Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.09.2010 г. /354-369/

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т      -        Б Р Е З Н И К

 

Препис!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр. Брезник, 23.09.2010г

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Искане от общо практикуващите лекари в Община Брезник

 

         С 12 гласа „за” , ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е      354

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

 1. Предлага на общинската администрация да предприеме административни законови действия за решаване на поставените от общо практикуващите лекари в общината въпроси:

-          освобождаване личните лекари от такса смет

-          ползване на общинското имущество безвъзмездно

-          да бъдат санирани селските здравни служби, в т.ч. смяна на дограма,отоплителни системи и инвестиция за отоплението им

-          да се извърши проверка на ел.измервателните уреди в бившата поликлиника

-          да се извърши проверка на сградата на поликлиниката за установяване и отстраняване на пропуските , допуснати при саниране на сградата

-          коригиране на наемните цени

-          да бъде удължен срока за наема с цел на по-дългосрочни инвестиции /поне 10 години/

 

2. Кмета на общината да внесе информация в ОбС месец октомври за предприетите действия за решаване на поставените въпроси от общо практикуващите лекари.

  

ВТОРА  ТОЧКА:  Докладна записка относно усвояване на средства по спечелени проекти и реализирани програми

 

 

Р Е Ш Е Н И Е       355

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник приема за сведение информацията за усвояване на средствата по спечелени проекти и реализирани програми в Община Брезник.

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно информация за извършените дейности по благоустрояване, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване

 

Р Е Ш Е Н И Е        356

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник приема за сведение информацията за извършените дейности по благоустрояване, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване в Община Брезник

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка от учебната 2010/2011г за децата,навършили петгодишна възраст през 2010г

 

Р Е Ш Е Н И Е    357

 

         На основание чл. 17 ал. 1 т. 3 , чл. 21 ал. 1 т. 12 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник дава съгласието си за включване на Община Брезник в проект за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата , навършили пет годишна възраст от учебната 2010/2011г.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за финансиране през 2010г към 20.09.2010г

Р Е Ш Е Н И Е      358

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Брезник утвърждава промяната в поименния списък за капитално строителство за 2010г към 10.09.2010г.

         Отпада в раздел Програмни продукти,придобити чрез проектиране обект „Желязна вода”. Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

 

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ХVІІІ-148 кв. 17 по РП на с.Гърло

 

Р Е Ш Е Н И Е      359

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41а ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, ОбС Брезник утвърждава пазарна оценка за незастроен общински терен, участващ в УПИ ХVІІІ-148 кв. 17 по РП на с.Гърло с площ 49 кв.м в размер на 354,76 лв. облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка за придаваемо място към УПИ ІІІ-13 кв. 16 по РП на с.Ярославци

 

 

Р Е Ш Е Н И Е        360

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за незастроен общински терен /път/, участващ в УПИ ІІІ-13 кв. 16 по РП на с.Ярославци, с площ 18 кв.м. в размер на 113,40 лв. , облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС и чл. 26 от НРПУРОИ.

 

 

 

 

ОСМА ТОЧКА:  Утвърждаване на пазарна оценка на УПИ ХХV кв. 49 по РП на с.Ноевци

Р Е Ш Е Н И Е       361

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 41 ал. 2 от ЗОС и чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник , Общински съвет Брезник утвърждава пазарната оценка за имот: терен, частна общинска собственост с площ 720 кв.м., представляващ УПИ ХХV кв. 49 по РП на с.Ноевци в размер на  6264,00 лв., облагаеми с ДДС, като купувачът заплаща 75% от нея, облагаеми с ДДС.

         Посоченият имот се продава на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 23 ал. 1, ал. 2 и ал.3 т. „а” от НРПУРОИ в Община Брезник.

 

 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно учредяване на регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от Област Перник по реда на чл. 196 ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Перник, Брезник, Радомир ,Трън, Ковачевци и Земен.

 

Р Е Ш Е Н И Е    362

               Общински съвет гр.Брезник, на основание чл. 59 ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21 т. 15 от ЗМСМА и на основание чл 196 ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ , приема следните

 

 

Р Е Ш Е Н И Я:

  Дава съгласие за участието на Община Брезник в  Регионално сдружение за управление на отпадъците –регион Перник,  което да се създаде за срок, съответстващ на експлоатационния срок на регионалното депо, определен по технологични норми или за друг, по-дълъг срок, посочен от финансираща организация, и което Регионалното сдружение си поставя следните цели:

 

 • съвместното изграждане, управление и експлоатация от общините от  регион  Перник на регионално депо за обезвреждане на неопасни отпадъци, което е предвидено да се изгради в имот, собственост на Община Перник,  в землището на с.Люлин, местност „Чокладиновец”, Община Перник;

·         изпълнение на законовите изисквания към общините да създадат система за управление на отпадъците,   състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци;

 • ефективно третиране на отпадъците при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове и Националната програма за управление на отпадъците;

·         създаване на възможност за общините да кандидатстват за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране;

 • подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;
 • ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на отпадъците; оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;
 • постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците;

·         стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в процесите за управление на отпадъците;

·         насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците;

 

2. Дава съгласие  регионалното депо, което ще се изгради след създаване на регионалното сдружението да е изключителна собственост на Община-Перник, като същото се използва съвместно от всички общини-членове на регионалното сдружение.

 

3. Общината да заплаща всяка година за срока на  съществуване на регионалното сдружение целева годишна вноска, която да се разходва за:

·         разходи за експлоатация и поддръжка на регионалното депо и съоръженията, вкл. текущи консумативни разноски;

·         разходи за ремонт, реконструкции и подобрения;

·         разходи за персонал;

·         административни разходи;

·         разходи за консултантски услуги;

·         разходи за изготвяне на проекти;

·         разходи за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки;

·         разходи за данъци и такси за регионалното депо и съоръженията;

·         други разходи, свързани с изпълнение на целите на регионалното сдружение;

Размерът на целевата годишната вноска на общината  да се определя   по брой жители на съответната община , като се определя от общото събрание на регионалното сдружение в абсолютно число за 1 (един) жител, умножено по общия брой на населението на общината. Броят на населението се определя съгласно актуалните /статистически/ данни за постоянен и настоящ адрес на населението във всяка община.

4.Дава съгласие Христо Димитров Миленков, кмет на Община Брезник, да участва в учредителното събрание на регионалното сдружение, като съобразно взетите решения от общинския съвет гласува от името на общината при приемане на решенията  за създаване на регионалното сдружението, за избор на председател на регионалното сдружение, за приемане на устав  и подписва необходимите документи. При гласуването си кметът на общината да съобрази  интересите на представляваната община. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки в ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци за учебната 2010/2011г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е      363

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 ал. 1 т. 1 и чл. 11а ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 7/29.12.2000г на МОМН, Общински съвет:

1. Утвърждава самостоятелни и слети паралелки с по-малко от 10 ученици от І до ХІІІ клас на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци, община Брезник за учебната 2010/2011г

2. Утвърждава една група в ДГ към ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци Община Брезник с минимум 6 деца за учебната 2010/2011год.

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Одобряване на проект за обект : ПУП-ПП /парцеларен план/ на трасе и сервитут на ел.кабел НН от трафопост „Военно поделение” в ПИ 06286.502.24 до проектен УПИ І-502.23 кв. 115 по РП на гр.Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е       364

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и протокол № 11, решение 1 от 16.09.2010г на ОбЕС по УТ при Община Брезник, Общински съвет Брезник одобрява проекта за ПУП-ПП/парцеларен план/ на трасе и сервитут на ел.кабел НН от трафопост „Военно поделение” в ПИ 06286.502.24, преминаващ на югозапад по земеделски път общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 06286.17.60 до границата на проектен УПИ І-502.23 кв. 115 по регулационния план на гр.Брезник, собственост на „ДИД КОМЕРС ЕНД ДИЛИВЪРИ” ООД, според червени линии и черни цифри в графичната част на проект, която е неразделна част към това решение.

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно кандидатстване с проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

Р Е Ш Е Н И Е       365

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с приетия с решение № 226/22.12.2005г План за развитие на Община Брезник за периода 2007-2013г обект : ”Реконструкция на  площадно пространство на централна градска част и улици „Ясна поляна”, „Александър Филипов” и „Цвета Лумбарова” в гр. Брезник, отговаря на приоритетите на Плана за развитие на общината.

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изключения от минималния брой на учениците в паралелките на СОУ „Васил Левски” град Брезник за учебната 2010/2011г

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 366

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 11 ал. 1 т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000г на МОМН, Общински съвет Брезник утвърждава две самостоятелни паралелки с не по-малко от 190 ученици в прогимназиален етап / VІ”а” клас – 16 ученика, VІ”б” клас – 17 ученика/ в СОУ „Васил Левски” град Брезник за учебната 2010/2011г.

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Предложение на ПК по ЗОСД за Петков ден

 

Р Е Ш Е Н И Е       367

 

         На основание чл.  21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава кмета на общината да извърши необходимите законови действия за обявяване на 14 октомври /Петковден/, обявен от ОбС за духовен празник на град Брезник, за неработен ден за общинските структури и неучебен ден за общинските учебни заведения.

 

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Предложение за изменение на Наредбата за общинското имущество

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е        368

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

1. Да бъде публикувана  в сайта на общината, за обществено обсъждане, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник и направените изменения и допълнения на наредбата приети с решение на ОбС № 302 по протокол № 518.03.2010г.

2. След изтичане на 14-дневен срок от публичното обсъждане на наредбата ПК по ИР да проведе извънредно заседание за обсъждане на наредбата и внесе в ОбС проект за решение.

 

 

ШЕСНАДЕСЕТА ТОЧКА: Предложение за промяна в Наредбата за общинските дружества

 

Р Е Ш Е Н И Е       369

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши:

1. Да бъде публикувана в сайта на общината, за обществено обсъждане, „Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества”, като се извади от наредбата  записа на ал. 2 от чл. 27.

 

2. След изтичане на 14 дневен срок от публичното обсъждане, ПК по ИР да проведе извънредно заседание за обсъждане на Наредбата и внесе в ОбС проект за решение.

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                        /Иван Ставрев/

 

 

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 11 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196263