Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 17.12.2015 г. /32-45/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 17.12.2015г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Приемане Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015-2019год.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 32

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 и 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет Брезник приема Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2016 – 2019 години.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2016г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 33

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет Брезник приема Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2016 година.

ТРЕТА ТОЧКА Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Приемане промени в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги /приложение № 1 към чл. 5 ал. 3.

С 11 гласа „за” и 2 въздържали се, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 34

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци итакси, Общинският съвет Брезник:

 1. Отменя в чл. 12 ал. 4 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ.
 2. Алинея 5 към чл. 12 от наредбата за определяне на местинте такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ става алинея 4.
 3. Приема Приложение № 1 към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, считано от 01.01.2016г. /приложението е неразделна част от това решение/.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот общинска собственост в землището на с.Ноевци.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 35

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Учредява безвъзмездно право на строеж в полза на Югозападно държавно предприятие по горите – Благоевград върху имот частна общинска собственост № 000252 в землището на с. Ноевци, с площ от 0.120 дка, начин на трайно ползване: „Водостопански съоръжения”, с цел ремонт и реконструкция на съществуващ бараж в Ноевски дол.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 36

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 79 от АПК, Общинският съвет Брезник приема Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник (приета с решение № 302 на Общински съвет гр. Брезник по Протокол № 5 от дата 18.03.2010 г., влязла в сила от 01.04.2010 г., променена с решения № 459 от 21.04.2011 г., № 488 от 23.06.2011 г, № 74 от 26.03.2012 г., № 83 от 26.03.2012 г., № 700 от 30.04.2015г., № 758 от 30.06.2015 г)., с което:

1. Ал. 3 на чл. 3 – да се чете: „Имотите по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС се стопанисват от кметовете на кметства Ноевци, Слаковци, Велковци, Кошарево, Долна Секирна, Бегуновци и Гигинци и кметските наместници.”

2. Към чл. 3 да се прибави алинея 10 със следното съдържание: „Върху поземлените имоти публична общинска собственост могат да се поставят преместваеми обекти за търговски и др. обслужващи дейности със срок до 3 години. За поставяемите обекти се издава разрешение въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Общинският съвет с решение предоставя безвъзмездно поставянето на преместваем обект, когато е с предназначение за здравни, културни, образователни и социални мероприятия от общинско значение, като срокът е до 10 години.”

3. Ал. 1 на чл. 7 – четвърто и последното изречение от текста да се чете: „Наемните отношения могат да бъдат за срок до 10 години.”

4. Ал. 2 на чл. 7 – да се чете: „Върху поземлените имоти частна общинска собственост могат да се поставят преместваеми обекти за търговски и др. обслужващи дейности със срок до 3 години. За поставяемите обекти се издава разрешение въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Общинският съвет с решение предоставя безвъзмездно поставянето на преместваем обект, когато е с предназначение за здравни, културни, образователни и социални мероприятия от общинско значение, като срокът е до 10 години.”

5. Ал. 9 на чл. 7 – да стане: „Наемната цена се определя с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на Общината, като тя се актуализира за всеки договор, сключен за повече от една година, през януари текущата година с процента на инфлация за предходната година”.

6. Чл. 10 да се чете: Срокът за отдаване под наем на земеделските земи е до 10 години.

7. Чл. 11 да отпадне.

8. Чл. 12 да се чете: Земеделските земи с трайно предназначение „ниви” се отдават под наем чрез търг, а за земеделските земи с трайно предназначение „пасища, мери и ливади” – съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ.

9. Чл. 13 да стане: „В края на годината общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава първоначалните тръжни цени на земеделски земи с трайно предназначение – „ниви”, според категорията им.”

10. Чл. 71 да се чете: „Провеждане на мероприятия по осигуряване на пожарната безопасност в общинския горски фонд се извършва от дирекция „ТСУ и ЕИ”, съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници”.

СЕДМА ТОЧКА: Писмо от кмета на Община Брезник относно: Общински съветник за участие в комисия за провеждане на концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 37

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник определя общински съветник Борислав Григоров Стоянов за участие в комисия за провеждане на концесия за услуга за възлагане на превози по автобусните линии.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 38

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и реда за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общинският съвет Брезник:

І. Открива процедура за провеждане на конкурс.

Конкурсът се провежда на три етапа: а/ проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; б/ представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството; в/ интервю с кандидатите.

Конкурсът съдържа:

1. Предмет на конкурса: възлагане на управление на „Водоснабдяване” ЕООД гр. Брезник;

2. Минимални специфични изисквания към кандидатите:

а/ минимални

- да има техническо образование - магистър;

- управленски трудов стаж – над 15 години.

б/ специфични

- познания по дейността на дружеството;

- познаване на нормативните документи в областта на „ВиК” услугите;

- познания по Търговския закон;

- да имат компютърни умения;

- способност за работа в екип.

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

а/ заявление;

б/ автобиография;

в/ нотариално заверено копие от диплома за завършено висше техническо образование;

г/ документ за трудов стаж;

д/ свидетелство за съдимост;

е/ декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

ж/ копие от документ за допълнителна квалификация и правоспособност

Документите се подават в деловодството на Община Брезник в срок до 14 дни след публикуването на обявата.

4. Бизнес-задача на търговското дружество за целия срок на договора за управление, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството за периода 2016-2018 г., включително:

- рентабилност (печалба към производствените разходи);

- печалба;

- обем на продажбите;

- използване на съоръженията;

- поддържане на определен брой работни места;

- инвестиции;

- предоставяне на ВиК услуги, отговарящи на показателите за качество на поносими цени, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

5. Критерии за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:

- степен на реална приложимост на бизнес-програмата;

- съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството;

- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;

- логическа структура на бизнес-програмата с нормативната уредба.

ІІ. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

1. Иван Димитров Бъчваров - зам. кмет;

2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция;

3. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС ;

5. Иван Методиев Тинков – съветник;

6. Силвия Евтимова – представител на „Водоснабдяване” ЕООД.

ІІІ. Определя за председател на комисията:

Иван Димитров Бъчваров – зам. кмет.

ІV. В седем дневен срок от приемането на решението председателят на Об. С. публикува обявата в един регионален вестник.

V. Упълномощава кмета на Общината да организира провеждането на конкурса съгласно Наредбата за реда за учредяване търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества.

VІ. С анекс кметът на Общината да удължи срока на договора с досегашния управител до сключване на договор с новия управител на дружеството.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Утвърждаване на тръжна наемна цена за земеделски земи с трайно предназначение „ниви“.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 39

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС и чл. 13 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник реши:

1. Първоначалните тръжни цени за 2016 г. за отдаване под наем на земеделски земи с трайно предназначение „ниви” се запазват както за 2015 г.

2. Точка 1 от приложение № 5 към чл. 218 от Наредбата да определяне на местните такси и цени на услуги остава същата, като само се променя годината от 2015 на 2016.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно: Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирна стена и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовир, публична общинска собственост: ЯЗОВИР „ КРАСАВА“ е в землището на село КРАСАВА, Банкова махала, Брезнишка община, който е с обща площ 27.286 дка, а водна площ 20.286 дка и с местонахождение имот №68 по КВС.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 40

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 и чл. 39, ал.1 и 2 от Закона за концесиите и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и при мотиви, подробно изложени в докладната записка, ОбС Брезник:

І. Открива процедура за предоставяне на концесии при следните условия:

1. Предмет на концесия: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, воден спорт .

2. Обекти на концесия:

2.1. Язовир „Красава” намиращ се в землището на село Красава , община Брезник. За обекта има издаден акт за публична общинска собственост - АОС № 65/20.06.2000г. и скица № К00086/01.07.2015 година за имот № 000068 от КВС с обща площ 27.286 дка от ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр.Брезник

3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: Чрез обекта на концесия могат да се осъществяват дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов, спортен риболов, при условие, че не се застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна експлоатация.

4.Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности - няма;

5. Максимален срок на концесията – 15 години;

6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор;

7. Условията за осъществяване на концесията:

7.1. Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.

7.2. Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента на тяхното изграждане.

7.3. Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им.

7.4. При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на концесионера за извършваните от него разходи по смисъла на чл.6 от Закона за концесиите.

7.5. Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с изискванията на Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите и другите действащи нормативни актове.

7.6. Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на концесионера.

7.7. Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията.

7.8. Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред.

7.9. Концесионерът няма право да продава, прехвърля или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не.

7.10. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, се предоставят под наем на трети лица.

7.11. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор.

7.12. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.

7.13. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването.

7.14. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното равновесие (ЗБР).

7.15. Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда;

7.16. Концесионерът е длъжен да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на обекта на концесията.

7.17. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.

7.18. Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в която е спряно изпълнението на задълженията й.

7.19. Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения концесионен договор, за вреди които са последица от форсмажорно събитие.

7.20. През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до спирането на действието на форсмажорното събитие.

7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие;

7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие и необходимостта от изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие.

7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие.

7.22. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение или компенсация за това.

8.Основни права и задължения по концесионния договор:

8.1. Основни права и задължения на концедента:

8.1.1. Да упражнява правото на управление при провеждането на техническата експлоатация на язовирната страна и съоръженията към нея и упражнява контрол върху концесионера, в съответствие с чл. 117, ал. 1 от Наредба № 13 от 29 януари 2004 год. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (Обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.);

8.1.2. Да назначава експертни технически съвети за приемане на анализ на техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея в съответствие с чл. 122, ал. 2 от Наредба № 13/2004 г.

8.1.3. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор.

8.1.4. Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както и на достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по сключения договор и съгласно условията на концесията;

8.1.5. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор.

8.1.6. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия, или са издадени във връзка с обекта на концесията.

8.1.7. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения договор, в съответствие с условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от концесионера;

8.1.8. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор.

8.1.9. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в договора, както и получава всяка необходима му информация, свързана с предоставен отчет от концесионера по мероприятията и вложените средства за изпълнението на инвестиционната програма, включително и доказателства за нейното изпълнение, като ежегодно предоставя на концедента подробна справка за тях.

8.2. Основни права и задължения на концесионера:

Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния договор, концесионерът има право:

8.2.1. Да извършва дейностите по стопанисване, поддържане, експлоатация и мониторинг на язовира, съгласно изискванията на Наредба № 13/2004 г. и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (Обн.- ДВ, бр. 97 от 02.11.2004 г.);

8.2.2. Да осъществява техническа експлоатация, осигуряваща безопасна работа на язовирната стена и съоръженията към нея, като съблюдава чл. 55 от Наредба № 13/2004 г.;

8.2.3. Да изготви инструкция за експлоатация и поддържане на язовира, която да се утвърди от концедента, в съответствие с чл. 38, ал. 1 от Наредба № 13/2004 г.;

8.2.4. Да оборудва авариен склад и поддържа в готовност и наличност авариен резерв от материали и резервни части в съответствие с чл. 55, т.3 от Наредба № 13/2004 г.;

8.2.5. Да осигури охрана на язовирната стена и съоръженията към нея, в съответствие с Глава девета от Наредба № 13/2004 г.;

8.2.6. Да уведомява предварително при изпускане на води от язовира по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи общинската администрация на община Брезник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград и Областно управление „пожарна безопасност и защита на населението” – Перник, в съответствие с чл. 142 от Закона за водите.

8.2.7. На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване;

8.2.8. Да преработва плодовете, които са негова собственост;

8.2.9.Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост;

8.2.10. Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация;

8.2.11. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с концедента и компетентните органи, съгласно изискванията на закона;

8.2.12. Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с концесията, от негово име и за негова сметка.

Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния договор, концесионерът, е длъжен:

8.2.13.Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени съгласно договора за концесия;

8.2.14. Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър търговец;

8.2.15. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във връзка със сключването на концесионния договор;

8.2.16. Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за възстановяване и поддържане на съоръженията;

8.2.17. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация;

8.2.18. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор;

8.2.19. Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло на разстояние до 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката;

8.2.20. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя;

Концесионерът е длъжен:

8.2.21.1 Да изготвя авариен план за действие, в изпълнение на чл. 138, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/ и в съответствие изискванията на чл. 35, ал. 1 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ и чл. 58, ал. 1 от Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;

8.2.21.2 Да съгласува аварийният план по предходната точка с концедента, с Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник и със собствениците на хидротехнически съоръжения по поречието на реката, в тримесечен срок от подписване на концесионния договор;

8.2.21.3 Да изпълнява задълженията по чл. 35, ал. 3 от ЗЗБ, както и да извършва ежедневни огледи на стената и съоръженията незабавно след земетръс, високи води и силни ветрове. При констатирани повреди незабавно да сигнализира компетентните органи.

8.2.22. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения;

8.2.23. След изтичане на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.

8.2.24. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на Концедента, не по-късно от 1 месец от дата на издаването им всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.

8.2.25.З а всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по концесията.

8.2.26. Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект в полза на Община Брезник за своя сметка, за риска “Пожар и природни бедствия, включително земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането.

Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си, по:

· опазване на околната среда и екологичната програма за концесионния обект;

· експлоатиране и поддържане на обекта на концесията в техническо изправно състояние;

· водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи;

· социалната програма на концесията.

9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – няма.

10.Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители

10.1. Концесионерът не може да отдава под наем на трети лица обекта на концесията.

10.2. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор;

10.3. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.

11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма. Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари на текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична гаранция.

12. Условия за извършване на концесионно плащане, включително:

а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на концесионния договор;

1. Язовир "Красава" в землището на село Красава

1340 лв.

б) размер на минималното годишно концесионно плащане

1. Язовир "Красава" в землището на село Красава

1340 лв.

в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане: няма

г) ред за извършване на концесионното плащане - Годишното концесионно плащане се внася в брой в касата на Община Брезник или чрез банков превод по сметката на Община Брезник в обслужващата я банка на две годишни вноски:

· първа вноска в размер на 60% от годишното концесионно плащане - до 31 януари на текущата година, или в първия работен ден след тази дата и

· втора вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане - до 30 ноември на текущата година, или в първия работен ден след тази дата

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

13.1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет Брезник и действащото законодателство.

13.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон.

13.3. Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др.

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите - такава не се предвижда;

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията:

Концесионерът е задължен да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на община Брезник за своя сметка, за риска “Пожар и природни бедствия, включително земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно получена от Община Брезник служебна бележка, извлечение от счетоводните книги.

16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени – съгласно документацията за участие;

17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:

Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще извършва оценяването й като определи икономически най-изгодната оферта /ИИО/ по формулата:

ИИОi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + (СЕi / СЕmax х Ксе)] х 100,

Където:

КП-Концесионното плащане - в лв., съгласно офертата на участника;

СИ-Инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника;

СЕ – стойност –разкрити работни места., съгласно офертата на участника;

Коефициентите на тежест в % на отделните критерии са както следва:

Ккп - коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 70 %;

Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите - 20%;

Ксе – коефициент на тежест за предложения по разкрити работни места – 10%;

Изчисленията ще се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за тежест на съответния критерии.

18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.

Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците.

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на Община Брезник или по банкова сметка на Общината.

Гаранцията е в размер, както следва:

1. Язовир "Красава" в землището на село Красава

500 лв.

Цена на документацията за участие - 60 лв. с включено ДДС.

ІІ.Възлага на Кмета на Община Брезник да организира провеждането на процедурата, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК и да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионер.

Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Брезник, за сведение и изпълнение.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към 15.12.2015г

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 41

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.127 ал. 1 от Закона за публичните финанси ОбС Брезник реши:

1. По плана на разходите по бюджета на ЦДГ”Брезица” гр.Брезник,местни дейности-дейност Целодневни детски градини да се намалят кредитите, както следва:

Параграф 10 11 с 1363,00лв.

2. Да се увеличи кредита с 1363,00 лв.по параграф 52-03 „Придобиване на др.оборудване,машини и съоръжения”,функция 3”Образование”,дейност „Целодневни детски градини”.

Промяната да се отрази в поименния списък, съгласно отделна докладна записка.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно до бавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи през 2015г към 15.12.2015г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 42

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява добавянето на нов обект в поименния списък за капиталови разходи през 2015 г. към 08.10.2015 г. както следва:

N

Обект

БИЛО

СТАВА

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Разходи, които ще бъдат извършени през 2015г.

0

1363

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

1363

Функция 03: Образование

0

1363

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

0

1363

Аудиосистема за контрол на достъп в ЦДГ „Брезица” гр. Брезник

0

1363

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 1363 лв.

Добавянето на обекта не засяга останалите обекти, включени в поименния списък за капиталови разходи.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно даване на съгласие от Общински съвет Брезник за кандидатстване на Областна администрация Перник по „Първа покана № 2014ТС1615СВ007-2015-1 за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България Сърбия – 2014-2020г”.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 43

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет – Брезник:

1. Дава съгласие Областна администрация Перник да разработи и внесе проектно предложение по „Първа покана № 2014ТС16I5CB007-2015-1 за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г.” за модернизация, обновяване и ремонт на „Къща – Близнак“ в с. Кошарево, находяща се в имот „Етнографска сбирка”, квартал 16 А.

2. Декларира, че предназначението на имота, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години, след приключване на дейностите по проекта.

3. Потвърждава че имотът е:

- необременен със задължения;

- не е обект на съдебен спор;

- не е предмет на искове, съгласно българското законодателство

4. Упълномощава Областния управител да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовка, кандидатстване и изпълнение при условие, че горепосоченото проектно предложение бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган на Програмата.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Виолета Младенова относно отмяна на решение № 869/2015г.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 44

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

 1. Отменя решение на ОбС № 869/25.09.2015г
 2. Отпуска еднократна помощ в размер на 1000 лв. на сдружение „Заедно за храма „Св. Георги победоносец - Брезник” за изографисване на храм-паметник „Свети Георги победоносец” в град Брезник.
 3. Сумата да бъде взета от издръжката на ОбС ПО § 42-14
 4. Упълномощава кмета на общината отпуснатата сума да бъде преведена до 31.12.2015г по сметка на сдружението:

Уни Кредит булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG47 UNCR 7000 1522 3897 80

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от група общински съветници относно техническо обезпечаване работата на ОбС Брезник.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 45

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник упълномощава председателя на ОбС да закупи от обслужващата Община Брезник фирма за нуждите на ОбС компютърна конфигурация и мултифункционално устройство от бюджета на ОбС за 2015г. за сумата от 2000 лв.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 49 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196452