Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.05.2021 г. /283-295/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 5

Гр.Брезник, 28.05.2021г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2020г на дружествата със 100% общинско участие в капитала си

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 283

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т.3 от Търговския закон, чл. 7 ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 1 т.3 от наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общинският съвет Брезник:

1. Приема годишния отчет и баланс за 2020г на „Водоснабдяване“ ЕООД

2. Освобождава дружеството от внасяне на дивидент в общината, защото от формираната печалба покрива загубите от минали години.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 284

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т.23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т.3 от Търговския закон, чл. 7 ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 1 т.3 от наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общинският съвет Брезник:

1. Приема годишния отчет и баланс за 2020г на „Брезник фарм“ ЕООД

2. Освобождава дружеството от внасяне на дивидент в общината.След отразяване на печалбата в законови резерви, да се ползва за увеличаване асортимента на лекарствените продукти.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2022-2024г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 285

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, приема актуализираната бюджетна прогноза за 2022-2024г на Община Брезник в частта за местните дейности по показатели от единната бюджетна класификация

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Работен проект за изграждане на общински път и промяна предназначението на земите, включени в обхвата на транспортния достъп до обекта на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 286

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си да се изготви работен проект за изграждане на линеен обект, нов местен общински път III категория, отклонение на път от републиканска пътна мрежа II-63 при км 17+ 736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ I-73.1, 73.5 и УПИ II-72.30, 72.29, 72.31, 72.46, кв.129 по Регулационния план на гр.Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ЕООД, концесионер на находище „Милин камък“в землището на гр.Брезник. Работният проект да бъде изготвен в съответствие с изискванията на нормативната уредба за проектиране на пътища с трайна настилка по отношение на габарити, в които да бъдат заключени банкети, канавки и скатове на изкопи и насипи, максимални и минимални надлъжни наклони и минимални радиуси на кривите.

Възложител по смисъла на ЗУТ и собственик на линейния обект е Община Брезник.

2. Възлага на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ЕООД, като заинтересовано лице, да организира от името на Община Брезник, но за своя сметка със собствени или привлечени специалисти дейностите по изготвяне на работен проект по т. 1. Изготвеният работен проект по т. 1 следва да се представи от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ЕООД за предварително съгласуване от Общински съвет-Брезник. След предварителното съгласуване, „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ЕООД следва да се представи работен проект по т. 1 от настоящето решение за одобрение от компетентните органи по реда на ЗУТ заедно с цялата изискуема придружаваща документация. „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ЕООД не следва да заплаща такса за посочените процедури по одобрение и съгласуване на работен проект по т. 1 в Община Брезник.

3. Дава съгласие за промяна на предназначението на земите, включени в обхвата на транспортния достъп до обекта на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ЕООД: съгласно приложения регистър по одобрения ПУП-ПП за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект, нов местен общински път III категория, отклонение на път от републиканска пътна мрежа II-63 при км 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ I-73.1, 73.5 и УПИ II-72.30, 72.29, 72.31, 72.46, кв.129 по Регулационния план на гр.Брезник.

4. „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ЕООД поема изцяло разходите за отчуждаване на недвижимите имоти във връзка с прилагането на одобрен ПУП-ПП за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект нов местен общински път III категория, отклонение на път от републиканска пътна мрежа II-63 при км 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ I-73.1, 73.5 и УПИ II-72.30, 72.29, 72.31, 72.46, кв.129, като не заплаща обезщетения за засегнати недвижими имоти-общинска собственост, съгласно т.5 от Решение № 894 по Протокол № 9 от 26.08.2019г. на Общински съвет-Брезник.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Режанци, върху който е построена сграда с отстъпено право на строеж

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 287

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал.3, б „а”, чл. 33 от НПРУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на ПИ с идентификатор 17796.501.136 по КККР, с. Режанци, община Брезник, област Перник, одобрени със Заповед РД-18-1527/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 516 кв.м., върху който е законно построена сграда с идентификатор 17796.501.136.1 по договор за отстъпено право на строеж (акт за частна общинска собственост № 6286/22.03.2021 г.), в размер на 3038.09 лв., или 5.89 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна предназначението на земеделска земя - ливада № 41126.58.91 по КККР на с.Конска, Община Брезник в земя за изграждане на жилищни сгради

С 9 гласа „за 3 против /В.Добринов, В.Алексова и В.Петрова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 288

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 135 ал. 3, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. Одобрява заданието за изготвяне на ПУП – ПР и ПЗ за промяна на предназначението на ПИ № 41126.58.91 по КККР на с.Конска, Община Брезник.

2. Дава съгласие кмета на Община Брезник да извърши действията по чл. 135 ал. 3 от ЗУТ, като издаде заповед за изготвяне на проект – ПУП – ПР и ПЗ с който да се обособи нов УПИ, като се промени предназначението на ПИ № 41126.58.91 по КККР на с. Конска от земеделска земя – ливада в урбанизирана територия за жилищно строителство ЖМ, съответстваща на предвижданията на ОУП на Община Брезник.

ПУП – ПР и ПЗ да се изготви по възлагане от заявителя, на основание чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.

ШЕСТА ТОЧКА: докладна записка относно безвъзмездно право на ползване на сграда за търговска дейност, със застроена площ 68 кв.м и попадаща в поземлен имот с идентификатор 06313.501.125 по КК и КР на с.Брезнишки Извор

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за“ и 3 въздържали се /В.Добринов, В.Петрова и В.Алексова/, /спазвайки 2/3 мнозинство/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 289

На основание чл. 21 ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 4 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 21 ал.1 т.4, чл. 29 ал.2, чл. 30 ал.1 и чл. 31 ал. 2 и ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласие за сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на обект: сграда 06313.501.125.2 със застроена площ 68 кв.метра за търговска дейност, попадаща в поземлен имот с идентификатор 06313.501.125 по КК и КР на с.Брезнишки Извор, съгласно АОС № 5825/29.06.2020г в полза на ГПК „Наркооп“ ЕИК 000372292 със седалище и адрес на управление в гр.Брезник, ул. 9-ти септември“ № 10,представлявана от Галина Първанова.

2. Определя срок за безвъзмездното право на ползване 10 /десет/ години.

3. Ползвателят да използва имота съгласно неговото предназначение, като запази основният предмет при който функционира.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 290

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.193 от ЗУТ, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие в полза на поземлен имот с идентификатор 06286.72.47, находящ се в гр. Брезник, общ. Брезник, област Перник по КККР, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 6 103 кв.м, трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, стар номер 72.47, квартал 129, парцел IV, като ползвател, собственост на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД – гр. София, ЕИК 175085154, представлявано от Атанас Тасмов – Управител, с адрес на управление – гр. София, р-н Витоша, бул. „България” №102, да бъде учредено безсрочно право на прокарване на трасе и сервитут на подземен електропровод 20 kV външно двойно електроснабдяване на МОК „Милин Камък“ от ПИ 06286.33.31 по КККР на гр. Брезник през ПИ с идентификатори: 06286.34.35; 06286.38.57; 06286.38.58; 06286.38.59; 06286.38.60; 06286.59.25; 06286.59.14 и 06286.71.29 по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК-Перник, публична общинска собственост, до УПИ IV-72.47, кв.129 „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“ по РП на гр. Брезник с дължина на трасето 578 линейни метра и възникнала сервитутна зона 479 кв.м. в имоти общинска собственост.

2. Утвърждава оценка за сервитутно право по т.1 в размер на 1920.79 лв. (479 кв.м по 4.01 кв.м). Посочената цена се облага с ДДС.

3. Направената експертна оценка от лицензиран оценител на стойност от 150.00 лв. да бъде заплатена от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД.

4.Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бабица, с цел възстановяването й на наследниците на Стоил Божилов

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 291

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-57/09.04.2021г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Бабица, община Брезник, собственост на Стоил Божилов, както следва:

– Поземлен имот с №02066.1.86 с площ от 2.497 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Велкова падина/Станкова ливада", образуван от поземлен имот с № 02066.1.65, общинска собственост.

Поземлен имот с №02066.1.87 с площ от 3.055 дка, представляващ нива, девета категория в местност „Големи слог/Станкова ливада", образуван от поземлен имот с № 02066.1.65, общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Режанци, с цел възстановяването й на наследниците на Петко Радослав Петкови

Поименно гласуване

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 292

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-58/09.04.2021г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Режанци, община Брезник, собственост на Петко Радослав Петкови, както следва:

–Поземлен имот с №17796.29.140 с площ от 1.628 дка, представляващ нива, пета категория в местност „ТКЗС/Ливаге", образуван от поземлен имот с № 17796.29.93, общинска собственост.

– Поземлен имот с №17796.29.141 с площ от 1.731 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Цонкина/Ливаге", образуван от поземлен имот с № 17796.29.93, общинска собственост.

3. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Лозан Ангелков

Поименно гласуване

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 293

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-59/09.04.2021г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел тяхното възстановяване в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Лозан Ангелков, както следва:

–Поземлен имот с №41126.41.14 с площ от 3.169 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Поята/Под страище", образуван от поземлен имот с № 41126.41.14, общинска собственост.;

- Поземлен имот с №41126.41.248 с площ от 1.674 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Поята/Под страище", образуван от поземлен имот с № 41126.41.8, общинска собственост.;

- Поземлен имот с №41126.41.249 с площ от 1.088 дка, представляващ нива, пета категория в местност „Ристина поята/Под страище", образуван от поземлен имот с № 41126.41.8, общинска собственост.;

- Поземлен имот с №41126.41.250 с площ от 1.507 дка, представляващ ливада, пета категория в местност „Вада/Под страище", образуван от поземлен имот с № 41126.41.5, общинска собственост.;

- Поземлен имот с №41126.41.251 с площ от 1.233дка, представляващ ливада, пета категория в местност „Вада/Под страище", образуван от поземлен имот с № 41126.41.5, общинска собственост.;

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускана на средства за участие на ФК „Чорни-1920“ във футболен турнир „Витоша къп 2021“.

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 294

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска средства в размер на 700 лв. за участие на ФК „Чорни-1920“ в турнир „Витоша къп 2021г“ в с.Железница.

2. Средствата да бъдат взети от субсидията на ОСК „Чорни“ за 2021г.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за право на пристрояване на едноетажна пристройка към основна сграда с идентификатор 06286.501.983.3 по КК и КР на гр.Брезник

Поименно гласуване.

С 8 гласа „за“ и 3 въздържали се /В.Добринов, В.Петрова и В.Алексова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 295

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и ал.4, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл.21 ал.1 т.3 и чл. 29 ал.4 от НРПУРОИ:

I. Дава съгласието си да бъде учредено възмездно право на пристрояване върху площ от 32.50 кв.м.,( съгласно виза на гл. архитект от 13.01.2021 г. ) към основна сграда с идентификатор 06286.501.983.2, разположена върху терен частна общинска собственост с идентификатор 06286.501.983 по КК и КР на гр. Брезник и представляващ УПИ I - 501.983 „За търговия и офиси“., с адрес на имота: гр. Брезник ул.“9-ти септември“ №10, в полза на ГПК „Наркооп“ гр. Брезник, ЕИК 000372292, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник ул.“9-ти септември“ №10, представлявана от Галина Първанова.

IІ. Утвърждава пазарната оценка на:

1.Отстъпено право на пристрояване върху площ 32.50 кв.м към основна сграда с идентификатор 06286.501.983.2, на стойност 1369.77 лв., облагаеми с ДДС. (42.15 лв. на кв.м.)

IІІ. Упълномощава зам. кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за отстъпено право на пристрояване

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

15.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196282