Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 19.03.2021 г. /245-267/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№3

Гр.Брезник, 19.03.2021г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Издаване на запис на заповед от община Брезник в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0100-C01 от 03.06.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" №BG06RDNP001-7.001-УЛИЦИ "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" за Проект "Реконструкция и рехабилитация на улици "Комсомолец", "Ясна поляна", "Шейново"в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци", сключен между Община Брезник и ДФ "Земеделие".

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 245

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава кмета на община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 578 480.75 лева, (петстотин седемдесет и осем хиляди четиристотин и осемдесет лева и 75 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0100-C01 от 03.06.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново”в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци ” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0100-C01 от 03.06.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно Издаване на запис на заповед от община Брезник в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0100-C01 от 03.06.2019 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" №BG06RDNP001-7.001-УЛИЦИ "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" за Проект "Реконструкция и рехабилитация на улици "Комсомолец", "Ясна поляна", "Шейново"в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци", сключен между Община Брезник и ДФ "Земеделие".

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 246

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник:

1.Упълномощава кмета на община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 115696.15 лева, (сто и петнадесет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и 0,15 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.001-0100-C01 от 03.06.20192019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици „Комсомолец“, „Ясна поляна“, „Шейново”в гр. Брезник и улица с ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171 в с. Ноевци ” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0100-C01 от 03.06.2019 г.и да ги представи пред ДФ „Земеделие”

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Приемане отчет за дейността на Общински исторически музей - Брезник за 2020г и План за работа за 2021г

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 247

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Приема отчета за дейността на Общински исторически музей – Брезник за 2020г и План за работата за 2021г.

2. Дава положителна оценка за работата на Общински исторически музей.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на общинска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 248

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т.8, ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване:

I. Определя за отдаване под наем на следните имоти- земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ:


1. Село Гърло

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена

лв.

1.

18349.1.57

Нива

V

Толичица

8.910

123.49

2.

18349.2.55

Нива

V

Герен

14.304

198.25

3.

18349.2.50

Нива

V

Герен

16.867

233.78

4.

18349.2.52

Нива

V

Герен

15,740

218.16

40.081

773.68

2. Село Муртинци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1

49374.27.23

Нива

IX

Друм

4.589

44.87

2

49374.36.16

Нива

VII

Берова гора

2.999

35.18

3

49374.36.14

Нива

VII

Берова гора

4.062

47.65

4

49374.36.6

Нива

VII

Берова гора

3.442

40.37

5

49374.36.4

Нива

VII

Берова гора

5.407

63.42

6

49374.36.2

Нива

VII

Берова гора

7.335

86.04

7

49374.35.8

Нива

VII

Берова гора

4.001

46.93

8

49374.34.5

Нива

VII

Берова гора

4.406

51.68

9

49374.34.2

Нива

VII

Берова гора

4.599

53.95

10.

49374.27.18

Нива

IX

Друм

8.996

86.27

11.

49374.27.32

Нива

VII

Берова гора

1.450

17.01

12.

49374.24.19

Нива

IX

Павлово търне

9.028

86.59

13.

49374.24.16

Нива

IX

Коларица

1.917

18.38

14.

49374.30.14

Нива

IX

Мездра

2.597

24.91

15.

49374.30.8

Нива

IX

Мездра

4.994

47.89

16.

49374.25.4

Нива

IX

Коларица

3.724

35.71

17.

49374.31.16

Нива

IX

Мездра

3.398

32.59

76.944

819.44

3. Село Конска

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1

41126.30.20

Нива

V

Кория

8.600

119.20

2

41126.11.228

Нива

V

Рибарица

3.807

52.77

3.

41126.52.32

Изоставена орна земя

X

Под страище

29.555

252.10

4.

41126.19.2

Нива

V

Криви дол

16.855

233.61

5.

41126.30.31

Нива

V

Рад. падина

18.418

255.27

6.

41126.20.9

Нива

V

Циганка

7.199

99.78

7.

41126.19.5

Нива

V

Криви дол

25.618

355.07

8.

41126.13.310

Нива

V

Патерица

6.717

93.10

9.

41126.13.307

Нива

V

Патерица

0.714

9.90

10.

41126.58.104

Нива

V

Рид

10.159

140.80

11.

41126.58.98

Нива

V

Под заграня

8.751

121.29

12.

41126.12.105

Нива

V

Лука

3.270

45.32

139.663

1778.21

4.Село Брезнишки извор

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1

06313.4.5

Нива

IX

Огражденец

3.596

34.38

2

06313.2.14

Нива

X

Владикин кладенец

16.051

136.92

3

06313.30.10

Нива

IX

Дол

12.267

117.27

4

06313.17.10

Нива

IX

Дол

26.891

257.08

5

06313.5.17

Нива

IX

Влашко поле

1.102

10.54

6

06313.5.16

Нива

IX

Влашко поле

1.932

18.47

7

06313.1.15

Нива

IX

Мездра

0.300

2.87

8

06313.4.13

Нива

IX

Огражденец

3.228

30.86

9

06313.4.12

Нива

IX

Огражденец

4.498

43.00

10

06313.3.5

Нива

IX

Огражденец

2.998

28.66

11

06313.30.5

Нива

IX

Шопка

17.443

166.76

90.306

846,81

5. Село Видрица

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

11034.24.10

Нива

IX

Баин чифлик

33.795

323.08

2.

11034.27.13

Нива

IX

Селище

42.569

408.24

3.

11034.26.20

Нива

IX

Горно обо поле

19.492

186.93

4.

11034.26.19

Нива

IX

Горно обо поле

9.197

88.20

5.

11034.24.8

Нива

IX

Баин чифлик

7.995

76.67

6.

11034.24.2

Нива

IX

Баин чифлик

11.672

111.93

7.

11034.21.42

Нива

IX

Милкин кръст

92.162

881.07

8.

11034.21.38

Нива

IX

Милкин кръст

8.583

82.31

9.

11034.21.4

Нива

IX

Милкин кръст

9.286

88.77

234.751

2247.20

6. Село Садовик

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

65084.85.41

Нива

IX

Влакин дел

77.007

736.19

2.

65084.46.21

Нива

IX

Било

1.563

14.94

3.

65084.76.66

Нива

IX

Драгомирица

51.177

489.25

4.

65084.75.29

Нива

IX

Герен

17.821

170.37

147.568

1410.75

7. Село Ребро

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

62373.19.12

Нива

IX

Горна мездра

1.899

18.15

2.

62373.18.20

Нива

IX

Мездра

0.914

8.74

3.

62373.18.19

Нива

IX

Мездра

4.894

46.79

4.

62373.18.8

Нива

IX

Мездра

11.098

106.10

5.

62373.1.9

Нива

IX

Берова гора

76.287

729.30

95,092

909,08

8. Село Долни Романци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1

22506.44.1

Нива

IX

Страна

1.592

15.27

2

22506.44.14

Нива

IX

Страна

0.190

1.82

3

22506.50.1

Нива

IX

Старо поятище

1.404

13.46

4

22506.50.22

Нива

IX

Лука

1.261

12.09

5

22506.50.25

Нива

IX

Лука

0.451

4.33

6

22506.50.26

Нива

IX

Лука

0.393

3.77

7

22506.50.35

Нива

IX

Лука

0.992

9.51

8

22506.50.38

Нива

IX

Лука

0.622

5.96

9

22506.50.50

Нива

IX

Лука

0.246

2.36

10.

22506.50.62

Нива

IX

Лука

0.310

2.97

11.

22506.45.26

Нива

IX

Дисази

1.542

14.79

12.

22506.50.36

Нива

IX

Лука

0.195

1.87

9.198

88.20

9. Село Горни Романци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

16612.50.5

Нива

V

Гребен

10.146

140.62

2.

16612.55.7

Нива

V

Дервещица

3.000

41.58

3.

16612.55.15

Нива

V

Гребен

2.311

32.03

4.

16612.52.17

Нива

V

Друм

1.147

15.90

16.604

230.13

10. Село Красава

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

39517.38.5

Нива

VIII

Бачевище

7.992

85.19

2.

39517.57.46

Нива

V

Абдиница

1.499

20.78

3.

39517.56.1

Нива

V

Равнище

11.995

166.25

4.

39517.74.14

Нива

V

Чобаница

1.258

17.44

.5.

39517.74.18

Нива

IX

Анин мост

0.121

1.60

6.

39517.55.2

Нива

V

Равнище

14.997

207.86

7.

39517.55.5

Нива

V

Равнище

17.641

244.50

8.

39517.38.10

Нива

VIII

Бачевище

4.197

44.74

9.

39517.22.7

Нива

VI

Друм

6.994

89.45

10.

39517.18.6

Нива

VI

Росуля

1.804

23.07

11.

39517.18.7

Нива

VI

Росуля

9.101

116.40

12.

39517.19.3

Нива

VI

Дъл. ливада

2.880

36.84

13.

39517.19.13

Нива

VI

Росуля

2.602

33.28

14.

39517.53.5

Нива

IX

Таранджика

2.794

26.79

15.

39517.53.10

Нива

IX

Таранджика

3.002

28.79

16.

39517.26.40

Нива

IX

Преслоп

1.411

13.53

90.288

1156.51

11. Село Бабица

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

02066.44.33

Нива

IX

Сухо бърдо

1.694

16.25

2.

02066.43.18

Нива

V

Ковил

28.492

394.90

3.

02066.19.30

Нива

V

Радош

2.000

27.72

4.

02066.16.24

Нива

V

Разкръсие

1.341

18.59

5.

02066.7.17

Нива

IX

Титинци

25.232

241.97

6.

02066.7.16

Нива

V

Разкръсие

2.001

27.73

7.

02066.7.14

Нива

V

Ръзкръсие

6.395

88.63

8.

02066.7.10

Нива

V

Кърно ливадче

1.200

16.63

9.

02066.7.4

Нива

IX

Кърно ливадче

3.148

30.19

10.

02066.2.22

Нива

IX

Титинци

4.423

42.42

11.

02066.2.21

Нива

IX

Титинци

11.011

105.60

12.

02066.2.18

Нива

IX

Титинци

6.997

67.10

13.

02066.2.3

Нива

IX

Титинци

6.546

62.78

14.

02066.239.16

Нива

IV

Кръст

7.368

110.00

15.

02066.44.38

Нива

IX

Сухо бърдо

9.802

94.00

16.

02066.44.25

Нива

IX

Пепелница

4.660

44.69

17.

02066.44.8

Нива

IX

Сухо бърдо

5.001

47.96

127.311

1437.16

12. Село Гоз

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

15331.47.9

Нива

IV

Грънчарица

19.825

295.99

2.

15331.44.14

Нива

IX

Митров Кладенец

21.895

209.97

3.

15331.43.6

Нива

IX

Забел

4.149

39.79

4.

15331.43.1

Нива

IX

Гарваница

4.532

43.46

50.401

589.21

13. Село Арзан

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

00610.36.10

Нива

IX

Падина

1.703

16.33

1.703

16.33

14. Град Брезник

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

06286.26.27

Нива

V

Дражул

4.003

55.48

4.003

55.48

15. Село Ярославци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

87579.7.13

Нива

VIII

Росуле

2.373

25.30

2.

87579.2.7

Нива

X

Прекъсие

2.094

17.86

3.

87579.2.24

Нива

X

Прекъсие

1.498

12.78

4.

87579.5.22

Нива

VIII

Зелен бор

3.024

32.24

5.

87579.5.23

Нива

VIII

Зелен бор

2.598

27.69

6.

87579.5.24

Нива

X

Гладно поле

5.393

46.00

7.

87579.5.25

Нива

X

Гладно поле

5.000

42.65

8.

87579.5.27

Нива

VIII

Зелен бор

0.399

4.25

9.

87579.2.19

Нива

X

Прекърсие

2.246

19.16

10.

87579.5.19

Нива

VIII

Зелен бор

3.998

42.62

11.

87579.6.22

Нива

VIII

Росуле

2.822

30.08

31.445

300.63

16. Село Слаковци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1

67163.18.39

Нива

VII

Чардак

3.111

36.49

2

67163.53.59

Нива

V

Пейчиново поятище

8.150

112.96

3

67163.52.44

Нива

V

Делниче

1.142

15.83

4

67163.50.83

Нива

IX

Антанасова поята

2.251

21.59

5

67163.50.73

Нива

IX

Антанасова поята

1.351

12.96

6

67163.50.52

Нива

IX

Антанасова поята

1.067

10.23

7

67163.50.23

Нива

IX

Антанасова поята

3.366

32.28

8

67163.50.21

Нива

IX

Антанасова поята

1.471

14.11

9

67163.50.8

Нива

IX

Антанасова поята

0.831

7.97

10.

67163.63.24

Нива

VI

Пърчък

0.592

7.57

11.

67163.63.10

Нива

VI

Пърчък

4.538

58.04

12.

67163.63.4

Нива

VI

Пърчък

0.577

7.38

13.

67163.61.24

Нива

IX

Поятище

0.578

5.54

14.

67163.53.16

Нива

V

Гузина

1.853

25.68

15.

67163.53.14

Нива

V

Пейчиново поятище

3.652

50.62

16.

67163.53.7

Нива

V

Пейчиново поятище

2.991

41.46

17.

67163.53.6

Нива

V

Загране

0.196

2.72

18.

67163.53.5

Нива

V

Равнище

2.003

27.76

19.

67163.53.4

Нива

V

Равнище

2.800

38.81

20.

67163.52.30

Нива

V

Делниче

1.656

22.95

21.

67163.43.102

Нива

V

Столовица

6.855

95.01

22.

67163.36.16

Нива

V

Умище

1.165

16.15

23.

67163.32.21

Нива

V

Бабки

0.507

7.03

24.

67163.30.28

Нива

V

Бабки

1.165

16.15

25.

67163.1.15

Нива

V

Добра могила

11.497

159.35

26.

67163.2.6

Нива

V

Драганов герен

2.100

29.11

27.

67163.3.26

Нива

V

Каменитец

21.449

297.28

28.

67163.3.27

Нива

V

Каменитец

20.118

278.84

29.

67163.7.11

Нива

V

Делийска

2.091

28.98

30

67163.8.44

Нива

V

Стублица

2.638

36.56

31.

67163.12.43

Нива

V

Чифлик

1.047

14.51

32.

67163.19.19

Нива

VII

Шумки

1.736

20.36

33.

67163.21.1

Нива

V

Крушите

2.015

27.93

34.

67163.22.1

Нива

IX

Корутина

1.734

16.62

35.

67163.25.94

Нива

VII

Пазарски път

0.625

7.33

36.

67163.26.7

Нива

V

Равнище

0.816

11.31

37.

67163.30.11

Нива

V

Бабки

3.002

41.61

38.

67163.19.57

Нива

VII

До село

1.073

12.59

39.

67163.19.41

Нива

VII

Шумки

0.634

7.44

40.

67163.19.22

Нива

VII

До село

0.648

7.60

121.091

1684.71

17. Село Бегуновци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1

03099.3.12

Нива

V

Рът

0.993

13.76

2

03099.3.14

Нива

V

Рът

1.003

13.90

3

03099.3.15

Нива

V

Рът

0.995

13.79

4

03099.3.27

Нива

V

Рът

1.020

14.14

5

03099.4.1

Нива

V

Рът

0.573

7.94

6

03099.5.11

Нива

V

Рът

1.799

24.93

7

03099.5.14

Нива

V

Рът

0.935

12.96

8

03099.5.20

Нива

V

Рът

2.251

31.20

9

03099.8.7

Нива

V

Рът

0.754

10.45

10.

03099.8.20

Нива

V

Рът

1.393

19.31

11.

03099.8.31

Нива

V

Рът

2.700

37.42

12.

03099.11.18

Нива

V

Балабаница

0.962

13.33

13.

03099.12.25

Нива

V

Изворщина

5.082

70.44

14.

03099.13.2

Нива

V

Рът

5.091

70.56

15.

03099.13.5

Нива

V

Изворщина

0.892

12.36

16.

03099.13.19

Нива

IV

Изворщина

1.387

20.71

17.

03099.15.17

Нива

V

Изворщина

9.367

129.83

18.

03099.15.18

Нива

V

Изворщина

0.901

12.49

19.

03099.16.2

Нива

V

Изворщина

2.204

30.55

20.

03099.16.15

Нива

V

Изворщина

2.732

37.87

21.

03099.23.21

Нива

IX

Лешке

0.300

2.88

22.

03099.23.59

Нива

V

Росуля

0.500

6.93

23.

03099.23.60

Нива

V

Росуля

0.219

3.04

24.

03099.24.6

Нива

V

Лалина падина долна

0.284

3.94

25.

03099.25.2

Нива

V

Раске

10.129

140.39

26.

03099.25.23

Нива

IX

Главиняк

0.320

3.07

27.

03099.26.19

Нива

V

Раске

5.657

78.41

28.

03099.38.18

Нива

IV

Майкьов дол

1.337

19.96

29.

03099.40.25

Нива

IV

Скачък

1.348

20.13

30.

03099.40.31

Нива

IV

Скачък

5.275

78.76

31.

03099.40.35

Нива

IV

Скачък

1.582

23.62

32.

03099.40.36

Нива

IV

Скачък

0.998

14.90

33.

03099.43.8

Нива

V

Почивало

2.997

41.54

34.

03099.43.12

Нива

V

Почивало

1.978

27.42

35.

03099.43.19

Нива

V

Почивало

1.664

23.06

36.

03099.44.20

Нива

V

Почивало

5.501

76.24

37.

03099.44.28

Нива

V

Почивало

1.199

16.62

38.

03099.45.1

Нива

V

Широко поле

0.720

9.98

39.

03099.45.43

Нива

V

Широко поле

1.000

13.86

40.

03099.46.33

Нива

V

Широко поле

0.988

13.69

41.

03099.47.13

Нива

V

Широко поле

0.983

13.62

42.

03099.47.31

Нива

V

Широко поле

0.764

10.59

43.

03099.48.14

Нива

V

Широко поле

1.501

20.80

44.

03099.49.19

Нива

V

Сарай

8.595

119.13

45.

03099.57.23

Нива

V

Терзийница

0.885

12.27

46.

03099.59.4

Нива

VI

Расовец

1.799

23.01

47.

03099.59.56

Нива

VI

Расовец

0.505

6.46

48.

03099.61.25

Нива

VI

Расовец

0.621

7.94

49.

03099.61.28

Нива

VI

Расовец

0.309

3.95

50.

03099.42.20

Нива

V

Почивало

3.072

42.58

51.

03099.75.9

Нива

V

Росуля

1.390

19.27

53.

03099.74.15

Нива

V

Росуля

0.800

11.09

54.

03099.69.29

Нива

VI

Рид

0.799

10.22

55.

03099.67.3

Нива

VI

Рид

1.801

23.03

56.

03099.67.1

Нива

VI

Рид

0.648

8.29

57.

03099.66.16

Нива

VI

Рид

1.617

20.68

58.

03099.62.20

Нива

V

Голема нива

3.001

41.59

116.121

1610.91

18. Село Гигинци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

14893.52.35

Нива

IX

Рудина

17.773

170.44

2.

14893.9.6

Нива

VI

Брод

5.501

70.36

3.

14893.75.1

Нива

VI

Свирчица

52.693

673.94

4.

14893.77.7

Нива

V

Герен

3.394

47.04

5.

14893.80.16

Нива

V

Стойна могила

1.384

19.18

6.

14893.81.4

Нива

V

Стойна могила

3.631

50.33

7.

14893.23.9

Нива

VI

Песък

0.370

4.73

8.

14893.29.7

Нива

VI

Рът

0.845

10.81

9.

14893.29.15

Нива

IX

Свирчица

106.070

1017.21

10.

14893.29.45

Нива

VI

Герен

1.465

18.74

11.

14893.54.22

Нива

VI

Ечимовица

0.685

8.76

12.

14893.71.16

Нива

IX

Рудина

6.800

65.21

13.

14893.106.9

Нива

VI

Леяче

27.493

351.64

14.

14893.86.5

Нива

IX

Адамец

0.621

5.96

15.

14893.82.26

Нива

V

Стойна могила

3.741

51.85

16.

14893.83.20

Нива

V

Стойна могила

1.694

23.48

17.

14893.12.47

Нива

IV

Дробеж

1.690

25.23

18.

14893.8.19

Нива

VI

Брод

0.911

11.65

19.

14893.8.20

Нива

VI

Брод

0.793

10.14

20.

14893.8.21

Нива

VI

Брод

1.249

15.97

21.

14893.19.2

Нива

VI

Влакинци

0.801

10.24

22.

14893.23.6

Нива

VI

Песък

0.324

4.14

23.

14893.29.19

Нива

VI

Равнище

4.101

52.45

24.

14893.29.33

Нива

VI

Герен

1.449

18.53

25.

14893.29.34

Нива

VI

Герен

1.902

24.33

26.

14893.29.38

Нива

VI

Герен

12.218

156.27

27.

14893.29.39

Нива

VI

Герен

1.760

22.51

28.

14893.53.8

Нива

VI

Ечимовица

0.775

9.91

29.

14893.71.7

Нива

IX

Рудина

1.998

19.16

30.

14893.77.1

Нива

V

Герен

4.002

55.47

31.

14893.71.10

Нива

IX

Рудина

3.999

38.35

32.

14893.71.12

Нива

IX

Рудина

0.915

8.77

33.

14893.71.19

Нива

IX

Рудина

1.884

10.07

274.931

3082.87

19. Село Непразненци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

51490.11.20

Нива

VI

Расовеч

1.731

22.14

2.

51490.13.20

Нива

V

Широко поле

3.499

48.50

5.230

70.64

20. Село Сопица

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

68059.6.1

Нива

IX

Чифлик

171.059

1640.46

171.059

1640.46

21. Село Велковци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

10548.63.1

Нива

VI

Кариповец

48.753

623.55

2.

10548.53.3

Нива

VII

Върли брег

1.005

11.79

49.758

635.34

22. Село Ноевци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

52324.1.27

Нива

V

Пет могили

1.000

13.86

2.

52324.1.29

Нива

V

Пет могили

1.336

18.52

3.

52324.3.13

Нива

V

Локва

1.192

16.52

4.

52324.35.18

Нива

V

Грънчарица

0.398

5.52

5.

52324.37.20

Нива

V

Грънчарица

3.427

47.50

6.

52324.40.12

Нива

VI

Росуля

1.712

21.90

7.

52324.60.34

Нива

V

Чешма

0.706

9.79

9.571

133.61

23. Село Станьовци

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

68833.40.10

Нива

V

Под село

37.714

522.72

37.714

522.72

24. Село Долна Секирна

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1.

22263.39.281

Нива

IX

Рид

4.751

45.56

2.

22263.41.600

Нива

V

Карчица

3.856

53.44

3.

22263.41.601

Нива

V

Карчица

14.558

201.77

23.165

300.77

25. Село Ръжавец

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване