Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 18.05.2012 г./118-120/

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

 

 

 

П Р ОТ О К О Л

№ 6

Гр.Брезник, 18.05.2012г

 

ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка  относно учредяване право на прокарване и ползване на сервитут на подземен ел.кабел с. Режанци

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     118

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 2 и 3 от ЗОС, чл. 193 от ЗУТ, чл. 64 и § 26 от Закона за енергетиката, Общински съвет Брезник:

1.      дава съгласие да бъде учредено право на прокарване – сервитут през незастроен имот частна общинска собственост – пл. № 380 /контактна зона между съществуващия РП и КВС на земеделските земи/ на трасе за подземно полагане на ел.кабел, свързващ фотоволтаична централа в УПИ 97,98 „за безвредни производствени дейности и  фотоволтаична система” кв. `14 от РП на с. Режанци – частна общинска собственост до проектен ЖП стълб в трасето и сервитута на съществуващ въздушен електропровод. Дължината на електропровода в общинския имот  е 67 линейни метра.

2.      Утвърждава оценката за сервитутното право по т. 1 в размер на 281,40 лв.

3.      Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по т. 1 като сключи договор.

 

 

ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка относно учредяване право на прокарване и ползване на сервитут на подземен ел.кабел – с. Конска.

 

С 10 гласа „за”  ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     119

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с ч 39 ал. 2 от ЗОС, чл. 193 от ЗУТ, чл. 64, чл. 67 ал. 2 и § 26 от Закона за енергетиката, Общински съвет Брезник:

  1. Дава съгласие да бъде учредено право на прокарване – сервитут през имот публична общинска собственост № 000319 – път от четвъртокласната пътна мрежа и през имот публична  общинска собственост – общински път в землището на с.Конска, Община Брезник на трасе за подземно полагане на ел.кабел, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 000217 по КВС на с. Конска  със съществуващ електропровод с дължина на трасето на линеен обект общо 100м.
  2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по т. 1, като сключи договор.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Попълване състава на ПК по здравна политика, образование, култура, младежта и спорта към ОбС

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е    120

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник попълва състава на ПК по здравна политика, образование, култура, младежта и спорта към ОбС,  като на мястото на Тодор Тодоров избира Виолета Георгиева Карадимова.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Ваньо Добринов/

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

8.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307443