Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.02.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т   -   Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

                                                                                                               ПРЕПИС!

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 2

22.02.2006г./ гр. Брезник

 

ПЪРВА ТОЧКА: Приемане на бюджет за 2006г.

 

С 12 гласа за и 1 въздържал се

 

Р Е Ш Е Н И Е     245

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Брезник реши: Включва в списъка на пътуващите служители във функция „Образование” в Община Брезник имащи право на пътни разходи г-жа Величка Горанова – начален учител.

 

 

ТОЧКА ПЪРВА: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетни сметки за 2005г. и проект на бюджет и извънбюджетни сметки за 2006г.

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 246

 

 

         На основание чл. 21 ал. 1 т.6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7, чл. 12 и чл. 30 ал. 1 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006г, ПМС № 14/31.01.2006г, писмо № ФО-4/27.01.2006г на МФ, както и на Наредбата на ОбС ч. 9 а от ЗОБ, ОбС

 

 

1.      Приема уточнения годишен план на бюджета за 2005г по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. По прихода: 3 457 122  лв.                               приложение №  1

1.2. По разхода:  3 457 122лв.                                приложение №  2

 

2.      Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005г, както следва:

 

2.1. По прихода   2 964 435 лв.                               приложение №  1

2.2. По разхода    964 435 лв.                              приложение №  2

 

3.     Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на капиталовите разходи  за2005г, съгласно приложение   № 3

 

4.      Приема бюджета за 2006г както следва:

4.1. По прихода, в размер на  2 536 956  съгласно приложение. №   1

4.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в размер на 1 159 961 лв

В т.ч.

4.1.1.1.          Преотстъпен данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на

249 500 лв.

4.1.1.2.          Обща допълваща субсидия в размер на 858 799 лв.

4.1.1.3.          Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани дейности в размер на 20 000 лв.

4.1.1.4.          Преходен остатък от 2005г в размер на 31 662 лв.

 

4.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  1 376 995 лв.  в т.ч: 

4.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 75 000 лв.

4.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 296 883 лв.

4.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 183 800 лв.

4.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 222 500 лв.

4.1.2.5.Преотстъпен пътен данък  40 300 лв.

4.1.2.6. Преходен остатък от 2005г в размер на 558 512 лв.

 

4.2. По разходите, в размер на  2 536 956 лв   , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно приложение №  2     в т.ч.

 

4.2.1. За делегирани държавни дейности, в размер на  1 159 961 лв

4.2.2. За местни дейности , в размер на     1 376 995 лв. в т.ч.:  

4.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на  80 116 лв.в т.ч. :

4.2.2.1.1- за делегирани държавни дейности -60 116 лв

4.2.2.1.2- за местни дейности – 20 000 лв.

5.     Приема окончателния годишен план  и отчета за изпълнение  на извънбюджетните сметки и фондове за 2005 г. ,както и приема размера на приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г.в размер на 351 770 лв.,както в приходната ,така и в разходната част,съгласно приложение № 5

 

6.      Приема разчети за някои целеви разходи:

 

6.1.           На основание  ПМС № 14/31.01.2006г за изпълнение на Държавния бюджет на РБ за 2006г ОбС разрешава на кмета на общината да извършва разходи в размер до 3000 лв. съгласно изискванията на постановлението. /разходи за погребения/ като с тези средства се извършват разходи за случаи, при които след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

6.2.       Разрешава на кмета на общината да извърши разходи до 1000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината изтърпели наказания, както и изпаднали в изключително тежко социално положение.

6.3.Членски внос на НСОРБ в размер до 1000 лв.

6.4.За провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, в размер на     10 500   след одобрена план-сметка от кмета на общината за разходване на средствата.

6.5.За изработка на почетни знаци, символи и рекламни материали да се изразходват средства в рамките на  5 000 лв.                     

6.6.Упълномощава кмета на общината за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006г.да изплаща еднократна помощ за новородено дете в размер на 100.00 лева на жители на Община Брезник с постоянен адрес, предвидени в дейност Общинска администрация ”§ 42-14- Други помощи по решение на общински съвет.

7.      Определя числеността на персонала и средни брутни работни заплати

Приложение № 4

 

8.      Приема следните лимити за разходи:

8.1.           Социално-битови разходи на персонала се определя в размер на 3% от плановите трудови възнаграждения, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

8.2.           Представителни разходи в размер на  2 500 лв.   на основание  ПМС № 14/31.01.2006г

 

9.      Утвърждава разчети за субсидии на обединен спортен клуб “Чорни 2004” на основание  чл. 59 ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт – 13 000 лв. в т..  6000 лв. за поддържане, стопанисване и управление на спортна база и 7 000 лв. за спортна дейност.

 

10.  Утвърждава разчети за субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ на СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” , на основание РМС 21/19.01.2006г и чл. 97 т.5 от Закона за лечебните заведения в размер на 60 000 лв.     

 

11.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по        

     т. 9 и т. 10.

 

12.  Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи. 
Приложение №  6 ,7.

 

13.  Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.12 и размера на средствата в рамките на 70% от действителните разходи, съгласно действащите нормативни документи.

 

14.  Упълномощава кмета на общината да определя правоимащите и размера на средствата за работно и униформено облекло.

 

15.  Превоз на ученици да се изплати до 1,20 лв.на км. след обявяване на конкурс

 

16.  Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет  по пълна бюджетна квалификация, по тримесечия и по месеци.

 

17.  При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета.

17.1.       на основание чл. 27. Ал.1 т.1 и т.2 от ЗОБ изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности.

17.2.       Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или в друга дейност, в друга граница на една бюджетна група без да се изменя общия размер в частта на местните дейности.

17.3.       Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

17.4.       Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране не отделните годишни цели на общината.

17.5.       Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 4.2.2.1.

В изпълнение на тези правомощия кметът издава заповеди.

              

18.  Възлага на кмета на общината:

18.1.       На основание чл. 28 ал.1 от ЗОБ, определя второстепенните разпоредители с кредити, както следва:

 

Ø       Просветни заведения

Ø       Домашен социален патронаж  и Дневен център за стари хора

 

18.2.       Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

18.3.       Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

 

19.  Задължава ръководителите на бюджетните звена,  финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок  до 28.02.2006г контретни мерки за изпълнение на приетия от ОбС бюджет.

 

20.  Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2006 г да изразходва средства в размер до 2 500 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета.

 

21.  Дава правомощия на кмета на общината в изпълнение на чл. 24 т. 1 и 2  от ЗОБ съответно за ползване на средства от извънбюджетни и фондови източници.

 

 

22.  На основание ПМС № 137/2005г,  ОбС утвърждава средните брутни работни заплати на едно лице от работещия в общинската администрация, звена и дейности,  финансирани от общинския бюджет, съгласно приложената справка.

    Основната месечна работна заплата на кмет на община ,кметове на кметства и кметските наместници се променят с процент равен на процента на увеличение на средната работна заплата за общинската администрация.

 

23.  Приема списък на обектите за капиталово строителство през 2006г съгласно приложение    10                                  

 

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно утвърждаване цени на услуги за обредна дейност, възстановими от гражданите

 

С 13 гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 247

                На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с извършване на услуги от община Брезник по обредна дейност, ОбС Брезник утвърждава следните цени, възстановими от граждани:

1.За изкопаване на гроб – 30лв.

2.За изкопаване на урнов гроб – 15лв.

3.За транспорт в гр.Брезник

- 6.00 лв. с лек автомобил “Мерцедес”

- 4.80 лв. с товарен автомобил “УАЗ-452 D

4.За транспорт извън гр.Брезник се заплаща:

- за лек автомобил “Мерцедес” – 1лв./км

- за товарен автомобил “УАЗ – 452 D” – 0.80 лв./км

5.За закупуване на ковчег и надгробен знак – 27 лв.

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно допълнение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник

 

С 13      гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 248

 

                    На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗМДТ и отпадане на регистрацията на земеделска и горска техника от Общината, ОбС Брезник реши:

                    1. Отменя се глава трета “Такси за регистрация на земеделска и горска техника” и съответните текстове на членове 51,52,53,54 и 55.

                     2. Чл. 69 става чл.51 със следния текст: “Издаване на удостоверение за участие в погребален ритуал – 1.00 лв.

                      3. Чл.69 придобива следния вид:

                           чл.69. За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264 от ДОПК и други данъчни удостоверения се заплаща:

                            а/ за данъчна оценка на земеделски имот – 1.00лв.

                            б/ за данъчна оценка на другите имоти – 3.00лв.

                            в/ за други удостоверения – 3.00лв.

 

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно структурни промени в общинската администрация

 

С  13  гласа “За”, ОбС прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 249

 

                 На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                 1. Променя структурата на общинската администрация както следва:

                      - увеличава числения състав на дирекция “ФСД, образование и култура” с 1бр. – от 6бр. на 7 бр., считано от 01.01.2006г.

                  2. Промяната да се отрази в Приложения №1 и №2, като неразделна част от структурата на общинската администрация и Устройствения правилник.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 1. Докладна записка относно решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения в имот частна общинска собственост УПИ ІІ – “За административни нужди, обществено хранене и търговия”, пл.№465, кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Ан. Михайлов” № 83

 

С 13    гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 250

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, чл.39, ал.4 и 5 от ЗОС и чл.9, ал.10 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

            1. Дава съгласието си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на помещения, находящи се на втория етаж на общинска сграда в УПИ ІІ – “За административни нужди, обществено хранене и търговия”, пл.№465, кв.58 по РП на гр.Брезник, ул.”Ан.Михайлов” №83, както следва:

            - Областна дирекция “Земеделие и гори” – гр.Перник – стаи №№ 2,3,5 и 6

            - Областна пробационна служба гр.Перник – стаи №1 и №4.

            2. Определя десетгодишен срок за безвъзмездно ползване.

            3. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване със съответните ръководства.

 

 

 

ТОЧКА ДРУГИ: 2. Докладна записка относно упълномощаване за временно управление и представителство на “Медицински център 1 – Брезник” ЕООД

 

С  13  гласа “За”, ОбС Брезник прие

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 251

 

                   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.147 от ТЗ, ОбС Брезник реши: До провеждане на конкурс за управител на “Медицински център1 – Брезник” ЕООД, за временно изпълняващ функциите на управител определя д-р Анета Василева Георгиева.

 

 

 

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 47 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196444