Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 29.11.2012 г. 239-266/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

 

Препис!

 

ПРОТОКОЛ

  16

Гр. Брезник, 29.11.2012г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за зимната подготовка в Община Брезник

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      239

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение Информация за зимната подготовка в Община Брезник.

 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация за състоянието на екологичната обстановка в общината,  нерегламентираните сметища и състояние на водоемите в общината.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      240

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение Информация за състоянието на екологичната обстановка в общината,  нерегламентираните сметища и състояние на водоемите в общината.

 

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      241

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №71/ 16.10.2012 год.  от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, на наследни­ците на Владимир Иванчев Митров,  както следва:

-          Имот с № 013048 - нива, IX категория с площ от 2.656 дка, местност „Кладенец", образуван от имот с № 013019, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 013049 - нива, IX категория с площ от 0.582 дка, местност „Кладенец", образуван от имот с № 013045, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       242

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-58/09.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, на наследни­ците на Седевчо Тасков Ваклинов,  както следва:

 

-     Имот с № 041020 - нива, V категория с площ от 3.393 дка, местност „Бучало", образуван от имот с № 041010, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С  12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      243

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-54/30.10.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, на наследни­ците на Алекси Джерманов Богоев,  както следва:

 

-          Имот с № 064095 - нива, V категория с площ от 5.830 дка, местност „Киселица", образуван от имот с № 064055, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 064096 - нива, V категория с площ от 5.208дка, местност „Дълбоки дол", образуван от имот с № 064068, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С  12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     244

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-55/30.10.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, община Брезник, на наследни­ците на Алекси синове Алексиеви Джерманови,  както следва:

-          Имот с № 073023 - пасище, мера, IX категория с площ от 2.500 дка, местност „Желник", образуван от имот с № 073016, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 073022- пасище, мера, IX категория с площ от 1.654дка, местност „Реката", образуван от имот с № 073016, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 064099- нива, V категория с площ от 2.352дка, местност „Дълбоки дол", образуван от имот с № 064014, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 070046- нива, V категория с площ от 1.018дка, местност „Вирове", образуван от имот с № 070041, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 064097- нива, V категория с площ от 2.199дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 064067, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 064098- нива, V категория с площ от 3.014дка, местност „ТКЗС", образуван от имот с № 064067, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С  12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      245

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-56/30.10.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

 

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, на наследни­ците на Асен Иванов Чернев,  както следва:

 

-   Имот с № 041040 - ливада, V категория с площ от 6.056 дка, местност „Шамък", образуван от имот с № 041038, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С  12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      246 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №70/ 16.10.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Велковци, община Брезник, на наследни­ците на Милан Каленков Стефанов,  както следва:

 

-   Имот с № 077022 - ливада, VI категория с площ от 0.679 дка, местност „Света вода", образуван от имот с № 077007, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С  12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      247

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-60/09.11.2012 год  от ОСЗ гр. Брезник:

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, на наследни­ците на Райчо Николов Пейчев,  както следва:

-          Имот с № 001068 - нива, VI категория с площ от 2.143 дка, местност „Църква", образуван от имот с № 001008, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 047044- нива, IV категория с площ от 0.775дка, местност „Заграня", образуван от имот с № 047031, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 033185- нива, IV категория с площ от 5.652дка, местност „Плоча", образуван от имот с № 033175, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места към УПИ VІІ-24 кв. 7 по РП на с.Велковци и към УПИ І-41, кв. 13 по РП на с.Конска

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

 

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     248

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на:

-          незастроен общински имот от 76 кв.м. към УПИ VІІ-24 кв. 7 по РП на с. Велковци – 478,80 лв. /6,30 лв. на 1 кв.м/;

-          незастроен общински имот от 18 кв.м към УПИ І-41 кв. 13 по РП на с.Конска – 126,00лв. /7,00 лв. на 1 кв.м./

Посочените имоти  се продават на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от воден обект.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    249

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52 ал. 1 т. 3 буква „а” от Закона за водите, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си кметът на Община Брезник да издаде разрешително за водовземане от воден обект- публична общинска собственост по реда на Закона за водите на общинска фирма „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник за язовир „Красава” АОС № 21/20.12.1996г, ползван за питейно-битово водоснабдяване на гр.Брезник и селата Бабица, Бегуновци, Велковци, Режанци, Непразненци и Ноевци.
 2. При откриване на процедурата да се спазват следните условия:

 

а/  след влизане в сила решението на ОбС , заявителят да представи в Общината необходимите документи, заедно с данните цитирани в чл. 60 ал. 1 т. 1-4 от Закона за водите, както и предвидените в същия член документи по ал. 2  т. 1, 2 и 3. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият на хартиен носител, а другият на магнитен носител.

 

б/ копие от издаденото разрешително да се изпрати на Басейнова дирекция – западно беломорски район – гр.Благоевград, съгласно чл. 52 ал. 4 от Закона за водите.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба на влекач верижен модел „АТС 591”.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     250

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 чл. 34 ал. 4 и чл. 35 ал. 1, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 21 ал. 2 т. 1, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да бъде продаден влекач верижен модел „АТС 591” с кранова уредба, двигател № 5ВДО3880/бензин/ рама № 11410441.
 2. Утвърждава тръжната оценка в размер на 15000 лв.
 3. Средствата, получени от продажбата на влекача да се ползват за закупуване на друга подходяща техника.
 4. Обявява търг с явно наддаване, като определя комисия в състав:

……………………………………………………………………………………

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС на УПИ ХІІ, кв. 17 по РП на с.Гърло, заедно с изграден шахтов кладенец, водосборни шахти и довеждащ водопровод до град Брезник.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       251

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 от ЗОС и чл. 2 ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник определя за публична общинска собственост  УПИ ХІІ кв. 17 по РП на с.Гърло, заедно с изградените в имота Шахтов кладенец, водосборни шахти, разпределителна шахта и довеждащ водопровод до град Брезник.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за създаване на Общ устройствен план на Община Брезник /ОУПО/.

 

 

С 12 гласа „за”  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       252

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 ал.  1, чл. 125 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и § 123 ал. 1 от ЗИДЗУТ, Общинският съвет Брезник:

 

 1. На основание чл. 124 ал. 1 от ЗУТ приема да бъде изготвен Общ устройствен план на Община Брезник /ОУПО/.
 2. На основание чл. 125 ал. 1 , ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ възлага на кмета на Община Брезник да възложи изготвянето на Планово задание с Опорен план, съдържащо изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУПО, като първа фаза от неговото разработване.
 3. Средствата за изготвяне на Плановото задание и Опорния план да бъдат заложени в бюджета на Община Брезник за 2013 год.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване списъка за отдаване под наем на мери и пасища.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    253

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет реши: Допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне под наем към решение № 186/28.05.2009 год. със следните пасища:

·        № 022015, пасище – мера в землището на с. Слаковци-5.733дка

·        № 000051, пасище –мера в землището на с.Кошарево-105.670 дка

·        № 000035, пасище –мера в землището на с.Кошарево-148.369 дка

·        №000057, пасище с храсти в землището на с.Кошарево-6.104 дка

·        №000063, пасище с храсти в землището на с.Кошарево-2.200 дка

·        №000064, пасище с храсти в землището на с.Кошарево-1.042 дка

·        №000104, пасище с храсти в землището на с.Кошарево-7.868 дка

·        №027038, пасище -мера в землището на с.Гоз-6.244 дка

·        №027047, пасище -мера в землището на с.Гоз-11.307 дка

·        №027051, пасище -мера в землището на с.Гоз-8.513 дка

·        №070007, пасище с храсти в землището на с.Садовик-18.618 дка

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 12 гласа „за”  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       254

 

          На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник: 

         

  І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

 

1.      Две  помещения с обща площ 60 кв.м. в сградата на кметство село Красава за склад. Месечна наемна цена 18.00 лв., облагаеми с ДДС.

 

2.      1 кв. м. площ върху покрива на ТВ ретранслатор за монтаж и оборудване за поставяне на антени. Месечна наемна цена 5 лв. на кв.м., облагаеми с ДДС.

 

3.      Кабинет № 5 на втория етаж в сградата на бившата поликлиника в град Брезник с площ на помещението 14,9 кв.м. и допълнителна площ от общите части на сградата /тоалетна, коридор, стълбищна площадка/ 8,50 кв.м. или всичко площ 23,40 кв.м. Предмет на дейност/ урология. Месечна наемна цена 11,70 лв., облагаеми с ДДС.

 

4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Брезнишки извор

№ по ред            Имот №   начин на ползване           категория   площ дка        Първоначален годишен наем

       014026     нива              IX           1.101          7.05

       014027     нива              IX           0.877          5.61

       общо:                                          1.978          12.66

 

            5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Арзан

             № по ред   Имот №     начин на ползване  категория     площ дка     Първоначален годишен наем

1.    025008     нива              IX           1.949          12.47

2.    019025     ливада           VI           0.777          3.20

3.    019038     ливада           VI           0.584          2.40

       общо:                                          3.310          18.07

 

           6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Станьовци

              № по ред   Имот №    начин на ползване  категория      площ дка    Първоначален годишен наем

1.    040008     нива              V            40.234        402.34

2.    000130     нива              IX           24.035        153.82

       общо:                                          64.269        556.16

 

          7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Банище

          а)

                № по ред   Имот №  начин на ползване    категория   площ дка        Първоначален годишен наем

1.    002035     нива              IX           1.899          12.15

2.    002041     нива              IX           5.101          32.65

3.    002043     нива              IX           0.197          1.26

       общо:                                          7.197          46.06

 

         б)

                    № по ред   Имот № начин на ползване   категория площ дка        Първоначален годишен наем

1.       001001   нива              IX           4.304          27.55

2.       001008   нива              IX           1.502          9.61

3.       001015   нива              IX           1.583          10.15

4.       001012   нива              IX           3.702          23.69

5.       001026   нива              IX           1.134          7.26

6.       001034   нива              IX           1.799          11.51

7.       001036   нива              IX           2.200          14.08

8.       001041   нива              IX           1.295          8.29

9.       001042   нива              IX           1.401          8.97

10.     001043   нива              IX           1.500          9.60

11.     001045   нива              IX           1.502          6,9.61

12.     001047   нива              IX           1.006          6.44

13.     001048   нива              IX           2.496          15.97

14.     001050   нива              IX           1.300          8.32

         общо:                                       26.724        161.44

  

      8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Ръжавец

                № по ред   Имот №     начин на ползване  категория    площ дка      Първоначален годишен наем

1.       054001     нива              V            0.477          4.77

2.       054003     нива              V            0.656          6.56

3.       054004     нива              V            0.968          9.68

4.       054006     нива              V            0.476          4.76

5.       054008     нива              V            3.421          34.21

6.       054026     нива              V            2.226          22.26

7.       054028     нива              V            3.813          38.13

8.       054030     нива              V            21.592        215.92

9.       054036     нива              V            1.126          11.26

10.     054037     нива              V            9.070          90.70

11.     054043     нива              V            19.634        196.34

         общо:                                          63.459        634.59

 

9. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик

№ по ред     Имот №            начин на ползване         категория   площ дка      Първоначален годишен наем

1.       027001     нива              IX           1.327          8.49

2.       027010     нива              IX           7.258          46.45

3.       027011     нива              IX           2.425          15.52

4.       027013     нива              IX           4.195          26.85

5.       027015     нива              IX           3.250          20.80

6.       027016     нива              IX           0.602          3.85

7.       027018     нива              IX           2.131          13.64

8.       027020     нива              IX           0.971          6.21

9.       027021     нива              IX           10.309        65.98

10.     027024     нива              IX           6.224          39.83

11.     027025     нива              IX           6.827          43.69

12.     027030     нива              IX           1.474          9.43

13.     027032     нива              IX           0.530          3.39

14.     027033     нива              IX           1.270          8.13

15.     027043     нива              IX           3.308          21.17

16.     027047     нива              IX           1.007          6.44

17.     027056     нива              IX           1.105          7.07

18.     027066     нива              IX           0.797          5.10

19.     027069     нива              IX           0.858          5.49

20.     027070     нива              IX           4.079          26.11

21.     027072     нива              IX           4.674          29.91

22.     027073     нива              IX           1.859          11.90

23.     027074     нива              IX           1.517          9.71

24.     027077     нива              IX           1.042          6.67

25.     027078     нива              IX           3.028          19.38

26.     027079     нива              IX           1.331          8.52

27.     027082     нива              IX           1.644          10.52

28.     027083     нива              IX           3.212          20.56

29.     027084     нива              IX           6.966          44.58

30.     027087     нива              IX           6.138          39.28

31.     027091     нива              IX           9.133          58.45

32.     027092     нива              IX           4.189          26.81

33.     027094     нива              IX           1.716          10.98

34.     027101     нива              IX           1.528          9.78

35.     061012     нива              IX           1.211          7.75

36.     061015     нива              IX           1.859          11.90

37.     051022     нива              IX           0.682          4.36

38.     065001     нива              IX           1.868          11.96

39.     070001     нива              IX           9.732          62.28

40.     070006     нива              IX           7.339          46.97

41.     070008     нива              IX           85.663        548.24

42.     070009     нива              IX           5.024          32.15

43.     070010     нива              IX           6.704          42.91

44.     070011     нива              IX           3.913          25.04

45.     070014     нива              IX           20.587        131.76

46.     070015     нива              IX           19.889        127.29

47.     070020     нива              IX           13.993        89.56

48.     070022     нива              IX           2.863          18.32

49.     070024     нива              IX           3.500          22.40

50.     070027     ливада           IX           1.370          4.11

         общо:                                          294.121       1877.69

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

          ІІІ. Определя комисия в състав:

……………………………………………………………….

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отменяне на решение № 120/23.10.2008 год. на Общински съвет

 

С 11 гласа „за” и 1 въздържал се /Ваньо Добринов/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      255

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и  чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА,  ОбС Брезник отменя решение № 120 по протокол № 13/23.10.2008 год. на Общински съвет Брезник.

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно създаване на доброволни формирования за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      256

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41 и в изпълнение на чл. 42 от ЗЗБ, Общински съвет Брезник:

 1. Възлага на кмета да изгради на територията на Община Брезник по възможност следното доброволно формирование:

- Аварийно – спасителен отряд с числен състав до 10 човека за извършване на спасителни и аварийни работи.

 1. Възлага на кмета на Община Брезник да обяви публично набирането на доброволци.
 2. Възлага на кмета на Община Брезник да подаде до директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР заявление за вписване в регистъра по чл. 47 ал. 1 на доброволното формирование, както и да изпълни произтичащите действия уредени в раздел ІІІ от ЗЗБ и съгласно Наредбата.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Образуване на търговско дружество с общинско участие в капитала за осъществяване на инвестиционен проект на Община Брезник, изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител на ПИ № 501.1387 с площ от 1.645 дка – частна общинска собственост с цел продажба.

 

С 9 гласа „за” и 3 въздържали се /Б.Рабакова, В.Карадимова, Д. Димитров/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      257 

/променено с решение № 390 от 24.06.2013 г./

         На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл. 3 ал. 1 , чл. 34 ал. 4, чл. 35 ал. 4, чл. 41 ал. 2, чл. 51 ал. 2 и чл. 51а ал. 4 от ЗОС, чл. 30 ал. 1, чл. 25 ал. 2 вр.с ал. 1 и чл. 33 от НРПУРОИ и чл. 8-10 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, Общински съвет Брезник:

 1. Упълномощава кмета на Община Брезник да подготви и внесе предложение за учредяване на търговско дружество  за осъществяване на визирани в чл. 8 и чл. 9 т. 1-4 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, при спазване на процедурата на чл. 10 от същата.
 2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме действия по изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител на ПИ № 501.1387 с площ от 1.645 дка, която след утвърждаването й от ОбС да предложи проекто-договор за продажба на имота на основание чл. 25 ал. 2 във вр. Ал. 1 от НРПУРОИ.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция,обезпечаваща авансово плащане по договор № 14/322/00722 от 19.11.2012г по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светлодиоден източник”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       258

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №  14/322/00722 от 19.11.2012г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светлодиоден източник”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Брезник:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Васил Михайлов Узунов да  подпише Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция,  в срок до 15.01.2016г. и в  размер  на  807 825,70 лв. (осемстотин и седем хиляди, осемстотин двадесет и пет лева и седемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/00722 от 19.11.2012г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”  за Проект „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светлодиоден източник” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 14/322/00722 от 19.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

ДВАСЕДЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие – разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 14/322/00722 от 19.11.2012г по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за проект „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светлодиоден източник”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      259

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ №  14/322/00722 от 19.11.2012г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светлодиоден източник”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Брезник:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Васил Михайлов Узунов да  подпише Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция,  в срок до 15.01.2016г. и в  размер  на  161 565,14 лв. (сто шестдесет и една хиляди, петстотин шестдесет и пет лева и четиринадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/322/00722 от 19.11.2012г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”  за Проект „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светлодиоден източник” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор № 14/322/00722 от 19.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция, обезпечаваща  авансово плащане по договор № 14/313/00188 от 23.11.2012г по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Представяне на местното природно, културно и  историческо наследство на Община Брезник, област Перник чрез прилагане на информационни технологии”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция.

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     260

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  на основание договор за отпускане на финансова помощ № 14/313/00188 от 23.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Брезник, обл. Перник, чрез прилагане на информационни технологии”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Брезник:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Васил Михайлов Узунов да  подпише Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция,  в срок до 15.01.2016г. и в  размер  на  176 179,30 лв. (сто седемдесет и шест хиляди сто седемдесет и девет лева и тридесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/313/00188 от 23.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Брезник, обл. Перник, чрез прилагане на информационни технологии”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 2. Възлага на кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 14/313/00188 от 23.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено  авансово плащане по договор № 14/313/00188 от 23.11.2012г по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Представяне на местното природно, културно и  историческо наследство на Община Брезник, област Перник чрез прилагане на информационни технологии”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      261

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  на основание договор за отпускане на финансова помощ № 14/313/00188 от 23.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Брезник, обл. Перник, чрез прилагане на информационни технологии”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Брезник:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Васил Михайлов Узунов да  подпише Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция,  в срок до 15.01.2016г. и в  размер  на  35 235,86 лв. (тридесет и пет хиляди двеста тридесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/313/00188 от 23.11.2012г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Брезник, обл. Перник, чрез прилагане на информационни технологии”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор № 14/313/00188 от 23.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване процедурата по предоставяне на концесия на яз. Конска.

 

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      262

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60 ал. 1 и чл. 60 ал. 2 т. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет Брезник:

 

 1. Прекратява процедурата по предоставяне на концесия на язовир „Конска” поради неподадена оферта.
 2. Обявява нова процедура при условията на прекратената.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно удължаване срока на договори за наем № 1-06/10.12.2007 годи и № 182 от 22.02.2008г

 

 

Поименно гласуване. Председателя на ОбС чете имената на съветниците

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/,     ОбС  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      263

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 1 и ал. 3, чл. 14 ал. 7 във връзка с ал. 3 и § 78 ал. 2  от ЗОС и чл. 4 ал. 1 и чл. 3 ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си за удължаване с пет години срока на договора за наем № 106/10.12.2007г с предмет: възмездно ползване на част от имот публична общинска собственост – помещение за зъболекарски кабинет в сградата на СОУ „Васил Левски” град Брезник на първия етаж и на договор за наем № 182/22.02.2008г с предмет: оборудване за стоматологичен кабинет, находящо  се на първия етаж в сградата на СОУ „Васил Левски” за същия срок.
 2. Упълномощава кмета на Община Брезник да сключи анекси към договор за наем № 106/10.12.2007год и № 182/22.02.2008г.

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 14/321/01291 от 27.11.2012г  по мярка  321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект „реконструкция на път до манастир „Св.св. Козма и Дамян” с. Гигинци и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци” Община Брезник, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие”  - разплащателна агенция.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       264

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ № 14/321/01291 от 27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция на път до манастир „Св. Св. Козма и Дамян с. Гигинци” и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци” Община Брезник”,  сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Брезник:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Васил Михайлов Узунов да  подпише Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция,  в срок до 15.01.2016г. и в  размер  на  3 180 603,80 лв. (три милиона сто и осемдесет хиляди шестстотин и три лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/321/01291 от 27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция на път до манастир „Св. Св. Козма и Дамян” с. Гигинци” и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци” Община Брезник”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 14/321/01291 от 27.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

 

ДВАСЕДЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на ДДС след извършено авансово плащане по договор № 14/321/01291 от 27.11.2012г  по мярка  321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект „реконструкция на път до манастир „Св.св. Козма и Дамян” с. Гигинци и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци” Община Брезник, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие”  - разплащателна агенция.

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 11 гласа „за” /Димитър Димитров извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     265

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ № 14/321/01291 от 27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция на път до манастир „Св. Св. Козма и Дамян с. Гигинци” и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци” Община Брезник”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет Брезник:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Васил Михайлов Узунов да  подпише Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция,  в срок до 15.01.2016г. и в  размер  на  636 120,76 лв. (шестстотин тридесет и шест хиляди сто и двадесет лева и седемдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 14/321/01291 от 27.11.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция на път до манастир „Св. Св. Козма и Дамян с. Гигинци” и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци” Община Брезник”, сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор № 14/321/01291 от 27.11.2012г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Предоставена информация от „ТРЕЙС РИСОРЗИС” и докладна записка от група съветници

 

 

Поименно гласуване. Председателят на ОбС чете имената на съветниците.

         С 9 гласа „за” , 2 въздържали се /М.Неделкова и Янка Хранова/, /Д.Димитров извън залата/   ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      266

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и 13 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1.      Не приема развитието на минно-обогатителен комплекс в местността „Милин камък” и изразява отрицателно становище за дейността по добив на злато в общината.

2.      Упълномощава председателя на ОбС да изпрати и уведоми всички компетентни органи за това решение.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /Л.Любомирова/                                           /Ваньо Добринов/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307439