Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 17.01.2013 г. /289-293/

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

 

  ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 1

Гр.Брезник, 17.01.2013г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно ползване на дървесина от иглолистна гора в имоти, общинска собственост. 

Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената на съветниците

         С 11 гласа „за”, ОбС  взе

 Р Е Ш Е Н И Е       289

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл.27, ал.4 и ал..5 от ЗМСМА и чл.80, ал. 2, т. 2 и ал.8  от  ППЗГ  Общински съвет дава съгласието си за:

 

        1. Да бъде изработен проект за санитарна сеч за засегнатата от пожара площ за  добив и продажба на дървесина от имоти в землището на село Гигинци , собственост на Община  Брезник, както следва:

 • Имот с № 025001 – нива, девета категория с площ от 64.978 дка, местност „Краище",  частна собственост на Община Брезник,5.000 дка от който попада в отд.84-е, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство-Брезник;
 • Имот с № 028004 – изоставени трайни насаждения, девета категория с площ от 12.290 дка, местност „Алине падине", частна собственост на Община Брезник,12.290 дка от който попада в отд.75-в, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство-Брезник;
 • Имот с № 028006 – изоставени трайни насаждения, девета категория с площ от 8.110 дка, местност „Алине падине", частна собственост на Община Брезник,6.217 дка от който попада в отд.75-в, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство-Брезник;

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на  възмездно право на ползване

 Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

         Димитър Димитров – декларира конфликт на интереси и не участва в гласуването

         С 10 гласа „за” ОбС  взе

Р Е Ш Е Н И Е      290

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 21 ал. 1 т. 4, чл. 31 ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник,Общински съвет Брезник:

 

 1. Дава съгласието си да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 10 години върху терен с площ от 5 кв.м. до военния блок на ул. „Георги Бунджулов” № 66 откъм страната на ул.”Васил Левски” за изграждане на временна шахта със стълби към търговски обект – кафе-аперитив. Право на ползване се учредява на Емил Малинов Димитров, живущ в гр.Брезник, ул. „Сливница” № 12.
 2. Утвърждава пазарна оценка за учредяване на правото на ползване в размер на 200 лв. облагаеми с ДДС.
 3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с Емил Малинов Димитров.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ІІІ кв. 81 по РП на гр.Брезник

 

          Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената на съветниците.

         Иван Ставрев – декларира конфликт на интереси и не участва в гласуването.

         С 10 гласа „за” ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      291

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник   утвърждава пазарната оценка на незастроен общински имот от 16 кв.м. към УПИ ІІІ кв. 18 по РП на гр.Брезник, ул. „Комсомолец” № 11 с идентификатор 06286.501.1777 – 328,00 лв. /20,50 лв. на 1 кв.м./. Сумата се облага с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 на НРПУРОИ.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект за финансиране по проект „Красива България с проектно предложение „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически увреждания”

          Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     292

 

                   На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, и чл. 9 ал. 1 от ЗОБ, Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически увреждания” по мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” по Проект „Красива България”
 2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.
 3. Осигурява финансови средства в размер на 29 000 лв. с ДДС в параграф 5200 – придобиване на дълготрайни материални активи, във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 530 ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания.

 

  

ПЕТА ТОЧКА:  Отправяне на поздравителен адрес на г-жа Добра Радоева Николова и отпускане на финансова помощ.

 

 

 

Поименно гласуване. Ваньо Добринов чете имената.

         С 11 гласа „за” ОбС взе

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е   293

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т  23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

 1. Отпуска еднократна помощ на Добра Радоева Николова в размер на 300 лв.  във връзка със 100 годишнина.
 2. Определя г-н Васко Попов, съвместно с представител на общинската администрация да връчи определената сума.

 

 ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                           /Ваньо Добринов/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196284