Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.10.2012 г. /210-237/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 14

Гр.Брезник, 22.10.2012год.

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за извършените дейности по благоустрояване, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване в Община Брезник.

С 13 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 210

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет Брезник приема информацията за извършените дейности по благоустрояване, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване в Община Брезник.

ВТОРА ТОЧКА: Информация за работата на комисията по БД – проблеми и мерки за създаване на условия за безопасно движение в Община Брезник.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 210-1

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема информацията за работа на комисията по БД – проблеми и мерки за създаване на условия за безопасно движение в Община Брезник.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Писмо от кмета на Община Брезник относно връщане за ново обсъждане на решение № 205/24.09.2012г на ОбС.

С 10 гласа „за” и 3 въздържали се /Янка Хранова, Маруся Неделкова и Десислава Христова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 211

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема повторно решение № 205 по протокол № 13 от 24.09.2012год. на ОбС Брезник, а именно:

 1. Задължава кмета на Община Брезник да предоставя на ОбС преписи от всички договори на стойност над 500 лв., сключени от Община Брезник включително и договорите сключени преди датата на вземане на настоящето решение, които са все още действащи.
 2. Преписите от договорите по т.1 се предоставят в срок до 7 дни от сключването на новите и до 30 дни на вече сключените и действащи договори, по които общината е страна.
 3. Представените преписи се завеждат в отделен регистър при председателя на ОбС Брезник за информация на общинските съветници.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Писмо от кмета на Община Брезник относно връщане за ново обсъждане на решения №№ 206 и 208 от 24.09.2012г на ОбС.

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 212

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник изменя чл.17 от Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , като чл. 17 добива следния вид:

чл.17 ал. 1. Месечното възнаграждение на общинския съветник е в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

ал. 2. В съответствие с разпоредбите на чл. 34 ал. 4 ЗМСМА разходите на общинския съветник във връзка с работата му за пътни, за канцеларски материали, за телефон, за организиране на приемни, за повишаване на квалификация, за срещи с местната общност, за ползване на клубни бази и зали и др., в реалния им размер ,но не повече от /180/ лв. за месец , се поемат от общинския бюджет срещу представена лична декларация от общинския съветник / по образец съгласно приложение № 1 /.”

Декларациите се подават до всяко пето число на месеца ,следващ отчетния при Председателя на ОбС, а дължимите средства се изплащат ведно с възнаграждението по ал. 1 от този член.

ал. 3. За времето необходимо за изпълнението на задълженията си, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск съгласно Кодекса на труда. Времето за служебна заетост се удостоверява от председателя на ОбС.

ал. 4 . Средствата за възнаграждение на общинските съветници , както и пътни и други разходи, направени от тях във връзка с изпълнение на задълженията си се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета предвиден за ОбС.

ал. 5 . Общинският съветник може да бъде командирован с негово съгласие от председателя на ОбС извън територията на Община Брезник.

ал. 6 . Общинският съветник подлежи на парична санкция при неоснователно отсъствие от заседание на ОбС , напускане на заседанието без разрешение или ако бъде отстранен от участие от заседание за нарушаване на утвърдени норми на поведение – в размер на 20 лв.

ал. 7. Трудовото правоотношение с Общинския съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328 ал. 1 т. 2,3 и 4 от КТ.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Писмо от кмета на Община Брезник относно връщане за ново обсъждане на решения №№ 206 и 208 от 24.09.2012г на ОбС.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 213

На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 13,14, 17 от Правилника за дейността на ОбС , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ОбС Брезник.

 1. В съответствие с разпоредбите на чл. 34 ал. 4 от ЗМСМА, общинският съветник да изразходва до 180 лв. на месец за пътни, канцеларски материали, телефон, за организиране на приемни, за повишаване на квалификацията, за срещи с местната общност, за ползване на клубни бази и зали и други.
 2. Утвърждава образец на декларация за изплащане на разходите /приложение № 1/
 3. Средствата се изплащат от общинския бюджет срещу представяне на лична декларация от общинския съветник по утвърдения от ОбС образец приложение № 1. Декларациите се подават до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец при председателя на ОбС.
 4. Общинските съветници подлежат на парична санкция в размер на 20,00 лв. при неоснователно отсъствие от заседание на ОбС, при напускане без разрешение и неявяване до края на заседанието и при отстраняване от заседание при нарушаване на установени норми на поведение.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелките на СОУ „Васил Левски” гр. Брезник за учебната 2012/2013г.

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 214

На основание чл. 21 ал 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11 ал. 1 т. 2, ал. 3 т. 3 и ал. 7 от Наредба № 7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет Брезник реши:

Утвърждава шест самостоятелни паралелки на СОУ „Васил Левски” град Брезник, с не по-малко от 10 ученика, същгласно чл. 11 ал. 1 т.2 от Наредба 0 7/29.12.2000г, както следва:

- в начален етап на образование – 4 /четири/ маломерни паралелки:

o Іа клас – 13 ученица, Іб клас – 15 ученици

o ІVа клас – 14 ученици, ІVб клас – 13 ученици

- в прогимназиален етап на образование – 2 /две/ маломерни паралелки:

o VІІа клас – 17 ученици, VІІб клас – 14 ученици

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от кмета на Община Брезник относно прекратяване на граждански договор на Женя Койчева Любенова и Боян Андреев Рангелов – членове на ликвидационната комисия на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД

С 12 гласа „за” /Васко Попов извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 215

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка чл. 55 ал. 2 от ЗЛЗ, Общински съвет Брезник:

 1. Прекратява пълномощията на Женя Койчева Любенова и Боян Андреев Рангелов, като членове на ликвидационната комисия по ликвидация на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД, като прекратява сключените с тях граждански договори №№ 37 и 39 от 13.07.2012г, считано от 01.10.2012г.
 2. Определя за ликвидатор Еленка Гоцева Стоянова, ЕГН ******* с месечно възнаграждение в размер на 800 лв.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2012г към 12.10.2012г.

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 216

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и чл. 18 от Закона за общинските бюджети Общински съвет гр.Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2012 г. към 12.10.2012 г., съгласно Приложение 1.

Общата стойност на променените обекти е 251156 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Кандидатстване с проект по мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г с проект „Представяне на местното културно историческо наследство на Община Брезник чрез прилагане на информационните технологии.

С 13 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 217

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет Брезник потвърждава, че проект: „Представяне на местното културно и историческо наследство на Община Брезник, чрез прилагане на информационни технологии” отговаря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г., в точка VІ - План за действие, Мярка 14 – Създаване на туристически центрове за киноатракции за експониране на местното културно и природно наследство на Община Брезник

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013/2015/година

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 218

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Панорамна площадка „Бърдото” в гр.Брезник”, по ос 3, Мярка 313 "Насърчаване на туристически дейности" от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013(2015) година

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, проект: „Панорамна площадка „Бърдото” в гр.Брезник”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ВТОРИ – Изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура, специфична цел Първа – „Изграждане и развитие на инфраструктурата”, Мярка 24. Изграждане на открити спортни площадки, и на Приоритет ТРЕТИ – Подобряване на жизнената среда и условията на живот на населението на общината, специфична цел Първа – „Възстановяване, обновяване и естетизиране на градската и селската среда”, Мярка 4. Ремонт и изграждане на спортни площадки и зони за отдих в жилищните квартали и селищата на Общината

3. Потвърждава, че проекта отговаря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г., в точка VІ - План за действие, Мярка 8 - Изграждане на зони за отдих, спорт и туризъм в Общината

4. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013/2015/година.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 219

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” гр.Брезник”, по ос 3, Мярка 313 "Насърчаване на туристически дейности" от Стратегията за местно развитие на територията на Брезник и Трън за периода 2012-2013(2015) година

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, проект: „Център за временни изложения с туристическа и информационна цел в читалище „Просвещение” гр.Брезник”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ТРЕТИ – Подобряване на жизнената среда и условията на живот на населението на общината, специфична цел Втора – „Увеличаване обхвата и повишаване качеството на публичните услуги”, Мярка 2. Информационно осигуряване на институциите и обществеността

3. Потвърждава, че проекта отговаря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г., в точка VІ - План за действие, Мярка 1 - Изграждане на туристически информационен център в гр. Брезник

4. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

С 12 гласа „за” /Д.Манова извън залата/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 220

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, дейностите по проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за село Режанци” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на община Брезник за периода 2007-2013г., като приоритетен, съответстващ на Приоритет втори - Изграждане, развитие и ефективно използване на техническата и социална инфраструктура, Специфични цели, точка І. Изграждане и развитие на инфраструктурата, Мярка 10 „Реконструкция на довеждащ водопровод групата „Секирна – Брезник”

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС на Здравен дом с. Режанци, Община Брезник.

С 13 гласа „за”, Общинският съвет все

Р Е Ш Е Н И Е 221

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗОС, Общински съвет Брезник определя за публична общинска собственост:

- УПИ ХІІ – за здравен дом, кв. 11 по РП на с. Режанци, заедно с изградената в имота масивна сграда, представляваща здравен дом.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно направените доклади и фактически констатации съгласно договори за извършване на договорени процедури от носно финансова информация на общински дружества, „Брезник фарм” и СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов”

С 11 гласа „за” /Димитър Димитров и Васко Попов са извън залата/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 222

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 т. 1, т. 2, т. 4 и т.5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване направата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, Общинският съвет Брезник реши:

Извършването на договорените процедури с „МР Интер Консултинг” да бъдат заплатени от търговските дружества както следва:

 1. По договор № 34/09.03.2012г за извършване на договорени процедури относно финансова информация на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” град Брезник на стойност 2160,00 лв. с ДДС.
 2. По договор № 35/09.03.2012г за извършване на договорени процедури относно финансова информация на „Брезник – фарм” ЕООД град Брезник на стойност 2640,00 лв.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти, общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем;

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 223

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

 1. Всички суми за наем и ел.енергия, след забавяне на плащането от страна на наемателя от пет дни да се начисляват с лихви, но не повече от три месеца.
 2. След изтичане на срока по т. 1 договорите да се прекратяват едностранно.

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти, общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем;

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 224

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8, ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

1. Бивша здравна служба за медицинско обслужване на населението с. Режанци с площ 244 кв.м и медицинско оборудване и обзавеждане. Месечна наемна цена за помещенията – 73.20 лв., а за оборудването и обзавеждането – 7.22 лв., облагаеми с ДДС.

2. Помещения за медицинско обслужване на населението, намиращи се в здравната служба на с. Ноевци с площ 160.81 кв.м, както и намиращото се в имота медицинско обзавеждане и оборудване. Месечната наемна цена за помещенията 48.24 лв., а за обзавеждането и оборудването – 10.00 лв. облагаеми с ДДС.

3. Помещения за медицинско обслужване на населението, намиращи се в здравната служба в с. Кошарево, както и медицинско оборудване и обзавеждане в тях. Месечна наемна цена за помещенията – 33 лв., а за оборудването и обзавеждането – 5 лв. , облагаеми с ДДС.

4. Кабинети № 4 и 5, намиращи се на първия етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Брезник с площ на кабинетите 29,30 кв.м. и част от общите площи /в т.ч. коридор, тоалетна, стълбище/ с площ 31,58 кв.м. или обща площ 60,88 кв.м. Месечна наемна цена 30,44 лв., облагаема с ДДС.

5. Кабинет № 3 на първия етаж в сградата на бившата поликлиника в гр. Брезник с площ на кабинета 14,40 кв.м. и част от общите площи / в т.ч. коридор, тоалетна, стълбище/ с площ 15,52 кв. м. или обща площ 29,92 кв.м. Месечна наемна цена 14,96 лв., облагаеми с ДДС.

6. Помещение с площ 12 кв.м на първия етаж в читалищната сграда на с. Слаковци за склад. Месечна наемна цена 3.60 лв. , облагаема с ДДС.

7. Помещения в читалището на с. Слаковци и в сградите на кметствата Ноевци, Д. Секирна, Бегуновци и Красава с обща площ 252 кв. м. Предмет на дейност-пощенски услуги. Месечна наемна цена 137 лв., облагаема с ДДС.

8. Част от тротоар с площ 4 кв.м. прилежащ към улица с О.Т.1023-115-122, намиращ се до терен с идентификационен номер 06286.501.1140 по КК и КР на гр.Брезник за поставяне на временен павилион за продажба на вестници и списания. Месечна наемна цена 9.60 лв., облагаема с ДДС.

9.Монтиране на автомат за топли напитки на втория етаж в сградата на Община Брезник. Месечна наемна цена 12.00лв., облагаема с ДДС.

При сключване на договорите с досегашните наематели срокът на новите договори започва да тече от следващата дата след изтичане на стария срок.

 

 

10. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Долни Романци

№ по ред Имот № начин на ползване категория площ дка Първоначален годишен наем

082016 ливада VI 0.961 3.94

091001 ливада V 5.476 25.19

091006 ливада V 4.281 19.69

091007 ливада V 15.768 72.53

общо: 26.486 121.35

 

11. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица

Имот № начин на ползване категорияплощ дка Първоначален годишен наем

008012 нива IX 1.929 12.35

008014 нива IX 9.101 58.25

008017 нива V 8.399 83.99

008034 нива IV 4.396 48.36

048044 ливада V 4.004 18.42

048045 ливада V 3.906 17.97

048046 ливада V 3.979 18.30

048051 ливада V 1.045 4.81

048052 ливада V 1.002 4.61

048056 ливада V 4.082 18.78

048057 ливада V 5.726 26.34

048082 ливада V 7.951 36.57

048096 ливада V 9.031 41.54

050012 нива V 3.359 33.59

050013 нива V 9.998 99.98

050024 нива V 3.673 36.73

065004 ливада V 6.000 27.60

065011 ливада IV 7.052 32.44

065052 ливада V 0.997 4.59

065056 ливада V 11.540 53.08

065058 ливада V 1.175 5.41

066018 ливада V 0.376 1.73

067005 ливада V 0.338 1.55

067012 ливада V 0.999 4.60

067030 ливада V 4.269 19.64

067038 ливада V 1.803 8.29

067042 ливада V 9.506 43.73

068016 ливада V 1.099 5.06

068014 ливада V 1.505 6.92

069020 ливада V 1.198 5.51

069042 ливада V 0.795 3.66

069054 ливада VIII 0.446 2.05

041011 нива VIII 2.459 17.70

041019 нива V 2.771 19.95

021025 нива V 2.874 28.74

052001 нива V 1.513 15.13

052013 нива V 3.097 30.97

052018 нива V 0.505 5.05

051019 нива V 0.600 6.00

051036 нива V 1.900 19.00

146.398 928.99

 

12. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз

№ по ред Имот № начин на ползв. Категория площ дка Първоначален годишен наем

1. 027015 нива IX 2.776 17.77

2. 027025 нива IX 4.186 26.79

3. 027028 нива IX 2.387 15.28

4. 027030 нива IX 0.920 5.89

5. 027032 нива IX 2.006 12.84

6. 027041 нива IX 0.895 5.73

7. 027043 нива IX 1.051 6.73

8. 027049 нива IX 9.165 58.66

9. 027050 нива IX 3.515 22.50

10. 027052 ливада IX 1.400 4.20

11. 027053 ливада IX 2.312 6.94

общо: 30.613 183.33

 

13. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци

№ по ред Имот № начин на ползв. Категория площ дка Първоначален годишен наем

1. 006007 нива V 13.003 130.03

2. 009022 нива IV 0.400 4.40

3. 009030 нива IV 0.501 5.51

4. 010004 нива IV 0.804 8.84

5. 010032 нива IV 1.800 19.80

6. 010042 нива IV 0.487 5.36

7. 010067 нива IV 0.500 5.50

8. 019001 нива V 3.446 34.46

9. 019008 нива V 1.391 13.91

10. 021026 нива V 4.210 42.10

11. 022004 нива V 8.675 86.75

12. 030001 нива IX 9.131 58.44

13. 030012 нива V 3.785 37.85

14. 030016 нива V 20.440 204.40

15. 030017 нива V 10.726 107.26

16. 033021 нива V 6.531 65.31

17. 033024 нива V 1.546 15.46

18. 033025 нива V 1.506 15.06

19. 033037 нива V 1.998 19.98

20. 033051 нива V 1.997 19.97

21. 035003 нива VII 2.680 21.71

22. 035019 нива VII 2.527 20.47

23. 035022 нива VII 6.660 53.95

24. 035057 нива VII 1.812 14.68

25. 041017 нива V 1.498 14.98

26. 050006 нива V 1.341 12.07

27. 051011 нива VI 2.058 18.52

28. 051016 нива VI 1.119 10.07

29. 051023 нива VI 2.258 20.32

30. 051025 нива VI 1.942 17.48

31. 051030 нива VI 3.323 29.91

32. 051041 нива VI 3.574 32.17

33. 051052 нива VI 2.273 20.46

34. 051058 нива VI 1.410 12.69

35. 055001 нива VI 12.021 120.21

36. 055005 нива V 2.000 20.00

37. 055010 нива V 1.800 18.00

38. 055011 нива V 3.999 39.99

39. 055012 нива V 0.498 4.98

40. 055013 нива V 0.503 5.03

 

 

 

41. 055014 нива V 0.497 4.97

42. 055015 нива V 2.004 20.04

43. 055017 нива V 0.999 9.99

44. 055019 нива V 2.999 29.99

45. 055023 нива V 0.504 5.04

46. 055035 ливада V 1.000 4.60

47. 055037 ливада V 2.000 9.20

48. 055039 ливада V 3.000 13.80

49. 055041 ливада V 1.000 4.60

50. 055043 ливада V 1.002 4.61

51. 055046 ливада V 4.902 22.55

52. 055047 ливада V 4.001 18.40

53. 055048 ливада V 0.997 4.59

54. 055049 ливада V 1.001 4.60

55. 055050 ливада V 1.001 4.60

56. 055051 ливада V 0.999 4.60

57. 055052 ливада V 0.501 2.30

58. 055053 ливада V 4.699 21.62

59. 055054 ливада V 0.999 4.60

60. 055055 ливада V 1.001 4.60

61. 055057 ливада V 0.999 4.60

62. 055062 ливада V 1.001 4.60

63. 055070 ливада V 2.729 12.55

64. 060013 ливада VI 26.719 109.55

общо: 214.727 1738.68

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

……………………………….

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваеми места към УПИ VІІІ-109, кв. 11 по РП на с.Бегуновци и към УПИ ХХІІІ-184 кв. 2 по РП на с. Видрица

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 225

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на:

- незастроен общински имот от 32 кв.м към УПИ VІІІ-109, кв. 11 по РП на с. Бегуновци – 208,00 лв. /6,50 на 1 кв.м./, облагаеми с ДДС.

- незастроен общински имот от 29 кв.м. към УПИ ХХІІІ-184, КВ. 2 по РП на с.Видрица – 183,00 лв. /6,31 лв. на 1 кв.м./, облагаеми с ДДС.

Посочените имоти се продават на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 25 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване на отстъпено право на строеж върху терен – частна общинска собственост.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 226

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено отстъпено право на строеж върху ПИ частна общинска собственост в УПИ ІІІ-619 „За ЖСК „Еделвайс”, кв. 34, с идентификатор 06286.501.901 по КК и КР на гр. Брезник за построявани на 6 броя гаражи.

2. Правото на строеж се учредява в полза на живущите в жилищната кооперация.

3. Утвърждава пазарната оценка на отстъпеното право на строеж в размер на 24 лв. за 1 кв.м или 432 лв. за изграждане на един брой гараж. Сумите се облагат с ДДС. Данъчната оценка върху терена за отстъпено право на строеж е 8.58 лв. на 1 кв.м.

4. Упълномощава кмета на Общината да сключи договори.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за продажба, утвърждаване на оценки и решение за обявяване на търг за продажба на автомобили и движими вещи.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 227

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2, т. 1, чл. 33 и чл. 37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет гр.Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде продаден транскраниален Доплер, марка „HADECO”, модел DVM-4300T, S N03050049, стопанисван от дружеството в ликвидация „СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” – Брезник” ЕООД.

2. Утвърждава оценките на 2 автомобила, както следва:

а. Лек автомобил „ Мерцедес 200 E ”- седан, регистрационен № PK1770AM – 1200 лв.

б. УАЗ 452 А- линейка, регистрационен № ПКБ 3461 – 600 лв.

2. Утвърждава оценките на движими вещи, както следва:

а. транскраниален Доплер, марка „HADECO”, модел DVM-4300T, № S N03050049- 8500 лв.

б. други движими вещи:

- медицински кушетки 2 бр. – с цена - по 30,00 лв. всяка;

- шкаф за спешна помощ 3 бр. – по 30 лв. всеки;

- болнични легла – 2 бр. – по 350 лв. всяко;

- масички – 3 бр. – по 15 лв. всяка;

- медицински бюра – 2 бр. – по 15 всяко;

- медицински кантар – 20 лв.;

- гардероб двукрилен – 20 лв.

3. Обявява търг с явно наддаване, като определя комисия в състав:

…………………...

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

С 13 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 228

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал.1, т. 3, буква „б” от Закона за водите, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласието си кметът на Община Брезник да издаде разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост по реда на Закона за водите на язовир „Красава, махала „Банкова””, отдаден на концесия за срок от 15 години по силата на сключен договор от 03.11.2000 год. между Община Брезник и ЕТ „Бисер Стоименов – Аляска 2”.

2. При откриване на процедурата да се спазват следните условия:

а) След влизане в сила решението на Общинския съвет, заявителят да представи в Общината необходимите документи, заедно с данните цитирани в чл. 60, ал. 1, т. 1-5 от Закона за водите, както и предвидените в същия член документи по ал. 2, т. 1, 2, и 4, ал. 4, т. 5, буква „а” и „г”. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият на хартиен носител, а другият на магнитен носител.

б) Копие от издаденото разрешително да се изпрати на Басейнова дирекция - западно беломорски район – гр. Благоевград.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици.

С 13 гласа „за” , ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 229

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 69/09.10.2012 г. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Видрица, община Брезник, собственост на Варадин Василев Тонев, както следва:

§ Имот с № 002031– пасище, мера, VI категория с площ от 1.580 дка, местност „Ровине", образуван от имот с № 002004, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 018015 – пасище, мера, IX категория с площ от 3.046 дка, местност „Чукар", образуван от имот с № 018007, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 033183 – нива, IV категория с площ от 1.849 дка, местност „Плоча", образуван от имот с № 033175, частна собственост на Община Брезник;

§ Имот с № 033184 – нива, IV категория с площ от 4.106 дка, местност „Грамаге", образуван от имот с № 033175, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на имоти общинска собственост под наем

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 230

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинска собственост, чл. 7, ал. 7, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общински съвет гр. Брезник

1. Дава съгласието си да бъде дадени под наем за срок от 10 години на Сдружение ЛРД „Сокол” гр. Брезник два имота частна общинска собственост № 000276 с площ 14.801 дка, намиращ се в землището на с. Арзан и имот № 000289 с площ 7.320 дка, намиращ се в землището на с. Гоз с предназначение за стрелбище за сумата от 22.12 лв. годишен наем. (Наемната цена е за пасище и мера, която е най-близка до терена.)

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор с Сдружение ЛРД „Сокол” гр. Брезник.

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

С 13 гласа „за” , Общински съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е 231

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Залесяване на имоти № 001001 местност „Църква” и имот № 002001 местност „Видричка бара” с. Видрица, Община Брезник”, Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г. План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013 година, обект: „Залесяване на имоти № 001001 местност „Църква” и имот № 002001 местност „Видричка бара” с. Видрица, Община Брезник”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет първи – Развитие на общинската икономика и повишаване на конкурентно способността, специфична цел Четвърта– Възстановяване позициите на селското стопанство, използване на природните дадености за развитие на селския, ловен и културен туризъм, Мярка 5: “Подобряване на селскостопанската инфраструктура”.

3. Дава съгласието си посочените имоти да се залесят с цел създаване на горски култури, увеличаване на биоразнообразието, защита на водните ресурси, предотвратяване на наводнения, предотвратяване на ерозия и опустиняването и смекчаване промяната в климата. Съгласно Наредба №22 от 7 юли 2008 г. и допълнителната разпоредба към нея на § 1, т. 24, имотите се определят като „неземеделска земя” за последните 3 години.

4. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане на „Енергосистеми” ООД град София кв. „Лозенец” ул. „Цветна градина” № 5 вх. А ет. 1 ап. 1 за изграждане на комбинирана топло и електрическа централа на биомаса в ПИ № 501.1387 с площ 1,645дка и ПИ № 501.124 с площ 26.305 дка, направено с мотивирано предложение вх. № 7000-320 от 08.10.2012г.

С 12 гласа „за” и 1 въздържал се /В.Добринов/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 232

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет Брезник

упълномощава кмета на Община Брезник да проведе преговори с възложителя „ЕНЕРГОСИСТЕМИ” ООД относно създаването на дружество за ПЧП и бъде подготвен договор, уточняващ правата и задълженията на страните.

Общинският съвет дава съгласие:

1. Да бъде сключен договор за ПЧП с „ЕНЕРГОСИСТЕМИ” ООД за изграждане на ТЕЦ на биомаса, с който точно да се опишат правата и задълженията на страните по договора , след одобряване на договора от ОбС.

2. Да се уточни с възложителя необходимата площ за складови нужди, като част от ПИ № 501.124.

3. Да бъде изготвен ПУП и бъде отреден ПИ 501.1387 за производствени нужди.

4. Да бъдат предоставени терените на ПИ № 501.1387 и ПИ № 501.124 на „ЕНЕРГОСИСТЕМИ” ООД за изграждане на ТЕЦ с гориво – биомаса при условията на договора.

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 233

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх.№75/ 17.10.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Кирил Найденов Дойчинов, както следва:

§ Имот с № 044026- нива, IX категория с площ от 2.520 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 044003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 234

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх.№74/ 17.10.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Спас Миладинов Ленков, както следва:

§ Имот с № 044025- нива, IX категория с площ от 2.520 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 044003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 235

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх.№73/ 17.10.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Марица Миланова Ленкова, както следва:

§ Имот с № 044027- нива, IX категория с площ от 2.520 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 044003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Долни Романци, с цел възстановяването й на бившите собственици

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 236

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх.№72/ 17.10.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, на наследни­ците на Серги Миланов Ленков, както следва:

§ Имот с № 044024 - нива, IX категория с площ от 2.520 дка, местност „Чука", образуван от имот с № 044003, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник – 2012-2013г

С 13 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 237

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, чл. 9 и чл. 10 ал. 1 от ЗЕВИ, Общински съвет Брезник приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник.

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 46 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196442