Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 16.09.2011 г. /531-553/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -     Б Р Е З Н И К

 

 

ПРЕПИС!

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр.Брезник, 16.09.2011г

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване самостоятелни паралелки в ОУ с.Ноевци

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      531

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1 т. 1, чл. 11а ал. 1 и ал. 3 и ал. 8 от Наредба № 7:29.12.2000г на МОМН, ОбС Брезник утвърждава самостоятелни и слети паралелки с по-малко от 10 ученика от     І до VІІІ клас на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци, Община Брезник за учебната 2011/2012г както следва:

 

- самостоятелни паралелки : І клас – 8 ученика

ІІ клас – 6 ученика

V клас  - 9 ученика

VІ клас . 9 ученика

VІІ клас – 7 ученика

VІІІ клас  - 7 ученика

 

- слети  паралелки -  ІІІ и ІV клас – общо 7 ученика, в т.ч. ІІІ клас – 4 и ІV клас – 3 ученика.

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване самостоятелни паралелки в ОУ с.Ноевци

 

  

Р Е Ш Е Н И Е      532

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1 т. 1, чл. 11а ал. 1 и ал. 3 и ал. 8 от Наредба № 7:29.12.2000г на МОМН, ОбС Брезник утвърждава една група в ЦДГ на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци, Община Брезник при недостатъчен брой деца с минимум 6 деца да учебната 2011/2012 година.

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Изключения от минималния брой на учениците в паралелките на СОУ „Васил Левски” гр.Брезник за учебната 2011/2012г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     533

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1 т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000г на МОМН, Общински съвет Брезник:

 

1. Утвърждава четири самостоятелни паралелки, с не по-малко от 10 ученици, съгласно чл. 11 ал. 1 т. 2 от Наредба  № 7/29.12.2000г на МОМН, в СОУ „Васил Левски” гр. Брезник, за учебната 2011/2012г  както следва:

 

 

В начален етап на образование – 1 /една / маломерна паралелка:

- ІІІ „а” клас – 15 ученика

 

В прогимназиален етап на образование  3 /три/ маломерни паралелки

-     VІ „а” клас – 17 ученика

-    VІ „б” клас  - 16 ученика

-   VІІ „б” клас – 16 ученика

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Информация за изпълнение на капиталовите разходи за 2011г, извършените дейности по подобряване на пътната инфраструктура, Благоустрояване и състояние на водоснабдяването в Общината.

 

 

С 13 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      534

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение Информация за изпълнение на капиталовите разходи за 2011г, извършените дейности по подобряване на пътната инфраструктура, благоустрояване и състояние на водоснабдяването в общината.

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране за 2011г към 08.08.2011г

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците.

С 13 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      535

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник утвърди промяната в поименния списък за капитално строителство за 2011 г. към 08.08.2011 г., както следва:

 

 

N               Обект                                             БИЛО                   СТАВА

                                                                   Целева субсидия   Целева субсидия

                                                                                                    

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи            

Функция 03:Образование                                                                 

5206 изграждане на инфраструктурни обекти                                     

Обекти                                                                                          

615            Саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ” Васил Левски”гр.Брезник                                         80 000            77 200

                                                                                                    

Параграф 53-00:Придобиване на нематериални дълготрайни активи        

Функция 01: Общи държавни служби                                                 

                 ПУП за имот 06286.501.676 по КК на Брезник ПУП за квартали  14,16,18,19,21  с.Муртинци                                                                             

                                                                   0                           2800

                 Всичко                                         80000                     80000

 

 

С вътрешни промени между обектите общата стойност става 80 000 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.Общите му стойности не се увеличават.

  

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2011г към 09.09.2011г

Р Е Ш Е Н И Е     536

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет Общински съвет гр. Брезник утвърди вътрешни промени и добавяне на обекти в поименния списък за капитално строителство през 2011г. към 09.09.2011, а именно

 

N                      Обект                                 БИЛО                         СТАВА

                                                                 Целева субсидия       Целева субсидия

Функция06 :Жилищно строителство,благоустройство,комунално строителство и опазване на околната среда                                                                                                

Параграф 5106 Изграждане на инфраструктурни обекти                          

Обекти                                                                                              

Ремонт по водоснабдителна мрежа:

зониране на ВВМ с.Режанци, ремонт на водопровод с.Слаковци и с.Гигинци      

                                                                          0                       25000

Функция 03:Образование                                                                    

Обекти                                                                                              

Физкултурен салон към СОУ Васил Левски

гр. Брезник                                                        0                         33700

Подмяна на вътрешни врати в

СОУ „Васил Левски”                                            0                         15000

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи                     

Функция 03: Образование                                                                   

5206 Изграждане на инфраструктурни обекти                                        

615           Саниране и внедряване на енергоефективни

мерки в СОУ "Васил Левски" гр. Брезник         77200                                0

 

Функция 07 Почивно дело, култура и религиозни дейности           

 

§ 5106       Изграждане на инфраструктурни обекти                                

                Ремонт на покрива на малкия салон на стадиона и

монтиране на съоръжения за силов спорт           0                               3500

 

 

С вътрешни промени общата стойност става 77 200.00 лв. Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят

 

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно вземане на решение за продажба на земеделски имот – частна общинска собственост находящ се в землището на с. Велковци

 

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 537

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл 8 ал. 1 и чл. 35 ал.1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 и чл. 20 ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за продажба на имот № 000089 /друга селскостопанска територия/, находящ се в землището на с.Велковци, с площ 0,747 дка.

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да възложи на независим оценител  изготвянето на пазарна оценка на имота.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение на списъка с обекти от първостепенно значение за Община Брезник към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2011г

 

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците

С 10 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      538

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 , т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗОС, във връзка с § 5, т. 73 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински съвет Брезник  допълва списъка с обекти от първостепенно значение за община Брезник към Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2011г, приет с решение № 434 от 24.03.2011г на ОбС Брезник със следния обект:

- път, свързващ с. Гигинци, Община Брезник с манастира „Св.св. Безсребърници Козма и Дамян”, имот № 1710 по КВС на с.Гигинци.

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно продажба на отстъпено право на строеж в кв. 18 по РП на гр. Брезник

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците

С 11 гласа „за”, Общинският съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      539

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 , чл 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1, чл. 20 и чл. 21 ал. 1 т. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

Дава съгласието си за учредяване на отстъпено право на строеж на едноетажна сграда за обслужващи дейности с площ от 210 кв.м. в петно № 1, находящо се в североизточния край на УПИ ІІІ-за обслужващи дейности в кв. 18 по РП на гр.Брезник, съобразно предвижданията на влязъл в сила ПУП,одобрен със заповед № 71/10.02.2009г на кмета на Община Брезник.

 

Упълномощава кмета на Община Брезник да възложи на независим лицензиран оценител изготвянето на пазарна оценка на отстъпеното право на строеж.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Бабица, с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците.

С11 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     540

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 5800-17/24.08.2011г от ОСЗ гр. Брезник, Общински съвет Брезник:

1.Предоставя имот от ОПФ, с цел неговото възстановяване в стари реални граници в землището на с.Бабица, Община Брезник на наследниците на Иван Микев Гелев, както следва:

-    имот с № 031070 – нива, ІХ категория с площ от 1,010 дка, местност „НИНЧИНО”,            образуван от имот с № 031034, частна собственост на Община Брезник.

 

Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите  съгласно закона действия.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА:  Предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ръжавец с цел възстановяването й на бившите собственици.

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      541

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8  от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. № 9200-102/18.08.2011г от ОСЗ гр. Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с.Ръжавец, Община Брезник на наследниците на Зарко Стоименов Младенов, както следва:

 

- имот с № 027049 – пасище, мера, V категория с площ от 1,113 дка, местност „ЛИВАГЕ”, образуван от имот с № 027020, частна собственост на Община Брезник;

- имот с № 032003 – ливада, ІП категория с площ от 1,346 дка, местност „БАРА”, образуван от имот с № 032001,  частна собственост на Община Брезник.

 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ІХ-12 кв. 1 по РП на с. Горна Секирна

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за” ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     542

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за незастроен терен – частна общинска собственост от 22 кв.м., участващ в УПИ ІХ-12 кв. 1 по РП на с.Горна Секирна, Община Брезник в размер на 112,20 лв., облагаеми с ДДС.

Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХІІІ-44 кв. 2 по РП на с.Долни Романци

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       543

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за незастроен терен – частна общинска собственост от 103 кв.м., участващ в УПИ ХІІІ-44 кв. 2 съгласно застроителния и регулационен план на с.Долни Романци, Община Брезник. В размер на 670,00 лв., облагаеми с ДДС.

Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Отчет за работата на ОбС Брезник през месец януари – месец август 2011г .

 

Със 11 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      544

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник:

1. Приема отчета за работата на ОбС Брезник през месец януари – август 2011г

2. Да се изразходват 500,00 лв. за коктейл по случай приключване работата на Общински съвет за мандат 2007-2011г.

Сумата да се изразходва от функция „общи държавни служби”

4. Общински съвет

- издръжка

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Кошарево

 

С 12 гласа „за”, Общински съвет взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      545

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 и във връзка с чл. 42 ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Избира Росица Георгиева Рангелова – ст.специалист административно обслужване кметство с. Кошарево за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” за кметство Кошарево, за времето от деня на регистрирането на Пламен Франгов в ОИК Брезник като кандидат за общински съветник до 25.10.2011год.

 

2. Определя на Росица Георгиева Рангелова допълнително  възнаграждение  50% от основната заплата на титуляра и полагащият и се 1% за професионален стаж върху него.

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Слаковци

 

С 12 гласа „за”, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       546

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 и във връзка с чл. 42 ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

1. Избира Марионка Спасова Димитрова – старши специалист административно обслужване кметство Слаковци,  за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” за кметство Слаковци, за времето от деня на регистрирането на Мариана Савова Стефанова в ОИК Брезник като кандидат за общински съветник до 25.10.2011г включително.

 

2. Определя на Марионка Спасова Димитрова допълнително възнаграждение 50% от основната заплата на титуляра и полагащият й се 1% за професионален стаж върху него.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно продажба на МПС,собственост на „СБАЛВБ Брезник” ЕООД

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците.

С 12 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е     547

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, т. 1, чл.22, чл. 36, ал.1, т. 7, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ          и във връзка с решение № 433/24.03.2011г Общински съвет гр. Брезник:

1. Определя начина на провеждане  на търга  -  с явно наддаване; за следните МПС:

  Автомобил марка „ВАЗ”, модел 2102”, с ДК № ПК 0528 ЛК;

  Автомобил марка „Волга”, модел „М 21”, с ДК № ПК 4588 Б;

  Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т”, с  ДК № ПК 0761 Б;

  Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т”, с ДК № ПК 3971 Б;

  Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т”, с ДК № ПК 3603 Б;

  Автомобил марка „УАЗ”, модел „3303 Т”, с ДК № ПК 5059 Б;

  Автомобил марка „Шкода”, модел „1203”, с ДК № ПК 0597 Б;

 

2. Определя комисия в състав:........................................

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури във връзка с продажбата на МПС.

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно продажба на движими вещи – медицинско имущество, намиращо се в кабинетите на общопрактикуващи лекари.

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците.

С 10 гласа „за” /Валери Величков не участва в гласуването поради конфликт на интереси/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     548

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, т. 1, чл.22, чл. 36, ал.1, т. 7, ал. 2 и чл. 37 от НРПУРОИ и във връзка с решение № 440/24.03.2011 г. на Общински съвет,  Общински съвет гр. Брезник:

1. Определя начина на провеждане  на търга  -  с явно наддаване; за  продажба на  медицинското  оборудване,  намиращо се в  кабинетите на  общопрактикуващите лекари в Община Брезник.

2. Определя комисия в състав:.....................................................

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури във връзка с продажбата на движимото имущество.

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Отдаване на имоти – общинска собственост под наем.

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е       549

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 4 от ЗСПЗЗ,  чл.14, ал. 1 и ал. 7  от ЗОС, чл. 12,  чл. 36, ал. 1, т. 1, т. 2  и  т. 8, ал. 2, ал. 3 и чл. 37 от НРПУРОИ,  Общински съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост:

1. Помещения на партерния етаж в сградата на кметство Долна Секирна, представляващи склад, магазинно помещение и подстълбищна площ с обща площ 78 кв.м. Начален месечен наем 42,90 лв., облагаеми с ДДС;

2.  Земеделска земя в землището на  с. Гоз:

№ 43001–    4,533 дка,   нива,    ІХ кат., нач.год.наем   26,29 лв.;

№ 43003–    5,003 дка,   нива,    ІХ кат.,нач.год.наем    29,02 лв.;

№ 43006-    4,150 дка,    нива,    ІХ кат., нач.год.наем   24,07 лв.;

   2012-    4,782 дка,    ливада, ІХ кат., нач.год.наем   27,74 лв.;

 

3.  Земеделска земя в землището на  с. Арзан:

№ 15024–  13,053 дка,   ливада, VІІІ кат., нач.год.наем    39,16 лв.;

№ 15025–    5,359 дка,   нива,    VІІІ кат.,нач.год.наем     34,83 лв.;

№ 15026-     1,944  дка, ливада, VІІІ кат., нач.год.наем      5,83 лв.;

№ 15021-   22,783 дка,  ливада , VІІІ кат., нач.год.наем    68,35 лв.;

№ 36010-     1,704 дка,   нива,    ІХ кат.,   нач.год.наем       9,88 лв.;

№ 29021-     1,688 дка,   нива,    VІ кат.,   нач.год.наем     13,67 лв.;

 

4 . Земеделска земя в землището на с. Бабица:

  51015– 27,199 дка, ливада , V  кат. , нач. год.наем  111,52 лв.;

  41008-   8,824 дка, нива,      V  кат., нач. год.наем     79,42 лв.;

№ 41012- 4,483 дка, нива,       VІІІ кат., нач.год.наем      29,14 лв.

  41028– 6,799 дка, нива,       V   кат. , нач. год.наем    61,19 лв.;

  43018- 28,497 дка, нива,      V   кат., нач. год.наем   265,47лв.;

  43036-  5,091 дка, нива,       V  кат., нач. год. наем     45,82 лв.

 

 

  44001– 2,005 дка, нива, ІХ кат. , нач. год.наем    11,63 лв.;

  44003-  3,396 дка, нива, ІХ кат., нач. год.наем     19,70 лв.;

№ 44008- 5,002 дка, нива, ІХ кат., нач. год. наем      29,01 лв.

   44011–10,796 дка, нива, ІХ кат. , нач. год.наем    62,62 лв.;

  44025-  4,661 дка, нива, ІХ кат., нач. год.наем     27,03 лв.;

  44033-  1,694 дка, нива, ІХ кат., нач. год. наем      9,83 лв.;

  44038-  9,803 дка, нива, ІХ кат., нач. год. наем     56,86 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване;

ІІІ. Определя комисия в състав:................................................

ІV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор със спечелилия търга.

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване право на ползване водоснабдителен обект с.Бабица на „ВиК” ООД Перник.

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците.

С 11 гласа „за”, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е       550

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 39 ал. 2 ал. 4 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал 1 т. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на влизане на договора н сила върху:

Обект външно водоснабдяване с. Бабица /АОС № 67 от 07.07.200г/

- „Помпена станция за питейни води”;

-  „Напорен тръбопровод стоманени тръби Ф89/3,5 с дължина 2420м;

РVС тръби Х-90/10 с дължина 684 м и поцинковани тръби 3” с дължина 82м

- „довеждащ водопровод” – тръби РЕФ 63/6 ат. С дължина 300м

 

2.  Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури – издаване на заповед и сключване договор с „ВиК” ООД Перник.

3. В договора за право на ползване т. ІV Общи условия, чл. 14 да се добави ал. 5. „По искане на собственика след решение на ОбС”.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно избиране временно изпълняващ длъжността Кмет на община

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    551

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 и във връзка с чл. 42 ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник:

 

1. Избира Десислава Иванова Стоилова – общински съветник, за временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Брезник” за времето от деня на регистрирането на Христо Димитров Миленков от ОИК Брезник, като кандидат за кмет на община за мандат 2011-2015г до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

2. Определя на Десислава Иванова Стоилова възнаграждение в размер на 100% от основната заплата на титуляра и полагащият му се 1% годишно за професионален стаж върху него.

 

ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА: Предложение за изменение на полски път с.Конска

 

Поименно гласуване. Иван Ставрев чете имената на съветниците

С 11 гласа „за” и 1 въздържал се /Емилия Вълова/, ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е       552

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 34 ал. 4 от ЗОС и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от НРПУРОИ на ОбС Брезник, Общинският съвет дава съгласие да се започнат процедурите по Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за промяна трасето на път ПИ № 043170 по КВС на землището на с.Конска, местност „Вървище” и „Райкова страна”, като се измести в източна посока и премине през ПИ № 043039 за „Развлекателни дейности” – собственост на „Фънспорт” ЕООД, а засегнатата част от пътя се придаде към същия имот.

След приключване  на процедурата по ЗУТ, следва да се извърши замяна на имотите, съгласно Закона за общинската собственост  /ЗОС/.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Предложение за Петков ден

 

С 12 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е     553

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава кмета на общината да извърши необходимите законови действия за обявяване на 14.10. /Петков ден/, обявен от ОбС за Духовен празник на град Брезник за неработен ден за общинските структури и неучебен ден за общинските учебни заведения и детски градини.

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196426