Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 31.07.2012 г. /149-171/

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т   -   Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 10

Гр.Брезник, 31.07.2012

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване нова структура на общинската администрация за мандат 2011 –  2015г от 01.07.2012г.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     149

 

         На основание чл.  21  ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и § 10 ал. 2 от НПКДА /ПМС 129 от 26.-06.2012г ДВ бр. 49, Общински съвет Брезник:

 

1. запазва общата численост на персонала в общинската администрация Брезник – 54 щ.бр. основен персонал и 39 щ.бр. несписъчен.

2. Утвърждава нова структура на общинската администрация в Община Брезник за мандат 2011-2015г от 01.07.2012г и районите на обслужване, съгласно приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3 , които са неразделна част от това решение.

 

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е      150

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27 ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58-00-27/25.06.2012г от ОСЗ гр. Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с.Слаковци, Община Брезник, на наследниците на Иван Крумов Михалков, както следва:

- имот с № 060063 – нива, V категория, с площ от 3.274 дка, местност „Могилски дол”, образуван от имот с № 060034, частна собственост на Община Брезник.

 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гоз, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е     151

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-24/14.06.2012 от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, община Брезник, на наследниците на Стоядин Митов Илиев, както следва: 

- Имот с № 002011 - пасище,мера, IV категория с площ от 8.405 дка,
местност   „Пладненица",   образуван   от   имот   с       002009,    частна
собственост на Община Брезник; 

- Имот с № 006017 - ливада, V категория с площ от 2.607 дка, местност „Войнел", образуван от имот с № 006015, частна собственост на Община Брезник; 

- Имот с № 006018   - нива, V категория с площ от 2.697 дка, местност
„Войнел",образуван от имот с № 006010, частна собственост на Община
Брезник; 

- Имот с № 006019 - ливада, V категория с площ от 2.395 дка, местност
„Войнел",образуван от имот с № 006016, частна собственост на Община Брезник; 

- Имот с № 007086 - нива, IX категория с площ от 5.702 дка, местност
„Селище",   образуван   от   имот   с      007054,   частна   собственост   на
Община Брезник; 

- Имот с № 007087 - нива, IX категория с площ от 4.865 дка, местност „Чегаревъц", образуван от имот с № 007053, частна собственост на Община Брезник; 

- Имот с № 007088 - нива, IX категория с площ от 4.671 дка, местност
„Густо гърне", образуван от имот с № 007054, частна собственост на
Община Брезник; 

- Имот с № 010005 - нива, IX категория с площ от 5.291 дка, местност
„Дол", образуван от имот с № 010003, частна собственост на Община
Брезник; 

- Имот с № 010006 - нива, IX категория с площ от 4.644 дка, местност
„Стара поята", образуван от имот с № 010004, частна собственост на
Община Брезник; 

- Имот с № 012037 - нива, IX категория с площ от 5.757 дка, местност
„Буков връх", образуван от имот с № 012022, частна собственост на
Община Брезник; 

- Имот с № 012038 - нива, IX категория с площ от 3.892 дка, местност
„Ровине", образуван от имот с № 012021, частна собственост на Община
Брезник;
 

- Имот с № 022033 - нива, IX категория с площ от 5.801 дка, местност
„Острика",   образуван   от   имот   с      022019,   частна   собственост   на
Община Брезник; 

- Имот с № 027034 - нива, IX категория с площ от 4.395 дка, местност
„Поганчевица", образуван от имот с № 027014, частна собственост на
Община Брезник; 

- Имот с № 027057 - нива, IX категория с площ от 2.006 дка, местност
„Црешня",   образуван   от   имот  с      027019,   частна   собственост   на
Община Брезник; 

- Имот с № 027058 - нива, IX категория с площ от 3.515 дка, местност
„Црешня",   образуван   от   имот   с      027050,   частна   собственост   на
Община Брезник;

- Имот с № 027059 - пасище, мера, IX категория с площ от 2.159 дка,
местност „Црешня", образуван от имот с № 027024, частна собственост
на Община Брезник;

 

2.  Упълномощава   Кмета   на   Община   Брезник да   предприеме   последващите съгласно Закона действия.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е     152

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58-00-25/19.06.2012. от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, на наследниците на Марко Гигов Маноилов, както следва:

- Имот с 027098 - нива, IX категория с площ от 3.328 дка, местност „Челевица", образуван от имот с № 027035, частна собственост на Община Брезник;

- Имот с № 027099 - нива, IX категория с площ от 3.078 дка, местност
„Челевица",   образуван  от  имот  с    027036,   частна  собственост  на
Община Брезник; 

- Имот с № 027102 - нива, IX категория с площ от 3.991 дка, местност
„Чука", образуван от имот с № 027036, частна собственост на Община
Брезник; 

- Имот с № 027103 - нива, IX категория с площ от 1.220 дка, местност
„Чука", образуван от имот с № 027042, частна собственост на Община
Брезник; 

- Имот с № 066036 - нива, IX категория с площ от 12.259 дка, местност
„Сарай", образуван от имот с № 066023, частна собственост на Община
Брезник; 

- Имот с № 066037 - нива, IX категория с площ от 2.104 дка, местност
„Острило", образуван от имот с № 066001, частна собственост на Община
Брезник;

- Имот с № 088009 - нива, IX категория с площ от 13.618 дка, местност
„Острило", образуван от имот с № 088002, частна собственост на Община
Брезник;

- Имот с № 088012 - нива, IX категория с площ от 12.763 дка, местност
„Острило", образуван от имот с № 088002, частна собственост на Община
Брезник;

- Имот с № 088013 - нива, IX категория с площ от 5.467 дка, местност
„Острило", образуван от имот с № 088003, частна собственост на Община
Брезник;

- Имот с № 088014 - нива, IX категория с площ от 3.106 дка, местност
„Острило", образуван от имот с № 088006, частна собственост на Община
Брезник;

  

2.  Упълномощава   Кмета   на  Община   Брезник да   предприеме  последващите съгласно Закона действия

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     153

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58-00-35/13.07.2012 г от ОСЗ гр. Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Велковци, община Брезник, на наследниците на Цветан Станимиров Аначков , както следва:

 

- Имот с № 073021 - ливада, VI категория с площ от 2.729 дка, местност
„Ковачица", образуван от имот с № 073012,  частна собственост на
Община Брезник; 

- Имот с № 073022 - ливада, VI категория с площ от 0.086 дка, местност
„Ковачица", образуван от имот с № 073009, частна собственост на
Община Брезник; 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     154

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36 ал. 1 т. 1 и т.8, ал. 2 , ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

1. Имот с идентификационен № 06286.502.8 с площ 3-1 кв.м, намиращ се в района на бившето поделение на МО, гр. Брезник. Предмет на дейност – склад за съхранение на билки. Начален месечен наем 75,25 лв.

 

2. Помещение в бившата здравна служба в с. Долна Секирна с площ 20 кв.м. Предмет на дейност – зъболекарски кабинет. Начален месечен наем 6,00 лв. облагаеми с ДДС.

 

3. Ситуирано петно с площ 21 кв.м. за фургон или павилион за каменоделски услуги – терен № 3 „Обслужваща сграда” , ПИ с идентификационен № 06286.501.1809 по КК на КР на гр. Брезник /обслужваща територия към гробищния парк/. Предмет на  дейност – каменоделаски услуги. Начален месечен наем 37,80 лв., облагаем с ДДС.

 

4. Монтиране на автомат за топли напитки на втория етаж в сградата на бившата Данъчна служба, намираща се в УПИ ІV – „за административни нужди” кв. 18 по РП на гр. Брезник, ул. „Г.Бунджулов” № 45, с идентификационен № 06286.501.765. начален месечен наем 12,00 лв., облагаем с ДДС.

 

5. Земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Слаковци

 

а)                                                                                         

       № на имот НТП     категория площ /дка/          годишен наем

1.    004014   нива           V               42.68            426.80

2.    005028   нива           V               22.511         225.11

3.    020001   нива           V               13.862         138.62

4.    023038   нива           IX              1.09             6.98

5.    023054   нива           IX              0.995           6.37

6.    024008   нива           IX              3.700           23.68

7.    024010   нива           IX              1.375            8.80

8.    024014   нива           IX              2.029           12.99

9.    024015   нива           IX              1.883            12.05

10.   025001   нива           VII             28.551         231.26

11.   027064   нива           V               16.278         162.78

12.   027065   нива           V               3.944           39.44

13.   027067   нива           V               1.960            19.60

14    027072   нива           V               7.058           70.58

15.   027074   нива           V               15.522          155.22

16.   031001   нива           V               13.360          133.60

17.   031004   нива           V               2.762           27.62

18.   031008   нива           V               4.482           44.82

19.   031012   нива           V               4.338           43.38

20.   033001   нива           V               2.897           28.97

21.   033004   нива           V               2.719           27.19

22.   033016   нива           V               0.653           6.53

23.   019038   ливада       VII             16.613          54.82

       общо:                        211.262     1907.21

 

б/                                                                      

   на имота      НТП          категория   площ/дка       годишен наем

1.     01002           нива         V               26.453           264.53

2.     01003           нива         V               53.094           530.94

3.     02001           нива         V               29.877           298.77

4.     06001           нива         V               0.471              4.71

5.     06003           нива         V               6.044             60.44

 6.     06004           нива         V               2.758             27.58

7.     06005           нива         V               1.934              19.34

8.     06008           нива         V               1.646              16.46

9.     13020           нива         V               0.602              6.02

10.   14020           нива         V               13.100            131.00

11.   15050           нива         V               0.673              6.73

12.   17077           нива         V               0.508             5.08

13.   19001           нива         VII             2.750              22.28

14.   19008           нива         VII             0.754             6.11

15.   19009           нива         VII             1.162              9.41

16.   19011           нива         VII             0.955             7.74

17.   19017           нива         VII             0.929             7.52

18.   19020           нива         VII             0.683             5.53

19.   19043           нива         VII             4.677             37.88

20.   19044           нива         VII             1.830              14.82

21.   19045           нива         VII             0.529|            4.28

22.   19046           нива         VII             1.061              8.59

23.   19047           нива         VII             2.838             22.99

24.   19048           нива         VII             1.594              12.91

25.   19063           нива         VII             5.449              44.14

26.   19067           нива         VII             0.995              8.06

27.   19068           нива         VII             1.658              13.43

28.   25003           нива         VII             1.311              10.62

29.   25015           нива         VII             2.352             19.05

30.   25024           нива         VII             1.926              15.60

31.   25034           нива         VII             5.022              40.68

32.   27079           нива         V               5.102              51.02

33.   27083           нива         V               1.823              18.23

34.   34001           нива         V               2.159              21.59

35.   34004           нива         V               1.288              12.88

36.   34005           нива         V               0.265             2.65

37.   36001           нива         V               0.759             7.59

38.   36003           нива         V               2.718             27.18

39.   36004           нива         V               0.454             4.54

40.   39032           нива         V               1.084              10.84

41.   41002           нива         V               0.633             6.33

42.   41006           нива         V               0.104             1.04

43.   41008           нива         V               0.199             1.99

44.   41009           нива         V               0.802             8.02

45.   41010           нива         V               3.393              33.93

46.   41011           нива         V               0.672             6.72

47.   41013           нива         V               1.447              14.47

48.   42006           нива         V               0.348             3.48

49    43112           нива         V               0.199             1.99

50.   46010           нива         V               0.354             3.54

 

51.   46017              нива            V               0.803             8.03

52.   57003              нива            VII             6.757             54.73

53.   57009              нива            VII             5.476             44.36

54.   57010              нива            VII             2,609             21.13

55.   57015              нива            VII             1.461             11.83

56.   57016              нива            VII             1.273             10.31

57.   57019              нива            VII             3.956             32.04

58.   58003              нива            VII             9.459             76.62

59.   58011              нива            VII             3.432             27.80

60.   59001              нива            VII             4.474             36.24

61.   59008              нива            VII             1.326             10.74

62.   59022              нива            VII             16.339           132.35

63.   64001              нива            IX              11.482           73.48

64.   76038              нива            V               0.301             3.01

65.   76115              нива            V               0.501             5.01

         общо:                         271.469         2468.95

 

6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Сопица 

№ на имота       НТП                        категория    площ/дка       годишен наем 

1.                  006001        нива        IX              171.088         1094.96 

общо:                                                              171.088      1094.96

7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Конска

№ на имота       НТП                        категория    площ/дка       годишен наем

1.                  016123          нива      IX              3.440               27.86

                                           Общо:                           3.440             27.86

        

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

ІІІ. Определя комисия в състав:

…………………………………………….

 

ІV. Възлага на кмета на Община Брезник организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилите търга.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на земеделски имоти по чл. 19 по ЗСПЗЗ в землището на с. Гигинци и с. Бегуновци.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     155

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с възникнало правоприемство по Закона за наследството, Общински съвет Брезник дава съгласието си договори с №№ 223 и 229/2011г, сключени с  Елена Николаева Алексова  - починала на 10.12.2011г - за ниви и ливади в землището на с. Гигинци – 177,300дка и с. Бегуновци – 193,008 дка, да бъдат подновени с наследника -  Цветелина  Ерменчова Алексова за срока на основния договор.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване списъка за отдаване под наем на мери и пасища - Видрица.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     156

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Брезник допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне за ползване с решение № 186/28.05.2009г със следните имоти:

- № 002004 – пасище - мера в землището на с. Видрица – 7.521 дка

- № 012011 – пасище – мера в землището на с. Видрица  - 71.854 дка

- № 002029 – пасище – мера в землището на с. Видрица – 102.632 дка

- № 012007 – пасище – мера в землището на с. Видрица – 12.791 дка

- № 017001 – пасище – мера в землището на с. Видрица – 52.343 дка

- № 018007 – пасище – мера в землището на с. Видрица – 7.678 дка

- № 019001 – пасище – мера в землището на с. Видрица – 70.360 дка

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване списъка за отдаване под наем на мери и пасища - Садовик.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    157

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Брезник допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне за ползване с решение № 186/28.05.2009г със следния имот:

- № 57001 – пасище – мера в землището на с. Садовик – 622.392 дка.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разпореждане с движими вещи, частна общинска собственост чрез предоставяне на безвъзмездно право на ползване.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      158

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 4 от ЗОС, чл. 21 ал. 2 т. 3, чл. 31 ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на IP базирана система за видео наблюдение /инсталирани 5 бр. камери на изходите на гр.Брезник и при кръстовището на улиците „Ангел Коцелянов” и „Александър Филипов”/, софтуер за наблюдение и менажиране и един брой компютърна конфигурация за запис и наблюдение на Районно управление „Полиция” град Брезник.

 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да сключи договор с Областна дирекция на МВР град Перник.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      159

 

         На основание  чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и  чл. 3 ал. 3 от Наредбата за управление на общинските пътища , Общински съвет Брезник:

 

1. Утвърждава промени в Списъка на общинските пътища на територията на Община Брезник, като добавя път от с.Гигинци до Църногорски манастир „Св.св. Безсребърници Козма и Дамян”.

 

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за добавяне на пътя в Списъка на общинските пътища на територията на Община Брезник.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място, участващо в УПИ ІV-389, кв. 40 по  РП  на с. Кошарево .

 

Р Е Ш Е Н И Е      160

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на незастроен общински имот, участващ в УПИ ІV-389 в кв. 40 по РП на с. Кошарево, с площ от 124 в.м в размер 785,00 лв. или 6,33 лв/кв.м. Сумата се облага с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т.2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:       Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      161

 

         На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 ,ал. 3, т. 2 от  ЗПСК, чл. 5, чл. 7, чл. 10, ал. 2 и чл. 35 а от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет гр.Брезник:

1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап на Поземлен имот, представляващ УПИ І – „Училище” в кв. 25 по РП на с. Конска с площ 6060 кв.м, с построена в него сграда (бивше училище), МС на един етаж със ЗП 380 кв.м, състояща се от 7 стаи, салон и мазе, построена през 1921 год., също така и два гаража с обща ЗП 60 кв.м, построени 1970 год., при минимална конкурсна цена 37 200 лв. без ДДС.

2. Приема информационния меморандум на обекта.

3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

4. Конкурсната документация се закупува в касата на Общината в срок от 10-ия до 16-ия ден включително след обнародване на решението в „Държавен вестник”, срещу заплащане  на 30 лв..

5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

6. В срок  до 20-ия ден от обнародване на решението, лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

7. Лицата, закупили конкурсна документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

8. Депозит за участие в размер на 10 % от началната  конкурсна  цена се заплаща в касата на Общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.

9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 25-ия ден след излизане на обявата в „Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името (фирмата) и адреса на подателя.

10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години от пускането на обекта в  експлоатация.

11. Оглед на обекта се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

12. Плащането на цената се извършва в левове до подписването на договора  за покупко-продажба.

13. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично-оповестения конкурс.

14.  Упълномощава кмета на Общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

15.  С допълнително решение на ОбС да бъдат разпределени 50% от постигната след конкурса цена за благоустрояване на селото.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разпореждане с животни, собственост на общината.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      162

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 20 ал. 1 от НРПУРОИ на Община Брезник, Общински съвет Брезник дава съгласието си да бъдат дарени 3 броя шилета, собственост на Община Брезник, отглеждани от ПГСС „Никола Вапцаров” гр. Брезник, на ЦДГ „Брезица” или на Домашен социален патронаж и дневен център за стари хора в гр. Брезник.

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:       Писмо на кмета на общината относно молба на Сашо  Николов Василев  във връзка с предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху имот в кв. „Могилица”.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      163

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1. Освобождава от наем Съюз на евангелиските петдесятни църкви в България   , за нает имот в кв. „Могилица” бивш магазин с идентификатор 06286.501.495.1 по КК на гр.Брезник. за срок от една година, считано от 01.08.2012г до 31.07.2013г.за сметка на извършени ремонти.

 

2. Съюза на евангелистките петдесятни църкви  да съгласува предварително ремонтите с общинска администрация Брезник и представи разходни документи за изразходваните суми.

 

3. Упълномощава кмета на Община Брезник да сключи анекс към договор № 202/26.07.2011г.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на граждански договор на Юлияна Тодорова Седевчова – председател на ликвидационната комисия на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов”, назначаване на нов председател на същата и удължаване срока за прекратяване на дейността и ликвидация на здравното заведение

 

Р Е Ш Е Н И Е     164

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Прекратява пълномощията на Юлияна Тодорова Седевчова, като председател на ликвидационната комисия по ликвидация на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” ЕООД, като прекратява сключения с последната граждански договор № 38/13.07.2012год.

2. Назначава като председател на ликвидационната комисия Еленка Гоцева Стоянова, като определя месечно възнаграждение в размер на 600.00 лв.

3. Удължава срока за ликвидация с още три месеца, считано от датата на влизане решението в сила.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 321, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г”

 

Р Е Ш Е Н И Е     165

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Реконструкция на път от с. Гигинци до Църногорски манастир „Св.св.безсребърници Козма и Дамян”, по ос 3, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.”.

 

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013год, дейностите по проект „Реконструкция на път от с.Гигинци до Църногорски манастир „Св.св.Козма и Дамян” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г.

 

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възнаграждение на общинските съветници

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     166

/отменено с решение № 176 от 31.07.2012 г./

 

         На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, ОбС Брезник  приема изменение в  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Чл.17.(1)  Месечното възнаграждение на общинския съветник по чл. 16 т. 8 от правилника е в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
(2)  За участие в постоянните комисии към Общински съвет Брезник, съветниците  членове на ПК  получават възнаграждение в размер на 50.00 лева за заседание
(3)  Възнагражденията по чл. 17, ал. 2 не могат да надхвърлят сумата от 175 лева в рамките на един месец.
(4) За участие в комисии, назначени със заповед на Кмета в изпълнение на Решение на ОбС, общински съветник получава възнаграждение в размер на 25.00 лв. за едно заседание.
(5) Възнаграждението се полага само за участие в работата на Общинския съвет и комисиите и участието се удостоверява с присъствен лист със саморъчни подписи на съветниците, положени в  края на заседанието.

 Алинеи 3,4,5,7 и 8 вкл. от  чл.17 запазват съдържанието си като се преномерират съответно на алинеи

6,7,8,9 и 10 вкл.

 

         Промените в Правилника влизат в сила от 01.07.2012год.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно възнаграждение на общинските съветници

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      167

/отменено с решение № 176 от 31.07.2012 г./

 

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет Брезник:

 

1. Определя възнаграждение на председателя на ОбС  в размер - 90% от възнаграждението на кмета на общината.

2. Определя възнаграждение на зам.председател на ОбС в размер – 65% от възнаграждението на председателя на ОбС.

3. Определя възнаграждение на протоколист в размер на 10 лв. на заседание - по граждански договор от бюджета на ОбС.

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Програма за управление  на кмета на Община Брезник за мандат 2011 – 2015г;

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      168

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и във връзка с чл. 44 ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Програма за управление на кмета на Община Брезник за мандат 2011-2015г.

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Писмо на кмета относно участието на съветниците в тръжните процедури.

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     169

 

         На основание чл. 21 ал.1  т. 23  и  ал. 2, във връзка с подобряване взаимодействието между ОбС и общинската администрация , в частност участието на общински съветници в тръжни процедури, ОбС Брезник определя срок за получаване на уведомленията - 7 дни преди процедурата.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно газификация на котелни помещения в ЦДГ „Брезица” и СОУ „Васил Левски” град Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      170

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши: Община Брезник да подготви и проведе открита процедура по ЗОП за газификация на котелни помещения в СОУ „Васил Левски” и ЦДГ „Брезица” град Брезник.

 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г”

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      171

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1. Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Представяне на местното културно и историческо наследство на Община Брезник, област Перник, чрез прилагане на информационни технологии, по ос 3, мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г  План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013год., проект „Предоставяне на местното културно и историческо наследство на Община Брезник, област Перник, чрез прилагане на информационни технологии” отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ПЪРВИ – Развитие на общинската икономика и повишаване на конкурентно способността”, специфична цел Трета – Привличане на местни и чуждестранни инвестиции”, мярка 2: „Рекламиране потенциала на общината, на природните дадености, близостта до столицата и областния център” и специфична цел  Четвърта – Възстановяване позициите на селското стопанство, използване на природните дадености за развитие на селския, ловен и културен туризъм, Мярка 6 - Създаване условия за развитие на селския, ловния и културен туризъм.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Ваньо Добринов/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307445