Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решение на ОбС от 08.06.2021 г. /296/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

П Р О Т О К О Л

№ 6

Гр.Брезник, 08.06.2021г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за приемане на декларация за запазване статуса на Районен съд Брезник

С 11 гласа „за“ ОбС взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 296

На основание чл.21 ал.1-ва, т.23-та и ал.2-ра от ЗМСМА, в качеството си на местен орган за самоуправление, ОбС - Брезник, изразява решително несъгласие пред уважаемите членове на ВСС, във връзка с проекта,,Модел 4“, като приема следната

Д Е К Л А Р А Ц И Я:

1. Закриването на Районен съд Брезник няма да доведе до по-добро управление на съдебната система, а напротив, ще я затрудни и принизи!

2. Районен Съд-Брезник е достатъчно натоварен с работа, за да се вземат предвид основанията на ВСС по закриването му или трансформирането му като изнесено работно място /ИРМ/ към РС-Перник/евентуално/!

3. В тази връзка, не е коректен начина на набиране и съпоставяне на данни, имащи отношение към мотивите по този проект, които са взети предвид на база на изминалата 2020-та година, когато заради пандемията от корона-вирус, реално съдилищата не работеха през голяма част от същата година !

4. Общинският съвет Брезник настоява да се вземат предвид правата и нуждите на гражданите, а не други конюнктурни критерии, мотивирани в Модел-4, които биха довели до загуба, а не до полза, както за мотивацията на работещите магистрати и служители при РС-Брезник, така и до ограничаването на достъпността на гражданите, при техни нужди, от услуги във всякаква дефиниция, които им се осигуряват от районния съд и биха ограничили и /или/ затруднили получаването на процесуална и материално-правна помощ, което е право на всеки гражданин, гарантирано от Конституцията на Република България!

5. С оглед гореизложеното, Общинският Съвет - Брезник, настоява, уважаемите членове на Висшия Съдебен Съвет, да се вслушат в аргументите на многото магистрати и служители в районни съдилища от цялата страна, за запазването на сега действащите съдебни райони и обслужващи ги съдилища, което ще бъде единственото правилно решение при създалата се ситуация!

6. Препис от решението, да се изпрати на ВСС на Република България!

На основание чл. 60 ал. 1 от АПК, Общинският съвет Брезник допуска предварително изпълнение на решението с оглед важността на проблема, който засяга интересите на гражданите на територията от Община Брезник и с оглед защита на конституционното право на достъп до правосъдие.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196387