Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.03.2013 г. /324-344/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

Препис!

П Р О Т О К О Л

№ 3

Гр. Брезник, 28.03.2013 год.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Брезник за 2012г.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 324

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г.,както следва:

1.По прихода 3 947 433 лв. приложение №1

2.По разходи 3 516 905 лв. приложение №2

3.Приема окончателния план и отчета за изпълнение на капиталовите разходи за 2012 г. приложение №3

4.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2012 г./приложение №4 /

5.Приема годишен доклад за състоянието на общинския дълг приложение №5 /Община Брезник няма общински дълг към 31.12.2012 г./

ВТОРА ТОЧКА: Утвърждаване на бюджет и численост на „Център за настаняване от семеен тип” за възрастни хора с физически увреждания , с капацитет 15 места, считано от 01.02.2013год.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 325

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл. 35 от ПМС № 1 от 2013 г.за изпълнението на ДБ на Р България Заповед №РД-01-91/22.01.2013 г.на изпълнителния директор на АСП към МТСП и Заповед № РД 01-216/19.02.2013 г. на изпълнителния директор на АСП към МТСП,общински съвет г.Брезник

Р Е Ш И:

1.В ДЦСХ да се намали бюджета с 104 296 лв., както следва:

/в лева/

Наименов.на функцията

пар. било

става

разлика

05 Соц.осиг.,подп.и грижи

Дейност 548 Дневен център за стари хора

114 156

9 860

-104 296

Заплати на персонала по ТП

0100 20 500

4 128

- 16 372

др.възнгр.и плащания

02 00 1 700

- 1 700

Осиг.вн.от работод.

05 00 4 200

794

- 3 406

-осиг.вн.от работ.за ДОО

05 51 2 300

456

- 1 844

- ЗОВ от работод.

05 60 1 200

213

- 987

- ДЗПО от работ.

05 80 700

125

- 575

издръжка

10 00 87 756

4 938

- 82 818

2.В Център за настаняване от семеен тип, бюджета се формира в размер на 153 475 лв,както следва:

Приходи за делегирани държавни дейности

параграф

численост

Бюджет 2013 г.

/в лева/

1.Приходи

ІІ.Взаимоотношения с ЦБ

31 00

109 739

-обща субсид.за дър.д-сти

31 11

109 739

V.Операции с фин активи

43 736

Депозити и средства по сметки

95 00

43 736

-остатък в лв.. по сметки от пред.п-д

95 01

43 736

Всичко приходи:

153 475

2.Разходи

05 Соц.осиг.,подп.и грижи Дейност 530 ЦНСТ

14 бр.

-заплати на перс.по ТП

0100

70 000

Други възнг.и плащания

02 00

3 100

Оосиг.вн.от работодатели

05 00

12 680

Осиг.вн.от работ.за ДОО

05 51

8 820

ЗОВ от работодат.

05 60

3 360

ДЗПО от работ.

05 80

500

Издръжка

10 00

67 695

Всичко разходи:

153 475

3.Определя Домашен социален патронаж за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за:Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора,Млечна кухня и ДСП,като възлага на кмета на общината да определи конкретните права и отговорности.

4. Определя 14 бр. численост на персонала за ЦНСТ и средна брутна РЗ - 500 лв.

ТРЕТА ТОЧКА: Информация относно състоянието на общинската собственост, списък на обектите общинска собственост – публична и частна.

С 10 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 326

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема информацията за състоянието на общинската собственост - публична и частна.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Отчетен доклад за дейността на МКБППМН през 2012г.

С 10 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 327

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Отчетен доклад за дейността на МКБППМН през 2012г.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите среда в Община Брезник 2013-2015г

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 328

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 44, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020 г.), ОбС – Брезник приема Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение в община Брезник за 2013 – 2015 г.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Брезник за периода 2013-2015 год.

С 10 гласа „за”, Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 329

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Брезник за периода 2013-2015 год.

СЕДМА ТОЧКА: Отчет относно работата на комисията по безопасност на движението по пътищата в Община Брезник за 2012 год.

С 10 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 330

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Отчет относно работата на комисията по безопасност на движението по пътищата в Община Брезник за 2012 год.

ОСМА ТОЧКА: Информация относно резултатите от извършения следприватизационен контрол за 2012 год.

С 10 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 331

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Информацията относно резултатите от извършения следприватизационен контрол за 2012 год.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ на землището на с.Сопица.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 332

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал. 2, ал.4 и ал.6 от ЗОС и чл.31, ал.5, ал.7 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост- нива, №006002, девета категория, местност „Пръкина падина” с площ – 83.879 дка на фирма „Агрива” ЕООД с ЕИК 131032029, седалище и адрес-гр.Брезник, представляван от Галин Колев Асенов.
 2. Определя срок за безвъзмездно ползване -1 година, с цел обучение и провеждане учебна производствена практика на учениците от ПГСС „Н.Вапцаров”, професия „Растениевъд” и „Животновъд”- задочна форма на обучение.
 3. Възлага на Кмета на Община Брезник да организира изпълнението на законно установените процедури - сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване, като включи в договора следните задължения на ползвателя:

- Да предостави за обучение на учащите се един брой трактор JD 6230 в едно с прикачен инвентар и необходимото гориво за обработка на земеделската земя.

- Подсигуряване на торове, препарати и семена.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване проект за обект: ПУП - Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на ел.кабел 20 КV и водопровод през ПИ №№ 000079 и 000085 по КВС на с.Бегуновци и ПИ №№ 000131 и 000132 – полски път по КВС на с. Режанци, с предназначение – ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ, във връзка с провеждане на процедура за промяна на предназначението на ПИ № 046017 по КВС на с. Режанци, собственост на „МИРОС” ЕООД от земеделска земя в земя за застрояване на жилищни сгради.

С 10 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 333

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 124а ал. 1 и 124б ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Брезник:

 1. Разрешава изработване на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ОПРЕДЕЛЯНЕ ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за изграждане на електропровод 20 КV и водопровод през ПИ №№ 000079,000085 по КВС на с. Бегуновци и ПИ №№ 000131 и 000132 – полски път по КВС на с.Режанци, с предназначение – ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ.

 1. Одобрява задание по чл. 125 за изработване на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И СЕРВИТУТ за изграждане на електропровод 20 КV и водопровод през ПИ №№ 000079, 000085 по КВС на с.Бегуновци и ПИ №№ 000131 и 000132 по КВС на с.Режанци.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХІ-63 кв. 10 по РП на с.Ярославци, Община Брезник

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 334

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на незастроен общински имот от 14 кв.м. към УПИ ХІ-63 кв. 10 по РП на с.Ярославци – 72,80 лв. /5,20 лв. на 1 кв.м./, облагаеми с ДДС.

Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1т.2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти-общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 335

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8, ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

1. Терен върху площ от 50 кв.м., с.Ноевци за разполагане на временен търговски обект , намиращ се в УПИ ХVІІ „За делово обслужване”, площад и озеленяване”. Месечен наем 30 лв. , облагаеми с ДДС.

2. Част от терен в гр.Брезник, кадастрален № 06286.501.399 (пл. № 883 в кв. 45А), площ 731 кв.м, за отглеждане на пчелни кошери, годишен наем 73 лв., облагаеми с ДДС.

3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица

а)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

151011

нива

IX

12.969

88.20

общо:

12.969

88.20

б)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1

011001

нива

IX

95.946

652.43

общо:

95.946

652.43

4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Горни Романци

а)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

043005

нива

V

6.604

72.65

2.

044013

нива

V

6.752

45.90

3.

045031

нива

V

26.568

292.25

общо:

39.924

410.80

б)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

071024

ливада

VIII

1.150

4.60

2.

071026

ливада

VIII

0.998

4.00

3.

071029

ливада

VIII

1.054

4.25

4.

071030

ливада

VIII

1.001

4.00

5.

056012

нива

VIII

2.867

23.80

общо:

7.070

40.650

5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Долни Романци

а)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

102006

нива

V

21.131

232.45

2.

102008

нива

V

4.357

47.95

3.

097017

нива

IX

1.296

8.80

4.

097018

нива

IX

1.225

8.30

5.

061057

нива

IX

2.129

14.50

общо:

30.138

312.00

б)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

079001

нива

V

1.960

21.56

2.

102013

нива

V

6.242

68.70

нива

8.202

90.26

в)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

071006

нива

VI

2.146

19.55

2.

071018

нива

VI

0.484

4.40

3.

071022

нива

VI

0.973

8.85

4.

071024

нива

VI

4.932

44.90

5.

082001

ливада

VI

4.715

22.15

6.

082002

ливада

VI

2.736

12.85

7.

082003

нива

VI

5.567

50.65

8.

081024

ливада

VI

0.120

0.60

9.

102008

нива

V

4.357

47.95

10.

100013

нива

IX

9.298

63.25

общо:

35.328

275.15

6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Непразненци

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

 

1.

023001

нива

IX

61.954

421.30

 

2.

023003

нива

IX

4.686

31.85

 

3.

023007

нива

IX

1.704

11.60

4.

023009

нива

IX

83.151

565.40

 

5.

023013

нива

IX

77.258

525.35

 

6.

023014

нива

IX

12.517

85.10

 

7.

023015

нива

IX

8.812

59.90

 

8.

023016

нива

IX

27.704

188.40

 

9.

024004

нива

IX

18.459

125.50

 

10.

024005

нива

IX

15.169

103.15

 

11.

024006

нива

IX

18.765

127.60

 

12.

024010

нива

IX

5.168

35.15

 

13.

032001

нива

IX

72.656

494.06

 

14.

032004

нива

IX

2.998

20.40

 

15.

032005

нива

IX

5.801

39.45

 

16.

032008

нива

IX

29.633

201.50

 

общо:

446.435

3035.71

 

7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ноевци

а)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

078043

ливада

IX

96.088

355.55

2.

079011

ливада

IX

32.826

121.45

3.

078058

нива

IX

34.244

232.85

4.

078059

нива

IX

80.497

547.40

общо:

243.655

1257.25

б)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

064075

нива

V

4.032

44.35

2.

064076

нива

V

3.818

42.00

3.

072021

нива

IX

5.603

38.10

4.

064102

нива

V

3.188

35.05

общо:

16.641

159.50

8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Слаковци

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

067001

нива

IX

74.602

507.30

2.

068001

нива

IX

232.297

1579.60

общо:

306.899

2086.90

9. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гигинци

а)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

011032

нива

IV

0.695

8.34

2.

011040

нива

IV

2.767

33.20

3.

012037

нива

IV

3.597

43.15

4.

143007

нива

V

3.890

42.80

5.

143013

нива

V

4.566

50.25

6.

040027

нива

VI

0.369

3.35

7.

044049

нива

VI

1.445

13.15

8.

072005

нива

VI

13.100

119.20

9.

073023

нива

VI

0.936

8.50

10.

077008

нива

V

0.300

3.30

11.

078012

нива

V

0.581

6.40

12.

085049

нива

VI

3.800

34.60

13.

103001

нива

IX

19.790

134.60

14.

105001

нива

VI

22.727

206.80

общо:

104.036

707.64

б)

№ по ред

№ на имот

площ/дка/

НТП

категория

годишен наем

1.

068018

184.379

нива

IX

1253.78

2.

100001

81.523

нива

IX

554.35

265.902

1808.13

10. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Банище

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

017040

ливада

IX

17.103

63.30

2.

017049

ливада

IX

2.700

10.00

общо:

19.803

73.30

11. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Брезник

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

031015

нива

V

5.802

63.82

2.

031025

нива

V

5.001

55.01

3.

031026

нива

V

5.000

55.00

общо:

15.803

173.83

12. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Арзан

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

000265

ливада

IX

1.176

4.35

2.

018032

нива

IX

3.571

24.30

3.

019066

ливада

VIII

3.612

13.40

4.

034015

нива

IX

0.499

3.40

5.

034025

нива

IX

1.664

11.30

общо:

10.522

56.75

13. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик

а)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

031002

нива

IX

6.143

41.78

2.

031009

нива

IX

4.006

27.25

3.

031013

нива

IX

2.527

17.20

4.

031014

нива

IX

2.837

19.30

5.

031015

нива

IX

1.515

10.30

общо:

17.028

115.83

б)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

085014

нива

IX

5.538

37.66

2.

085016

нива

IX

4.971

33.80

3.

085018

нива

IX

1.068

7.26

4.

085019

нива

IX

10.742

73.05

5.

085020

нива

IX

14.242

96.85

6.

085022

нива

IX

1.702

11.57

7.

085036

нива

IX

2.933

19.94

8.

058014

нива

IX

1.479

10.06

9.

058015

нива

IX

2.439

16.60

10.

058016

нива

IX

11.082

75.35

11.

058012

нива

IX

0.800

5.44

общо:

56.996

387.58

в)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

031001

нива

IX

105.824

719.60

общо:

105.824

719.60

14. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

022002

нива

V

34.455

379.00

2.

033055

нива

V

6.869

75.55

3.

055073

нива

V

2.500

27.50

4.

060017

ливада

VI

4.811

22.60

5.

060019

ливада

VI

0.949

4.45

6.

060021

ливада

VI

2.070

9.75

общо:

51.654

518.85

15. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Видрица

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

012018

нива

IX

57.003

387.60

2.

020001

нива

IX

21.618

379.45

3.

020004

нива

VIII

53.196

638.35

общо:

131.817

1405.04

16. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Ярославци

а)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

021008

ливада

V

21.799

111.20

2.

031001

ливада

VIII

16.930

62.65

3.

031002

ливада

VIII

21.698

80.30

общо:

60.427

254.15

б)

№ по ред

№ на имот

площ/дка/

НТП

категория

годишен наем

1.

3036

0.499

нива

VII

4.14

2.

3037

0.850

нива

VII

7.05

3.

4010

1.000

нива

X

5.20

4.

6033

0.502

нива

VIII

3.76

5.

6039

2.000

нива

VIII

15.00

6.

6042

2.129

нива

VIII

15.96

7.

8046

7.701

нива

V

84.71

8.

9042

1.500

нива

VIII

11.25

9.

9056

1.700

нива

VIII

12.75

10.

10019

6.817

нива

VIII

51.13

11.

11008

4.000

нива

VIII

30.00

12.

11011

2.743

нива

VIII

20.57

13.

12020

0.723

нива

VIII

5.42

14.

13008

8.925

нива

V

98.18

15.

13009

7.749

Нива

V

85.24

16.

13016

3.751

нива

V

41.26

17.

14001

8.780

ливада

V

44.78

18.

15012

0.997

Ливада

V

5.08

19.

15034

0.880

Ливада

V

4.49

20.

15035

3.570

Ливада

V

18.20

21.

15042

5.336

Ливада

V

27.21

22.

16036

3.658

Ливада

IX

13.53

23.

17004

0.409

Ливада

V

2.08

24.

17037

2.553

Ливада

V

13.02

25.

17048

5.079

Ливада

V

25.90

26.

17061

0.050

ливада

V

0.25

27.

19037

0.999

Нива

V

10.99

28.

19038

1.427

Нива

V

15.70

29.

21033

0.349

Ливада

V

1.78

30.

21034

1.300

Ливада

V

6.63

31.

21035

0.200

Ливада

V

1.02

32.

21038

3.182

Ливада

V

16.23

33.

25001

35.723

Нива

IX

242.92

34.

28001

4.001

Нива

IX

27.21

35.

28003

3.684

нива

IX

25.05

36.

30001

25.669

Нива

X

133.48

37.

30003

48.886

Нива

X

254.21

38.

35017

26.369

Нива

IX

179.31

39.

35018

6.001

Нива

IX

40.81

40.

50033

4.569

ливада

IX

16.91

41.

50037

1.669

ливада

IX

6.29

42.

50039

3.195

ливада

IX

11.82

43.

50042

1.034

ливада

IX

3.83

общо:

252.158

1640.35

17. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Завала

№ по ред

№ на имот

площ/дка/

НТП

категория

годишен наем

1

2003

10.711

ливада

IX

39.63

2

2009

5.203

ливада

IX

19.25

3

4001

6.458

ливада

IX

23.89

4

5003

8.651

ливада

IX

32.00

5

5004

12.690

ливада

IX

46.95

6

6006

3.315

нива

IX

22.54

7

11009

2.287

нива

IX

15.55

8

12009

22.935

нива

IX

155.96

9

12021

0.491

нива

IX

3.34

10

12023

4.257

нива

IX

28.95

11

12031

9.115

нива

IX

61.98

12

12035

3.699

нива

IX

25.15

13

13010

10.336

нива

IX

70.28

14

13011

13.540

нива

IX

92.07

15

14002

23.660

нива

IX

160.89

16

14003

7.099

нива

IX

48.27

17

14004

3.828

нива

IX

26.03

18

14009

1.498

нива

IX

10.19

19

14012

1.975

нива

IX

13.43

20

14013

4.000

нива

IX

27.20

21

14016

6.500

нива

IX

44.20

22

14017

5.301

нива

IX

36.05

23

18012

0.641

нива

IX

4.36

24

21026

12.124

нива

V

133.36

25

21052

5.807

нива

V

63.88

26

21058

2.591

нива

V

28.50

27

21060

9.868

нива

V

108.55

28

21065

2.519

нива

IX

17.13

29

21067

11.707

нива

V

128.78

30

21068

1.506

нива

V

16.57

31

22002

15.814

нива

IX

107.54

32

24001

1.995

нива

IX

13.57

33

24003

1.553

нива

IX

10.56

34

25004

2.392

нива

IX

16.27

35

25005

6.201

нива

IX

42.17

36

25006

6.652

нива

IX

45.23

37

26009

1.298

нива

IX

8.83

38

26016

15.429

нива

IX

104.92

39

26018

2.808

нива

IX

19.09

40

28011

7.191

нива

IX

48.90

41

28015

1.809

нива

IX

12.30

42

28016

1.266

нива

IX

8.61

43

28017

1.430

нива

IX

9.72

44

28018

1.266

нива

IX

8.61

45

28025

6.869

нива

IX

46.71

46

28034

4.198

нива

IX

28.55

47

28038

29.938

нива

IX

203.58

48

28039

80.872

нива

IX

549.93

49

28041

9.000

нива

IX

61.20

50

28042

3.600

нива

IX

24.48

51

28043

32.383

нива

IX

220.20

52

29002

8.797

нива

V

96.77

53

30001

27.967

нива

IX

190.18

54

30002

64.067

нива

IX

435.66

55

35002

11.392

нива

IX

77.46

56

100001

0.640

нива

IX

4.33

57

100003

3.073

нива

IX

20.90

58

100004

2.506

нива

IX

17.04

59

100008

1.611

нива

IX

10.95

60

100009

2.026

нива

IX

13.78

61

100025

3.575

нива

IX

24.31

62

100033

3.605

нива

IX

24.51

63

100038

2.866

нива

IX

19.49

64

100046

1.851

нива

IX

12.59

65

100073

1.325

нива

IX

9.01

66

100092

1.731

нива

IX

11.77

67

100096

1.031

нива

IX

7.01

68

100097

1.337

нива

IX

9.09

69

100108

2.198

нива

IX

14.95

70

100109

3.791

нива

IX

25.78

71

100126

110.01

нива

IX

748.07

72

100127

22.41

нива

IX

152.39

73

100128

55.628

нива

IX

378.27

74

100129

0.712

нива

IX

4.84

75

100130

29.000

нива

IX

197.20

76

101016

5.461

нива

IX

37.13

общо:

816.886

5639.38

18. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Гърло

а)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

002036

нива

V

8.602

94.62

2.

002020

нива

V

5.403

59.43

3.

002021

нива

V

11.939

131.329

4.

002024

нива

V

25.601

281.61

5.

002027

нива

V

17.100

188.10

6.

002028

нива

V

16.006

176.07

7.

002034

нива

V

21.232

233.55

8.

002043

нива

V

17.634

193.974

9.

002044

нива

V

7.770

85.47

10.

002045

нива

V

8.802

96.82

11.

001044

нива

V

26.259

288.849

общо:

166.348

1829.82

б)

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

012017

нива

IX

7.303

49.66

2.

014001

нива

IX

25.588

174.00

3.

014005

нива

IX

3.134

21.31

4.

014006

нива

IX

5.101

34.69

5.

014008

нива

IX

6.900

46.92

6.

015001

нива

IX

5.040

34.27

7.

015003

нива

IX

12.203

82.98

8.

015011

нива

IX

3.403

23.14

9.

015016

нива

IX

17.356

118.02

10.

015020

нива

IX

5.201

35.37

11.

018013

нива

IX

6.194

42.12

12.

019014

нива

IX

7.501

51.00

13.

019018

нива

IX

34.311

233.31

общо:

139.236

946.79

19. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Красава

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

071001

ливада

IX

2.826

10.45

2.

74014

нива

V

1.258

13.84

3.

74018

нива

IX

0.121

0.82

общо:

4.205

25.11

20. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Долна Секирна

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

000290

нива

IX

15.928

108.31

общо:

15.928

108.31

21. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Кошарево

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

051219

ливада

V

3.033

15.47

2.

051224

ливада

V

1.650

8.42

общо:

4.683

23.89

22. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Конска

№ по ред

Имот №

начин на ползване

категория

площ дка

годишен наем

1.

017078

нива

VII

1.187

9.85

2.

017076

нива

VII

0.544

4.51

3.

017077

нива

VII

0.275

2.28

общо:

2.006

16.64

23. Помещение с площ от 15 кв.м., намиращо се в гр.Брезник , на втория етаж в сградата на ул.”Андрей Михайлов” № 83 за офис. Месечен наем 25.50 лв. , облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: ……………………………….;

и членове: ………………………………….

5. Кметски наместници на селата: Арзан ,Гигинци, Красава, Кошарево, Бегуновци; Непразненци; Ноевци; Конска; Долна Секирна; Банище; Садовик; Гърло.

Резервен член: Маргарита Виткова Петкова - директор на дирекция АПНО

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване списъка за отдаване под наем на мери и пасища

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 336

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Брезник допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне под наем към решение № 186/28.05.2009 год. със следните пасища:

· №013019, пасище -мера в землището на с.Кошарево-252.276 дка

· № 022013, пасище –мера в землището на с.Непразненци-84.309дка

· №000214, пасище -мера в землището на с.Слаковци-925.811 дка

· №073025, пасище-мера в землището на с. Ноевци -10.117 дка

· №073024, пасище-мера в землището на с. Ноевци -1.367 дка

· №079007, пасище-мера в землището на с. Ноевци -36.124 дка

· №017002, пасище-мера в землището на с. Видрица -37.011 дка

· №008055, пасище-мера в землището на с. Ярославци -66.298 дка

· №102004,пасище-мера в землището на с.Долни Романци -1.840 дка

· №031001, пасище-мера в землището на с. Завала -6.202 дка

· №032001, пасище-мера в землището на с. Завала -23.249 дка

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Кандидатстване с проект за модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги по фонд "Социална закрила" с проектно предложение "Оборудване и обзавеждане на център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически увреждания"

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 337

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Оборудване и обзавеждане на център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически увреждания” пред фонд „Социална закрила”.
 2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник, да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.
 3. Осигурява финансови средства в размер на 2 100 лв. с ДДС в параграф 1015 – материали, във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 530 ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Доклад от Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник, за наблюдение на изпълнението на „План за развитие на Община Брезник за периода 2007 – 2013г” през 2012г.

С 9 гласа „за” /Васко Попов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 338

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Доклад от Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник, за наблюдение на изпълнението на „План за развитие на Община Брезник за периода 2007 – 2013г” през 2012г.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Информация по решение на ОбС относно дължими данъци на фирите, регистрирани на територията на община Брезник към 31.12.2012г

С 10 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 339

На основание чл. 21 ал 1т.6, от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 1. Упълномощава кмета на общината в срок до 30.05.2013г да проведе срещи с фирмите длъжници за приемане на погасителни планове за събиране на вземанията.
 2. На фирмите неявили се в срока за приемане на погасителен план да им бъдат заведени съдебни дела за събиране на задълженията.
 3. Да бъде качен на сайта на община Брезник списък с дължимите суми на всички фирми длъжници към общинската хазна към 31.12.2012г за справки и информация в срок до 30.04.2013г.

4. Упълномощава кмета на Община Брезник да предостави информация до ОбС по т.1 в срок до 15.06.2013г. за проведените срещи с фирмите длъжници.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане писмо на районна прокуратура Брезник рег.№ 65/13 от 01.003.2013г относно решение № 290/17.01.2013год на ОбС

С 10 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 340

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 290 по протокол № 1 от 17.01.2013 год.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане писмо на районна прокуратура Брезник рег.№ 65/13 от 01.003.2013г относно решение № 290/17.01.2013год на ОбС

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 341

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 7 ал.2 изречение второ, чл.34 ал.2, ал.6 и ал.7 от ЗОбС, чл.11 и чл.13 от ЗУТ и във вр.чл.87 ал.1, т.3 от Наредба №7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, чл.3 ал.2, чл.21 ал.5 и чл.33 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общински съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 10 години върху терен с площ от 5 кв.м до военния блок на ул. „Георги Бунджулов” № 66, откъм страната на ул. „Васил Левски” за изграждане на временна шахта със стълби към търговски обект – кафе-аперитив. Право на ползване се учредява на Емил Малинов Димитров, живущ в гр. Брезник, ул. „Сливница” № 12.

2. Утвърждава пазарна оценка за учредяване на правото на ползване в размер на 200 лв., облагаеми с ДДС.

3. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор с Емил Малинов Димитров.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на част от с.Конска, Община Брезник, прокарване на улица в урбанизирана територия с оглед осигуряване на по-добър транспортен достъп до язовир конска, каптажи от водоснабдителната система на с.Конска и изградения и функциониращ спортно-развлекателен комплекс с аквапаркКонца

С 10 гласа „за” Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 342

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а, ал.1 и ал. 5 и чл. 134, ал.2,т. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС Общински съвет Брезник:

Разрешава изработване на ПУП – ПРЗ с който да се обособи за улица, публична общинска собственост, осигуряваща достъп до язовир „Конска” и по-добра организация на транспортното движение в района на спортно-развлекателен комплекс с аквапаркКонца”. ПУП ПРЗ да се изготви след сключване на предварителни договори за имотите, частна собственост, подлежащи на включване в уличната регулация и частите от общински пътища, публична общинска собственост, подлежащи на включване в УПИ от урбанизираната територия в уличната регулация. Процедурите да се проведат в съответствие с изискванията на ЗОЗЗ, по ред, предвиден в ЗОС.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно увеличаване срока на договора за наем на пасище с храсти – общинска публична собственост в землището на село Кошарево.

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 343

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал. 2, ал.4 и ал.6 от ЗОС и чл.31, ал.5, ал.7 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник дава съгласието си да бъде увеличен срока на договора за ползване на пасище с храсти - общинска публична собственост в землището на с.Кошарево за имот с № 000002, девета категория, местност „Вакилачко” с площ – 1817.077 дка на фирма „Ейч Ти - Ентърпрайс” ЕООД с ЕИК 202430102, седалище и адрес-гр.София, с пълномощно от Георги Христов Такев.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места към УПИ-І-067003 кв. 53 по РП на с.Ноевци

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

/поради конфликт на интереси Десислава Манова не участва в гласуването/

С 9 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 344

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на Незастроен общински имот от 239 кв.м. към УПИ І-067003, кв. 53 по РП на с. Ноевци 1505.70 лв. (6.30 лв. на 1 кв.м.). Сумите се облагат с ДДС.

Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л. Любомирова/ /Ваньо Добринов/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307411