Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.04.2012 г. /94-117/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 5

Гр. Брезник,  26.04.2012г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Справка за дейността на РУ „Полиция” Брезник през периода от 01.01.2011 до 31.12.2012г

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      94

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 1. Приема справката за дейността  на РУ „Полиция” град Брезник пред периода от 91.01.2011г до 31.12.2011г.
 2. Одобрява и подкрепя дейността на състава и ръководството на РУ „Полиция” Брезник по изпълнение задълженията, произтичащи от Наредба № 1 на ОбС Брезник.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

С 10 гласа „за” , ОбС взе

 

         Р Е Ш Е Н И Е        95

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27 ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-11/02.04.2012г от ОСЗ град Брезник, Общински съвет:

 1. Предоставя имоти от ОПФ с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Ноевци, Община Брезник на наследниците на Асен Гергинов Гелев, както следва:

-          имот с № 063040 – нива, ІХ категория с площ от 0,795 дка, местност „Ръждица”, образуван от имот с № 063037, частна собственост на Община Брезник.

-          Имот с № 066051 – нива, V категория, с площ от 0,709 дка, местност „Ръждица”, образуван от имот с № 066047, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Непразненци , с цел възстановяването й на бившите собственици.

 С 10 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      96

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27 ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-12/02.04.2012г от ОСЗ град Брезник, Общински съвет:

 

 1. Предоставя имот от ОПФ с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Непразненци, Община Брезник на наследниците на Симо Илиев Павлов, както следва:

-          имот с № 007028 – ливада, VІ категория с площ от 6,282 дка, местност „Душин дол”, образуван от имот с № 007005, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно закона действия.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      97

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27 ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-14/02.04.2012г от ОСЗ град Брезник, Общински съвет:

 

 1. Предоставя имоти от ОПФ с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Арзан, Община Брезник на наследниците на Борис Георгиев Ангелков, както следва:

-          имот с № 014053 – пасище, мера, VІІІ категория с площ от 4,209 дка, местност „Прибой”, образуван от имот с № 014008, частна собственост на Община Брезник;

-          имот с № 014054 – ливада, VІІІ категория с площ от 3,257 дка, местност „Прибой” – образуван от имот с № 014020, частна собственост на Община Брезник

-          имот с № 014055 – пасище, мера VІІІ категория с площ от 1,591 дка, местност  „Прибой, образуван от имот с № 014032, частна собственост на Община Брезник.

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гоз, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       98

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27 ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-13/02.04.2012г от ОСЗ град Брезник, Общински съвет:

 

 1. Предоставя имоти от ОПФ с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Гоз, Община Брезник, на наследниците на Стоядин Митов Илиев, както следва:

-          имот с № 000093  - пасище, мера, ІХ категория с площ от 28,321 дка, местност „Неглов рид” образуван от имот 9 № 000090, частна собственост на Община Брезник;

-          имот с № 012036 – пасище, мера ІХ категория с площ от 8,164 дка, местност „Чегаревъц”, образуван от имот с № 012018, частна собственост на Община Брезник.

-          Имот с № 000094 – пасище, мера ІХ категория с площ от 14,633 дка, местност „Плетен кладенец” образуван от имот с № 000090 частна собственост на Община Брезник

-          Имот с № 007085 – нива ІХ категория с площ от 8,259 дка , местност „Чегаревъц” образуван от имот с № 007020 частна собственост на Община Брезник

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ІІІ-52 кв. 23 по РП на с.Бабица.

 

С  10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       99

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за терен, частна общинска собственост с площ 40 кв.м. участващ в УПИ ІІІ-52 кв. 23 по РП на с. Бабица, Община Брезник в размер на 210,00 лв. облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

С 10 гласа „за”  ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е       100

 

На основание чл. 21 ,ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т .2, чл. 31, ал.1 и чл. 32 ,ал. 3, т. 2 от  ЗПСК, чл. 5, чл. 7, чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 2 и чл. 35 а от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет гр.Брезник:

1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап на Терен, представляващ УПИ II – 138, кв.1 по плана на с.Бегуновци „Едноетажна полумасивна сграда (бивше училище) с площ 157 кв. м”, намиращ се в с. Бегуновци, община Брезник , при минимална конкурсна цена 10 700 лв.

2. Приема информационния меморандум на обекта.

3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

4. Конкурсната документация се закупува в касата на Общината в срок от 10-ия до 16-ия ден включително след обнародване на решението в „Държавен вестник”, срещу заплащане  на 30 лв..

5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

6. В срок  до 20-ия ден от обнародване на решението, лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

7. Лицата, закупили конкурсна документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

8. Депозит за участие в размер на 10 % от началната  конкурсна  цена се заплаща в касата на Общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.

9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 25-ия ден след излизане на обявата в „Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името (фирмата) и адреса на подателя.

10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години от пускането на обекта в  експлоатация.

11. Оглед на обекта се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

12. Плащането на цената се извършва в левове до подписването на договора  за покупко-продажба.

13. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично-оповестения конкурс.

14.  Упълномощава кмета на Общината да сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка.

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     101

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка на имот: строителен парцел представляващ УПИ VІІІ кв. 18 по РП на с. Душинци, Община Брезник с площ 960 кв.м.

 Посоченият имот се продава на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 23 ал. 1 , ал. 2 и 3 т. „а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

Оценката е 5376,00 лв.,  с ДДС – 6451,20 лв. или 6,72 лв. на 1 кв.м.  Съгласно чл. 23 ал. 1, ал. 2 и 3 т.”а” на НРПУРОИ, купувачът заплаща 75% от стойността.

Данъчната оценка на имота е 2 188,80лв.

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно Промяна на Наредбата за местни такси и цени на услуги.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС  взе

Р Е Ш Е Н И Е     102

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ и чл. 23  ал. 2 от наредба № 1 от 30.01.2012г за контрол и опазване на горските територии, Общински съвет Брезник създава нов член „213А” в Наредбата за определяне на местни такси и цени на услуги със следното съдържание:

         „213А”. За издаване на разрешителни за достъп на товарни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга до горските територии,съгласно чл. 23 ал. 2 т. 1 и 2 във връзка с чл. 148 ал. 1 и 2 т. 3 от Закона за горите – без вземане на такса.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Допълнение на Списък на обектите за приватизация за 2012г

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      103

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет Брезник допълва Списъка на обектите за приватизация за 2012г, като включва в буква „В” /в района на бившето поделение на МО гр.Брезник, следния обект:

имот № 06286.0502.033 – терен с площ 3454 кв.м.

 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2012г.

 

 

 

         С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      104

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Брезник приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2012г.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      106

 

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

          І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

 

1. Помещение с площ 60 кв.м., намиращо се в сградата   на кметството на село Горна Секирна. Предмет на дейност - продажба на хранителни стоки. Начален месечен наем 15 лв, облагаеми с ДДС.

2. Петно за поставяем временен обект, с площ от 84 кв.м., УПИ XI, УПИ XII част от кв.21 по РП на с.Горна Секирна,община Брезник. Начален месечен наем 21 лв, облагаеми с ДДС.

3. Помещение за зъболекарски кабинет в бивша здравна служба с площ 16.20кв.м и стоматологично оборудване в сградата на кметство Ноевци- на втория етаж.Начален месечен наем-14.86 лв., облагаеми с ДДС.

4. Кабинет № 2 на втория етаж в сградата на бившата поликлиника в гр.Брезник с площ 24.20 кв.м. за стоматологичен кабинет, заедно със стоматологично оборудване. Начален месечен наем 22.10 лв, облагаеми с ДДС.

5. Монтиране на автомат за топли напитки на втория етаж в сградата на Община Брезник . Начален месечен наем 12.00лв, облагаеми с ДДС, както и 15 лв. за покриване на разходите за ел.енергия и вода.

6. Монтиране на автомат за топли напитки на първия етаж в сградата на Община Брезник . Начален месечен наем 12.00лв, облагаеми с ДДС, както и 15 лв. за покриване на разходите за ел.енергия и вода.

7. Монтиране на автомат за топли напитки на първият етаж в сградата на бившата поликлиника в гр.Брезник. Начален месечен наем 12.00лв, облагаеми с ДДС.

8. Помещения с площ 32 кв.м., в спортния комплекс на гр.Брезник , намиращи се в постройката на входа на стадиона . Предмет на дейност – търговска. Начален месечен наем 54,80 лв, облагаеми с ДДС.

9. Петно №6 с площ 12 кв.м. от новообразуваните  кв.58а по РП на гр.Брезник за преместваем търговски обект. Предмет на дейност –продажба на торове , семена и препарати. Начален месечен наем 36 лв, облагаеми с ДДС.

10. Помещение за магазин, складово помещение, ½ и.ч. от коридор и избено помещение с площ 45.5 кв.м., намиращо се в сградата   на кметството на село Душинци. Предмет на дейност - продажба на хранителни стоки. Начален месечен наем 11.38 лв, облагаеми с ДДС.

 

 

 

 

 

          ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

            ІІІ. Определя комисия в състав:

..................................................................

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Допълване списъка за отдаване под наем на мери и пасища

 

          С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     107

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет  Брезник допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне за ползване към решение № 186/28.05.2009 год. със следния имот:

·         № 016104, пасище – мера в землището на с. Конска;-17.966дка

·         №021011, пасище – мера в землището на с. Слаковци-0.212 дка

·         №021014, пасище – мера в землището на с. Слаковци-3.878 дка

·         №050074, пасище – мера в землището на с. Слаковци-0.231 дка

·         №050075, пасище – мера в землището на с. Слаковци-5.063 дка

·         №000087, пасище – мера в землището на с. Сопица-7.908 дка

·         №000092, пасище – мера в землището на с. Сопица-1.540 дка

·         №000135, пасище – мера в землището на с. Сопица-1.777 дка

·         №037046, пасище – мера в землището на с. Сопица-25.054 дка

·         №022007, пасище – мера в землището на с. Банище-18.978 дка

·         №016028, пасище – мера в землището на с. Банище-19.810 дка

·         №015005, пасище – мера в землището на с. Банище-58.490 дка

·         №000233, пасище – мера в землището на с. Д.Секирна-113.559 дка

·         №000616, пасище – мера в землището на с. Д.Секирна-46.846 дка

 ·      № 019001, пасище – мера в землището на с. Конска;-72.870дка

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за  провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на животни.

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     108

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 35,  ал. 1  от ЗОС, чл. 21, ал. 2, чл. 22, чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на животни, собственост на Община Брезник, отглеждани от ПГСС „Никола Вапцаров” гр. Брезник.

2. Утвърждава пазарните оценки на животните, както следва:

 

3. Определя комисия в състав:

.........................................

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно смяна на представителя на Община Брезник  в колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Брезник – Трън” и колективния управителен орган

 

 

С 10 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      109

 

            На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7 ал. 2 от наредба 23/18.12.2009г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие от ПРСР за периода 2007-2012год, ОбС Брезник:

 1. Прекратява правомощията на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник, дадени му с решение № 65 т. 4 на протокол № 2 от 20.02.2012г като представител на Община Брезник в колективния върховен орган на СНЦ „МИГ” Брезник – Трън” и колективния управителен орган.

2. Определя за представител на Община Брезник в колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Брезник – Трън” и в колективния управителен орган ИВАН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ – гл.секретар на Община Брезник.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно смяна на представителя на Община Брезник  в колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Брезник – Трън” и колективния управителен орган

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е      110

 

            На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с участието на Община Брезник в СНЦ „МИГ Брезник – Трън”, до 17.05.2012г да бъде представена в Общински съвет Брезник  информация за дейността на МИГ както следва:

1. Адрес и седалище на управление

2. Списък на лицата, участващи в управителния орган

3. Информация за извършената дейност до м.май 2012г, както и визия за развитието на МИГ за в бъдеще.

4. Получени финансови средства, както и отчет на изразходването им.

 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник за 2012г

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     111

 

         На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА ,,чл.18 от Закона за общинския бюджет и писмо на МФ с изх.№ 08-00-603 от 10.04.2012 г.да се увеличи бюджетното взаимоотношение с 89 341 лв., както в приходната част, така и в разходната част  в делегирани от държавата дейности ,както следва по параграфи:

 

Приходи за делегирани държавни дейности              §               средства /лв/

І Приход                                                             

1.Взаимоотношения с ЦБ                                       31 00           89 341

-обща  суб-я и др.трансфери за дър.д-ти               31 11           89 341

ІІ.Разход                                                            

2.Разходи за делегирани държавни дейности                            89 341

Функция”Образование”                                                          89 341

Дейност Професионални гимназии и

професионални паралелки към СОУ                                         89 341

-заплати                                                          01 00           69 040

-задължителни осигурителни.

вноски от работодатели                                    05 00          16 337

-осиг.вноски от работодатели за ДОО                05 51           9 273

-осиг.вноски от работод.за УПФ                        05 52           1 893

-ЗОВ от работодатели                                      05 60            3 340

-ДЗПО от работодатели                                   05 80            1 831

Издръжка                                                      10 00            3 964

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне представител на Община Брезник в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова” град Перник

 

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       112

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник определя за представител на Община Брезник в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД град Перник  ВАНЬО ДОБРИНОВ КОЛЕВ – председател на Общински съвет Брезник.

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне представител на Община Брезник в общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД град Перник.

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       113

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник определя за представител на Община Брезник в общото събрание на акционерите на „Водоснабдяване” ООД град Перник ВАСИЛ МИХАЙЛОВ УЗУНОВ – кмет на Община Брезник.

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: докладна записка относно прехвърляне на транспортните средства на СБАЛВБ „д-р Йордан Стефанов” Брезник ЕООД на Община Брезник

 

 

С 10 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       114

 

            На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с решение № 93/26.03.2012г на ОбС Брезник, Общински съвет дава съгласието си да бъдат прехвърлени транспортните средства, числящи се към капитала на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов-Брезник” ЕООД на Община Брезник.

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307453