Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.01.2012 г. /39-60/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т        -         Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л

№ 1

Гр. Брезник, 26.01.2012год.

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Доклад за наблюдение на изпълнението на „Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г” за 2011год.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       39

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение  Доклад за наблюдение на изпълнението на „Плана за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г” за 2011год.

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       40

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение „Модернизиране и изграждане на уличното осветление в Община Брезник със светлодиоден източник” по ос 3, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за период 2007-2013г.

2. Във връзка с приетия с решение № 226 от 22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г, обект „Модернизиране и изграждане на улично осветление в Община Брезник със светлодиоден източник”, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината, като приоритетен, съответстващ на Приоритет ВТОРИ – изграждане , модернизация и ефективно използване на техническата и социалната инфраструктура” в Община Брезник, специфична цел  Първа – изграждане и развитие на инфраструктурата в Община Брезник, Мярка 16: „Разширение, реконструкция и управление на улично  енергоспестяващо осветление в Община Брезник.

3. Упълномощава Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG161PO1/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, операция 3.2:”Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ОС 3: „Устойчиво развитие на туризма”.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       41

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т . 8 , 12 и 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1.      Дава съгласие Община Брезник да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” „Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”.

2.      Дава съгласие Община Брезник да кандидатства в партньорство с Община Трън, Община Сливница и Община Драгоман.

3.      Дава съгласие за осигуряване на 5% собствен принос или в съответния размер в случай, че е разпределен между партньорите.

4.      Поема ангажимент за изпълнение на задължителните дейности по проекта /рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности/ в период до една година след приключване на дейностите по проекта.

5.      Възлага на кмета на общината да подпише договор за партньорство с Община Трън, Община Сливница и Община Драгоман.

6.      Възлага на кмета на общината организацията, подготовката и внасяне в срок на проектното предложение за кандидатстване.

  

 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на списък на обектите за приватизация за 2012г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       42

 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2  от ЗПСК, Общински съвет:

 

2.       Приема Списъка на обектите за приватизация за 2012 година, който включва:

 

А/ Цех – незавършена сграда извън регулация -  с. Кошарево.

Б/ Бивши училищни имоти – с. Конска, с. Режанци, с. Кошарево, Бегуновци.

В/ Под обекти на имот №000094 в местността “Еретин”, бивше поделение на              МО – гр. Брезник:

·   имот № 06286.0502.029 – терен с площ 17.676 дка;

·   имот № 06286.0502.034 – терен с площ 2.879 дка;

·   имот № 06286.0502.035 – терен, с площ 3.700 дка;

·   имот № 06286.502.028 – терен с площ 2200 дка и построената в него     сграда (бивш свинарник), със застроена площ 226 кв.м.

 

2. Възлага на кмета на общината контрола по практическото изпълнение на програмата.

 

ПЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно продажба на движими вещи, медицинско оборудване, намиращо се в кабинетите на общопрактикуващите лекари.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      43

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 20 ал. 1, чл. 21  ал. 2 т. 1, чл. 22 , чл. 36 ал. 1 т. 7, ал. 2 и л. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 

1.      Определя начина на провеждане на търг – с явно наддаване

 

2.      Определя комисия в състав:

 

……………………………………………………………………………………..

 

3.      Възлага на кмета на общината да извърши законоустановените процедури във връзка с продажбата на движимо имущество, намиращо се в кабинетите на общопрактикуващите лекари.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване на списъка за отдаване под наем на мери и пасища.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е        44

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи Общински съвет  Брезник допълва списъка на мерите и пасищата, определени за предоставяне за ползване към решение № 186/28.05.2009 год. със следния имот:

·   № 35028, пасище – мера в землището на с. Гигинци.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е      45

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-1/03.01.2012 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет - Брезник вземе следното решение:

          1. Предоставя  имоти  от ОПФ, с цел  тяхното  възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Слаковци, община Брезник на  наследниците на Иван Крумов Михалков , както следва:

        ▪ Имот с № 021021 – пасище,мера, ІX категория с площ от 1,393 дка, местност „Равнище”, образуван от  имот с № 021020,  частна собственост на Община Брезник;

   

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно  предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Красава, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     46

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 92 00-160/23.12.201.1 г. от ОСЗ гр. Брезник, Общински съвет - Брезник взема следното решение:

 

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Красава, община Брезник, на наследни­ците на Стоилко Петров Велков, както следва:

 

§      Имот с № 010014 - нива, V категория с площ от 2,170 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 010013, частна собственост на Община Брезник;

§      Имот с № 010015 - нива, V категория с площ от 3,746 дка, местност „Селище", образуван от имот с № 010013, частна собственост на Община Брезник;

 

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Брезник, за мандат 2011-2015г.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      47

 

  На основание чл.  21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и във връзка с чл. 4 и 5 от Закона за администрацията, Общински съвет Брезник:

 

1.                       Одобрява структурата на общинска администрация гр. Брезник за мандат 2011-2015год /приложение 1/

2.                       Одобрява 54 броя обща численост на персонала и извън списъчен състав – 35 броя /приложение 2/

3.                       Възлага на кмета на общината да разработи и утвърди Устройствен правилник и длъжностно разписание на общинската администрация в рамките на приетата обща численост на персонала по т. 2 и структурата по т. 1 от настоящето решение и съгласно разпоредбите на чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за прилагане на единния класификатор на длъжностите в администрацията.

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на Наредбата за местни такси и цени на услуги, заедно с приложенията към нея.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      48

 

  На основание  чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл.  9 от ЗМДТ и Наредба за административно обслужване в Община Брезник, Общински съвет Брезник променя Наредбата за местни такси и цени на услуги на Община Брезник, заедно с приложенията към нея, считано от 01.02.2012г

  Посочените изменения да се отразят в ПП „Акстър” по събиране на таксите в Община Брезник.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       49

 

На основание чл.21, ал.1, т .8 от ЗМСМА, чл.41, ал. 2 от ЗОС и чл.33 от НРПРОИ в Община Брезник Общинският съвет гр.Брезник

1. Утвърждава пазарната оценка на имоти:

- Поземлен имот, представляващ част от имот № 043171 – частна общинска собственост, с площ от 0.325 дка, бивш полски път по КВС, местност „Вървище” в землището на с. Конска, включен в обособен нов УПИ І – 043031, 043022 и 043042 по одобрено ЧИ на ПУП – ПРЗ, кв. 37 с. Конска, с оценка 1300 лв., с ДДС – 1560 лв..

- Поземлен имот, представляващ УПИ № 043043 по одобрено ЧИ на ПУП – ПРЗ, кв. 37, с. Конска, част от бивш ПИ № 043039, собственост на „ФЪН СПОРТ” ЕООД, с оценка 1300 лв., с ДДС – 1560 лв.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договора за замяна.

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ І-309 кв. 10 по РП на с.Долни Романци.

 

Р Е Ш Е Н И Е      50

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС
и чл. 33 от НРПУРОИ Общински съвет Брезник утвърждава
пазарната оценка за : Терен, частна общинска собственост с площ 58 кв.м., участващ в УПИ І-309, кв.10 по РП на с. Долни Романци, община Брезник в размер на 365,00 лв., облагаеми с ДДС.

Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

. Земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Конска, представляваща: 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на обекти – общинска собственост и земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ под наем 

 

Р Е Ш Е Н И Е     51

 

  На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 14,  ал.1 и ал. 7  от ЗОС,  чл. 12, чл. 36, ал. 1, т. 1 и т.8,  ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

  І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните обекти:

  1. Помещение на първи етаж в с  площ  30.00 кв.м., намиращо се в 77/100 идеални части от триетажна сграда „Битов комбинат – кметство” – магазинни помещение и поща, попадащи в УПИ-І-общ. и УПИ ІІ-общ., кв.24 по РП на с. Кошарево, първи етаж- помещения с площ 213 кв.м и стълбищна клетка, общи части.  Предмет на дейност – кафе-аперитив. Начален месечен наем – 30,00 лева, облагаеми с ДДС.

  2. Помещение от 35 кв.м на партерния етаж в кметство с. Банище в УПИ ХL „За кметство, читалище, здравен дом, ресторант” в кв.13 по РП. Предмет на дейност – кафе-аперитив. Начален месечен наем – 21,00 лв., облагаеми с ДДС.

  3. Земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Брезнишки Извор, представляващ нива, имот № 025012, Х категория, площ – 6.177 дка, с първоначален годишен наем 35.21 лв.

  4.  Земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Садовик, представляваща:

-    нива, имот №077002, IX категория, площ – 3,037 дка, с първоначален годишен наем 19,44лв. ;

-    нива, имот №077004, IX категория, площ – 2,126 дка, с първоначален годишен наем 13,60лв;

-    нива, имот №077006, IX категория, площ – 7,399 дка, с първоначален годишен наем 47,35лв;

-    нива, имот №077007, IX категория, площ – 5,364 дка, с първоначален годишен наем 34,33лв;

-    нива, имот №077008, IX категория, площ – 14,101 дка, с първоначален годишен наем 90,25лв;

-    нива, имот №077009, IX категория, площ – 1,630 дка, с първоначален годишен наем 10,43лв;

-    нива, имот №077011, IX категория, площ – 1,805 дка, с първоначален годишен наем 11,55 лв;

-    нива,имот №077012, IX категория, площ – 2,929 дка, с първоначален годишен наем 18,75лв;

-    нива, имот №077014, IX категория, площ – 20,002 дка, с първоначален годишен наем 128,13лв;

-    нива, имот №077015, IX категория, площ – 17,329 дка, с първоначален годишен наем 110,90лв;

-    нива, имот №077018, IX категория, площ – 2,555 дка, с първоначален годишен наем 16,35лв;

-    нива, имот №077019, IX категория, площ – 11,038 дка, с първоначален годишен наем 70,65лв;

-    нива, имот №077020, IX категория, площ – 6,467 дка, с първоначален годишен наем 41,40 лв;

-    нива, имот №077023, IX категория, площ – 3,277 дка, с първоначален годишен наем 20,97 лв;

-    нива, имот №077024, IX категория, площ – 3,221 дка, с първоначален годишен наем 20,60 лв;

-    нива, имот №077026, IX категория, площ – 5,883 дка, с първоначален годишен наем 37,65лв;

-    нива, имот №077027, IX категория, площ – 4,674 дка, с първоначален годишен наем 29,91 лв;

-    нива, имот №077028, IX категория, площ – 33,877 дка, с първоначален годишен наем 216,81лв;

-    нива, имот №077029, IX категория, площ – 17,960 дка, с първоначален годишен наем 114,95лв;

-    нива, имот №022024, IX категория, площ – 1,001 дка, с първоначален годишен наем 6,40 лв;

-    нива, имот №022025, IX категория, площ – 0,341 дка, с първоначален годишен наем 2,18лв;

-    нива, имот №079047, IX категория, площ – 4,998 дка, с първоначален годишен наем 31,99лв;

-    нива, имот №079014, IX категория, площ – 9,933 дка, с първоначален годишен наем 63,57лв;

-    нива, имот №025002, IX категория, площ – 4,607 дка, с първоначален годишен наем 29,48лв;

-    нива, имот №025004, IX категория, площ – 5,280 дка, с първоначален годишен наем 33,79лв;

-    нива, имот №025006, IX категория, площ – 1,152 дка, с първоначален годишен наем 7,38лв;

-    нива, имот №025008, IX категория, площ – 6,786 дка, с първоначален годишен наем 43,43лв;

-    нива, имот №025009, IX категория, площ – 1,329 дка, с първоначален годишен наем 8,50лв;

-    нива, имот №025011, IX категория, площ – 2,317 дка, с първоначален годишен наем 14,83 лв;

-    нива, имот №075004, IX категория, площ – 19,394 дка, с първоначален годишен наем 124,12лв;

-    нива, имот №075011, IX категория, площ – 9,282 дка, с първоначален годишен наем 59,40лв;

-    нива, имот №075005, IX категория, площ – 0,805 дка, с първоначален годишен наем 5,15  лв.

             ОБЩО : 231,899 дка , с първоначален годишен наем 1484,15 лв.

 

 5. Земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Конска, представляваща:

  

Имот №  начин на ползване  Категория    площ дка    Първоначален   

                                                                                годишен наем

011106          ливада           V                9,348         93,47

011114          ливада           V                9,928         45,67

012105          нива              V                3,271         32,71

012111          ливада           V                3,632         16,70

012112          ливада           V                2,051         9,43

012113          ливада           V                24,964        114,83

012132          ливада           V                1,503         6,91

013100          нива              V                25,173        251,73

013101          нива              V                3,821         38,21

013102          нива              V                11,811        118,11

013112          нива              V                3,977         39,77

013114          нива              V                32,648        326,48

016116          ливада           V                11,641        53,55

016134          ливада           VII              16,472        54,36

019005          нива              V                25,622        256,22

020009          нива              V                7,200         72,00

030031          нива              V                18,422        184,22

047002          нива              VII              13,51         109,43

058079          нива              V                4,378         43,78

058098          нива              V                8,752         87,52

058104          нива              V                10,161        101,61

012137          нива              V                4,237         42,37

016127          ливада           VII              5,196         17,15

общо:                                                  232.754      2116.23

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:

 

…………………………………………………………………….

 

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      52

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 92-00-3/04.01.2012 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет – Брезник:   

      1. Предоставя  имот  от ОПФ, с цел    възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Видрица, община Брезник на  наследниците на Канаци Стефанов Ангелков, както следва:

        ▪ Имот с № 012032 – нива,ІX категория с площ от 3,992 дка, местност „Душманица”, образуван от  имот с № 012028,  частна собственост на Община Брезник;

        ▪ Имот с № 018014 – пасище,мера,ІX категория с площ от 6,648 дка, местност „Крадни чукар”, образуван от  имот с № 018001,  частна собственост на Община Брезник;

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Велковци с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Р Е Ш Е Н И Е        53

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 92-00-3/04.01.2012 г. от ОСЗ гр. Брезник,  Общински съвет - Брезник взема следното решение:

          1. Предоставя  имот  от ОПФ, с цел    възстановяване  в  стари реални граници в землището на  с. Велковци, община Брезник на  наследниците на Пантелей Димитров Стоянов, както следва:

        ▪ Имот с № 056044 – нива,VIІ категория с площ от 2.000 дка, местност „Орехите”, образуван от  имот с № 056038,  частна собственост на Община Брезник;

 

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредително заседание на Асоциация по ВиК.

 

Р Е Ш Е Н И Е      54

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 198е ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Брезник дава мандат за участие в заседанията на Асоциацията по ВиК на Васил Михайлов Узунов – кмет на Община Брезник.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Наредба за организация и дейността на Детска млечна кухня в Община Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      55

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 23  и във връзка с т.24 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Брезник приема Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Брезник.

 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за работата на ОбС Брезник за 2012г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      56

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема Програма за работата на ОбС през 2012г както следва:

 

Месец януари:

  Приемане Програма за работата на ОбС Брезник за 2012г.

 

Месец февруари:

  Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2011г и приемане на бюджет за 2012г.

 

Месец март:

  Приемане на програма за управление на Община Брезник за мандат 2011 – 2015г /чл. 44 ал. 5 от ЗМСМА/

 

Месец април:

  Изнесено заседание в с. Ноевци

1.                       Информация за оперативната обстановка в общината и оценка за произтичащите задължения на РПУ Брезник по Наредба № 1 на ОбС

2.                       Оценка актуалността на Наредба № 1 на ОбС Брезник

3.                       Информация от кмета на с. Ноевци относно развитието  на селото.

 

Месец май:

1.                       Отчет за дейността на МКБППРМН и ОбС по наркотични вещества за 2011г

2.                       Приемане на годишните отчети, баланса и разпределение на печалбата за 2011г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала.

 

Месец юни:

  Информация за читалищата в Община Брезник – състояние, дейност, кадрово и финансово обезпечаване,опазване на културно-историческите паметници и състояние на музейните сбирки.

 

 

Месец юли:

1.                       Анализ на транспортното обслужване в общината – преглед на общинската и областна транспортна схеми

2.                       Информация за подготовката на учебната 2012-2013год. в общинските училища и детски градини

 

Месец септември:

1.                       Отчет за изпълнение на бюджета за първо  полугодие на 2012 година на Община Брезник

2.                       Информация за развитието на туризма и спорта в общината – стопанисване и използване на спортната база и задачите на обединен клуб „Брезник-2004”

 

Месец октомври:

1.                       Информация за извършените дейности по благоустрояване, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване на условия за безопасно движение в Община Брезник.

2.                       Информация за работата на комисията по БД – проблеми и мерки за създаване на условия за безопасно движение в Община Брезник.

 

Месец ноември:

1.                       Информация за състоянието на екологичната обстановка в общината, динамика на процесите по добив на злато на територията на общината, нерегламентираните сметища и състояние на водоемите в общината.

2.                       Информация за зимната подготовка в Община Брезник

 

Месец декември:

1.                       Отчет на кмета на изпълнение на актовете , взети от ОбС през 2012г /чл. 44 ал. 1  т. 7 на ЗМСМА/

2.                       Отчет на председателя за работата на ОбС за 2012г

Приемане Програма за работата на ОбС Брезник за 2013год.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на финансирането на ПГСС „Никола Йонков Вапцаров” град Брезник  от държавно училище към МЗХ в общинско училище

 

 

Р Е Ш Е Н И Е        57

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отменя решение № 30 по протокол № 3 от  20.12.2011год.

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно промяна на финансирането на ПГСС „Никола Йонков Вапцаров” град Брезник  от държавно училище към МЗХ в общинско училище

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      58

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 2  от ЗМСМА и във връзка с Решение № 454 от 02.07.2010 г на Министерски съвет на Република България: Ускорено прехвърляне правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към общините за укрепване на местното самоуправление, е предвидено преминаване на професионалните училища към общините,  ОбС – Брезник дава своето съгласие за:

 

1.                                   Промяна на финансиращия орган на Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров” гр. Брезник - от бюджета на МЗХ към бюджета на Община Брезник от 01 март 2012 год.

 

2.                                   Промяна на статута на училището и обявяването му за общинско.

 

3.                                   Придобиване в собственост на управляваните от училището имоти.

 

4.                                   Упълномощава Кмета на община Брезник – г-н Васил Узунов, да назначи Комисия за приемане, установяване и съхраняване собствеността на ПГСС „Никола Й. Вапцаров” гр. Брезник.

 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно право на ползване върху трактор, собственост на „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е       59

 

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА , чл. 51 ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 31 ал. 6 от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговски дружества, ОбС Брезник дава съгласието си да се ползва за снегопочистване и други дейности в общината трактор ЮМЗ 6 Л ЕХ-03, инвентарен № 65, собственост на общинска фирма „Водоснабдяване” ЕООД град Брезник, като за целта се сключи договор за ползване с общината за времето от 27.01.2012г до 27.07.2012год.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на МРРБ, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансова плащана по Договор BG161PO001/4.1-03/2010/029 за проект „Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „Васил Левски” град Брезник.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     60

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за проект: “Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ “Васил Левски” гр. Брезник” № BG161PO001-4.1-03-0009 по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, Общински съвет  Брезник реши:

Упълномощава Кмета на община Брезник да подпише Запис на заповед без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер платима в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”  в размер на 189741.80 лв., (Сто осемдесет и девет хиляди, седемстотин и четиридесет и един лева и осемдесет стотинки) и със срок за предявяване за плащане – до 20.01.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                    /Ваньо Добринов/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307429