Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 03.12.2015 г. /2-29/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр. Брезник, 03.12.2015г.

ПЪРВА ТОЧКА: Определяне броя и вида на постоянните комисии, избор на състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Брезник.

На основание проведените гласувания за броя на постоянните комисии и техния състав, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 2

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник избира постоянни комисии към ОбС както следва:

 1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участи - 7 членна:

Председател: Росен Слачов Огнянов

Зам.председател: Ваньо Добринов Колев

Членове: Янка Миланова Хранова

Иван Методиев Тинков

Десислава Иванова Стоилова

Борислав Григоров Стоянов

Ивелина Веселинова Крумова

 1. Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред – 7 членна:

Председател: Иван Методиев Тинков

Зам.председател: Янка Миланова Хранова

Членове: Ивелина Веселинова Крумова

Иван Димитров Ставрев

Катя Иванова Йорданова

Йорданка Евлогиева Ушашка

Добринка Георгиева Дойчева

 1. Постоянна комисия по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт - 5 членна:

Председател: Йорданка Евлогиева Ушашка

Зам.председател: Добринка Георгиева Дойчева

Членове: Станислав Георгиев Велков

Росен Славчов Огнянов

Катя Иванова Йорданова

 1. Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 5 членна:

Председател: Ивелина Веселинова Крумова

Зам.председател: Борислав Григоров Стоянов

Членове: Йорданка Евлогиева Ушашка

Янка Миланова Хранова

Иван Димитров Ставрев

ВТОРА ТОЧКА: Искане от председателя на СНЦ „МИГ Брезник – Трън” за определяне на нов представител на Община Брезник.

Със 7 гласа „за” и 5 против, /Росен Огнянов не участва в гласуването поради конфликт на интереси/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 3

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник определя председателя на ОбС Виолета Иванова Младенова за представител на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник-Трън“.

ТРЕТА ТОЧКА: Избор на временна комисия по актуализиране и изготвяне на Правилника за дейността на ОбС за мандат 2015-2019г.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 4

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник избира временна комисия за атуализиране и изготвяне на Правилник за дейността на ОбС за мандат 2015-2019г в състав:

Председател: Иван Методиев Тинков

Зам.председател: Ивелина Веселинова Крумова

Членове: Десислава Иванова Стоилова

Катя Иванова Йорданова

Виолета Иванова Младенова.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Определяне на брой членове, състав и ръководство на местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 5

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, Общинският съвет Брезник избира местна комисия в състав:

Председател: Иван Георгиев Борисов – секретар на Община Брезник

И членове: Янка Миланова Хранова – общински съветник

Екатерина Ангелова Димитрова – счетоводител при Община Брезник

Мария Николова Ставрева – служител ДСК Брезник

Станислава Александрова Любомирова – вложител

ПЕТА ТОЧКА: Определяне на представител на ОбС в Общото събрание на НСОРБ във връзка с писмо- И-1481/17.11.2015г.

Поименно гласуване. С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 6

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27 ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общинският съвет Брезник определя делегат в общото събрание на НСОРБ Виолета Иванова Младенова – председател на ОбС.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно Актуализация на бюджета на Община Брезник за 2015г. към 20.11.2015г.

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 7

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 127 ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Брезник реши:

 1. От резерва на Община Брезник по параграф 97 00 да се намалят кредитите с 1596,00 лв. -било 14 154,00лв. става 12 558,00 лв. – разлика 1 596,00 лв.
 2. Да се увеличи кредита по параграф 40 00 – стипендии с 1 596,00 лв. във функция ІІІ Образование, дейност „Общообразователни училища, дофинансиране на държавни дейности с общински приходи, както следва:

- Ученици с отличен успех /6,00/ - 5 ученици х 50,00 лв. = 250,00 лв.

- Ученици с отличен успех / 5,50 – 5,99/ - 10 ученици х 40,00 лв. = 400,00 лв.

- Ученици с един родител и ТЕЛК – 3 ученици х 30,00 лв. = 90,00 лв.

- Ученици социално слаби – 1 ученик х 25,00 лв. = 25,00 лв.

- Ученици социално слаби – 1 ученик х 30,00 лв. = 30,00 лв.

Общо: 795,00 лв. х 3 месеца = 2 385,00 лв.

Налични средства - 789,00 лв.

Необходими средства - 1 596,00 лв.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно определяне трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и кметовете на кметства

Поименно гласуване. С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 8

На основание чл.21 ал.1 т.5 и чл.44 ал.1 т.1 от ЗМСМА и ПМС №67 от 14.04.2010 г.за заплатите в бюджетните организации и дейности ,изм.ДВ.бр.8 от 28.01.2014 г Общински съвет гр.Брезник реши:

1. Определя на кмета на община Брезник основно месечно възнаграждение 1 262 лв.

2. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметсво Ноевци 600 лв.

3. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Бегуновци 460 лв.

4. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Велковци 460 лв.

5. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Гигинци 460 лв.

6. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Д. Секирна 460 лв.

7. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Кошарево 460 лв.

8. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на кметство Слаковци 460 лв.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – кмет на Община Брезник относно одобряване общата численост и структурата на общинската администрация на Община Брезник за мандат 2015-2019г.

С 12 гласа „за” /Янка Хранова извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 9

На основание чл.21 ал.1 т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 и 5 от ЗА Общински съвет Брезник:

1. Одобрява структурата на общинска администрация гр.Брезник за мандат 2015-2019г. - / приложение№1/.

2. Одобрява 59 бр. обща численост на списъчния персонал, в т. ч. 2 бр. дофинансирани от собствени приходи и / под чертата/ 59 бр. несписъчен персонал - / приложение №2 /.

3. Одобрява административното обслужване да се осъществява от кметовете и кметските наместници , по райони определени в приложение №3.

4. Възлага на кмета на Община Брезник да разработи и утвърди Устройствен правилник и длъжностни разписания на общинската администрация в рамките на одобрената численост и структура на персонала.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с. Ярославци

Поименно гласуване. С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 10

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Утвърждава пазарната оценка на Незастроен общински имот, участващ в УПИ ІХ-66 в кв. 10 по РП на с. Ярославци, община Брезник, с площ от 6 кв. м (АОС № 4586/28.10.2015 г.) на стойност 39.20 лв. (6.53 лв. на 1 кв. м). Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за посочения имот.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването и на бившите собственици- Симо Цветанов Джорджин

Поименно гласуване. С 11 гласа „за” и 1 въздържал се /Янка Хранова/ - /Ваньо Добринов извън залата/ , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 11

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-203/25.08.2015 г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ0, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Симо Цветанов Джорджин, както следва:

§ Имот с № 011144, естествена ливада , пета категория с площ от 1.612 дка, местност „Злокрак", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 011145, естествена ливада,пета категория с площ от 0.359 дка, местност „Воденица", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 011146, естествена ливада, пета категория с площ от 1.183 дка, местност „Доганджийска ливада", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 011147, естествена ливада, пета категория с площ от 2.140 дка, местност „Воденица", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 011148, естествена ливада, пета категория с площ от 0.921 дка, местност „Воденица", образуван от имот с № 011114, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 011150, естествена ливада, пета категория с площ от 1.080 дка, местност „Голема ливада", образуван от имот с № 011115, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 011152, естествена ливада,пета категория с площ от 3.290 дка, местност „Рибарица", образуван от имот с № 011106, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 012145, нива, пета категория с площ от 4.237 дка, местност „Лука", образуван от имот с № 012137, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 012146, естествена ливада, пета категория с площ от 0.375 дка, местност „ Черемидарница", образуван от имот с № 012112, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 012147, естествена ливада, пета категория с площ от 1.065 дка, местност „Вада", образуван от имот с № 012112, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 013119, нива, пета категория с площ от 1.640 дка, местност „Чифлик", образуван от имот с № 013100, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 013120, нива, пета категория с площ от 2.910 дка, местност „Чифлик", образуван от имот с № 013100, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 013121, нива, пета категория с площ от 5.610 дка, местност „Грамаге", образуван от имот с № 013100, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 016158 естествена ливада,седма категория с площ от 0.597дка, местност „Мламол", образуван от имот с № 016134, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 016160, естествена ливада, пета категория с площ от 1.497 дка, местност „Мламол", образуван от имот с № 016116, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 016161, естествена ливада, пета категория с площ от 1.710 дка, местност „Мламол", образуван от имот с № 016116, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 016162, естествена ливада, пета категория с площ от 2.730 дка, местност „Мламол", образуван от имот с № 016116, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 016163, естествена ливада, пета категория с площ от 2.440 дка, местност „Грамаге", образуван от имот с № 016116, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 058105, нива, пета категория с площ от 1.108 дка, местност „Гумно", образуван от имот с № 058079, собственост на Община Брезник;

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се уведоми наемателя в срок от един месец.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долна Секирна, с цел възстановяването и на бившите собственици- Костадинка Алексиева Паунова

Поименно гласуване на проекта за решение. С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 12

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-235/09.10.2015г от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долна Секирна, община Брезник, собственост на Петър Зарков Стоянов, както следва:

§ Имот с № 000690, изоставена орна земя , девета категория с площ от 4.952 дка, местност „Радилица", образуван от имот с № 000240, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 000691, естествена ливада , девета категория с площ от 4.629 дка, местност „Павлов рид", образуван от имот с № 000273, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 000699, естествена ливада, девета категория с площ от 1.021 дка, местност „Пеине воденице", образуван от имот с № 000438, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 000700 естествена ливада, девета категория с площ от 0.172 дка, местност „Пеине воденице", образуван от имот с № 000438, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 000701 естествена ливада, девета категория с площ от 0.501 дка, местност „Река", образуван от имот с № 000438, частна собственост на Община Брезник;

2.За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се уведоми наемателя в срок от един месец.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Арзан, с цел възстановяването и на бившите собственици- Магдалена Любомирова Митова

Поименно гласуване на проекта за решение. С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 13

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-211/01.09.2015 г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ0, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, община Брезник, собственост на Магдалена Любомирова Митова , както следва:

§ Имот с № 019049, естествена ливада , шеста категория с площ от 2.810 дка, местност „Забел", образуван от имот с № 019036, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 019069, естествена ливада,шеста категория с площ от 2.070 дка, местност „Загорчевица", образуван от имот с № 019068, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 019070, естествена ливада, шеста категория с площ от 2.056 дка, местност „Загорчевица", образуван от имот с № 019068, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 019072, естествена ливада, осма категория с площ от 5.448 дка, местност „Света троица", образуван от имот с № 019061, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 031007, нива, осма категория с площ от 3.534 дка, местност „Прибой", образуван от имот с № 031006, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 031008 нива, осма категория с площ от 4.042 дка, местност „Прибой", образуван от имот с № 031006, собственост на Община Брезник;

2.За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се уведоми наемателя в срок от един месец.

3.Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Георги Цветков Мартинов

Поименно гласуване на проекта за решение. С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 14

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-204/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Георги Цветков Мартинов, както следва:

§ Имот с № 035034, нива , девета категория с площ от 0.897 дка, местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 035010, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 035035, пасище мера, девета категория с площ от 1.744 дка, местност „Ракитов дол", образуван от имот с № 035028, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 035038, нива, девета категория с площ от 0.550 дка, местност „Ливаге", образуван от имот с № 035031, собственост на Община Брезник;

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се уведоми наемателя в срок от един месец.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Ноевци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Анастас Витанов Живков

Поименно гласуване на проекта за решение.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 15

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-202/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, собственост на Анастас Витанов Живков, както следва:

§ Имот с № 072043, нива , девета категория с площ от 2.479 дка, местност „Кръст", образуван от имот с № 072036, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 072044, нива , девета категория с площ от 3.738 дка, местност „Кръст", образуван от имот с № 072036, частна собственост на Община Брезник;

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се уведоми наемателя в срок от един месец.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Озърновци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Тако Соколов Милошев

Поименно гласуване на проекта за решение.

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 16

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-212/01.09.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Озърновци, община Брезник, собственост на Тако Соколов Милошев, както следва:

§ Имот с № 009004, естествена ливада , девета категория с площ от 1.512 дка, местност „Градище", образуван от имот с № 009001, частна собственост на Община Брезник;

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се уведоми наемателя в срок от един месец.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Станьовци, с цел възстановяването и на бившите собственици- Станислав Стоименов Витанов

Поименно гласуване на проекта за решение. С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 17

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-200/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Станьовци, община Брезник, собственост на Станислав Стоименов Витанов, както следва:

§ Имот с № 033084, нива , пета категория с площ от 1.505 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 033025, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 028057, нива, девета категория с площ от 2.390 дка, местност „Дъбрава", образуван от имот с № 028032, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 028058, нива, девета категория с площ от 3.690 дка, местност „Дъбрава", образуван от имот с № 028032, собственост на Община Брезник;

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се уведоми наемателя в срок от един месец.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: . Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването и на бившите собственици- Тако Иванов Шарков

Поименно гласуване на проекта за решение. С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 18

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-205/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Тако Иванов Шарков, както следва:

§ Имот с № 010114, нива , пета категория с площ от 1.741 дка, местност „Грълска", образуван от имот с № 010101, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 017093, естествена ливада,пета категория с площ от 1.004 дка, местност „Топли дол", образуван от имот с № 017026, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 017094, естествена ливада, пета категория с площ от 1.020 дка, местност „Топли дол", образуван от имот с № 017026, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 041042, естествена ливада, пета категория с площ от 1.243 дка, местност „Стражище", образуван от имот с № 041037, собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 041043, естествена ливада, пета категория с площ от 1.660 дка, местност „Стражище", образуван от имот с № 041037, собственост на Община Брезник;

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се уведоми наемателя в срок от един месец.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Банище, с цел възстановяването и на бившите собственици- Ванко Новков Стоименов

Поименно гласуване на проекта за решение. С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 19

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-201/25.08.2015г. от ОСЗ, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Банище, община Брезник, собственост на Ванко Новков Стоименов, както следва:

§ Имот с № 017085, естествена ливада , шеста категория с площ от 4.866 дка, местност „Блага ябука", образуван от имот с № 017048, частна собственост на Община Брезник;

2. За имотите с които има сключен договор за наем, след влизане на решението в сила да се уведоми наемателя в срок от един месец.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: . Във връзка с писмо от Асоциацията по ВиК- област Перник , относно: Становище на Асоциацията по ВиК по приложено изпратен „ Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник

С 12 гласа „за” /Ваньо Добринов извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 20

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

 1. Дава положително становище по предложения Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Перник
 2. ОбС Брезник изразява несъгласие с увеличаване на цената на питейната вода.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно: Вземане на решение за земеделски имоти по чл. 19, които са мери, пасища и ливади за отдаване под наем, съгласно чл. 37 и от ЗСПЗЗ

Поименно гласуванне.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 21

/отменено с решение № 165 от 20.05.2016 г./

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от ЗМСМА, във връзка с приети решения № 695/26.02.2015 и № 854/27.08.2015 г., Общинският съвет Брезник,

Утвърждава списъка на мерите, пасищата и ливадите, приет с решения № 695/26.02.2015 и № 854/27.08.2015 г. На Общинския съвет Брезник, за които не трябва да има възстановяване на собственост по § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на горния закон.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Васил Узунов – Кмет на община Брезник, относно:Вземане на решение за земеделски имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ, попадащи в горски територии на Общината

Поименно гласуване. С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 22

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 от ЗМСМА, във връзка с Горскостопанския план на общински гори на територията на община Брезник, Общинският съвет Брезник,

Утвърждава списъка на земеделски имоти по чл. 19 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи по землища, в които е установена гора, за които не трябва да има възстановяване на собственост по § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Писмо от НАПОСРБ, относно присъединяване към асоциацията

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 23

На основание чл. 21 ал. 1 т.15 и т 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник продължава членството в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2015г към 27.11.2015г.

Поименно гласуване. С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 24

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2015 г. към 27.11.2015 г. както следва:

N

Обект

БИЛО

СТАВА

Целева субсидия РБ

Целева субсидия РБ

Разходи, които ще бъдат извършени през 2015г.

20000

20000

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

20000

20000

Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0

6500

5204 придобиване на транспортни средства

0

6500

Леки автомобили

0

6500

Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

20000

13500

5204 придобиване на транспортни средства

20000

13500

Бордови камион с кранова уредба

20000

13500

Промяната засяга обекти на стойност от 20 000.00 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Десислава Стоилова – общински съветник, относно осигуряване на публичност и пълна и нформация за обществеността по отношение разглежданите от ОбС Брезник въпроси и докладни записки.

Със 7 гласа „за”, против – 0 и въздържали се – 5, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 25

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Упълномощава кмета на Община Брезник в срок от три дни след получаване на поканата за свикване заседание на ОбС и постоянните комисии към него да осигури публикуването им на електронната страница на Община Брезник www.breznik.info в раздел Общински съвет ведно с всички докладни записки и други документи, включени в дневния ред.
 2. Допълнително внесените докладни преди заседанието на ОбС Брезник и включени в дневния ред, да бъдат публикувани в срок от един ден след заседанието.

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Виолета Младенова – председател на ОбС Брезник, относно: Издаване на служебни карти на общинските съветници и предоставяне на ел.пощи за кореспонденция с общинските съветници.

На основание проведеното гласуване по двете точки от проекта за решение, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 26

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Възлага на председателя на ОбС Брезник да предприеме действия за издаване на нови служебни карти на общинските съветници мандат 2015-2019г със средства от бюджета на Общински съвет Брезник.

В срок до 15.12.2015г общинските съветници да представят на Председателя на ОбС свои лични снимки за издаване на служебни карти.

 1. Съгласно чл. 67 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, протоколите от заседания на ОбС се изпращат за преглед на електронните пощи от председателя на ОбС на всички общински съветници.

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно работно време и месечно трудово възнаграждения на председателя на ОбС.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 27

На о снование чл. 26 ал. 1 от ЗМСМА и чл. 17 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезник:

 1. Определя 8 часов работен ден на председателя на ОбС.
 2. Определя възнаграждение на председателя на ОбС в размер на 90% от възнаграждението на кмета на Община Брезник.

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване действието на правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 2011-2015г до изработването на нов правилник за 2015-2019

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 28

На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник удължава срока на действие на Правилник за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодествието му с общинската администрация за мандат 2011-2015г до изготвянето на нов Правлиник, но не по-късно от 31.01.2016г.

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на бивша фурна в сградата на кметство с.Ноевци

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 29

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и 7 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

1. Разрешава отдаването под наем за срок до 10 години на бившата фурна в сградата на кметство Ноевци (акт за публична общинска собственост № 490/29.10.2008 г.) на сдружение „Съюз на военноинвалидните кооперации в България”, БУЛСТАТ 113032383, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, ул. „Кракра”, бл. 15, вх. „Б”, ап. 14, за осъществяване на дейност по съхранение и обработка на екологичен продукт Лимец, като ремонта на ползваните помещенията да бъде за сметка на сдружението.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за посочения имот.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л. Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196402