Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 03.10.2013 г. /417-444/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

  9

Гр.Брезник, 03.10.2013год.

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Отчет от председателя на Общински съвет Брезник за дейността на ОбС за периода януари – август 2013г.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       417

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Отчет от председателя на Общински съвет Брезник за дейността на ОбС за периода януари – август 2013г.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка  относно Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013г на Община Брезник за първо полугодие.

 

С 12 глас „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      418

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 8, и ал. 2 , както и чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА,  Общински съвет Брезник приема отчета за изпълнение на бюджета за първо полугодие на 2013 год.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Утвърждаване на пазарна оценка на ПИ 06286.4.43/проектен 06286.4.53/, с предназначение земеделска територия , начин на трайно ползване – полски път.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       419

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник, утвърждава пазарната оценка на ПИ 06286.4.43 (проектен 06286.4.53), с предназначение земеделска територия, начин на трайно ползване – полски път, общинска собственост на стойност 1370.82 лв.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване за отдаване под наем на мери и пасища.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

         Р Е Ш Е Н И Е      420

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет реши: Допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне под наем към решение № 186/28.05.2009 год. със следните пасища:

·        №001045, пасище в землището на с.Бабица-28.051 дка

·        №001069, пасище  в землището на с.Бабица -40.146 дка

·        №000133, пасище в землището на с.Бабица -17.998 дка

·        №022004, пасище в землището на с.Гоз -24.655 дка

·        №022012, пасище в землището на с.Гоз -65.493 дка

·        №014019, пасище в землището на с.Гоз -224.339 дка

·        №018018, пасище в землището на с.Гоз -29.746 дка

№020009, пасище  мера в землището на с.Горна Секирна - 255.550дка

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно продажба на имот –частна общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

С 11 гласа „за” /Д. Димитров извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      421

        

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т .2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 ,ал. 3, т. 2 от  ЗПСК, чл. 5, чл. 7, чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 2 и чл. 35 а от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет гр.Брезник:

1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап за Поземлен имот с идентификатор 06286.502.33 по КК и КР на гр. Брезник с площ 3454кв.м., намиращ се в района на бившето поделение на МО гр.Брезник, м. „Еретин” , при минимална конкурсна цена 55 264 лв. /16 лв./кв.м./

2. Теренът да се използва във връзка с приета от Общинския съвет Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за изграждане на ТЕЦ за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса.

3. Приема информационния меморандум на обекта.

4. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

5. Конкурсната документация се закупува в касата на Общината в срок от 10-ия до 16-ия ден включително след обнародване на решението в „Държавен вестник”, срещу заплащане на 30 лв.

6. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

7. В срок  до 20-ия ден от обнародване на решението, лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

8. Лицата, закупили конкурсна документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

9. Депозит за участие в размер на 40 % от началната  конкурсна  цена се заплаща в касата на Общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.

10. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 25-ия ден след излизане на обявата в „Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името (фирмата) и адреса на подателя.

11. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

11.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

11.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

11.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години от пускането на обекта в  експлоатация.

12. Оглед на обекта се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

13. Плащането на цената се извършва в левове до подписването на договора  за покупко-продажба.

14. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично-оповестения конкурс.

15. Упълномощава кмета на Общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка на два поземлени имота, УПИ  VІ-289 и УПИ VІІ-289 м с 25 на с.Конска и обявяването им за продажба чрез търг.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е       422

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл.20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 33, чл. 36, ал. 1, т. 3, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр. Брезник,

1. Утвърждава пазарната оценка на:

 А. ПИ, представляващ УПИ VІ – 289 в кв. 25 по РП на с. Конска с площ 703 кв.м, незастроен, заедно с ограда (метална платна от юг) – 14 м с височина 1.20 м и бетонов бордюр, също и трайни насаждения,  на стойност общо 3780 лв., облагаеми с ДДС, от които стойността на земята е 3700 лв. или 5.26 лв. на 1 кв.м;

Б. ПИ, представляващ УПИ VІІ  289 в кв. 27 по РП на с. Конска с площ 716 кв.м, заедно с построените в него 2 бр. гаражи МС със ЗП по 30 кв.м всеки от тях и ограда (метални платна от юг и югозапад) – 40 м с височина 1.20 м и бетонов бордюр, също и трайни насаждения, на стойност общо 4907 лв., от които стойността на земята е 3760 лв. или 5.25 лв. на 1 кв. м. Стойността на земята, без стойността на гаражите с прилежащата им площ се облага с ДДС.

2. За посочените имоти да се проведе търг с явно наддаване от комисия в състав:

Председател: .....................................

3. Половината от постъпилите от продажбата средства да  се включат в поименния списък за капиталови разходи за благоустрояване на с.Конска.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     423

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,  ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37  от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

         

        І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на:

 

         1. Петно № 9 за поставяем обект – павилион, с площ  4 кв.м, намиращо се в ПИ с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр. Брезник (УПИ ІІІ – „За обществено жилищно строителство, озеленяване и магазини”, кв. 12), в близост до блок № 1 на ул. „Цвета Лумбарова”. Предмет на дейност: продажба на пакетирани стоки и кафе. Месечна наемна цена: 7.20 лв. , облагаеми с ДДС.

         2. Монтиране на автомат за топли напитки до входа на „Спешна помощ” в сградата на бившата болница с идентификатор 06286.501.301.1 по КК и КР на гр. Брезник. Месечна наемна цена 12 лв., облагаеми с ДДС.

         3. Помещения и стълбище с площ от 80 кв.м на втория етаж в северното крило на ветеринарната лечебница в гр. Брезник с идентификатор 06286.501.761.1 и гаражна клетка с площ 21 кв.м в сграда в двора на лечебницата с идентификатор 06286.501.761.2. Обща площ 101 кв.м. Предмет на дейност: складова база. Месечна наемна цена: 85.85 лв., облагаеми с ДДС.

 

              4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Брезнишки извор

№ по ред            Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

          7052         нива              ІХ              4.288       29.16

                         нива              ІХ              0.777       5.28

                         нива              ІХ              12.501     85.01

                         нива              ІХ              0.998       6.79

                         нива              ІХ              0.900       6.12

                         нива              ІХ              0.503       3.42

                         нива              ІХ              0.500       3.40

                                                               20.467     139.18

 

 

5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Долна Секирна

№ по ред            Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.       193          нива              ІХ              42.667     290.14

          общо:                                             42.667     290.14

6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Банище

№ по ред            Имот №        начин на ползване     категория       площ дка      годишен наем

1.        17038       ливада                       3.289       15.46

2.        17041       ливада                      15.455     72.64

          17048       ливада                       8.325       39.13

          17051       ливада                       1.458       9.99

          17052       ливада                       1.613       7.58

          17054       ливада                       3.532       16.60

          17055       ливада                       1.437       6.75

          17056       ливада                       0.854       4.01

          17058       ливада                       1.465       6.89

          17059       ливада                      2.032       9.55

          17060       ливада                       1.234       5.80

          17062       ливада                       1.923       9.04

          17063       ливада                       1.587       7.46

          17064       ливада                       1.516       7.13

          17065       ливада                      1.117       5.25

          17066       ливада                       3.694       17.36

          Общо:                                         31.787     152.54

 

 7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велковци

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.        075021   нива                            0.960       8.74

          общо:                                          0.960       8.74

 

 8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Непразненци

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.        014002   нива              V               67.470     742.17

2.        014004   нива              V               3.962       43.58

3.                     нива                            4.360       52.32

          общо:                                          75.792     838.07

9. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Красава

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.        074001   нива              ІХ              0.592       4.03

          общо:                                          0.592       4.03

 

 10. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.        7054      нива              ІХ              12.213     83.05

2.        15025     нива              ІХ              5.456       37.10

3.        15010     нива              ІХ              7.767       52.82

          37001     нива              VІІІ            8.001       60.01

          37038     нива              VІІІ            2.816       21.12

          40001     нива              V               3.007       33.08

          022005   нива              ІХ              79.854     543.01

          47030     нива              ІV              19.140     229.68

          25005     нива              ІХ              41.871     284.72

          25008     нива              ІХ              6.651       45.23

          25010     нива              ІХ              13.795     93.81

          25012     нива              ІХ              23.579     160.34

          25044     нива              ІХ              5.552       37.75

          25045     нива              ІХ              7.807       53.09

          25046     нива              ІХ              14.210     96.63

          13006     нива              ІХ              1.697       20.36

          13015     ливада           ІХ              5.591       31.31

          13018     нива              ІХ              4.570       54.84

          18019     нива              ІХ              7.538       51.26

          18056     нива              ІХ              1.683       11.44

          18057     нива              ІХ              1.897       12.90

          Общо:                                          274.695    2013.55

 

 

 11. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица

№ по ред          Имот №          начин на ползване      категория       площ дка      годишен наем

1.        141        нива              ІХ              70.132     476.90

2.        018005   нива              V               17.640     194.04

3.        018009   нива              V               17.341     190.75

          027003   нива              ІХ              3.955       26.89

          025030   нива              ІХ              1.272       8.65

          4001      нива              ІХ              26.064     177.24

          4023      нива              ІХ              28.252     192.11

          5040      нива              V               9.877       108.65

          000139   нива              ІХ              9.321       63.38

          034045   нива              ІV              3.834       46.01

          034046   нива              ІV              5.771       69.25

          038033   нива              ІV              2.844       34.13

          040011   нива              V               6.354       69.89

          Общо:                                          201.657    1657.89

 

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

          ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: …………………………

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

ОСМА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ VІ-174, кв. 3 по РП на с.Бегуновци и сключване на договор за продажба.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     424

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник, във връзка с прекратяване на съсобственост,

                                           
           1. Утвърждава пазарната оценка на Незастроен общински имот- частна общинска собственост, с площ 50 кв.м. към УПИ V
I-174, кв. 3 по  РП  на с. Бегуновци  315.00 лв. или 6,30 лв. на кв. м. Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор с наследниците на Сотир Митов Стоименов.

 

Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба.

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     425

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет гр.Брезник

1. Утвърждава пазарната оценка на имот: Парцел, отреден за индивидуално жилищно застрояване, представляващ  УПИ ІІІ – общински в кв. 14 по РП на с. Велковци, махала „Пали лула”, с площ 825 кв.м, в размер на 6600.00 лв., или 8,00 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС. Посоченият имот се продава на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 23, ал. 1, ал. 2 и 3, т. „а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

2. Кметът на Общината да сключи договор с Аско Никифоров Фиодоров. 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка на право на прокарване на водопровод в землището на с.Бегуновци и с.Режанци.

 

 

С12 гласа „за” обС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       426

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
и чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

 1. Утвърждава пазарната оценка на учредяване на право на прокарване на водопровод и електропровод през имоти публична общинска собственост: незастроен общински имот № 000072 с трайно предназначение полски път в землището на с- Бегуновци с площ 14 кв.м от имота (3.50 линейни метра по 2 м от всяка страна) и незастроен общински имот № 000132 с трайно предназначение полски път в землището на с. Режанци с площ  1012 кв.м от имота (253 линейни метра по 2 м от всяка страна), на стойност 872.10 лв.
 2. Учредява вещното право на прокарване за срок от 10 години. 
 3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за учредяване право на прокарване с  фирма „МИРОС” ЕООД, с управител Росен Йорданов Асенов.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е       427

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-82/19.08.2013 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с.Гоз, община Брезник, собственост на Ирина Крумова Васева,  както следва:

§         Имот с № 026032 – ливада, IX категория с площ от 6.062 дка, местност „Логатор", образуван от имот с № 026001, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Искане за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на част от с.Конска, Община Брезник, прокарване на улица в урбанизирана територия с оглед осигуряване на по-добър транспортен достъп до язовир Конска, каптажи от водоснабдителната система на с.Конска и изградения и функциониращ спортно-развлекателен комплекс с аквапарк „Конца” през ПИ № 004156 – урбанизирана територия и ПИ № 043040, с площ 10 999 кв.м.  – земеделска земя, собственост на заявителя „ФЪН СПОРТ”  ЕООД, чието предназначение се променя за улица 1048 кв.м. и за къмпинг и паркинг за каравани 9 951 кв.м.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      428

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 и ал. 5 и чл. 134, ал. 2,т. 6 от ЗУТ, Общински съвет Брезник  одобрява техническо задание за изработване на ЧИ на ПУП – ПРЗ на УПИ І, кв. 37 с.Конска.  

 

Разрешава изработване на ЧИ на ПУП – ПРЗ с който се предлага:

- продължаване на улица  по РП на с. Конска, по трасето на пътната връзка на селото към местността „Букова глава” – общинска собственост от ОТ  № 36 по ОТ №№ 131, 132, 133, 134 и 137;

- прекарване на улица с ОТ 134, 135 136 преминаваща през   ПИ № 043040 с площ 10 999 м2 – земеделска земя, собственост на заявителя „ФЪН СПОРТ” ЕООД, за който ще се процедира промяна на предназначението на земеделска земя, за къмпинг за каравани,  от който за улица – 1048 м2 и за къмпинг и паркинг за каравани – 9 951 м2;

- обединяване на всички имоти с променено предназначение №№ 561, 562, 017078, 017075, 017076, 017077 043156, УПИ ІІ-043044 и УПИ ІІІ-043041 и включването им към УПИ І-043031, 043022, 043111, 043042, 043023 в кв. 37 по плана на с. Конска;

- промяна на предназначението на полски пътища ПИ № 00043 - 325 м2 и част от ПИ № 000170 с площ 1965 м2 или общо пътища, общинска собственост – 2290 м2;

- промяна на предназначението на ПИ № 017040 с площ  586 м2, за аквапарк и съпътстващи го дейности.

при което ПИ № 043 с площ 325 м2 и № 170 с площ 1965 м2 или общо 2290 м2 общинска собственост, след провеждане на процедури за промяна на предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди се присъединят към УПИ І, кв. 37 по РП на с. Конска, като се спазят изискванията на чл. чл. 8, ал. 1 от ЗОС.

 

ТРИНАДЕСЕДТА ТОЧКА: Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелките на СОУ „Васил Левски” град Брезник.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      429

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 4 и ал. 7 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Брезник реши:

Утвърждава  3 (три) самостоятелни   паралелки на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник за учебната 2013/2014 година,   с  не по-малко    от    10 ученици, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

- в начален етап на образование – 2 (две) маломерни паралелки:

o        ІІ а клас – 14 ученици, ІІ б клас – 14 ученици;

- в прогимназиален етап на образование – 1 (една) маломерна паралелка:

o        VІІ б  клас – 17 ученици.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изключване от минималния брой на учениците в паралелките на ПГСС „Никола Вапцаров” град Брезник  за учебната 2013/2014г

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      430

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11а, ал. 1, 2 и 3 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Брезник реши:

Във функция „Образование”, дейност 326 „Професионални училища” в Бюджета на

община Брезник да бъдат осигурени допълнителни средства за маломерна самостоятелна    паралелка в ПГСС „Н. Вапцаров” гр. Брезник, по професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство”, дневна форма на обучение в ХІ клас – 9 ученици, в размер на 2 403.00 лв. за учебната 2013/2014 г., изчислени по реда на чл. 11, ал. 3, т. 3 от цитираната по-горе наредба.

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно Разрешение за смесена група в ЦДГ към ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци за учебната 2013/2014г.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      431 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 8 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена на МОН, Общински съвет Брезник реши:

 Утвърждава  една  група в ЦДГ към ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци, община Брезник при недостатъчен брой деца с минимум 6 деца за учебната  2013/2014 година.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Промяна в поименния списък за финансиране през 2013 год към 18.09.2013г

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      432

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Общински съвет гр.Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2013 г. към 18.09.2013 г., съгласно Приложение 1.

Промяната засяга обекти на стойност от 556964 лв. Общата стойност на променените обекти  е 114 444 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от „Глобул спорт” относно  изграждане на писта за АТВ

 

 

С 11 гласа „за” и 1 въздържал се, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е        433

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема становище, че дейностите посочени в проект „Развитие на интегриран туризъм на територията на Община Брезник чрез използване на съществуваща и изграждане на нова АТВ писти и закупуване на нови АТВ и УТВ машини на сдружение „Глобул спорт” отговаря на целите и приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 година.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Писмо от районна прокуратура относно предложение за отмяна на решение № 368 по протокол № 4/2013Г

 

         С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е       434

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя  свое решение № 368 по протокол 4 от 30.05.2013г.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Писмо от районна прокуратура относно предложение за отмяна на решение № 368 по протокол № 4/2013Г

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      435

        

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 2 от ЗПСК, Общинският съвет Брезник допълва Списъка на обектите за приватизация за 2013год. , като включва имот с кадастрален № 06286.501.1901 по КК и КР на град Брезник, АОС № 2250/20.03.2013год. – бивша пречиствателна станция на Завод за алуминиева дограма, представляващ терен с площ 5497 кв.м. с построените в него две сгради на два и един етаж със застроена площ 119 и 58 кв.м.

 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне представител  в общото събрание на Асоциацията по ВиК

 

 

На основание проведеното гласуване ОбС взе

 

Р  Е Ш Е Н И Е      436

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник определя представител на Община Брезник в общото събрание на Асоциацията по „ВиК” – ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ – кмет на Община Брезник, за приемане на Регионален Генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия на „ВиК” ООД град Перник.

 

 ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Писмо от президента на Република България относно искане на Величка Стоянова Величкова за опрощаване на дължими държавни вземания.

Гласува се становище на ОбС

 

-          за опрощаване – няма гласове

-          против – 11 гласа

-          въздържал се  1

 

Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е      437

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник не приема опрощаване на дължимите суми на Величка Стоянова Величкова.

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Молба от Рени Стоилова за отпускане на финансова помощ

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      438

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 1. Отпуска еднократна помощ на Рени Стоилова Първанова в размер на 500 /петстотин/ лв.
 2. Средствата да бъдат взети от параграф „Социални помощи”
 3. Упълномощава кмета на община Брезник да извърши необходимата процедура.

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов относно кандидатстване на църквите в селата Слаковци, Брезнишки Извор и Садовик за финансиране по Програма за развитие на селските райони.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      439

 

На  основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1. Подкрепя църквата  „Св.св. Кирил и Методий”   с. Садовик  Община Брезник, поделение на Софийската Света митрополия  в кандидатстването й за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект, свързан с реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства.

 

2. Дейностите по проекта съответстват на приоритет 2 – изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура:

-          брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и младежките дейности;

-          инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и младежките дейности от Общинския план за развитие за периода 2007-2013год.

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов относно кандидатстване на църквите в селата Слаковци, Брезнишки Извор и Садовик за финансиране по Програма за развитие на селските райони.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      441

 

На  основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1. Подкрепя църквата  „Св.Троица” с.Брезнишки Извор,  Община Брезник, поделение на Софийската Света митрополия  в кандидатстването й за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект, свързан с реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства.

 

2. Дейностите по проекта съответстват на приоритет 2 – изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура:

-          брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и младежките дейности;

инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и младежките дейности от Общинския план за развитие за периода 2007-2013год.

 

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов относно кандидатстване на църквите в селата Слаковци, Брезнишки Извор и Садовик за финансиране по Програма за развитие на селските райони.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      440

 

         На  основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1. Подкрепя църквата  „Св.Богородица” с.Слаковци,  Община Брезник, поделение на Софийската Света митрополия  в кандидатстването й за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” с проект, свързан с реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства.

 

2. Дейностите по проекта съответстват на приоритет 2 – изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура:

-          брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и младежките дейности;

инвестиции в обекти на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и младежките дейности от Общинския план за развитие за периода 2007-2013год.

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане решение за провеждане на конкурс за възлагане  на управлението на „Брезник-фарм” ЕООД град Брезник

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е       442

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в тях, Общинският съвет гр. Брезник:

 

І Открива процедура за провеждане на конкурс:

1. Предмет на конкурса: възлагане на управление на „БРЕЗНИК – ФАРМ” ЕООД;

2. Минимални специфични изисквания към кандидатите:

а) минимални

- степен на завършено образование – бакалавър;

- фармацевтично или икономическо образование;

- трудов стаж – 5 години.

б) специфични

-познания по дейността на дружеството;

- познаване на нормативните документи, свързани с дейността на дружеството;

- познаване по Търговския закон;

- компютърни умения;

- способност за работа в екип.

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

а) заявление;

б) автобиография;

в) нотариално заверено копие от диплома за завършено фармацевтично или икономическо образование;

д) свидетелство за съдимост;

е) декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

ж) копие от документ за допълнителна квалификация и правоспособност.

Документите се подават в деловодството на Община Брезник в срок до 10 дни след публикуване на обявата.

 

ІІ. Определя комисия за приемане на документите в  състав:

1. Иван Димитров Бъчваров – зам. кмет;

2. Славчо Крумов Михайлов – директор на дирекция;

3. Милен Георгиев Миленков – гл. юрисконсулт на Общината;

4. Бойко Георгиев Атанасов - гл. специалист УС ;

 

ІІІ. Предмета на  конкурса с изискванията към кандидатите и необходимите документи  да бъде обявен най-малко в един регионален вестник и качен на сайта на общината.

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване срока на концесионен договор на язовир „Брезнишки извор”

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е       443

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 4, чл. 70, ал. 3, т. 1 от Закона за концесиите, във връзка с участие на концесионера в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибовъдство”, по мярка 2.1, Общинският съвет Брезник:

1. Удължава срока на договора за концесия с фирма „АДЕЛ – 3” ЕООД на яз. „Брезнишки извор” с 5 години, считано от 01.05.2019 год.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи анекс към договора за концесия, с отлагателно условие, след като концесионерът представи одобрен инвестиционен проект.

3. В анекса де се включи още, че концесията се актуализира всяка година с процента на инфлация за предходната година, което не е залегнало в концесионния договор.

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Виолета Борисова относно обявяване на Петков ден за почивен ден.

 

С 10 гласа „за” /В.Борисова и Д.Димитров извън залата/ , ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     444

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите законови действия за обявяване на 14.10. /Петковден/, обявен от ОбС за Духовен празник на град Брезник за неработен ден за общинските структури и неучебен ден за общинските учебни заведения и детски градини на територията на Община Брезник.

 

 

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307391