Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.05.2012 г. /121-134/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -      Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 7

Гр.Брезник,   30.05.2012г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      121

 

          На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

         

               І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

          1.Две помещения с обща площ 28.75 кв.м., намиращи се в сградата   на бившата поликлиника в гр.Брезник. Предмет на дейност - Лаборатория. Начален месечен наем 14.38 лв, облагаеми с ДДС.

 

          2. Ситуирано петно № 4 , попадащо в УПИ III за обслужващи дейности в кв.18 по РП на гр.Брезник с площ 47 кв.м.Начален месечен наем  112.80лв., облагаеми с ДДС.

 

          3. Помещение за магазин в кметството  на с. Конска с площ 44 кв.м. Предмет на дейност-магазин за хранителни стоки.Начален месечен наем 24.20 лв., облагаеми с ДДС.

 

           4. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Кошарево

  

  а)

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                016014                   нива            IX                18.038          115.44

                                                                 

всичко:        18.038          115.44

  

б) 

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                021001                   нива            IX                36.273         232.15

2.                031007                   нива            IX                5.071           32.45

 

всичко:        41.344         264.60

 

          5. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бегуновци

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                029001                   нива            VII               66.283          536.89

2.                033014                   нива            V                 13.756          137.56

3.                034068                   нива            VII               8.908           72.15

4.                034071                   нива            VII               1.842           14.92

 

всичко:        90.789        761.52

 

 

            6. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Станьовци

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                037001         нива                      IX                41.496         265.57

2.                034032         нива                      V                 8.587           85.87

 

 

всичко:        50.083         351.44

 

 

            7. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Гоз

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                025023         нива                      ІХ                3.208           20.53

2.                025024         нива                      ІХ                3.643           23.32

3.                025051         нива                      V                 2.804           28.04

4.                044010         нива                      ІХ                15.896        101.73

5.                044014         нива                      ІХ                21.591        138.18

6.                025053         нива                      ІХ                0.681           4.36

 

всичко:        47.823       316.16

 

 

8. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бабица

 

№ по ред      Имот №        начин на ползване  категория     площ дка      годишен наем

1.                151059         ливада                   IX                5.929           17.79

 

всичко:        5.929           17.79

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

Председател: …………………………………………………….

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване по схема „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с проект  „С наше помощ – достоен живот”.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     122

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с Насоките за кандидатстване т. 3.4, Общински съвет Брезник:

 

 1. Приема тарифа за таксите за социални услуги, предоставени от Община Брезник по проект „С наша помощ – достоен живот” по ОП „развитие на човешките ресурси”,приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” схема „Помощ в дома”, бюджетна линия BG 051РО001-5.1.04. /Тарифата е неразделна част от настоящето решение/

 

 1. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от Насоките за кандидатстване т. 3.4.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник за 2012г.

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       123

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник реши:

 

Да се увеличат приходите и разходите , както следва:

 

 

 

Наименование на приходите и разходите  по              било            става           разлика

функции и параграфи                                            

1.Имуществени данъци                                           114 000        124 000        10 000

д-к  в/у  превозните средства пар.1303                    74 000          77 000          3 000

д-к при придоб..на имущ. по дарен.и възмез.начин    40 000          47 000          7 000

пар.13 04

2.Разходи                                                              39 000          49 000          10 000

Функция 4 Здравеопазване

Други дейности по здравеопазването 

параграф 43 02-субсидии за осъществяване на         39 000          49 000          10 000

здравна дейност

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към  15.05.2012г.

 

С 12 гласа „за” Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       124

 

На основание чл.21 ал.1 т.6от ЗМСМА ,чл.18 от Закона за общинския бюджет,чл.10,ал.2 от ЗТ и чл.16 ал.2 от ЗТ да се увеличат приходите по параграфи и да се разместят разходите по параграфи,както следва:

 

Наименование на приходите и параграфите               било            става           разлика

1.Имуществени данъци                                           1 000           4 000           3 000

-туристически дънък                                              1 000           4 000           3 000

параграф 13 08  

2.Неданъчни приходи                                              14 000          14 500          500

-за административни услуги пар.27 11                      14 000          14 500          500

 

2.Разходи

функция 10

Резерв за непредвидени и неотложни разходи           6 958           5 958           -1000

Функция 8 Др.дейности по туризма                          0                 4 500           4 500

-издръжка 10-00                                                                       3 500           3 500

-издръжка 10-00                                                                       1 000           1 000

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      125

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 58-00-15/20.04.2012г на Общинска служба „Земеделие” град Брезник, Общински съвет Брезник:

 

 1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, Община Брезник на наследниците на Анани Господинов Иванов, както следва:

 

-          имот с № 064093 – нива, пета категория с площ от 3,060 дка, местност „Ръждица”,   образуван от имот с № 064074, частна собственост на Община Брезник.

 

-          Имот с № 066052 - нива,   пета категория с площ от 0,352 дка, местност „Ръждица”, образуван от имот с  № 066043, частна собственост на Община Брезник.

 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно      Закона действия.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

         С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    126

 

         На основание чл. 21 ал. 2 от ЗСМА и във връзка с промените в ЗЗЖ и ЗВД, Общински съвет Брезник приема наредба за придобиване, притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Брезник.

 

 

СЕДМА ТОЧКА:  Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка.

 

 

С 10 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       127

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ в  Община Брезник, Общински съвет:

 1. Утвърждава пазарната оценка на имот: строителен парцел, представляващ УПИ – ХV – 256 кв. 18 по РП на с. Сопица, Община Брезник с площ 740 кв.м. в размер на 5143,00 лв. -  с ДДС 6171,60 лв. или 8,34 лв/кв.м.

Посоченият имот да се продаде на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 23 ал. 1 , ал. 2 и 3, т.”а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

2. Съгласно чл. 23 ал. 1, ал. 2 и 3 т „а” на НРПУРОИ, купувачът да заплати 75% от стойността.

3. Кметът на общината да сключи договор с Константин Георгиев Методиев.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно разкриване на нова социална услуга в общността -„Център за социална рехабилитация и интеграция”.

 

С 11 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     128

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 18 ал. 1 т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 1 т. 1 и ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Брезник:

 

 1. Дава съгласието си за разкриване, като делегирана от държавата дейност един брой Център за социална рехабилитация и интеграция /  ЦСРИ /  за лица с увреждания,  с капацитет 20 места, като  новата услуга да ползва освободените помещения на етаж от общинска болница в град Брезник на ул. „Владо Радославов” № 29 , която е публична общинска собственост с АОС № 83/22.02.2001г.

 

2. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от ППЗСП, свързани с разкриването на ЦСРИ за лица с увреждания.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване по схема „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

С 11 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     129

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Насоките за кандидатстване т. 3.4. Общински съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си да се  кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика Област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика, по схема „ПОМОЩ В ДОМА”. Бюджетна линия BG051РО001-5.1.04, за създаване на „Звено за услуги в домашна среда”, към „Домашен социален патронаж” град Брезник.

2. Възлага на кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от насоките за кандидатстване, свързани с кандидатстването по схемата „Помощ в дома”.

 3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи за подготовка на проектното предложение.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Брезник.

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     130

 

         На основание чл. 21 ал. 2  във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 10а, ал. 7 от Закона за туризма, Общински съвет Брезник приема Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Брезник.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012г.

 

 

С 11 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      131

 

         На основание чл. 17 ал. 1, т. 10 и чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма,  ОбС Брезник приема Програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012г.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:Приемане на годишните отчети за дейността на общинските дружества: „Водоснабдяване” ЕООД, СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник”  и „Брезник фарм” ЕООД.

 

 

         С 11 гласа „за” Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     132

 

         На основание чл.  21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема годишните отчети за дейността на общинските дружества: „Водоснабдяване” ЕООД, СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов – Брезник”  и „Брезник фарм” ЕООД.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по Мярка 313 „насърчаване на туристически дейности”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

 

 

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     133

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1.       Одобрява кандидатстването на Община Брезник с проектно предложение „Обновяване и ремонт на къща – близнак в с. Кошарево, находяща се в имот „Етнографска сбирка” , кв. 16 А” по ос. 3, мярка 313 „Насърчаване на  туристически дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 

2.       Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г, проект: Обновяване и ремонт на къща-близнак в с.Кошарево, находяща се в имот „Етнографска сбирка” кв. 16А, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен , съответстващ на Приоритет ВТОРИ – Изграждане, развитие, модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура, специфична цел Първа – изграждане и развитие на инфраструктурата, мярка 21: Ремонт и поддържане на исторически паметници и паметници на културата: къща – близнак в с.Кошарево”.

 

3.       Потвърждава, че проекта отговоря на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012г, в точка VІ – план за действие, мярка 6.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно комисия по приватизация.

 

 

С 10 гласа „за” и 1 въздържал се /Ваньо Добринов/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       134

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 от наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Брезник определя комисия за провеждане на конкурса по приватизация на бившето училище в с. Бегуновци в състав:

 

Председател: ……………………………………….

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Ваньо Добринов/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307423