Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.08.2012 г. /172-175/

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

 

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л  

№ 11

Гр. Брезник   , 10.08.2012год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от кмета на община Брезник относно кандидатстване с проект по мярка 321, основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г”

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     172

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Доизграждане на спортен комплекс „Чорни” гр. Брезник – І етап”, по ос 3, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в  селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013год, дейностите по проект: „Доизграждане на спортен комплекс „Чорни” гр. Брезник – І етап” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007.2013г, като съответстват на Приоритет ВТОРИ – изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура” в Община Брезник, специфична цел Първа – изграждане и развитие на инфраструктурата в Община Брезник, Мярка 23: „Спортен комплекс „Чорни”  град Брезник”.

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

 

 

 

  

 

ТРЕТА  ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

     С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     173

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 90 00-1/09.07.2012. от ОСЗ гр. Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследни­ците на Йордан Зарев Стоянов,  както следва:

-          Имот с № 000070 – силно наклонена и ерозирана орна земя, IX категория с площ от 0.742 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 000051, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 086014 – естествена ливада, IX категория с площ от 10.155 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 086012, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 000086 - силно наклонена и ерозирана орна земя, IX категория с площ от 5.451 дка, местност „Острило", образуван от имот с № 000049, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 061023 - нива, IX категория с площ от 3.964 дка, местност „Ристова бара", образуван от имот с № 061004, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 061024 - нива, IX категория с площ от 0.980дка, местност „Ристова бара", образуван от имот с № 061003, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 046033 - нива, IX категория с площ от 2.679 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046025, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 046034 - нива, IX категория с площ от 0.755 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046027, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 046035 - нива, IX категория с площ от 0.949 дка, местност „Прекоп", образуван от имот с № 046028, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия. 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик с цел възстановяването й на бившите собственици

 

     С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     174

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 90 00-2/09.07.2012. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Стоил Йорданов Зарев,  както следва:

-          Имот с № 501107 – нива, IX категория с площ от 0.964 дка, местност „Локва", образуван от имот с № 501067, частна собственост на Община Брезник;

-          Имот с № 048088 – нива, IX категория с площ от 0.688 дка, местност „Локва", образуван от имот с № 048084, частна собственост на Община Брезник;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

 

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Ваньо Добринов относно отмяна на решения №№ 135 и 136 по протокол № 8 от 21.06.2012г.

 

 

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      175

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с писма на Районна прокуратура №№ 393 и 394 от 31.07.2012г, Общински съвет Брезник:

1. Отменя решение №№ 135 и 136 по протокол № 8 от 21.06.2012г

2. Възлага на кмета на Община Брезник да предприеме необходимите действия по прекратяване на договора за отдаване на язовир Конска под наем и отдаването му на концесия на основание чл. 17 ал. 11 т. 2 от Закона за концесиите в зависимост от резултатите от подготвителния етап.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:     

                                                        /Ваньо Добринов/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 32 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307486