Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.03.2008 г.

Normal 0

О Б Щ И Н С К И               С Ъ В Е Т     -          Б Р Е З Н И К


ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 20.03.2008г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Обръщение на група граждани относно необходимостта от вземане на спешни мерки за рязко подобряване на състоянието на лесопарк „Бърдото

 

С 9 гласа „за”, 1 против /П.Петров/ и 2 въздържали се /В.Величков и Д.Стоилова/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    42

 

          На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС реши:

1.      Общинските съветници приемат предложените от Държавно лесничейство Брезник лесовъдски мероприятия за правилни, като професионално издържани и полезни за поддържане на лесопарк „Бърдото”.

2.      След приключване на лесо-патологичното обследване на лесопарка, директора на Държавно лесничейство Брезник да информира ОбС за констатациите и предписаните мероприятия за изпълнение в лесопарк „Бърдото”

3.      Препоръчваме кмета на Община Брезник и Директора на държавно лесничейство Брезник да направят необходимите постъпления пред Държавна агенция по горите – София, за отпускане на целеви средства за инвестиции и охрана на Лесопарк „Бърдото”

 

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Информация относно състояние и управление на общинската собственост: публична и частна, общински жилища, земеделски земи и горски фонд, водни обекти и водоснабдителни системи

 

 

С 12 гласа „за”, ОбС  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    43

 

          На Основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема информацията относно състояние и управление на общинската собственост: публична и частна, общински жилища, земеделски земи и горски фонд, водни обекти и водоснабдителни системи, за сведение .

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината  и физически и юридически лица чрез замяна относно имот 567 в кв. 60 по ПРЗ на гр. Брезник

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     44

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

   Да бъде прекратена съсобствеността между общината и собственика на ПИ№567 като:

 1. Община Брезник продава на Елисавета Димитрова Бараклийска следния недвижим имот, а именно: 22 /двадесет и два/ квадратни метра , представляващи придаваемо място, реална част от имот пл. № 566 – общинска собственост(АОС № 201/30.03.2004 год),  при съседи на продаваната реална част по скица:  северозапад - имот пл.№ 567, изток – част от имот пл. №566 и от юг - улица, която реална част се присъединява към собствения и УПИ ІІІ-567 /трети за имот планоснимачен номер петстотин шестдесет и седем/ в кв. 60 /шестдесет/,  при съседи: от север – УПИ VІІ – 567, от изток – УПИ І - за обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона, от юг – улица  и от запад – улица.

  2. Елисавета Димитрова Бараклийска продава на Община Брезник следния недвижим имот, а именно: 16 /шестнадесет/ квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от имот пл. № 567 –  тяхна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: изток –  имот пл.№ 564, югоизток – имот пл. №566, от запад и северозапад – част от имот пл. №567 , която реална част се придава към  УПИ ІІІ – 567, в кв. 60 /шестдесет /, при съседи: от север – УПИ VІІ – 567, от изток - УПИ І - За обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона,  от  юг –  улица и от запад – улица.  

 3. Елисавета Димитрова Бараклийска продава на Община Брезник следния недвижим имот, а именно:  6 /шест / квадратни метра, които се отчуждават за улица с О.Т. 127-128-130, и представляват реална част от имот пл. № 567 –  нейна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: от североизток – част от имот пл. № 567, от юг – улица и от запад - улица , която реална част се придава към  улица с О. Т. 127- 128 – 130. 

      Замяната ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица    чрез замяна относно имот 555 в кв. 60 по РП на гр.Брезник

 

 

С 11 гласа „за”  /Д.Стоилова е извън залата/ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    45

 

    На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

 Да бъде прекратена съсобствеността между общината и собствениците на ПИ№555 като:

1.          Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД,  следния недвижим имот, а именно: 94 квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 556 – общинска собственост , целия с площ от 198 кв.м., при съседи на продаваната реална част по скица: от север  част от  ПИ№ 555, от изток– част от ПИ № 556 , от юг част от  имоти  пл. № № 557 и 558, и от запад - улица,  която реална част се присъединява към собствения /на  купувача/ УПИ V-555 /пети за имот планоснимачен номер петстотин петдесет и пет/ – за обслужващи дейности в кв. 60 , с площ от 143 кв.м.

2.            Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД следния недвижим имот, а именно: 6 квадратни метра , представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 558 – общинска собственост, целия с площ от 338 квадратни метра, при съседи на продаваната реална част по скица : от север  част от  ПИ№ 556, от изток и от юг – част от ПИ № 558 и от запад част от  имот  пл. № № 557, която реална част се присъединява към собствения /на купувача/ УПИ V-555 – за обслужващи дейности в кв. 60 , с площ от 143 кв.м.

3.          Община Брезник продава на Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД, следния недвижим имот, а именно: 13 квадратни метра , представляващи придаваемо място, идеална част от ПИ № 557 – 1/3 общинска собственост , целия с площ от 288 квадратни метра, при съседи на продаваната реална част по скица: от север  част от  ПИ№ 556, от изток– част от ПИ № 558 , от юг част от ПИ № 557 и от запад улица., която реална част се присъединява към собствения /на  купувача/ УПИ V-555 /пети за имот планоснимачен номер петстотин петдесет и пет/ – за обслужващи дейности в кв. 60, с площ от 143 кв.м.

4.          Добрина Емилова Матеева и „РВР Комерс” ЕООД, представлявано от пълномощника Добрина Емилова Матеева продават на Община Брезник следния недвижим имот, а именно: 58 /петдесет и осем/ квадратни метра, представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 555 –  тяхна собственост, при съседи на продаваната реална част по скица: североизток – част от ПИ № 555, югоизток – ПИ № 556, югозапад – част от ПИ № 555 и от запад – улица, която реална част се придава към УПИ І-за обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона в кв. 60.

      Замяната ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез продажба на частта на общината и откупуване на частта на физическите лица по отношение на ПИ № 557 в кв. 60 по ПРЗ на гр.Брезник.

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46

 

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет гр. Брезник  реши:                                        

 

Да бъде прекратена съсобствеността между общината и Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, по отношение на ПИ№557 като:

1.     Община Брезник продава на Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, следния недвижим имот, а именно: 3 квадратни метра от ПИ №558,

 представляващи придаваемо място, реална част от ПИ № 558 – общинска собственост, към УПИ VІ-557 в кв. 60, с площ от 234 кв.м.

2.  Община Брезник продава на Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев, следния недвижим имот, а именно: 77 квадратни метра, представляващи 1/3 идеална част от УПИ VІ – 557 в кв. 60 , с площ от 234 кв.м.

3.     Екатерина Асенова Петрова и Георги Асенов Пенчев продават на Община Брезник, следния недвижим имот, а именно: 12 квадратни метра от ПИ №557 на Община Брезник. представляващи придаваемо място към УПИ І - За обслужващи дейности, търговия, услуги и пешеходна зона, в кв. 60.

     Продажбата на частта на общината и откупуването на частта на физическите лица ще се извърши въз основа на изготвена експертна оценка на лицензиран оценител по пазарни цени.

     Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите процедури според действащата нормативна уредба.

 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно изпълнение на решение № 30 от 25.01.2008г на ОбС

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е    47

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет приема информацията относно изпълнение на решение № 30 от 25.01.2008г на ОбС за сведение.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на решение за 5% гаранция от цената на общинските поръчки, спечелени от фирми, за строителни и ремонтни дейности на обекти, общинска собственост

 

 

 

С 12 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     48

 

          На основание чл. 21 ал. 1 т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

1.        Трима общински съветници да участват в комисията по възлагане на обществена поръчка.

2.        Същите трима общински съветници да участват в комисията по приемане на обекта.

3.        Същите трима общински съветници да участват при проверка на обекта в гаранционния срок от една година.

4.        Задължаваме кмета на общината да предложи законосъобразно решение за гаранция за качество от 5% за срок от една година, която да залегне в договора за изпълнение на обществените поръчки.

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                    /Л.Любомирова/                                                     /Иван Ставрев

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196418