Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.12.2012 г. /267-288/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -    Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

П Р О Т О К О Л

№ 17

Гр. Брезник, 19.12.2012г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на план-сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2013г

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      267

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник задължава общинска администрация при Община Брезник да предостави на Общински съвет списък на длъжниците, физически лица за суми над 200 лв. и юридически с по-големи задължения в срок до 28.02.2013г.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на план-сметка за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2013г

 

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С  9 гласа „за” и 2 въздържали се ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     268

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Брезник:

  1. Приема план-сметката, посочена в  приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник,съгласно |ЗМДТ за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, осигуряване на съдове и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013год, в т.ч. отчисленията по Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 60 в размер на 3363 лв. и съгласно чл. 64 в размер на 45000 лв.
  2. Възлага на кмета на общината да предприеме последващите законови действия.

 

Приложение: Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Брезник, съгласно ЗМДТ, което е неразделна част от настоящето решение.

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2012г към 14.12.2012г

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     269

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2012г към 14.12.2012г съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

         Общата стойност на променените обекти е 24184 лв. те се увеличават с 3557лв. от параграф 40-00 -  Постъпления от продажби на общински нефинансови активи и СБС във връзка с чл. 14 ал. 5 от ЗДБРБ за 2012г.

         Промяната не  засяга останалите обекти в списъка.

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост

 

Поименно гласуване . Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     270

 

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС , определя за публична общинска собственост:

 

1.      Поземлен имот с идентификатор 06286.501.991 по КК и КР на гр.Брезник, ул. «Борис Антов» № 3, представляващ УПИ VІІІ- «За детска градина», кв.53 по РП на гр.Брезник – комплекс за ЦДГ 1 «Брезица» с площ от 2303 кв.м., заедно с построените сгради за детско заведение с обща ЗП- 497 кв.м.

 

2.      Поземлен имот с идентификатор 06286.501.781 по КК и КР на гр.Брезник, ул. «Радослав Григоров» № 7, представляващ УПИ V «За дневен център за стари хора и домашен социален патронаж», кв.30 по РП на гр.Брезник с площ от 2023 кв.м. , заедно с попадащите върху имота сгради с обща ЗП- 168 кв.м.

 

3.      Поземлен имот с идентификатор 06286.501.761 по КК и КР на гр.Брезник, ул. «Ангел Коцелянов» № 7, представляващ УПИ ХІ «Ветеринарна лечебница», кв. 8 по РП на гр.Брезник с площ от 1805 кв.м., заедно със сградите попадащи върху имота със ЗП- 491 кв.м.

 

4.      Поземлен имот № 000169 в землището на с.Ноевци с ЕКАТТЕ 52324, община Брезник, представляващ Спортен имот с площ от 26 341 кв.м., заедно с изградената сграда със ЗП – 120 кв.м за спортни нужди (съблекални, бани, зала, склад и др.) и футболен стадион.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:  Докладна записка относно финансиране на нов вид социална услуга „център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания”  в Община Брезник през  2013г        

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     271

 

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Брезник :

1. Дава съгласието си за закриване на Дневен център за стари хора, с капацитет 40 души и численост на персонала 4 души, намиращ на адрес, гр. Брезник, ул.  „Радослав Григоров” № 6А, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2013 г.

2. Средствата във функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 548, Дневен център за стари хора да бъде прехвърлена в същата функция, дейност 530 , за разкриването на социалната услуга, предоставяна в общността - Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания, с капацитет 15 места и численост на персонала 14 души, считано от 01.01.2013 г. съгласно Решение № 89 по Протокол № 4 от 26.03.2012 г.

 3. Възлага на Кмета на община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от ППЗСП, свързани с разкриването на ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гърло с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     272

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-62/13.11.2012 год.  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имота от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гърло, община Брезник, на наследни­ците на Боян Виденов Пенев , както следва:

§         Имот с № 036088 - нива, V категория с площ от 0.197 дка, местност „Налбант.гроб ", частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е   № 273

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-66/13.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Ставри Митов Зарчев,  както следва:

§         Имот с № 027007- нива, девета категория с площ от 1.495 дка, местност „Копани Камъни", образуван от имот с № 027003, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 035008- нива, пета категория с площ от 1.865дка, местност „Малечкото", образуван от имот с № 035004, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 035009- нива, пета категория с площ от 1.596дка, местност „Драганово", образуван от имот с № 035004, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 035010- нива, пета категория с площ от 2.353дка, местност „Васково", образуван от имот с № 035004, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 045028- нива, девета категория с площ от 1.219дка, местност „Заграня", образуван от имот с № 045025, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 074002- нива, пета категория с площ от 4.064дка, местност „Зарино", образуван от имот с № 074001, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 045027- нива, девета категория с площ от 7.522дка, местност „Белина махала", образуван от имот с № 045023, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 050081- нива, девета категория с площ от 1.344дка, местност „Сеняк", образуван от имот с № 050072, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 274

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-71/20.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, на наследни­ците на Стоил Матеев Тонев ,  както следва:

§         Имот с № 000249 пасище, мера, девета категория с площ от 6.359 дка, местност „Голема Градовица", образуван от имот с № 000243, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 064100- нива, пета категория с площ от 2.124 дка, местност „Ръждица", образуван от имот с № 064070, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 064101- нива, девета категория с площ от 2.770 дка, местност „Белчин дол", образуван от имот с № 064070, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 065066- пасище мера, пета категория с площ от 3.505 дка, местност „Забел", образуван от имот с № 065059, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 065067- ливада, пета категория с площ от 4.467дка, местност „Забел", образуван от имот с № 065027, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 065068- пасище мера, пета категория с площ от 1.621дка, местност „Соленик”, образуван от имот с № 065059, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 078056- нива, девета категория с площ от 5.543дка, местност „Клене", образуван от имот с № 078003, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 078057- нива, девета категория с площ от 7.581дка, местност „Тодорова кория", образуван от имот с № 078013, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     275

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-70/20.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, на наследни­ците на Борис Величков Гълъбов,  както следва:

§         Имот с № 011139- ливада, пета категория с площ от 6.121 дка, местност „Аджийница", образуван от имот с № 011122, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 011140- ливада, пета категория с площ от 1.353 дка, местност „Село", образуван от имот с № 011116, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 011141- ливада, пета категория с площ от 4.120 дка, местност „Лука", образуван от имот с № 011116, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 011142 ливада, пета категория с площ от 2.140 дка, местност „Мламол", образуван от имот с № 011116, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 011143- ливада, пета категория с площ от 4.740дка, местност „Топли дол", образуван от имот с № 0011116, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци  с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     276

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-72/20.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бегуновци, община Брезник, на наследни­ците на Крум Михов Михалков , както следва:

§         Имот с № 018059 - нива, VII категория с площ от 2.136 дка, местност „Под село", образуван от имот с № 018055, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     277

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-378/15.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Атанас Лазар Захариеви Ценеви,  както следва:

§         Имот с № 048093- нива, девета категория с площ от 2.934 дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 048039, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048092- нива, девета категория с площ от 1.574 дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 048028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048090- нива, девета категория с площ от 1.212 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 048012, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048094- нива, девета категория с площ от 1.706 дка, местност „Колибие", образуван от имот с № 048046, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048095- нива, девета категория с площ от 2.560дка, местност „Габер", образуван от имот с № 048084, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048096- нива, девета категория с площ от 3.200дка, местност „Долна Ключевица”, образуван от имот с № 048084, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048091- нива, девета категория с площ от 2.391дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 048016, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     278

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-377/15.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, на наследни­ците на Алекси Канацев Витанов,  както следва:

§         Имот с № 033042 – нива, V категория с площ от 9.613 дка, местност „Дупка", образуван от имот с № 033026, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     279

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-64/13.11.2012  год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, на наследни­ците на Стамен Стоилков Попов,  както следва:

§         Имот с № 017036 - ливада, VI категория с площ от 2.719 дка, местност „Брест", образуван от имот с № 017033, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 021029 - нива, VI категория с площ от 0.347 дка, местност „Влакинци", образуван от имот с № 021015, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 021030 - нива, VI категория с площ от 0.769 дка, местност „Тесни рид", образуван от имот с № 021015, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 021031 - нива, VI категория с площ от 0.863 дка, местност „Белчина падин", образуван от имот с № 021015, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 021032 - ливада, VI категория с площ от 3.603 дка, местност „Осое", образуван от имот с № 021023, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 039029 - нива, VI категория с площ от 1.400 дка, местност „Дълбока падина", образуван от имот с № 039028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 039085 - нива, VI категория с площ от 1.169 дка, местност „Ковачево ливаге", образуван от имот с № 039028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 039086 - нива, VI категория с площ от 1.817 дка, местност „Рид", образуван от имот с № 039077, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 044086 - нива, VI категория с площ от 1.916 дка, местност „Адамец", образуван от имот с № 044065, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гоз с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     280

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-59/09.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, на наследни­ците на Стоян Симов Илиев,  както следва:

§         Имот с № 001013 - нива, девета категория с площ от 2.024 дка, местност „Манолкова поята", образуван от имот с № 001005, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 001075- нива, девета категория с площ от 3.004дка, местност „Лютина ливада", образуван от имот с № 001043, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 001076- нива, девета категория с площ от 1.336дка, местност „Локва", образуван от имот с № 001043, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 001077- нива, девета категория с площ от 4.236дка, местност „Цеканово пладнище", образуван от имот с № 001043, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     281

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-63/13.11.2012  год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, на наследни­ците на Асен Стоянов Стефанов,  както следва:

 

§         Имот с № 002032 – пасище , мера, VI категория с площ от 3.212 дка, местност „Радичковица", образуван от имот с № 002029, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гигинци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     282

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-65/13.11.2012  год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, на наследни­ците на Гълъбинка Стоилкова Божилкова , както следва:

§         Имот с № 039084 - ливада, VI категория с площ от 2.405 дка, местност „Брест", образуван от имот с № 039060, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица  с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     283

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-69/20.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, на наследни­ците на Ваклин Николов Гълъбов,  както следва:

§         Имот с № 002033 – нива, VI категория с площ от 4.137 дка, местност „Бранковица", образуван от имот с № 002026, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 002034 – нива, VI категория с площ от 8.207 дка, местност „Чукаре", образуван от имот с № 002026, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 002035 – нива, VI категория с площ от 3.801 дка, местност „Чукаре", образуван от имот с № 002026, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 012033 – нива, девета категория с площ от 3.466 дка, местност „Крадни чукар", образуван от имот с № 012028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033186 – нива, IV категория с площ от 1.437 дка, местност „Плоча", образуван от имот с № 033181, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033187 – нива, IV категория с площ от 8.088 дка, местност „Балчар", образуван от имот с № 033181, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033188 – нива, IV категория с площ от 3.066 дка, местност „Ровина", образуван от имот с № 033181, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 033189 – нива, IV категория с площ от 3.628 дка, местност „Ровина", образуван от имот с № 033181, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048077 – нива, IV категория с площ от 0.378 дка, местност „Бука", образуван от имот с № 048024, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 048078 – нива, IV категория с площ от 0.501 дка, местност „Реката", образуван от имот с № 048053, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     284

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-392/26.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Здравка Захариева Иванова,  както следва:

 

§         Имот с № 501108 – нива, девета категория с площ от 0.098 дка, местност „Падина", образуван от имот с № 501095, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     285

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №9400-3160/23.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Иван Анев Колев,  както следва:

 

§         Имот с № 501029 – нива, девета категория с площ от 5.728 дка, местност „Раловец", образуван от имот с № 501007, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     286

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-386/21.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Георги Манолков Петрунов,  както следва:

§         Имот с № 060107- нива, седма категория с площ от 0.886 дка, местност „Орница", образуван от имот с № 060103, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 060108- нива, седма категория с площ от 0.991 дка, местност „Говедарник", образуван от имот с № 060106, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 060109- нива, седма категория с площ от 0.893 дка, местност „Главина", образуван от имот с № 060032, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 060110- нива, седма категория с площ от 1.088 дка, местност „Главина", образуван от имот с № 060032, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085031- нива, девета категория с площ от 1.376дка, местност „Черемидарница", образуван от имот с № 085024, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085032- нива, девета категория с площ от 3.472дка, местност „Въртоп”, образуван от имот с № 085024, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085033- нива, девета категория с площ от 2.257дка, местност „Бутроинци", образуван от имот с № 085025, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085034- нива, девета категория с площ от 3.391дка, местност „Воденичище", образуван от имот с № 085025, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 085035- нива, девета категория с площ от 6.053дка, местност „Постолово", образуван от имот с № 085025, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     287

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №2400-385/21.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Гаврил Янакиев Цветков,  както следва:

§         Имот с № 077031- нива, девета категория с площ от 3.589 дка, местност „Антанас", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077032- нива, девета категория с площ от 4.815 дка, местност „Антанас", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077033- нива, девета категория с площ от 2.972 дка, местност „Криво дърво", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077034- нива, девета категория с площ от 4.197 дка, местност „Бяло стърнище", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077035- нива, девета категория с площ от 5.587дка, местност „Чемерница", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077036- нива, девета категория с площ от 5.700дка, местност „Дълбоки рид”, образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077037- нива, девета категория с площ от 7.017дка, местност „Кривка", образуван от имот с № 077028, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077038- нива, девета категория с площ от 7.196дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 077029, частна собственост на Община Брезник;

§         Имот с № 077039- нива, девета категория с площ от 6.634дка, местност „Ристова бара", образуван от имот с № 077029, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на бившите собственици

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     288

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-76/12.12.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Райко Гелев Китанов,  както следва:

§         Имот с № 073091 – нива, девета категория с площ от 4.253 дка, местност „Воденичище", образуван от имот с № 073050, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307484