Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 16.12.2010 г. /387-409/

 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 17

Гр.Брезник, 16.12.2010год.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост на Регионален бизнес център – Перник, находящ се на първи етаж в сградата на ул.”Андрей Михайлов” № 83 град Брезник

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       387

 /отменено с решение № 456 от 21.04.2011 г./

         На основание чл. 21  ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1,3,6 и 8 от ЗОС и чл. 7 ал. 7 и 9 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Отдава под наем за срок от 5 /пет/ години на регионалния бизнес център – Перник, представляван от Симеон Илиев – изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление в гр. Перник, кв. „Могиличе” ул. „Света Петка” № 63, вписано във фирмено отделение на ПОС с решение № 413/22.11.2000г по ф.д. № 893/2000г том V-5 стр. 230, партида 284, ЕИК BG 113516975 , пет броя нежилищни помещения с обща площ 129 кв.м. находящи се на първи етаж в сградата – частна общинска собственост – на ул. „Андрей Михайлов” № 83, гр. Брезник, срещу заплащане на месечен наем в размер на 208,80 лв., облагаеми с ДДС.

2. В чл. 4 на Договора за отдаване под наем да се добави:

         т.Д/ С решение на Общинския съвет

3 Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши законоустановените за целта процедури.ве

ВТОРА ТОЧКА: Информация относно състоянието на екологичната обстановка в общината, нерегламентираните сметища и състояние на водоемите

 

Р Е Ш Е Н И Е     388

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение информацията за състоянието на екологичната обстановка в общината, нерегламентираните сметища и състоянието на водоемите.

        

 

ТРЕТА ТОЧКА:  Информация относно състоянието на уличното осветление в общината.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      389

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.  23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение информацията за състоянието на уличното осветление в общината.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за продажба на МПС, включени в капитала на СБАЛВБ Брезник ЕООД

 

Р Е Ш Е Н И Е      390

 

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник упълномощава кмета на Община Брезник на основание чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 20 ал. 1 от НРПУРОИ да възложи на лицензиран оценител изготвянето на оценка на неизползвани МПС, включени в капитала на „СБАЛВБ – Брезник” ЕООД град Брезник, както следва:

-            лека кола ВАЗ № 05-28

-            лека кола Волга № 45-82

-            лека кола ВАЗ № 07-61

-            линейка УАЗ № 39-71

-            линейка УАЗ № 36-03

-            линейка УАЗ № 50-59

-            линейка шкода № 05-97

 

 

ПЕТА ТОЧКА:     Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Красава с цел възстановяването й на бившите собственици

 

Р Е Ш Е Н И Е     391

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Брезник:

 1. Предоставя имот от ОПФ под № 047026 – нива, V категория с площ от 1,370 дка, местност „Селище” в землището на с.Красава в съществуващи стари реални граници, образуван от имот с № 047025, с цел неговото възстановяване на наследниците на Рангел Тодоров Пейчев.
 2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Билинци с цел възстановяването й на бившите собственици

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     392

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване с план за земеразделяне в землището на с. Билинци на наследниците на Ерка Кузманова Спасова, както следва:

         - № 018013 – нива, ІХ категория, с площ от 23,870 дка, местност „Старо гробище”, образуван от имот с № 018005, частна собственост на Община Брезник

         - № 012010 – нива ІХ категория с площ 2,097 дка, местност „Доброглед”, образуван от имот с № 012006, частна собственост на Община Брезник

         - № 012009 – нива ІХ категория , с площ 19,615 дка, местност „Доброглед” образуван от имот 012003, частна собственост на Община Брезник

         - № 008008 – гора в земеледски земи, ІХ категория, с площ 6,496 дка, местност „Дубичка бара”, образуван от имот № 008004, частна собственост на ОБщина Брезник

         - № 008007 – гора в земеделски земи, ІХ категория, с площ 7,007 дка, местност „Дубичка бара”, образуван от имот № 008003, частна собственост на Община Брезник

         - № 008006 – гора в земеделски земи, ІХ категория с площ 37,708 дка, местност „Дубичка бара”, образуван от имот  № 008001, частна собственост на Община Брезник

         - № 008005 – гора в земеделаски земи, ІХ категория, с площ 3,500 дка,местност „Дубичка бара” образуван от имот № 008002, частна собственост на Община Брезник

 

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме  последващите съгласно Закона действия.

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение във връзка с прилагане на § 27 ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ

 

Р Е Ш Е Н И Е    393

/отменено с решение № 500 от 21.07.2011 г./

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Брезник  упълномощава кмета на Община Брезник по отношение земеделските земи, придобити  от общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ да предприеме последващите съгласно закона действия, като по мотивирано искане на ОСЗ предоставя със заповед исканите имоти, с оглед възстановяването им на бившите собственици при наличие на едно от следните условия:

 1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които  е издадено решение на ОСЗ за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници.
 2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост
 3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

 

 

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Муртинци са цел възстановяването й на бившите собственици

 

Р Е Ш Е Н И Е     394

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ с цел тяхното възстановяване в съществуващи стари реални граници в землището на с.Муртинци на наследниците на Владимир Антонов Михалков , както следва:

-            № 038022 – ливада, ІХ категория с площ от 1,509 дка, местност „Неготинци”, образуван от имот с № 038017, частна собственост на Община Брезник;

-            № 045026 – нива, ІХ категория с площ 3,285 дка, местност „Турски гроб”, образуван от имот с № 045011, частна собственост на Община Брезник

-            № 040057 – нива V категория с площ 6,589 дка, местност „Титуланица, образуван от имот с № 040056, частна собственост на Община Брезник

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост на имот представляващ „Гробищен парк” с.Садовик и закупуване на имот, придаваем по регулация към него.

 

Р Е Ш Е Н И Е     395

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

 1. Обявява за публична общинска собственост общински имот „Гробищен парк” в т.ч. бивш пъти река, попадащ в УПИ ІІІ-242 кв. 3а „За черква” по РП на с.Садовик с площ от 1493 кв.м. и имот пл. № 242, попадащ в същото УПИ с площ от 3033 кв.м. с обща площ на имотите – 4526 кв.м. с изключение на частта т имот № 282 с площ от 31 кв.м., представляващ „Гробищен парк” с.Садовик
 2. Дава съгласие за закупуване на частта от имот № 241 с площ от 370 кв.м., която се придава към УПИ- ІІІ-242 „За черква” кв. 3а по РП на с.Садовик и възлага на кмета на Община Брезник да се изготви оценка от лицензиран оценител и се извърши закупуването.

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за работата на Общинска комисия по БД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      396

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение отчета  за работата на общинска комисия по безопасност на движението в Община Брезник.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ, приета с решение № 179/28.05.2009г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     397

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема изменение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги , а именно:

 1. Изменя текста на чл. 38 както следва: „Издаване на виза за проектиране за имоти с ПУП-ПЗ /план за застрояване/ - 20 лв., а за имоти без план за застрояване – 60 лв.
 2. Изменя чл. 48, като текста на техническа услуга, визиращ следното : „Произнасяне по допускане, проучване и проектиране на изменение на ПУП със становище и заповед” се замени със следния текст: „Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за  строеж за съоръжения на техническата инфраструктура – фотоволтаична система и ветрогенератор, електрическа подстанция, закрита разпределителна уредба, открита разпределителна уредба, трафопост, възлова станция, включително линейните обекти към тях, се определя като процент от строителната стойност на обекта” и тя да бъде 1,5% от стойността, но не по-малка от 10 000 лв. за фотоволтаична система и не по-малка от 20 000 лв. за ветрогенератор. Строителната стойност в лева се декларира в заявлението за одобрение на проект и издаване на разрешение за строеж от инвеститора.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Предоставяне на земя от ОПФ в землището на с.Слаковци, с цел възстановяването й на бившите собственици.

Р Е Ш Е Н И Е    398

 

                   На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27 ал. 2 т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общински съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в съществуващи стари реални граници в землището на с.Слаковци на наследниците на Стоил Недялков Фильов,  както следва:

-            № 040050 – нива VІІ категория с площ от 2,740 дка, местност „Бучало”, образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник;

-            № 040053 – нива, VІІ категория с площ 2,580 дка, местност „Кръст” образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник

-            № 040056 – нива,VІІ категория с площ 2,472 дка, местност „Селище”, образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:       Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на бившите собственици

Р Е Ш Е Н И Е      399

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ  Общински съвет гр. Брезник:

          1. Предоставя  имоти  от ОПФ, с цел тяхното възстановяване  в съществуващи стари реални граници в землището на с. Слаковци на  наследниците на  Темелко Димитров Божков,  както следва:

        ▪ № 040045 – нива,  VІІ категория с площ от 1.116 дка, местност „ПОЯТИЩЕ”, образуван от  имоти  с №№ 040033 и 040032, частна собственост на Община Брезник;

          № 040046 – пасище, мера,  VІІ  категория с площ 0.594 дка,  местност „МОГИЛСКИ ДОЛ”, образуван  от имот с № 040011, частна собственост на Община Брезник;

          № 040047 – нива, VІІ категория с площ 2.033 дка,  местност „СВЕТА ПЕТКА”,  образуван от имот с № 040027,  частна собственост  на Община Брезник;

          № 040048 – нива, VІІ категория с площ 1.150 дка, местност „СЕЛИЩЕ”, образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник;

          № 040049 – нива,  VІІ категория с площ  1.550 дка, местност „ПАЗАРСКИ  ПЪТ”, образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник;

          № 040051 – нива, VІІ категория с площ 2.890 дка, местност „ПАНДУРИЦА”,   образуван от имот с №  040013, частна собственост на Община Брезник;

          № 040052 – нива, VІІ категория с площ 2.140 дка, местност „ЗАВОЙ”,  образуван от  имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник;

           № 040054 – нива, VІІ категория с площ 1.593 дка, местност „ГЕРЕН”, образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник;

            № 040055 – нива, VІІ категория  с площ 1.557 дка, местност „ПОЯТИЩЕ”, образуван от имот с №  040013, частна  собственост  на Община Брезник;

            № 040057 – нива, VІІ категория с площ 0.952 дка, местност „ВАДАТА”,  образуван от имот с № 040013, частна собственост  на Община Брезник;

            № 040058 – нива, VІІ категория с площ 0.976 дка, местност „МОГИЛСКИ ДОЛ”, образуван от имот с № 040013, частна  собственост на Община Брезник;

          ▪ № 040059 – нива, VІІ категория с площ  1.509 дка, местност „ГРУПЧОВИЦА”,  образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник;

          ▪ № 040060 – нива,  VІІ категория с площ  3.361 дка,  местност „ДРЕНОВА ГЛАВА”, образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник;

          ▪ № 040061 – нива, VІІ категория с площ 0.757  дка, местност „СЕЛИЩЕ”, образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник;

          № 040062 – нива, VІІ категория с площ 0.759 дка, местност „ГРУПЧОВИЦА”, образуван от имот с № 040013, частна собственост на Община Брезник.

 

        2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към 30.11.2010г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    400

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл. 44 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Брезник:

 1. Приема актуализация на бюджета на Община Брезник в частта на местни дейности, както в приходната така  в разходната част.
 2. Да се намалят бюджетните кредити по параграф 7621 със знак /-/ в размер на 466 400,33 лв
 3. Да се увеличат бюджетните кредити в приходната част на извънбюджетна сметка 7443 по параграф 7621 със знак /+/ в размер на 466 400,33 лв.
 4. Да се увеличат бюджетните кредити в разходната част на извънбюджетната сметка с код 7443 по съответните параграфи, съгласно ЕБК.

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Брезник към 30.11.2010г

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е       401

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник определя комисия в състав: Иван Ставрев – председател и членове: Валери Стоилов, Емилия Вълова, Петър Петров, Васко Попов и Мария Добревска, която в срок до 15.01.2011г да направи преглед на изпълнението на проект „Рехабилитация, реконструкция  ремонт на читалище „Просвещение” гр.Брезник и читалище „Пробуда” с. Ноевци и внесе писмено становище за констатираното от прегледа.

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на първоначални тръжни цени на земеделска земя от ОПФ, включително земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2010/2011г в Община Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е    402

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 8 от ЗОС и чл. 13 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общински съвет Брезник утвърждава за стопанската 2010/2011 год. първоначални тръжни цени на земеделските земи от ОПФ/в т.ч. земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/ както следва:

 

Категория              Ниви                      Ливади

                          Лв/дка                       Лв/дка

        

ІV                        10,00                        4,60

V                         9,00                         4,10

                        8,10                         3,70

VІІ                       7,30                         3,00

VІІІ                      5,80                         2,70

ІХ                        5,80                         2,70

Х                         5,20                         2,40

 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за работата на ОбС Брезник за 2011г

 

Р Е Ш Е Н И Е      403

 

         На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Брезник приема Програма за работата на Общински съвет  през 2011 год. както следва:

 

                        Месец януари  

1.      Отчет за изпълнението на актовете на Общинския съвет и работата на Кмета на Община – Брезник и Кметските наместници за второ полугодие на 2010 г.  

 

-          отчет за работата на кметовете на кметства с. Ноевци, с. Кошарево, с. Д. Секирна, с. Слаковци, с. Велковци

 

         2. Информация от управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” за финансовото и кадрово състояние на болничното заведение

         3. Информация за състоянието на инфраструктурните обекти на територията на общината, които са в гаранция

         4. Информация за след приватизационния контрол в общината за 2009г

5. Отчет за работата на ОбС за второ полугодие на 2010 год.

          

         Месец Февруари

1.      Обсъждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2010 год. и приемане на бюджет за 2011 год. на Община Брезник

 

2.      Информация от изпълнителният директор на Регионален бизнес център – Перник за работата на бизнес-инкубатор Брезник

 

Месец Март  

1.      Отчет за дейността на МКБППМК и ОбС по наркотични вещества за 2009 г.  

 

2.      Информация за читалищата в Община Брезник дейност, кадрово и финансово  осигуряване  е състояние на културно-историческите паметници в Общината.    

3.      Информация за следприватизационния контрол в общината за 2010г

Месец април 

1.      Информация за оперативната обстановка и равнище на противообществените прояви  в общината и оценка на произтичащите задължения  от Наредба № 1 на ОбС за РПУ Брезник

 

2.      Информация за развитието  на спорта в общината – стопанисване, използване на спортната база и финансова осигуреност на спортните клубове.

 

Месец Май 

1.      Приемане на годишните отчети, баланса и разпределение на печалбата за 2010 г. на общинските дружества с 100 % общинско участие в капитала си.

 

2.      Информация за състоянието на социалните услуги в Община Брезник.

 

Месец Юни 

1.      Анализ на транспортното обслужване в общината.

 

2.      Информация за работата на комисията по БД – проблеми и мерки за създаване на условия за безопасно движение в община Брезник.

 

Месец Юли

1.      Информация за подготовката на учебната 2011/2012 г. на общинските училища и детски градини: СОУ „Васил Левски”, ОУ „Христо Смирненски”, ЦДГ „Брезица” и ПТСС „Н Вапцаров”.

2.      Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС за първо полугодие на 2011 год.

 

Месец Август 

1.      Отчет за изпълнение на бюджета за първо полугодие на 2011 г. на община Брезник.

 

2.      Информация за усвояване на средствата по спечелени, изпълнени и в процес на изпълнение проекти в общината по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

 

Месец Септември 

1.      Информация за изпълнение на капиталовите разходи за 2011 год., извършени дейности по подобряване на пътната инфраструктура, благоустрояване и състояние водоснабдяването в общината.

 

2.      Информация за дейността на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Перник и произтичащите към него задължения на община Брезник.

 

3.      Отчет за изпълнение на Програмата за работа на ОбС за 2011 год.

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнени задължения от „Магистър-55” ЕООД гр.София по договор за продажба на обект общинска собственост по ЗПСК от 11.05.2007г

 

Р Е Ш Е Н И Е    404

 

         На основание чл. 12 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 1 ал. 3 ал. 2 от ЗПСК, чл. 92 от ЗЗД, чл. 20 от сключения договор, Общински съвет Брезник упълномощава кмета на Община Брезник да предприеме законосъобразни действия по следприватизационен контрол, които включват предявяване на иск за неустойки общо в размер на 25007,00лв. в т.ч. за невъвеждане на обекта в експлоатация в срок до края на 2008г – 15200,00 лв. и за неразкрити нови работни места за 2008г – 9807,00 лв. от „Магистър 55” ЕООД, представлявано от Мария Георгиева Граматикова за обект дворно място от 4160 кв.м. с построени в него три сгради – горен, долен склад и двуетажна административно-битова сграда със ЗП съответно 350,444 и 92 кв.м., намиращи се ав имот пл. № 435 в кв. 85 от РП на гр.Брезник, бивша собственост на ЗФП „Ал. Димитров” – ДСО „Зърнени храни”

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП –парцеларен план на сервитутите на ветрогенератора, намиращи се в землището на с.Гоз, Община Брезник за който има влязла в сила заповед на Кмета на Община Брезник за застрояване на ветрогенераторите № 276/08.06.2006г

 

Р Е Ш Е Н И Е     405

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и протокол № 17, решение ІІ от 02.12.2010г на ОбЕС по УТ при Община Брезник, Общински съвет Брезник одобрява проект за ПУП – парцеларен план на сервитутите на ветрогенераторите в ПИ 044019, ПИ 044021, м. Пазарище и ПИ 008013, м. Лескарица, в землището на с.Гоз, Община Брезник. Проектът за ПУП-ПП е изработен с цел да се задоволят изискванията на Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти, според червени и черни линии и черни цифри в графичната част на проекта, а терените, засегнати от сервитутите на ветрогенератори в ПИ 044019, ПИ 044021 и ПИ 008013 са посочени в Регистър на засегнатите имоти, неразделни части от проекта.

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно одобряване на проект за обект ПУП – ПП/парцеларен план/ на трасе и сервитут на ел.кабел 20КV за захранване на трафопост и преминаващ през ПИ № 000170 – полски път и ПИ № 000222 – път ІV клас от КВС на землището на с.Конска, Община Брезник – общинска собственост

 

Р Е Ш Е Н И Е     406

 

     На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и протокол № 17, решение І от 02.12.2010г на ОбЕС по УТ при Община Брезник, Общински съвет Брезник одобрява проект за ПУП-ПП /парцеларен план/ на трасе и сервитут на ел.кабел 20 КV за захранване на трафопост в УПИ І-043031 „Аквапарк и допълващи го дейности” кв 37 с. Конска, преминаващ през ПИ № 000170 – полски път и ПИ № 000222 – път ІV клас от отклонителен стълб на ЕП /електропровод/ 20 КV „Галови вериги” в ПИ 040044 по КВС на землището на с.Конска, при условие към инвестиционния проект: да отговаря на изискванията на чл. 7 ал. 2 от Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти според червени линии и черни цифри в графичната част на проекта, която е неразделна част към това решение.

 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА - Молба относно отпускане финансова помощ

 

Р Е Ш Е Н И Е      407

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник отпуска финансова помощ на наследниците на Петър Котев,  в размер на 300,00 лв. за закупуване на строителни материали /срещу представяне на разходо-оправдателни документи/   и материали втора употреба /ламарина/ за временно ползване за направа на временен покрив на къщата им на ул. „Цвета Лумбарова” № 60 /срещу връщане/.

 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Писмо от Районна прокуратура относно решение на ОбС за язовир Кошарево

 

Р Е Ш Е Н И Е     408

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и писмо на МЗХ № 07-727/01.09.2010г, Общински съвет Брезник потвърждава решение № 341 по протокол № 11/05.08.2010г на Общински съвет във вида си::

1. Допълва свое решене № 37/28.02.2008г като включва към списъка за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост – язовир Кошарево, местност „Валятовец” „ЕКАТТЕ 3915 с площ от  26.919 дка.

2. Възлага на кмета на общината да извърши последващите процедури по ЗСН и ЗОС – съгласуване с МЗХ и изготвяне на оценка.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: Питане относно тротоар с.Бабица

 

Р Е Ш Е Н И Е        409

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник упълномощава председателя на ОбС Иван Ставрев да осигури външен експерт, който да извърши техническа експертиза на частично направения тротоар на главната улица с. Бабица.

         С констатациите да се запознае Общинския съвет в срок до 25.02.2011г.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                 /Иван Ставрев/

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 13 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196266