Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.01.2010 г.

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т     -     Б Р Е З Н И К,  О Б Л А С Т     П Е Р Н И К   ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л № 1

Гр.Брезник, 21.01.2010 г

ПЪРВА ТОЧКА: Предложение за извънредно заседание на ОбС на 28.01.2010 г 

Р Е Ш Е Н И Е      270     

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1. На 28.01.2010г от 16,30 часа да се проведе извънредно заседание на ОбС Брезник.

2. Заседанието да се проведе при дневен ред:- отчет на управителя на СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” за състоянието на здравното заведение- обсъждане на проекто-решение на ПК по Здравеопазване, социални дейности, образование, наука, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма.

ВТОРА ТОЧКА: Отчет на кмета на общината  и кметските наместници, и кметовете на кметства относно: Работата на кмета на Община Брезник и кметските наместници , и кметовете на кметства с.Ноевци, с.Долна Секирна, с. Слаковци и с.Велковци.

Р Е Ш Е Н И Е     271     

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

1. Приема за сведение отчета за работата на кмета на община Брезник и кметските наместници за 2009г, както и отчетите на кметовете на кметства с.Ноевци, с.Долна Секирна, с. Слаковци и с.Велковци. 

2. Директора на Домашен социален патронаж да внесе в ОбС отчет за изразходваните средства за закупуване на микробус ситроен за нуждите на социалното подпомагане.

ТРЕТА ТОЧКА:  Докладна записка относно приемане промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци

Р Е Ш Е Н И Е    272 

       На основание чл.21, ал. 2 от закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с чл.1, ал. 2 от ЗМДТ и Закона за изменение и допълнение  на ЗМДТ Общинския съвет приема промени в Наредбата  за определяне размера на местните данъци през 2010г. на територията на Община Брезник, както следва:
 Глава първа
Общи положения
 Към чл. 5 се добавя ал. (3) В производствата по ал.(1) служителите на общинската администрация имат правата и задълженията  на органите по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители.  Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
 В чл. 7 ал./4/ числото “2520” се заменя с “1680”.Чл. 17 ал. (1) става: Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2.За жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин
 Към чл. 32 се добавя нова  ал. /6 / Данък при безвъзмездно придобиване на имущество се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност. Чл. 34 Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност- към момента на издаване на акта, удостоверяващ правота на собственост, който подлежи на вписване.Чл. 37 ал.(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност  - към момента на издаване на акта, който подлежи на вписване.В останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ. 
Преходни и заключителни разпоредби

§ 1.За 2010 г Общинския съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти   и данъка при придобиване на имущества  до 31 януари 2010 г.В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2010 г. се прилагат  размерите  на данъците, действащи към 31 декември 2009 г.

§2.До определяне размерите  по параграф 1 данъкът при придобиване на имущество  по чл.44 се определя въз основа на  размерите, действащи към 31 декември 2009 г.

§3./1/ За 2010 г първата вноска на данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април./2/На предплатилите за цялата година в сроковете по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто./3/ За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 в срок до 30 юни 2010 г.

§4. За  2010 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларации по чл.61н., ал. 1 от ЗМДТ до 31 януари 2010 г.

§5./1/За 2010 г първата вноска на патентния данък се внася до 31 януари 2010 г/2/ На предплатилите  за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

§6.Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Общината или определени от него лица. 

§7.Наредбата се издава на основание чл. 1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси приета с решение 35/14.02.2008 г и променена на 21.01.2010г с решение № 272 на  Общински  съвет гр. Брезник  и влиза в сила от 01.01.2010година с изключение на чл. 17ал.(1), който влиза в сила от 1 януари 2011 г.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2010г

Р Е Ш Е Н И Е      273

На основание чл.21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и  чл. 8 ал. 9 от ЗОС, ОбС Брезник приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Брезник за 2010год.  ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение № 253/17.12. 2009г на ОбС Брезник. 

Р Е Ш Е Н И Е     274

На основание чл. 21 ал. 1 н. 23 , ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 6 от ЗМДТ, ОбС променя чл. 18 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, на ОбС както следва:1. Досегашният тест на чл. 18 става ал. 12. създава се ал. 2 със следния текст: Освобождават се от такса за ползване на тротоарна площ и др. за търговска дейност, юридическите и физически лица /ЕТ/, ако със собствени средства са направили подобрения върху дадената им за ползване площ, въз основа на предварително писмено съгласуване с кмета на общината, решение на ОбС и изготвена количествено-стойностна план-сметка за оценка на подобренията. За отчитане на същите след приключване на дейностите се прилагат платежни документи за вложените средства, които се удостоверяват с проверка от комисия на общината с представител на Общински съвет. Срока на освобождаването се определя в зависимост от размера на подобренията.     Освобождаването от такса за ползване на тротоарна площ и др. влиза в сила от датата на вземане на решението.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно изграждане на комисия за проучване на общественото мнение за необходимостта от обществен посредник в Община Брезник.

Р Е Ш Е Н И Е       275

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -  Брезник:

1. Изгражда временна комисия в състав:- председател Емилия Вълова- членове:  Валери Стоилов  Васко Попов, Петър Петров,Мария Добревска

2. Комисията да организира и проведе  писмено  допитване сред жителите на общината за необходимостта от обществен посредник в Община Брезник. 

3. За резултатите от допитването комисията да внесе в ОбС  докладна записка и предложи проект за решение. 

4. Срок за изпълнение на решението 10.03.2010г.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно придобиване на собственост от министерство на отбраната – бивш военен клуб – за нуждите на Община Брезник.

Р Е Ш Е Н И Е      276

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава кмета да изготви необходимите документи за искане до изпълнителна агенция „Управление на държавна собственост” на министерство на отбраната, недвижим имот сграда на бившия военен клуб в гр. Брезник, с единствена нужда за общински съвет и клуб на запасното войнство. Да се подчертае за публично - общинска собственост.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно изпълнение на решение № 208/20.08.2009г на ОбС Брезник

Р Е Ш Е Н И Е      277

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник препоръчва на общинската администрация при изготвяне на проектобюджета за 2010г на общината да вземе под внимание следното:

- да се заложат в бюджета достатъчно средства за решаване проблемите на живущите в селата.

-  да се заложат в бюджета средства за текущи разходи в т.ч. и за представителни нужди на кметствата и кметските наместничества, чието изразходване да става по преценка на кметовете на кметства и кметските наместници.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Емилия Вълова относно монтиране осветителни тела при църквите „Св.Петка” и „Св.Георги”

Р Е Ш Е Н И Е        278 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ОбС Брезник задължава общинската администрация да бъдат заложени средства в бюджет 2010 г за закупуване и монтиране на осветителни тела в района на църква “Св.Петка” и църквата “св.Георги”.

ТОЧКА ДРУГИ: 3. Предложение относно запазване  СБАЛВБ „Д-р Йордан Стефанов” Брезник 

Р Е Ш Е Н И Е        279         

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС реши: 

1. Общински съвет гр. Брезник застава категорично зад запазване на общинската болница като здравно заведение с възможности за преструктуриране в здравно заведение за долекуване. 

2. Предлага на Министерство на здравеопазването, НЗОК, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и в тясно сътрудничество с НСОРБ в много кратки срокове да разработи нормативите, условията и  изискванията за преструктуриране на общинските болници в здравни заведения за долекуване.                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                  /Иван Ставрев/ 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 51 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196314