Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.08.2012 г. /176-179/

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр. Брезник, 30.08.2012г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Отмяна на решения №№ 166 и 167 по протокол № 10 / 31.07.2012г 

Ваньо Добринов – налага се поради неспазване процедурата за 14 дневен срок за обявяване на предложението

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решения №№ 166 и 167 по протокол № 10 от заседание на ОбС проведено на 31.07.2012г.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Предложение за  изменение в правилника за дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 177

 

         На  основание чл. 21 ал. 1 т. 23 ,  ал. 2 и ал. 3  от ЗМСМА , Общински съвет Брезник предлага изменение на Правилник за дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

-          Чл.13, ал.1 се изменя и придобива следното съдържание: „Председателят на Общински съвет Брезник получава възнаграждение в размер на 90 % от възнаграждението на Кмета на Община Брезник.”

 

-          Чл.14, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: „Заместник – председателя получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет в размер на 65 % от възнаграждението на председателя на Общински съвет Брезник.

 

-          Чл.17, ал.1 се изменя и придобива следното съдържание: Месечното възнаграждение на общинския съветник е в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”

 

-           Чл.17, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: За участие  в постоянните комисии към Общински съвет Брезник, съветниците – членове на постоянните комисии получават възнаграждение в размер на 50,00лв. за заседание.

 

-          Създава се нова ал.3 на чл.17 в следния смисъл:  „Възнагражденията по чл.17, ал.2  не  могат да надхвърлят сумата от 175 лв. в рамките на един месец.”

 

-          Създава се нова ал.4 на чл.17 в следния смисъл: „За участие в комисии, назначени със Заповед на Кмета в изпълнение на Решение на ОБС Брезник, общинския съветник получава възнаграждение в размер на 25,00 лв. за едно заседание.”

 

-          Създава се нова ал. 5 на чл.17 в следния смисъл :”Възнаграждението се полага само за участие в работата на Общинския съвет и комисиите и участието се удостоверява с присъствен лист със саморъчни подписи на съветниците, положение в края на заседанието.”

 

-          Алинеи 3, 4, 5, 7 и 8 от чл.17 запазват съдържанието си като се преномерират съответно алинеи 6, 7, 8  и 9 включително.” 

 

Предложените изменения да бъдат публикувани на сайта на Община Брезник за публично обсъждане.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – парцеларен план на обект „Общински път от с.Гигинци, Община Брезник до манастир „Св.св.Безсребърници и чудотворни Козма и Дамян” Община Брезник, Област Перник, започващ от населеното място на с.Гигинци и обхваща съществуващи общински пътища от  К/ВС на с. Гигинци ПИ 000398, ПИ 000399 и от с. Непразненци ПИ 000138, ПИ 00139.

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е № 178

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 ал. 1, чл. 128 ал. 13 от ЗУТ и протокол № 8, решение ІІІ от 16.08.2012г на ОбЕС по УТ на Община Брезник, Общински съвет одобрява проекта за ПУП – Парцеларен план на обект: „Общински път от с. Гигинци, Община Брезник до манастир „Св.св.Безсребърници и чудотворци Козма и Дамян” Община Брезник, област Перник, започващ от населеното място на с. Гигинци и обхваща съществуващи общински пътища от КВС на с. Гигинци ПИ 000398, ПИ 000399 и от с. Непразненци ПИ 000138, ПИ 000139. Парцеларният план е изработен в М 1:2500 върху графична част от имотите от КВС на землището където минава, като са отразени границите и номерата на поземлените имоти по трасето на реконструиран общински път.

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно назначаване на съветник в комисия по приватизация

 

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 179

 

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от наредбата за търговете и конкурсите,  Общински съвет Брезник, определя комисия за провеждане на конкурса по приватизация на бившето училище в с. Конска в следния състав:

 

……………………….

 

      Комисията да отвори, разгледа и оцени подадените оферти на 18.09.2012г.

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                  / Ваньо Добринов /

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 28 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307407