Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Обща информация Символи и почетни граждани

Символи

ГЕРБ
Гербът на град Брезник е създаден през 80-те години, в два варианта - с надпис и без надпис. Гербът с надписа се поставя върху знамето на общината.
Основната част на герба е щит - класически символ на град-крепост или охранявано място. В горната част на щита като корона стои зъбно колело, символизиращо развитието на промишлеността в общината. Изображенията върху щита са златисти върху сив фон, а надписът е черен /когато го има/.
В средата на щита е изобразена делва с бликащи струи вода от нея, като символ на уникалната “желязна” минерална вода – гордост за хората в общината.
Два узрели пшенични класове, преплитащи се в долния край, ограждат делвата от двете и страни, като символ на плодородието на Граовската земя и трудолюбието на селските стопани.
Надписът “Брезник” се вписва с черен цвят в короната на щита под зъбния венец и идва да напомни за дълголетието на града създаден от цар Селевкия /Симеклит/ наред с градовете Пловдив, Срем, Средец и Ниш .
Зъбният венец, класовете, водата и щитът в златен образ символизират благополучието на гр. Брезник и общината.


ЗНАМЕЗнамето на Община Брезник е символ, който изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които характеризират това самоуправление и е нейн отличителен знак.
То включва три цвята: бял, зелен, охра. Те се подреждат по следния ред: бял, зелен, охра, зелен, бял, поставени водоравно. Цветовете символизират природните красоти на Брезнишко и брезата, а охрата- желязната минерална вода, като нещо уникално за гр. Брезник.
На знамето, в крайната лява половина е изобразен герба на гр. Брезник.
Размерите, начините и местата за поставяне са уредени в “Статут на знаме на гр. Брезник ” приет от Общински съвет гр. Брезник


КЛЮЧ НА ГРАДА

 

Ключът на града е символичен знак на гр.Брезник. Съхранява се от Кмета на Общината.

 

 

Този ключ се подарява на изключително високопоставени гости на града и на удостоените със званието “Почетен гражданин на гр.Брезник”.

 

ДУХОВЕН СИМВОЛ

 

За Духовен символ на града е утвърдена пластика с образа на “Света Петка”, като покровителка на гр.Брезник.

Подарява се на изключително високопоставени гости на града и на удостоените със званието “ Почетен гражданин на гр.Брезник”

Съхранява се в едноименната черква.

 

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ на гр.Брезник са:

ГРИГОР МИХАЙЛОВ ВАКЛИЕВ - роден в Брезнишкото село Д.Секирна, асистент, доцент , професор и ректор на ВИИ ”К.Маркс” – София. Като министър на Министерство на вътрешната търговия и услугите, дава своя изключителен принос за икономическото развитие на Брезник и изграждането на заводите за хладилно машиностроене, фрикционни изделия и алуминиева дограма. /Решение 307/26.06.2002г. на Общински съвет Брезник/

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ - за изключителен принос за цялостното развитие на Община Брезник, като кмет в няколко мандата, и особено за водоснабдяването на гр.Брезник и общината. /Решение 307/26.06.2002г. на Общински съвет Брезник/

ВЕРА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА – краевед и изследовател, автор на задълбочено изследване и проучване на традициите, обичаите, бита и миналото на “Граово”. Неуморим радетел на културното развитие на Брезник. /Решение 307/26.06.2002г. на Общински съвет Брезник/

АСЕН КРУМОВ АТАНАСОВ – за изключителния му принос за развитието на мащабното строителство, социално-икономическите резултати и развитието на Брезник като съвременен административен, стопански и културен град. /Решение 377/26.06.2003г. на Общински съвет Брезник/

ЕВСТАТИ СТОИЛОВ БУРНАСКИ – като утвърден и признат поет и творец, със значителен принос в българската култура и изкуство./Решение 268/26.05.2006 г. на Общински съвет Брезник/

д-р ТАТЯНА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА - за приноса й в развитието на здравеопазването в Община Брезник /Решение 475/19.05.2011 г. на Общински съвет Брезник/

д-р АСЕН СТОИЛОВ ДИМИТРОВ - за приноса му в развитието на здравеопазването в Община Брезник /Решение 475/19.05.2011 г. на Общински съвет Брезник/

ЕЛЕНА БОЯНОВА – АНДРЕЕВА за приноса й в опазването на духовността и културата на гр. Брезник. Дългогодишен учител по български език и литература и краевед.

 

ЛИДИЯ ЕВТИМОВА ДОБРЕВСКА - утвърдена и призната като автентичен носител на разказваческата традиция за Граово и региона.

 

ЛОЗАН СИМОВ ИВАНЧЕВ - за изключителния му принос в издирването, съхраняването и популяризирането на граовския танцов автентичен фолклор.

 

СТОИМЕН СЛАВОВ МАРКОВ - музикант – виолончелист, художник и скулптор. Роден е на 25 февруари 1932 г. в гр. Бургас, но корените му са от с. Ребро, община Брезник. Прави огромно дарение от скулптури от дърво, гранитна скулптура „Легенда за Любаш”, метални пластики и картини на община Брезник и на кметството в с. Ребро.

 

 

Приложение №1

Статут за удостояване със званието "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД БРЕЗНИК".

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Със званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" се удостояват български и чужди граждани за многобройни или изключителни заслуги към гр. Брезник.

Званието "Почетен гражданин на град Брезник" може да се отнема само при посочените в настоящия статут условия.

ІІ. РЕД ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАГРАЖДАВАНИЯ:

1. Предложението за удостояване със званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" може да се направи от:

- държавни или общински институции;

- обществени организации;

- граждани.

2. Предложението се адресира до Кмета на Община Брезник и Председателя на ОбС Брезник, които го внасят за обсъждане в Общински съвет.

3. Носителите на званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" се определят с решение на Общински съвет.

4. Кметът на Община Брезник връчва на удостоените със званието "Почетен гражданин на град Брезник" грамота, символичен ключ на града и пластика с духовния символ на града.

5. Имената на удостоените почетни граждани се вписват в почетната книга на Общината.

ІІІ. ЛИШАВАНЕ,ОТНЕМАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗВАНИЕТО "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД БРЕЗНИК".

1 Званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" може да се отнема когато лицето е осъдено за тежко умишлено престъпление след удостояване със званието.

Лицата, които са лишени от правото на полученото почетно звание, са длъжни в едномесечен срок от уведомяването да върнат в Общината почетната грамота, символичния ключ и духовния символ.

При тези случаи грамотата се унищожава, а името на лицето се заличава от почетната книга.

2. Предложение за отнемане на званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" може да се даде от лицата, посочени в т. 1, раздел ІІ. Предложението се прави до Кмета на Община Брезник.

3. Кметът на Община Брезник внася предложението за обсъждане в Общински съвет.

4. Отнемането на званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" се прави с решение на Общински съвет, за което лицето се уведомява в едноседмичен срок от влизане в сила на решението.

5. Възстановяване на званието "Почетен гражданин на гр. Брезник" се извършва с решение на Общински съвет при спазване на същите процедурни правила, както при отнемане на званието.

Статута е приет с решение №305\26.06.2002 и изменен с решение№ 447/24.03.2011 г.

Председател ОбС: …………............/И.Ставрев/

Приложение 2

Статут на ЗНАМЕ НА ГРАД БРЕЗНИК

Чл.1. /1/ Знамето на град Брезник е символ, който изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които характеризират това самоуправление и е неин отличителен знак

/2/ Знамето на град Брезник се състои от три цвята: бял, зелен и охра, поставени водоравно в следния ред: бял, зелен, охра, зелен, бял. При поставяне на знамето във вертикално положение на носещо тяло цветовете се подреждат от ляво надясно. Белият и зеленият цвят символизират природните дадености на гр.Брезник и брезата, а ивицата охра символизира желязната вода,като нещо уникално за гр. Брезник

/3/ На знамето в крайната лява половина е изобразен герба на гр. Брезник.

/4/ Знамето има правоъгълна форма. Полетата на отделните цветове са различни по размер и са разположени по хоризонтала на правоъгълника.

/5/ Размери:

хоризонтално - 90 см х 150 см /бял - 10 см, зелен - 27,5 см, охра- 15 см/

вертикално - 70 см х 270 см / бял - 8 см, зелен - 20 см, охра - 14 см/

Чл. 2 . Знамето на град Брезник се издига :

1. на централната сграда на Общината,

2. сградите на общинските учреждения и институции;

3. на сградите, в които се провеждат заседания на Общински съвет.

Чл.З. Знамето на град Брезник се поставя :

1. на входа на Общината;

2. в залата за провеждане на сесии на Общински съвет;

3. в представителни зали на Общината;

4. на всички сцени и места, където се провеждат общински мероприятия.

 

 

 

Приложение №3

Статут на ДУХОВЕН СИМВОЛ НА ГРАД БРЕЗНИК

Чл. 1. Духовен символ на гр. Брезник е канонизираната от Българската православна църква "Света Петка".

Чл. 2. Духовният символ представлява икона - пластика на образа на "Света Петка".

Чл. 3. /1/ Духовният символ се подарява на изключително високопоставени гости на града и на удостоените със званието "Почетен гражданин на град Брезник".

/2/ Връчва се от Кмета на Общината след решение на Общински съвет.

Чл. 4. Мястото на духовния символ е в църквата "Света Петка" в гр. Брезник.

Чл. 5. Иконите - пластики се съхраняват при Кмета на Общината

Статутите са приети с решение 305/26.06.2006 г.

Председател ОбС: …………./М. Добревска/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

23.10.2020 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание §4 от ДР на ЗУТ Днес 23.10.2020 г. Общинс...

Петък, 23 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на Областна дирекц

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Община Брезник, на основание заповед №

Община Брезник, на основание заповед № РД_2-744/19.10.2020 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: Описание на...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

проект на заповед за обявяване на защите

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал...

Вторник, 13 Октомври 2020

прочетете повече

НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020

  МКБППМН - ОБЩИНА БРЕЗНИК, В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. БРЕЗНИК И ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. НОЕВЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ...

Четвъртък, 17 Септември 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-561/21.08.2020 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост: І. Описание на им...

Понеделник, 24 Август 2020

прочетете повече

Община Брезник обявява търг с явно надд

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-560/21.08.2020 г., обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти: I. Описание на...

Понеделник, 24 Август 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Протокол на комисия 7000-86/1/

П Р О Т О К О Л № 7000-86/1/ Днес 28.02.2020 г. комисия по чл. 210, ал.1 от ЗУТ, назначена със ...

Вторник, 5 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 16 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

uzunov.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2125083