Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.03.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 3

22.03.2007г./гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Отчет за работата на кмета на общината и кметските наместници, както и кметовете на кметства Ноевци, Кошарево, Слаковци, Велковци и Долна Секирна.

 

С 11 гласа “За” и 2 “Въздържали се” /Т. Митова и Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 341

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема Отчета за работата на кмета на общината и кметските наместници, както и кметовете на кметства Ноевци, Кошарево, Слаковци, Велковци и Долна Секирна през 2006 година

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Информация за финансовото състояние и дейността на СБАЛВБ- Брезник ЕООД

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 342

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема Информацията относно финансовото състояние и дейността на СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов” ЕООД – гр.Брезник

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Отчет относно дейността на “Брезник фарм” ЕООД

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 343

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Приема Отчета относно дейността на общинска фирма “Брезник фарм” ЕООД – гр.Брезник

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на централната градска част на гр.Брезник кв.54, 65, 67 и части от кв.53 и кв.58

 

С 12 гласа “За”и 1 “Против” /М. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 344

 

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОбС Брезник реши:

          Одобрява проекта за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на централната част на гр.Брезник, одобрен със заповед №РД-1-189 от 20.11.1984год. с поправките на комисията по чл.128, ал.7 от ЗУТ с протокол №1, решение І, приложение 1 от 27.02.2007год., като изменението включва квартали №№ 54, 65, 67, 69 и части от кв. 53 и 58 при граници: Площад “9-ти септември”, ул.”Жданов”, част от ул.”Андрей Михайлов”, ул.”Шипка”, част от ул.”Мала река”, ул.”Пчела” и части от улици “Вл. Радославов”, “Крум Савов” и ул.”Борис Антов”, при което терени “За автогара” и VІІ - “За жилищен комплекс” се преотреждат в УПИ “За индивидуално жилищно строителство” и се обособява нов квартал 110.

          Северно от имот 405 върху съществуваща на място улица по плана от 1960год. се прокарва улица с О.Т.1007-1008, като терена VІ – “За едропанелно жилищно строителство” се преотрежда в УПИ – “За индивидуално жилищно строителство” и ІХ – “За обслужващи дейности” в кв.67. Изменя улично-регулационната линия на улица с О.Т. 149-150. Изменя уличната регулация но улица с О.Т. 43-44-50-51, като същата става улица тупик с О.Т.1027-1026 и от имотите, попадащи в терена за паркинг се преотреждат в УПИ  “За индивидуално жилищно строителство”, а имот пл.№387 се отрежда в УПИ ІІ – “За гаражи” в кв.65.

          От терена за обществено жилищно строителство в кв.69 се обособява УПИ І – “За спорт и рекреация” и ІІ – “За жилищно строителство”.

          Изменя се регулацията на УПИ – “За БКП, ДКМС и Общински съвет” и УПИ ІІ – “За поща”. Прокарва се улица с О.Т. 1025-1027 по изпълнено благоустрояване, при което кв.65 се обособява за индивидуално жилищно строителство. Изменя се регулацията на УПИ ІІ – “За поща” по имотни граници и става ХІІ – “За поща” в кв.65 и в новообразувания квартал 111 се обособяват УПИ І – “За обществено обслужващи дейности” и УПИ ІІ и ІІІ “За индивидуално жилищно строителство”.

          Отпада проектната улица с О.Т.48-1029-1028-1027, изменяща трасето на улица с О.Т.48-51, при което се изменя регулацията на УПИ І – “За обществено обслужващи дейности” и УПИ ІІ и ІІІ – “За индивидуално жилищно строителство” в новосъздадения кв.111. Остава проектния паркинг с О.Т.1027-1028, като се променя местоположението на О.Т.1028. Връзката между паркинг с О.Т.1027-1028 и ул.”Борис Антов” се осъществява чрез алея с ширина 4.00м., при което се изменя регулацията на УПИ І – “За обществено обслужващи дейности” и ІІ – “За индивидуално жилищно строителство” в кв.111 и на УПИ І – “За ОЖС” кв.54. Отпада улица с О.Т.116-117, източно на УПИ ІХ в кв.53.

          Променя отреждането на УПИ ІХ – “За читалище и други обслужващи дейности” като става УПИ ІХ – “За читалище, др. обслужващи дейности и пешеходна зона”.

          УПИ ІІ – “За административни нужди, обществено хранене и търговия” се преотрежда в УПИ ІІ – “За административни нужди и офиси” в кв.58. Изменя оста на улица с О.Т. 143-145-146, като същата е изместена на изток и стават О.Т.1016-1017.

          Определя линии на застрояване на новообразуваните УПИ, ситуира три етажно застрояване в УПИ ІІ кв.111 и в УПИ ІІ кв.58. Отпада три етажното застрояване на границата с УПИ ХІІ кв.53.

          Според зелени, оранжеви и виолетови линии, кафяви и зелени щрихи и кафяви, зелени и лилави надписи в плана за регулация и според червени линии, червени и лилави надписи в плана за застрояване, които са неразделна част от това решение.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно подновяване на договора за възлагане на управление на СБАЛБ “Д-р Й. Стефанов” – Брезник ЕООД 

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 345

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147 от Търговския закон, чл.63, ал.4 от Закона за лечебните заведения, чл.26, ал.1 и ал.4 и чл.27, ал.2 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник и постъпила молба с вх.№94-00-595/14.03.2007г. от управителя на фирмата – д.р Сергей Иванов, ОбС Брезник реши:

          1. Дава съгласието си да бъде подновен договора за управление на СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов”-Брезник ЕООД с досегашния управител д-р Сергей Иванов за още три години, считано от 01.05.2007г.

          2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договора за управление.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно сключване на договор за възлагане на управление и представителство на “Медицински център-1-Брезник” ЕООД

 

С 10 гласа “За” и 3 “Въздържали се” /Т. Митова, Д. Иванов и Ст. Симов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 346

 

          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147 от Търговския закон, чл.63, от Закона за лечебните заведения, чл.20, ал.1, т.5 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско участие и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник, ОбС Брезник реши:

         

Да бъде сключен договор за управление на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – 1 БРЕЗНИК” ЕООД с Управител д-р Катя Йосифова Колева, живуща в гр.Брезник, ул.”Ангел Коцелянов” №5А, за срок от 3 години, считано от 23.03.2007година.

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно намаление на продажна цена на обект, включен в приватизационната програма на община Брезник и обявяването му повторно на търг

 

С 12 гласа “За” и 1 “Въздържал се” /Ем. Вълова/ , ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 347

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

 

                   1. Намалява продажната цена за обект: Първи етаж на двуетажна масивна сграда със застроена площ 251 кв.м. и  ½ идеална част от общите части на сградата, котелно помещение със застроена площ 87 кв.м., мазе със застроена площ 140 кв.м. и съответното право на строеж, построена в имот пл.сн. №465, УПИ ІІ, отреден за “Административни нужди, обществено хранене и търговия” в кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Андрей Михайлов” №83, с 30% - от 65 600 лв. на 45 920лв.

                        2. Определя начина на продажба – публичен търг с явно наддаване.

                    3. Стъпка с наддаване – 10 на сто от началната тръжна цена.

                    4. Депозит в размер 10% от началната тръжна цена се внася в касата на общината в срока на подаване предложенията за участие.

                    5. Тръжната документация с цена 30лв., се закупува в касата на общината най-рано 10 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник” до срока за подаване на предложенията за участие.

                    6. Предложенията за участие, съгласно изискванията на тръжната документация се подават в срок до 17:00 часа в работния ден, предхождащ търга.

                    7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга.

                    8. Търгът ще се проведе на 20-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в заседателната зала на общината. Повторен търг – на 35-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа на същото място. При положение, че сроковете по т.4-8 изтичат в неприсъствен ден, за ден на изтичане на съответния срок се счита следващия го присъствен ден.

                    9. Възлага на кмета на общината да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба.

                  10. Определя за представител от Общински съвет в комисията по търга – г-н Петър Петров.

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имот на територията на Община Брезник

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 348

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3, чл.3 ал.2, т.3 от ЗОС и във връзка с чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

                    Обявява за публична общинска собственост: Терен на УПИ І – общ., с площ от 1210 кв.м. – отреден за “Магазин” и терен на УПИ ІІ – общ., с площ от 1180 кв.м. – отреден за “Здравпункт”, заедно с построената сграда за Кметство, Здравпункт, Магазинни помещения и Поща, попадаща в УПИ І – общ. и УПИ ІІ – общ., кв.24 по РП на с.Кошарево.

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно утвърждаване на цена на услуга, възстановима от граждани

 

С 12 гласа “За” / Максим Иванов е извън залата/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 349

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, поради извършване на услуги от Община Брезник по обредна дейност, ОбС Брезник реши:

                    Утвърждава следната цена, възстановима от граждани:

                    За закупуване на ковчег и надгробен знак – 40.80 лв. с ДДС.

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка относно определяне размер на такса за ползване на общинските мери и пасища

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 350

 

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §12 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, ОбС Брезник реши:

                    Утвърждава следните такси за ползване на общинските мери и пасища при кандидатстване от земеделски стопани – животновъди в РА за получаване на евросубсидии по СЕПП:

 

                    ІV категория –   1.20лв/дка

                    V категория –    1.00лв/дка

                    VІ категория –   0.70лв/дка

                    VІІ категория –  0.60лв/дка

                    VІІІ категория – 0.40лв/дка

                    ІХ категория –    0.30лв/дка

                    Х категория –     0.20лв/дка

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 21 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307242