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметове на кметства.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /В.Младенова/, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 70

На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.44 ал.1 т.1 от ЗМСМА и ПМС №67 от 14.04.2010 г.за заплатите в бюджетните организации и дейности ,/изм.ДВ.бр.8 от 28.01.2014 г./ Общинският съвет гр.Брезник реши:

1. Определя на кмета на община Брезник основно месечно възнаграждение 1 262 лв.

2. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Ноевци 600 лв.

3. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Бегуновци 500 лв.

4. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Велковци 500 лв.

5. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Гигинци 500 лв.

6. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Д. Секирна 500 лв.

7. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Кошарево 500 лв.

8. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Слаковци 500 лв.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлени имоти в с.Конска и проевждане на търг.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /В.Младенова/, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 71

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33; чл. 36, ал. 1, т. 3 и ал. 2; чл. 37; чл. 41, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Утвърждава пазарната оценка на Поземлен имот, представляващ УПИ V-289 в кв. 25 по РП на с. Конска, община Брезник, с площ от 763 кв. м (АОС № 2602/10.07.2013 год.), на стойност 4 380.00 лв. (5.74 лв. на 1 кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Утвърждава пазарната оценка на Поземлен имот, представляващ УПИ ІV-289 в кв. 25 по РП на с. Конска, община Брезник, с площ от 650 кв. м (АОС № 2601/10.07.2013 год.) , на стойност 3 830.00 лв. (5.89 лв. на 1 кв. м).

3. Разпореждането на имотите да стане чрез търг с явно наддаване.

4. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

Председател : ………………………..;

И членове: ………………………………

резервен член: …………………………………….

5. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за посочените имоти.

.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Ноевци.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 72

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Утвърждава пазарната оценка на Незастроен общински имот, участващ в УПИ ХV-393 в кв. 16 по РП на с. Ноевци , община Брезник, с площ от 55 кв. м (АОС № 4615/17.11.2015 г.) на стойност 441.10 лв. (8.02 лв. на 1 кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за посочения имот.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Гигинци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 73

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. „а”, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр.Брезник

1. Утвърждава пазарната оценка на имот: отреден за жилищно строителство, представляващ УПИ VІ - 25, кв. 1 по РП на с. Гигинци с площ от 784 кв. м, застроен (акт за частна общинска собственост № 4614/16.11.2015 г.), в размер на 3790.32 лв., или 4.83 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС. Посоченият имот се продава на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 74

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона 3а водите, чл. 2, чл. 3, ал. 1, т. 3, подточка „а” от Наредбата за ползване на повърхностни води, Общинският съвет Брезник:

1. Отрива процедура по издаване на разрешителни за ползване на водни обекти – публична общинска собственост по реда на Закона за водите на:

а/ язовир „Завала”, (АОС № 57/08.06.1999 г.), отдаден на концесия на „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРТНЪРС” ЕООД, ЕИК 201806893, за срок от 20 години по силата на сключен договор № 678 от 13.07.2015 г.

б/ язовир „Кошарево” (АОС № 518/19.10.2009 г.), отдаден на концесия на „ДОНВИС” ЕООД, ЕИК 203796444, за срок от 20 години по силата на сключен договор № 696 от 02.10.2015г.

2. За провеждане на процедурата да се спазят следните условия:

а/ след влизане в сила на решението на Общинския съвет от концесионерите да представят необходимите документи, заедно с данните, цитирани в чл. 60, ал. 1, т. 1-5 от Закона за водите, както и предвидените в същия член документи по ал. 2, т. 1, 2 и 4. Заявленията и приложените към тях документи се подават в два екземпляра – единият на хартиен носител, а другият на магнитен носител.

3. Копия от издадените разрешителни да се изпратят на Басейнова дирекция - западно беломорски район – гр. Благоевград.

4. Упълномощава кмета на Общината да проведе процедурата по издаване на разрешителните.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги в Община Брезник - Доклад м.януари 2016г.

С 13 гласа „за”, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 75

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Брезник, приема Анализ на ситуацията и потребностите от социални услуги в община Брезник – Доклад (месец януари 2016 година).

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване на съгласие от ОбС Брезник за изпълнение на проект "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в Община Брезник".

С 12 гласа „за” /В.Добринов не участва в гласуването/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 76

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 и сл. и чл. 61 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Одобрява предложения проект на Споразумение за общинско сътрудничество с партньори: Фондация „Родина 2000” и ЦДГ „Брезица” гр. Брезник, с цел изпълнение на съвместен проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник” по процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

2. Упълномощава Кмета на община Брезник да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението при условие, че горепосоченото проектно предложение бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган на Програмата.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ на ПИ № 145011,в землището на с.Станьовци, с площ 506 кв.м. за разполагане на приемно-предавателна станция на БТК ЕАД БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 77

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във вр. Чл.124б и чл.125 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1.Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 145011, част от отдел 155, подотдел „Ц” в землището на с. Станьовци, с площ от 506 м2, с начин на трайно ползване – ЗА НУЖДИТЕ НА ГОРСКО СТОПАНСТВО, без промяна на предназначението, за разполагане на приемно - предавателна станция.

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ за № ПИ № 145011, част от отдел 155, подотдел „Ц” в землището на с. Станьовци, с площ от 506 м2, за изграждане на приемно-предавателна станция.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение на издадено разрешително за ползване на воден обект.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 78

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 78 от Закона да водите, чл. 57, т. 2 от Наредбата за ползване на повърхностни води, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде изменено издаденото от Община Брезник разрешително № 3 от 12.06.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект – яз. „Брезнишки извор” (АОС № 161/11.03.2003 г.), във връзка с промяна на обстоятелствата по ползването му – създаване на рибовъдно стопанство в акваторията на язовира за отглеждане и продажба на риба по инвестиционен проект.

2. Упълномощава кмета на Общината да измени разрешителното, в което да се отрази промяната, свързана с инвестиционното намерение.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне под наем на ползватели имоти - полски пътища, включени в заповедите по чл. 37в, ал 4 от ЗСПНЗЗ за една година по землища.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 79

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.75а ал.3 от ППЗСПЗЗ и постъпило искане от Директора на ОД „Земеделие“ – Перник 1. Упълномощава Кмета на Община Брезник да издаде заповед, която да бъде публикувана на интернет страницата на Общината, за сключване на договори с ползвателите на имоти-полски пътища след внасяне на сумите по банковата сметка на Общината.

2. Община Брезник да сключи едногодишни договори с ползвателите на полски пътища за средното годишно рентно плащане за съответното землище.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37и ал.1 от ЗСПЗЗ.

Поименно гвасуване.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 80

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общински съвет Брезник:

1. Приема списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем.

2. Списъкът със свободните за отдаване под наем пасища, мери и ливади да се обявят в общината и на интернет страницата.

Списък на пасища, мери и ливади за общината по землища за отдаване под наем, съгласно чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване в обявен конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 81

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник дава съгласието си:

1. Община Брезник да кандидатства в обявен от Агенция за хората с увреждания конкурс за финансиране на проекти, по Компонент 3 за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения за ползване от лица от целевата група, с проектно предложение за осигуряване на достъпна среда към библиотека и читалня в Читалище „Просвещение 1870“ гр. Брезник.

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов - Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходимите процедури за подготовка на проектното предложение.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изготвяне на ПУП-ПП /парцеларен план/ за т расе и сервитут на обект „Ново изграждане и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура за допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, Община Брезник” по реда на чл. 124а ал. 1 от ЗУТ.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 82

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а , ал.1 и чл.124 б, ал.1 и чл. 150 от ЗУТ Общинският съвет Брезник:

1. Разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива и ПУП – ПП за трасе и сервитут на довеждащи водопроводи от с. Гърло до гр. Брезник и от землището на с. Ноевци, до с. Слаковци, през землищата на селата Ноевци и Слаковци за обект „Ново изграждане и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура за допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, община Брезник”.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за трасе и сервитут на довеждащи водопроводи за обект: „Ново изграждане и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура за допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и Слаковци, община Брезник”.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на решение № 801/27.08.2015г на ОбС Брезник.

С 12 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 83

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник променя решение № 801/27.08.2015 г. на Общинския съвет, както следва:

1. Променя се първия абзац, който да се чете така:

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Закона за концесиите, Правилника за приложение на Закона за концесиите, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, чл. 16в от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент”.

2. По т. 1.1. към „Минимален брой автобуси за обслужване” се прибавя „клас „В”. За линията Брезник-Завала в „Часове на тръгване от Брезник” след 9.20 ч. да се чете „в неделя”.

3. По т. 1.2.

- по подточка „а” – първи пакет към „Минимален брой автобуси за обслужване” се прибавя: „Автобусните линии да се извършват с клас В и І или ІІ класове автобуси, над 22 места”;

- по подточка „б” – втори пакет – към „Минимален брой автобуси за обслужване” се прибавя „Автобусните линии да се извършват с клас В и І или ІІ класове автобуси, над 22 места”; В „За линията Перник-Брезник отпада 10.10 и 12.30 часа.

- по подточка „в” – трети пакет към „Минимален брой автобуси за обслужване” се прибавя „Автобусните линии да се извършват с клас В и І или ІІ класове автобуси, над 22 места”

4. В т. 4.1. от решението да отпаднат подточки: 4.1.3. Сервизна база за поддържане и ремонт; 4.1.4. Трудовоправни отношения; 4.1.5. Медицинско обслужване; 4.1.8. Предложени социални облекчения на учащи, пенсионери и инвалиди 1-ва и 2-ра група.

5. Отпада т. 5.1.5., поради отмяна на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. през юли 2015 г.

6. Отпада т. 5.2.13.

7. В т. 5.2.21. отпада думата „Безплатно” и става „Да извозва ветераните от войните в границите на областта на основание чл. 11, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните”.

8. Аналогично на т. 4.1. от решението отпадат точки: 6.3. Сервизна база за поддържане и ремонт; 6.4. Трудовоправни отношения; 6.5. Медицинско обслужване; 6.8. Предложени социални облекчения на учащи, пенсионери и инвалиди 1-ва и 2-ра група.

9. Точка 8 да се чете така: „Утвърждава проекта на договора, съгласно актуализираните изисквания”.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно опрощаване на задължения на Алекси Герасимов Митков, живущ в село Кошарево, Община Брезник.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /В.Младенова/, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 84

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, след разгледано искане и приложени от Алекси Герасимов Митков документи, Общинският съвет Брезник:

1. Опрощава задължение по влязло в сила решение №418 от 09.12.2015 година в размер на 600 лева разноски, направени в административното производтсво.

2. Упълномощава Кмета на община Брезник да предприеме последващи фактически и правни действия по отписване на горепосочените разноски, като в частта на изпълнително дело № 1/2016г, разноските остават за сметка на длъжника.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Избор на комисия за изработване на критерии за отпускане на помощи.

С 12 гласа „за” и 1 против /В.Младенова/, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 85

На основание Чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник възлага на Постоянната комисия по по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт да изготви критерии за отпускане на финансови помощи по молби на граждани.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196410