Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 21.09.2006 г.

Normal 0

О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т    -    Б  Р  Е  З  Н  И  К

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л

№ 8

21.09.2006г./ гр.Брезник


ТОЧКА ПЪРВА:           Докладна записка относно информация за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на 2006 година

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е

                                                     №286

 

                  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ОбС Брезник реши:

                  Приема отчета на общинския бюджет за първото полугодие на 2006 година.

 

 

 

ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка относно промяна в програмата за средства по § 10-30 – текущ ремонт за 2006г. към 10.09.2006г.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 287

                    

                    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ, ОбС Брезник реши:

                     Утвърждава промяната в програмата за средства по § 10-30 – текущ ремонт за 2006г., както следва:

 

Обект                        Било                        Става

Дейност Общи държавни служби         

Кметство с.Сопица                   5450                   4990

Кметство с.Бабица                   0                   1368

Дейност БКС                       

Отводнителен канал и магерница  

с. Бабица                   3300                   1695

Ремонт каптаж мах.”Стрин дол”                    1500                   0

Ремонт паркови съоръжения /люлки,

пързалки, катерушки и др./ в

гр. Брезник                   0                   2197

                                           ВСИЧКО:    10250                    10250

 

                     Общата стойност на обектите по промяната е 10250 лв. Тя не се променя.

                     Промяната не засяга останалите обекти в списъка. Общите й стойности не се променят.

 

 

ТОЧКА ТРЕТА: Докладна записка относно добавяне на обекти в поименния списък на обектите за финансиране през 2006г.към 10.09.2006г.

 С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е

                                                         № 288

                       

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.13, ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ за 2006г., ОбС Брезник реши:

            Утвърждава добавянето на обекти в поименния списък на обектите за капитално строителство за 2006г., както следва:

 

      Обект           Стойност

         Параграф 5100 Основен ремонт ДМА

         Функция 01 Общи държавни служби        

         Ремонт кметство с. Красава         2032

         Параграф 5200 Придобиване на ДМА      

         Функция 03 Образование

         5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 

         Мулти медиен проектор         1300

         Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

         5206 Обекти        

         Асфалтиране улици в с.Бабица         10574

         Асфалтиране ул. “Велин Ваклинов” –Брезник         41408

         Канализация на ул.”Негрит Кузманов” – Брезник        8086

         ВСИЧКО        63400

 

  С бюджета за 2006г. целевата субсидия за капиталови разходи е 242500лв.

  С писмо изх.№ФО-45/25.08.2006г. на МФ целевата субсидия за капиталови разходи се променя и се завишава с 63 400лв.

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка относно продажба на имоти – частна общинска собственост по ЗПСК

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 289

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК, чл.5, чл.7, чл.8, ал.1, чл.10, ал.2 и чл.35а от Наредбата за търговете и конкурсите, ОбС Брезник реши:

          1. Разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс, при условията на раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап на два обекта, намиращи се на територията на гр.Брезник:

                А/ Част от имот №000094 в м. “Еретин”: Имот № 06286.0502.019 с площ 5700 кв.м. и построената в него сграда №14 – хранителен блок със застроена площ 1362 кв.м., намиращи се в района на бившето поделение на МО гр.Брезник, при минимална конкурсна цена 55 000 лв.

                Б/ Сграда на общежитие на СПТУ по селско стопанство – незавършено строителство и терен с площ 19130 кв.м., гр.Брезник, ул.”Гоздовска” №1, при минимална конкурсна цена 206 000 лв.

           2. Приема правния анализ и информационния меморандум на обектите.

           3. Утвърждава конкурсната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

           4. Конкурсната документация се закупува в касата на общината най-рано 10 дни в срок до 16-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник”, срещу заплащане на такса в касата на общината в размер на 30лв. за всеки обект, платими в брой.

           5. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за не разгласяване на информация, чието подписване е условие за допускане до участие в конкурса.

            6. В срок 19-ия ден от обнародване на решението, лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.

             7. Лицата, закупили конкурсната документация, получават сертификат за регистрация и имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

             8. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се заплаща в касата на общината до 17:00 часа в срока на подаване на офертите.

             9. Офертите се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17:00 часа на 23-ия ден след излизане на обявата в “Държавен вестник”. Ако денят е неприсъствен, срокът се удължава до първия присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация, името /фирмата/ и адреса на подателя.

            10. Определя следните приоритетни конкурсни условия по реда на изброяването им:

            10.1. Предлагана конкурсна цена – не по-ниска от обявената;

            10.2. Представяне на инвестиционен план за стопанско развитие на обекта по години;

            10.3. Разкриване на нови работни места и запазването им за срок от 5 години;

            11. Оглед на обектите се извършва до крайния срок за заплащане на депозита.

            12. Плащането на цената се извършва в левове  до подписването на договорите за покупко-продажба.

            13.  Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и провеждането на публично оповестения конкурс.

            14. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за покупко-продажба със спечелилите конкурса участници.

            15. Определя за член – представител на ОбС в комисията по конкурса г-н Георги Ваклинов.

 

 

 

ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка относно средна месечна брутна заплата за текущо възнаграждение на едно лице  и структурни промени в делегирана държавна дейност “Общинска администрация

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 290

       

           На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, ПМС №137/2005г. и ПМС №168/07.07.2006г., чл.6, ал.1 и Приложение №2 към чл.1, ал.1, т.2 за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.34у ал.1 и ал.2 от ЗУДБ, ОбС Брезник реши:

1.Утвърждава СМБРЗ за текущо възнаграждение на едно лице в делегираната от държавата дейност в общинска администрация, както следва:

 

Дейност

Численост в брой

СМБРЗ от 01.01.2006г.

СМБРЗ от 01.05.2006г.

СМБРЗ от 01.07.2006г.

Общинска администрация-общо

В т.ч. държавни служители

54

 

 

11

408,40

 

 

493

-

 

 

-

-

 

 

-

Общинска администрация-общо

В т.ч. държавни служители

55

 

 

12

-

 

 

-

411,84

 

 

493,00

-

 

 

-

Общинска администрация-общо

В т.ч. държавни служители

56

 

 

13

-

 

 

-

-

 

 

-

436,57

 

 

522,58

 

         2. Увеличава числения състав във функция “Общи държавни служби”, група “Изпълнителни и законодателни органи”, дейност 122 “Общинска администрация” на общински бюджет 2006г. с една щатна бройка в Дирекция ФСД.

          3. Одобрява изменението на Приложение №1 и №2 като неразделна част от структурата на общинската администрация.

 

 

ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка относно продажба на тополи – общинска собственост

 

С 11 гласа “За” и 1 “Въздържал се”/Т. Митова/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 291

           

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.22, чл.23, ал.2, т.1 и чл.24 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

               1. Разрешава продажбата на тополи, съгласно изготвените описи, както следва:

Местонахождение                        Брой

В района на бившето поделение на МО гр.Брезник                   11

В двора на СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов” – гр.Брезник                   2

До Общинска служба “ЗГ” гр.Брезник                   2

На улица “Д-р Й. Стефанов” гр.Брезник                   4

Пътя за с.Ноевци, след р.Конска вдясно                   20

В с.Ноевци и при р.Ръждица вляво срещу течението                   27

В двора на бивше училище с.Долна Секирна                   22

В землището на с.Бегуновци                   3

Пътя с.Брезнишки Извор – с.Ребро                   69

Пътя гр.Брезник – с.Красава                   60

Пътя с.Красава – с.Завала                   53

ВСИЧКО:                        273

 

               2. Упълномощава кмета на общината да извърши законоустановените процедури, съгласно Закона за общинската собственост, Закона за пътищата и Наредбата за управление на общинските пътища.

 

 

 

ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка относно утвърждаване наемни цени на общинска земя и земя от остатъчния фонд за стопанисване от общината за стопанската 2006/2007 година

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 292

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15 от НРПУРОИ в община Брезник, ОбС Брезник реши:

            Утвърждава за стопанската 2006/2007 година първоначални цени при обявяване на търг за земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината от остатъчния фонд, както следва:

  

       

Категория          Ниви лв./дка          Ливади лв./дка          Мери и пасища лв./дка

ІV                  6.00          2.40          1.20

V                   5.00               2.00          1.00

                  3.50               1.50          0.70

VІІ                 2.90               1.10          0.60

VІІІ                2.20               0.90          0.40

ІХ                  1.80               0.70          0.30

Х                   1.30               0.50          0.20

 

ТОЧКА ОСМА: Докладна записка относно състоянието на язовир “Брезник” и продължаване на концесионния договор с ЕТ “МАРИАНА – ВАСКО ШУНИН”

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 293

 

                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.76 от ЗК, ОбС Брезник реши:

                   1. Спира процедурата по прекратяване на концесионния договор с ЕТ “МАРИАНА – ВАСКО ШУНИН” за язовир “Брезнишки”.

                   2. Възлага на кмета на общината да засили контрола по изпълнение на останалите предписания и концесионния договор като цяло.

 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка относно заплащане на неустойки за неизпълнените задължения по договор за продажба на общински обект по ЗПСК 

 

С 11 гласа “За” и 1 “Въздържал се” /Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 294

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.22 от ЗЗД, чл.9, ал.1 и чл.12А от сключения договор, ОбС Брезник реши:

          

            Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички законосъобразни действия по след приватизационен контрол, които включват предявяване на иск за неустойки от неизпълнението на задълженията за извършване на инвестиции от ЕТ “НОТТЕН – ЕВЛОГИ НОТЕВ”, представлявано от Евлоги Славчов Нотев, на закупения ат него обект: местност “Еретин” – терен с площ 2200 кв.м. и сграда № 56 – свинарник със застроена площ от 245 кв.м.

 

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка относно допълнение в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 295

 

 

             На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от ЗМДТ, чл.26, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, ОбС Брезник реши:

 

             Допълва чл.69 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ в Община Брезник, като се създава буква “г” със следния текст:

            “Информация и удостоверения за декларирани данни, издавани по искане на дирекция “Социално подпомагане” – безплатни”

 

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно ликвидиране на съсобственост във ІІ склад /бивш склад на Зърнени храни/, попадащ в имот пл.№435, кв.85 – гр.Брезник, между Община Брезник и частни собственици

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 296

 

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС, чл.22, чл.23, ал.1, т.1 и чл.30, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, ОбС Брезник реши:

              1. Дава съгласието си да бъде ликвидирана съсобствеността в изградения върху имот УПИ, пл. № 435, кв.85 – гр.Брезник, ІІ-ри склад между общината 61.43% идеални части и 38.57% идеални части собственост на Иванка Йорданова Кръстева и Сийка Йорданова Андонова.

                   Общината изкупува 38.57% идеални части от ІІ-ри склад, собственост на Иванка Йорданова Кръстева и Сийка Йорданова Андонова за сумата от 3 941.47 лв. /три хиляди деветстотин четиридесет и един лв.и 47 ст./, определена от лицензиран оценител.

              2. Упълномощава Кмета на общината да извърши законоустановените процедури по Закона за общинската собственост.

 

 

 

ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка относно кандидатстване с проект по Програма “Красива България” в МТСП за реализация през 2007г.

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 297

 

               На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с изискванията и указанията на Програма “Красива България” в МТСП, ОбС Брезник реши:

               1.Утвърждава кандидатстването по проектите:

               - Ремонт на общинска болница и изграждане на среда, достъпна за хора с увреждания – гр. Брезник

               - Ремонт и архитектурно оформяне на читалище “Просвещение” – гр.Брезник

               2. Осигурява изискващото се съфинансиране.

 

 

 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно утвърждаване на самостоятелни паралелки и групи в ОУ “Хр. Смирненски” – с. Ноевци, община Брезник за учебната 2006/2007 година

 

С 12 гласа “За”, ОбС Брезник прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 298

 

                       На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.2, ал.6 и чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН, ОбС реши:

                       1. Утвърждава самостоятелни паралелки с минимален брой на учениците 10 за класовете І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ и VІІІ и 8 за ІV клас на ОУ “Хр. Смирненски” – с.Ноевци, Община Брезник за учебната 2006/2007 година.

                       2. Утвърждава една група в ПДГ към ОУ “Хр. Смирненски” – с.Ноевци, Община Брезник с минимум 6 деца за учебната 2006/2007 година.

 

 

 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно на настолна компютърна система за ползване и стопанисване ат читалище “Просвещение” – гр.Брезник, ДСП, счетоводно звено при ф-л “Просвета” и СБАЛВБ “Д-р Й. Стефанов”

С 11 гласа “За” и 1 “Въздържал се” /Д. Иванов/, ОбС Брезник прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 299

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.23, ал.2, т.3 от НРПУРОИ в Община Брезник, ОбС Брезник реши:

             1. Дава съгласието си да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване и стопанисване настолни компютърни системи, както следва:

                   < Домашен социален патронаж

-          1 бр. компютър “DELL GX100

-          1 бр.монитор “CTX -17

-          1 бр. памет – 32 RAM

                   < Читалище “Просвещение” – гр.Брезник

-          2 бр. компютър “DELL GX100

-          2 бр. монитор “CTX-17

-          1 бр. CD четящо

-          2 бр. памет – 32 RAM

-          1 звукова карта

                   < Счетоводно звено при филиал “Просвета”

-          1 бр. компютър “DELL GX100

-          1 бр. монитор “CTX-17

-          1 бр.CD четящо

-          1 бр. памет 32 RAM

-          1 звукова карта

                      < СБАЛВБ “Д-р Йордан Стефанов” – гр.Брезник

-          1 бр. компютър “DELL GX100

-          1 бр. монитор “CTX-17

-          1 бр.памет 32 RAM 

              2. Предаването и приемането на активите да се извърши със заповед на кмета на общината.

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 28 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196373