Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост

 

 

Община Брезник на основание Решение №249/19.03.2021г. на Общински съвет – Брезник и Заповед №РД_2-265 от 26.04.2021 год., изменена със Заповед №РД_2-310 от 18.05.2021 год., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info обявява:

I. Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост, на основание чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП:

1. ОБЕКТ Красава, Озърновци, отдел/подотдел 58-п,58х, землище на с. Красава и отдел/подотдел 58-р, землище на село Озърновци – общо: 95 пл.куб.м за 3325.00лв, начална тръжна цена, гаранция за участие-166.25лв.

2.Обект Непразненци, Ноевци, отдел/подотдел 73-з1; 75–и1, землище на с. Непразненци, общ. Брезник и отдел/подотдел 81–б, землище на с.Ноевци –общо: 200 пл.куб.м за 7000.00лв, начална тръжна цена, гаранция за участие-350.00лв.

3.Обект Гигинци, Кошарево, отдел/подотдел: 87-а, землище на с. Гигинци, общ. Брезник и отдел/подотдел: 95-н, 95-п, 95-р, землище на с. Кошарево-общо: 375 пл.куб.м за 13125.00лв, начална тръжна цена, гаранция за участие-656.25лв.

II. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪГА – 31.05.2021г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Брезник.

III. ПОВТОРЕН ТЪРГ: 07.06.2021 год. от 14.00ч. в заседателната зала на Общината.

IV.КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „най-ниска предложена цена”.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА /5%/.

Документите за участие се закупуват на касата на Община Брезник от 08.00 часа на 25.05.2021г до 16.00 часа на 27.05.2021г. включително и подават в дирекция ОСПО. Документите за участие в повторният търг се закупуват и подават от 08.00часа на 02.06.2021 год до 16.00 часа на 03.06.2021 год. включително .

До участие се допускат кандидатите (еднолични търговци и търговски дружества), вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 241 от Закона за горите за дейността „добив на дървесина” и внесли гаранция за участие.

Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик. Заедно със документите за участие се подават и писмени ценови предложения.

Върху плика се отбелязва участника в търга и предмета на търга.

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/2160.

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

12.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ „Натурекс Иванка Христова“ гр.Брезник, ул. „Владимир Заимов“ №7 Уведомяваме Ви, че ЕТ „Натурекс Иванка Христова“ им...

Сряда, 12 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Проект за допълнение на Наредба за опред

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! П Р О Т О К О Л № 4 Гр.Брезник, 23.04.2021г ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по пров

  Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г. на Общински съвет Брезник и Заповед №РД_2-272/27.04.2021г., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info ...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по пров

Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г. на Общински съвет Брезник и Заповед №РД_2-271/27.04.2021г., качени на сайта на община Брезник: www.breznik.info об...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по пров

  Община Брезник на основание Решение №248/19.03.2021г. на Общински съвет Брезник и Заповед № РД_2-270/27.04.2021г., качени на сайта на община Брезник: ...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Процедура по провеждане на търг с тайно

    Община Брезник на основание Решение №249/19.03.2021г. на Общински съвет – Брезник и Заповед №РД_2-265 от 26.04.2021 год., изменена със Заповед ...

Вторник, 27 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

  13.04.2021 г. ОБЯВЛЕНИЕ № 2600-7 /3/ от 08.04.2021 г. Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ” на основание чл. 128, ал.2 от З...

Вторник, 13 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Проект на Програма за управление и разпо

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021 г...

Понеделник, 8 Февруари 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 24 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

11.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2475476