Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на ОбС на 30.07.2021 г.

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 30.07.2020г. от 10.30 ч. в читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка относно, актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021г. и даване на съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг. .

2. Докладна записка относно участие на Община Брезник, като партньор на фондация ,,Отворена врата“в подготовката на проектно предложение: Граждански мониторинг на младежките политики в Община Брезник по оперативна програма, ,,Добро управление“, BG05SFOP001-2.021-Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. .

3. Докладна записка относно разпореждане с имот, публична общинска собственост, отдаден за управление на ,,Обединен спортен клуб ,,Чорни-2004“ гр.Брезник и решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект находящ се в сграда-публична общинска собственост. .

4. Докладна записка относно доклад относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Брезник, за периода 2021-2027г. .

5. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на придаваем имот в с.Ноевци, Община Брезник и сключване на договор за продажба. .

6. Докладна записка относно определяне на допълнително възнаграждение на кмета на кметство Ноевци, за постигнати резултати през 2021г. .

7. Докладна записка относно информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския Съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2020г.на Община Брезник. .

8. Докладна записка относно покана за извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Рахила Ангелова“-Перник. .

9. Докладна записка относно приемане на становище от ОбС-Брезник за приложения ,,Бизнес-План“ на ВиК - ООД-Перник, за периода от 2022-2026г. решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост. .

10. Други.

На основание чл. 30 ал. 1 т. 3 от Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС, което ще се проведе на 28.07.2020г от 10,30 ч в малкия салон на читалище „Просвещение“ при горния дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об С:

/Иван Тинков/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 22 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307470