Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.07.2007 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 7

19.07.2007г./гр. Брезник

 

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Информация относно хода на подготовката за учебната 2007/2008г. в общинските учебни заведения и ПГСС “Н. Вапцаров” Брезник

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 374

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

           Приема информацията относно хода на подготовката за учебната 2007/2008г. в общинските учебни заведения и ПГСС “Н. Вапцаров” Брезник

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно  допълнение в общинската Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 375

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, чл.8, ал.1 и чл.9 от ЗМДТ, ОбС Брезник реши:

             І.  Допълва Наредбата  за определяне  на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ  със  следните услуги и съответните такси, както следва:

1.      Изкупуване право на собственост от физически или юридически

     лица върху земя с учредено право на строеж                               -  5.00

2.  Учредяване право за надстрояване или пристрояване върху нед-

     вижими имоти – общинска собственост                                       -   5.00

3.      Замяна на  наети общински жилища  по доброволно споразу-

     мение                                                                                                 -    4.00

4.      Издаване на удостоверения за липса на задължения по  дого-

     вори за  наем към общината                                                           -    2.00

5.  Издаване на удостоверения по чл.66, във връзка с чл.33   от

     Закона за собствеността за правна сделка  със съсобствен

     имот                                                                                                   -   5.00

6.      Предоставяне на помещения-частна общинска собственост  без

     търг  или конкурс за нуждите на  общинските ръководства на

     политически партии и синдикални организации                          -    5.00

7. Регистрация на собствениците на пчели и пчелни 

    семейства                                                                                 -    служебно

8. Регистрация на собствениците на пчелни семейства на подвижно

    пчеларство                                                                               -    служебно

9. Издаване на свидетелство за собственост на пчелни

    семейства                                                                                       -    3.00

10.Издаване на разрешение за настаняване на временен

    пчелин                                                                                            -    3.00

11.Издаване на разрешение за преместване на временен

    пчелин                                                                                            -    3.00

12.Издаване на удостоверение за собственост на регистрирани

     кучета                                                                                            -    3.00

13.Издаване на регистрационен  картон на собственици на ППС

     с  животинска тяга                                                                       -    3.00

14.Заверяване на декларации за засяти площи от земеделски

     производители                                                                        -     служебно

15.Издаване на Констативен протокол за нанесена щета на селско-

     стопанско имущество, съгласно ЗОСИ                                     -    4.00

16.Заверка на анкетни карти на земеделски производители        -    2.00

17.Отдаване под наем на земеделска земя-общинска собственост  - 1.00

18.Замяна на общинска земеделска земя със земеделска земя, собственост на физически или юридически лица                          -    5.00

19.Издаване на разрешение за търговия на открито                     -    3.00

20.Издаване на разрешение за амбулантна търговия                    -    3.00

21.Заверка на хотелски регистър                                                     -  10.00

22.Издаване на стикер  за таксиметров превоз на пътници          -  15.00                                                                                        

23.Съгласуване и възлагане на маршрутни разписания за специализиран     превоз на пътници                                                                       -     служебно

24.Издаване на удостоверение за регистрация за разкриване на

     търговски обект                                                                            -   5.00

25.Издаване на разрешение за отсичане, кастрене на дървета  и храсти

    извън регулативните черти на населеното място                   -    2.00/4.00

26.Издаване на удостоверение за култивиране на лечебни

    растения                                                                                          -   3.00

27.Издаване на разрешение за добив на кариерни материали      -  10.00

28.Приемане на декларации за определяне на такса „смет”, според

     количеството на битовите отпадъци                                           -   2.00

29.Припознаване на родено извънбрачно дете                           -    без такса

30.Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР                 -   1.00

31.Корекция на име на български гражданин с решение на съда -   1.00

32.Удостоверения и кореспонденция  с институции, съгласно

      чл.7  ЗГР                                                                                        -    служебно

33.Издаване на удостоверение за родителски права                     -      2.00

34.Издаване на удостоверение за многодетна майка                    -      2.00

35.Издаване на удостоверение за брой живородени от майката

    деца                                                                                                 -     2.00

36.Анкетиране на чужди граждани, получили разрешение за постоянно

     пребиваване и присвояване на ЕГН                                           -     2.00

37.Процедура по признаване на чуждестранни решения и други актове,

     свързани с гражданското състояние, във връзка  с чл.118-119  от

     Кодекса за международно   частно право                                  -     4.00

38.Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен

     проект за инвестиционна инициатива /чл.150,ал.1 от ЗУТ/ -  таксите за

                                                            отделните части, увеличени с коеф.1.3   

39.Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж /чл.223 на ЗУТ/                   -     15.00

40.Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа /чл.159, ал.1 и ал.3 от ЗУТ/                             -     15.00

41.Съставяне на констативен акт за незаконно строителство  по

     чл.224, ал.2 от ЗУТ                                                                  -     без такса

42.Допускане за изработване на ПУП в неурегулирани  терито-

     рии /чл.59 и чл.60 на ЗУТ/                                                          -     30.00

43.Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен  проект /чл.141,

    ал.1, чл.143 и чл.144/                              -   цените по чл.109 от наредбата

44.Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект

     от ЕСУТ /чл.142, ал.6 от ЗУТ/                                                    -     50.00

45.Издаване на разрешение за ползване на части от тротоари,

     улични платна и др. за строителни площадки                          -     14.00

46.Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж            -     15.00

47.Изготвяне на оценки за обезщетяване /чл.210 от ЗУТ/       - по 20.00 лв.

                                                                                                               на имот

48.Урегулиране на поземлени имоти-създаване на първа регу-

     лация  /чл.16 и чл.17 от ЗУТ/                                   - по 20.00 лв. на имот

49.Изпращане на възражения до окръжния съд /чл.215 от ЗУТ/- служебно

50.Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи

     планове                                                                                          -    5.00                                                                                                                                                                                            

51.Издаване на заверено препис-извлечение  от решение  на

    ОЕСУТ                                                                                           -    3.00

52.Издаване на удостоверение за вида на конструкцията   на

     съществуващи сгради                                                                  -    4.00

53.Съставяне на протоколи за нанесени щети в частни жилища

     на физически и юридически лица                                          -    служебно 

 

       ІІ. Задължава Кмета на Общината да организира изготвянето на пълен текст на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, включващ  всички допълнения и промени, направени от последното й приемане.                       

 

                                                         

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно  заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на 8539 дяла по ЗПСК /”Благоустрояване”ЕООД/

 

С 8 гласа “За” и 3 “Против”, ОбС прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 376

 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Докладната записка да бъде върната за ново разглеждане в комисии, като бъде поканен за изслушване собственика на фирмата.

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на общински обект по ЗПСК /”Роза”ООД/

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 377

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.92 от ЗЗД, чл.11, ал.3 и ал.4 от сключения договор, ОбС Брезник реши:

          Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по следприватизационен контрол, които включват предявяване на иск за неустойки срещу “Роза” ООД, поради прехвърляне на собствеността върху имота в полза на трето лице преди изтичане на 5/пет/ годишния срок, считано от датата на подписването на договора.

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно  определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имот на територията на община Брезник

 

С 9 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 378

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и във връзка с чл.3, ал.2, т.2 и т.3 от ЗОС и чл.2, ал.2  от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

            Обявява за публична общинска собственост: УПИ “За кметство, поща, здравен пункт, комплексен приемателен пункт, смесен магазин и гостилница” с площ 1 983 кв.м., заедно с построената сграда в пл.№116 МЖ ОНС – Кметство, кв.10 по РП на с.Гърло.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно промяна в списъка на жилищата – общинска собственост

С 9 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 379

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.2, ал.1 и чл.3, ал.2  от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, ОбС Брезник реши:

 

          Прави следната промяна в списъка на жилищата – общинска собственост:

 

№ Насел.място      Адрес             Вид  жилище     Кв.м.  Начин на ползване

1.  гр.Брезник  ул.”Борис Калев”3 едноет.къща    64.28        под  наем

2.  гр.Брезник  ул.”Б.Антов” 18      едност.ап.      29.14         под наем

3.  гр.Брезник  ул.”Октомври”18    едност.ап.      29.14         под наем

4.  гр.Брезник  ул.”Октомври”18     двуст.ап.       52.00         под наем

5.  гр.Брезник  ул.”Октомври”18    едност.ап.      29.14         под наем

6.  гр.Брезник  ул.”Октомври”18    едност.ап.      29.14         под наем

7.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”1едност.ап.     43.00         под наем

8.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”1едност.ап.     43.00         под наем

9.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”2двуст.ап.       60.00         под наем

 10.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”2едност.ап.     43.00         под наем   

 11.  гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”2трист.ап.       82.42         под наем

12.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”3двуст.ап.       60.00         под наем

13.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”3едност.ап.     43.00         под наем

14.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”3трист.ап.       82.42         резервно

15.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”4едност.ап.     43.00         ведомствено

16.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”4едност.ап.     43.00         под наем

17.   гр.Брезник  ул.”Цв.Лумбарова”4едност.ап.     43.00         под наем

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно кандидатстване по проект за финансиране “Ремонт и рехабилитация на улици в Община Брезник”

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 380

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава кандидатстването на общинска администрация пред Държавен фонд “Земеделие” за финансирането проект по мярка 07/2.2 от НПРЗСР, за подобряване на уличната мрежа в общината.

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно корекция в промяната на поименния списък на обектите за финансиране през 2007г. към 15.06.2007г., приета с решение №372/21.06.2007г.

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 381

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник утвърждава промяната на обекти в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2007г., както следва:

Обект

Било

Става

ИБФ и ИБС

ИБФ и ИБС

Параграф 5200 Придобиване на ДМА

 

 

 

Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

 

 

 

5206 Обекти

 

 

411

Направа на засеци за контейнери в гр.Брезник ОСПЗ

3 000

0

 

Благоустрояване на кв.58а Брезник

0

3 000

         ВСИЧКО:                                                             3 000              3 000

      

Общата стойност на променените обекти е 3 000лв. Тя не се променя.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите му стойности не се променят.

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Отчет за изпълнение решенията на ОбС за първото полугодие на 2007г

 

С 11 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 382

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

           Приема Отчета за изпълнение решенията на ОбС за първото полугодие на 2007г

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1.Предложение относно обсъждане на писмо от Министър на правосъдието, вх.№141/12.07.2007г.

 

С 11 гласа “За”, при поименно гласуване,  ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 383

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

            Не приема искането на Министерство на правосъдието за прехвърляне правото на собственост върху УПИ V, заедно с построената в него сграда, в кв.30 по плана на гр.Брезник.

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /Л. Любомирова/                                                        /М. Добревска/

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 29 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196298