Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.12.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 12

21.12.2006г./гр. Брезник

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно разпределение на допълнително предоставените средства от МФ от преизпълнение на преодстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани от държавата дейности

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 313

         

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

          Приема разпределението на средствата за делегираните от държавата дейности, както следва:

          1. Функция “Образование” – за гориво за отопление            53 000лв.

          2. Функция “Разходи неквалифицирани в др. функции”      88 828лв.

                                                                                                            ---------------

                                                                                                             141 828лв.

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно осигуряване на средства от общинския бюджет на СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов”

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 314

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

          Приема средствата от 30087лв. да бъдат намалени по следните функции, дейности и кредити по горепосочените параграфи и се увеличат кредитите във функция “Здравеопазване” – дейност “Общинска болница”, параграф 4302 – Субсидия за осъществяване на здравна дейност с 30087лв.

          Общата стойност да бъде разпределена за:

-          Закупуване на гориво за отопление – 7 500лв.

-          Задължения до 12.12.2006г. към фирма “МЕДОФАРМА”УООД – гр.София, за закупуване на медикаменти – на стойност 18 587лв.

-          Задължения към “Електроразпределение” – Перник за ел.енергия – 4 000лв.

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно ликвидиране на съсобственост в УПИ – “За мандра”, кв.14 по РП на с.Гърло

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

                                         

Р Е Ш Е Н И Е

№ 315

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.22, чл.23, ал.1, т.1, чл.30, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          1. Дава съгласие да се ликвидира съсобствеността в УПИ – за мандра, кв.14 по РП на с.Гърло.

          Общината продава на “Булсион”ООД – гр.София, представлявано от Джгереная Джон по пазарни цени следните имоти:

-          № 036086 с площ от 526 кв.м, който е част от имот №036001, АОС №346

-          №000075 с площ от 491 кв.м, който е част от имот №000056, АОС №347

-          №036084 с площ от 633 кв.м, който е част от имот №036032, АОС №345

-          Част от бивша улица с площ от 669 кв.м

2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост по ЗПСК

 

С 12 гласа “За”, ОбС прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 316

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31, ал.1, чл.32, ал.2 от ЗПСК, чл.5, чл.6 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

          1. Утвърждава оценката на обект: Първи етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ 251 кв.м и ½ идеална част от общите части на сградата, котелно помещение със застроена площ 87 кв.м, мазе със застроена площ 140 кв.м и съответното право на строеж, построена в имот пл. сн. №465, УПИ ІІ, отреден за “Административни нужди, обществено хранене и търговия” в кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Ан. Михайлов” №83, в размер на 65 600лв.

          2. Определя начина на продажба – публичен търг с явно наддаване.

          3. Утвърждава тръжната документация на обекта.

          4. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната тръжна цена.

          5. Депозит в размер 10% от началната цена се внася в касата на общината в срока на подаване предложенията за участие.

          6. Тръжната документация с цена 30лв., се закупува в касата на общината най-рано 10 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник” до срока за подаване на предложенията за участие.

          7. Предложенията за участие, съгласно изискванията на тръжната документация се подават в срок до 17:00 часа в работния ден, предхождащ търга.

          8. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга.

          9. Търгът ще се проведе на 20-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник”, от 10:00 часа в заседателната зала на Общината. Повторен търг – на 35-ия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник”, от 10:00 часа на същото място. При положение, че сроковете по т.5-9 изтичат в не присъствен ден, за ден на изтичане на съответния срок се счита следващият го присъствен ден.

          10. Възлага на Кмета на общината да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба.

          11. Определя за представител от Общински съвет в комисията по търга – г-н Петър Петров.

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно включване в приватизационната програма на общината за 2006г. на обект – частна  общинска собственост

 

С 11 гласа “За” и 1 “Въздържал се” /Е. Вълова/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 317

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от змсма, във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от зпск, ОбС брезник реши:

          Включва в приватизационната програма на община Брезник за 2006г.: Дворно място от 4160 кв.м, с построени в него три сгради – горен, долен склад и двуетажна административно – битова сграда със ЗП съответно 250, 444 и 92 кв.м, намиращи се в УПИ, пл. № 435 в кв.85 по РП на гр.Брезник, бивша собственост на ЗФП “Ал. Димитров” – ДСО “Зърнени храни”.

 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост по ЗПСК

 

С 11 гласа “За” и 1 “Въздържал се”/Е. Вълова/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 318

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31,ал.1 и чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.5, чл.7, чл.8, ал.1, чл.10, ал.2 и чл.35а от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

          1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап на:

             Дворно място от 4160 кв.м, с построени в него три сгради – горен, долен склад и двуетажна административно – битова сграда със ЗП съответно 250, 444 и 92 кв.м, намиращи се в УПИ, пл. № 435 в кв.85 по РП на гр.Брезник, бивша собственост на ЗФП “Ал. Димитров” – ДСО “Зърнени храни”, при  минимална конкурсна цена 75 800 лв.

            2. Приема правния анализ и информационния меморандум на обекта.

          3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

          4. Конкурсната документация се закупува в касата на общината в срок от 10-ия до 16-ия ден включително след обнародване на решението в “Държавен вестник”, срещу заплащане на такса в касата на общината в размер на 30 лв. за всеки обект, платими в брой.

          5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

          6. В срок 20-ия ден от обнародване на решението, лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

          7. Лицата, закупили конкурсната документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

          8. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се заплаща в касата на общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.

          9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 25-ия ден след излизане на обявата в “Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

          10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

          10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

          10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

          10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години.

          11. Оглед на обекта се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

          12. Плащането на цената се извършва в левове до подписването на договорите за покупко-продажба.

          13. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично-оповестения конкурс.

          14. Упълномощава Кмета на общината да сключи договорите за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

          15. Определя за представител от Общински съвет в комисията по търга – г-жа Валентина Величкова.

 

 

 

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно приемане на списък на обектите за приватизация за 2007г.

С 11 гласа “За” и 1 “Въздържал се”/Е. Вълова/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 319

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗПСК, ОбС Брезник реши:

          1. Приема списъка на обектите за приватизация за 2007 година, който включва:

          А/ Цех-незавършена сграда извън регулация – с. Кошарево

            Б/ Подобекти на имот №000094 в местността “Еретин” – бивше поделение на МО – гр.Брезник

Ø       Имот №08286.0502.025 със сграда №40;

Ø       Имот №08286.0502.026 със сграда №42;

Ø       Имот №08286.0502.030 – терен;

Ø       Имот №08286.0502.029 – терен;

Ø       Имот №08286.0502.03 – терен;

Ø       Имот №08286.0502.021 – баня, лавка, част от клуб;

Ø       Имот №08286.0502.015 със сгради №№41, 43, 44, 45, 46 и 47

В/ Първи етаж от двуетажна масивна сграда, котелно помещение, мазе и съответното право на строеж, построена в имот пл. сн. №465, УПИ ІІ, отреден за “Административни нужди, обществено хранене и търговия” в кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Ан. Михайлов” №83

Г/ Дворно място от 4160 кв.м, с построени в него три сгради, намиращи се в УПИ, пл. № 435 в кв.85 по РП на гр.Брезник, бивша собственост на ЗФП “Ал. Димитров” – ДСО “Зърнени храни”

Д/ Бивше общежитие на СПТУ по селско стопанство, ул.”Гоздовска” №1 – гр.Брезник

Е/ Бивши училищни имоти – с.Конска, с.Режанци, с.Кошарево

          2. Възлага на Кмета на общината контрола по практическото изпълнение на програмата.

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно добавяне на обекти в поименния списък на обектите за финансиране през 2006г. към 12.12.2006г.

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 320

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2006г., ОбС Брезник реши:

          Утвърждава добавянето на обекти в поименния списък за капитално строителство за 2006г., както следва:

 

                Обект                Стойност-лв.

Параграф 5100 Основен ремонт ДМА

                Функция 04 Здравеопазване       

                СБАЛВБ “Д-Р Й. Стефанов”-гр.Брезник                30000

                Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда       

                5206 Обекти     

                Изкърпване на улици в гр.Брезник                130000

Параграф 5200 Придобиване на ДМА

                 Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда       

                5206 Обекти     

                Баластриране на улици в селата                40000

                ВСИЧКО                    200000

 

          С писмо на МФ №0800-2645/23.11.2006г. целевата субсидия за капиталови разходи се променя и се завишава с 200000лв., като същата сума е с преходен остатък за 2007г.

 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка относно промяна в поименния списък на обектите за финансиране през 2006г. към 12.12.2006г.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 321

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2006г. и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

          Утвърждава промяната в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2006г., съгласно Приложение 1

          Общата стойност но променените обекти е 191 555лв. Тя не се променя.

          Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите стойности на целия поименен списък не се променят.

 

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно определяне статут на публична общинска собственост съгласно ЗОС за имот на територията на гр.Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 322

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС и чл.2, ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

          Обявява за публична общинска собственост имот: Терен за озеленяване – Детска площадка, кв.94 по регулационния план на гр.Брезник, с площ от 1 900 кв.м.

 

 

 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Предложение относно утвърждаване на средства, изразходвани от Председателя на ОбС

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 323

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши: Утвърждава изразходването на средствата от 91,65лв. за участие на Председателя на ОбС в Национална конференция на Председателите на общински съвети.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1.Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 324

         

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

 

1. Приема изменението и допълнението в Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, както следва:

            Изменя чл.13 ал. 3

Става : Бюджетът се обсъжда публично и от населението на общината на предварително обявена дата чрез обяви и сайта на общината с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на юридически лица, осъществяващи дейности или ползват услуги на територията на общината.

          Допълва чл.13 ал.4

За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

          Създава Раздел VІІ с наименование „Общински дълг”

 

Чл. 41. (1) Общинският дълг включва всички финансови задължения, поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на общината.

Чл. 42. Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в чуждестранна валута.

Източници на обслужване на общинския дълг са : собствените приходи по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети; общата изравнителна субсидия, държавните трансфери за делегираните от държавата дейности, без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти в случаите когато няма неразплатени разходи .

Чл. 43 (1) Общинският дълг се поема с решение на общински съвет и се формира от: емисиите на общински ценни книжа; дълга, поет с договори за общински заеми; дълга на общинските предприятия; изискуемите общински гаранции; безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл.43 от Закон за устройство на държавния бюджет; безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от Европейския съюз; задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.

(2) С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинския съвет определя максималния размер на новия общински дълг ; общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината; максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината .

Община Брезник няма право да поема дълг ако годишният размер на плащанията надвишава 25 на сто от общия размер на собствените приходи и общата изравнителна по последния заверен годишен отчет .

(4) Номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и обща изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината .

Община Брезник няма право да издава нови общински гаранции, ако номиналът на издаваните общински гаранции надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и обща изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината .

(5) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг с изключение на дълга от безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми , съфинансирани от Европейския съюз.

(6) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е обект на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на годишния му размер.

 

Чл. 44. (1) По решение на общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигуряват със заеми от:

  1. извънбюджетни средства и фондове на общината;
  2. банки и други финансови институции;
  3. други източници.

Чл.45 Общинският дълг е дългосрочен и краткосрочен .

(1) Община Брезник може да поеме дългосрочен дълг за : финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност; рефинансиране на съществуващ дълг; предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства и осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия :

1.Проектът да е от полза на местната общност;

2.Предложението да е придружено от пълното описание на проекта- наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от съществуването на проекта.

3. Да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресур , максимален размер на дълга, срокове и начини на усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски, административно управленски услуги, източници на погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

 (2) Община Брезник може да поеме краткосрочен дълг за финансиране на : предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета; капиталови разходи, средства за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг; неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства; плащания по изискуеми общински гаранции.

Краткосрочният дълг трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година .

В случай че краткосрочния дълг не може да бъде погасен в рамките на бюджетната година , той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца .

Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга – размер на краткосрочния дълг, срокове на усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

(3) Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен или краткосрочен дълг които се разглеждат и одобряват от общински съвет .

(4) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя :

1. максималният размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност ;

2.валута на дълга ;

3.вида на дълга;

4.начин на обезпечение;

5.условия за погасяване ;

6.максимален лихвен процент, такси, комисионни и други ;

(5) С решението общинския съвет възлага на кмета на общината да проведе избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта.

Чл. 46. (1) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за рефинансиране  на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.

         (2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и план-сметките за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.

         (3) Когато общинският дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи, но в размер до 50 на сто от нея.

Чл. 47. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имоти - публична общинска собственост.

Чл. 48. (1) Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор/и и с друга/и община/и за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.

         (2) Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2.Докладна записка относно приемане решение за временен безлихвен заем от централния бюджет на Община Брезник за финансиране на разходи по одобрен проект САПАРД

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 325

 

          На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.40 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

          1. Разрешава на Кмета на Община Брезник да получи временен безлихвен заем от централния бюджет в изпълнение на ПМС 40 от 12.03.2005г.

          2. Предназначението на заема е за окончателно разплащане на разходите по изпълнение на проекта – до 283 814,88 лв., от които до 236 512,40 лв. са одобрени инвестиционни разходи, до 47 302,48 лв. е ДДС по тях.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 3. Докладна записка относно осигуряване на средства за новогодишна украса и провеждане на Коледна благотворителна вечер

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 326

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши: Приема разчета за допълнителни целеви разходи за провеждане на общоградски тържества в размер на 1000 лв. в дейност “Общинска администрация”- от § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на ОбС”, да се намалят кредитите с 1000лв. и се увеличат в § 1098 “Други неквалифицирани в други параграфи и подпараграфи”, с което целевите средства за провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер стават 11 500 лв.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 4. Докладна записка относно финансиране и участие в изготвянето на надпис за паметна плоча на ветераните от войните

 

С 9 гласа “За”, 2 “Против”/Ив. Ставрев и Г. Ваклинов/ и 1 “Въздържал се” /В. Величков/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 327

 

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

          Не дава съгласие за финансиране на паметна плоча на ветераните от войните, поради несъгласие с предложения от тях надпис и във връзка с промяна собствеността на сградата и несъгласие на новите собственици за поставяне на плоча там.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 5. Декларация от Иван Ставрев – общински съветник в подкрепа на осъдените български медици в Либия

 

С 12 гласа “За”, ОбС прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 328

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,ОбС Брезник приема:

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

В подкрепа на осъдените български медицински сестри в Либия

 

          Общински съвет Брезник категорично осъжда потвърдените смъртни присъди на петте български медицински сестри и палестинския лекар.

          Изразяваме категоричната си убеденост в тяхната невинност и се присъединяваме към усилията на държавните институции и цялата българска общественост за оправдаването им и завръщането им в Родината.

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 6. Предложение на д-р Валери Величков – общински съветник, за гласуване на средства за инициативата “Българската Коледа”

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 329

 

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

          Определя сумата от 200 лв., която да бъде дарена за инициативата “Българската Коледа”. Средствата да бъдат намалени от издръжка на Общински съвет  и преведени по сметка на  „ Българска коледа -2006 „.

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196380