Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Дневен ред на заседание на ОбС на 26.02.2021 г.

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и чл. 39 и ал 1 и ал. 2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – свиквам заседание на ОбС Брезник, което ще се проведе на 26.02.2021г. от 10.30 ч. в читалище „Просвещение” град Брезник при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно проект на бюджет за 2021г на Община Брезник и средства от Европейския съюз .

2. Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Брезник и на кмета на с.Ноевци, Община Брезник. .

3. Докладна записка относно промяна на Годишен план за ползване на дървесина на Община Брезник за 2021г .

4. Докладна записка относно вземане на решение за приемане списъка с пасища, мери и ливади за отдаване под наем за 2021г на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37и ал.1 от ЗСПЗЗ, приемане на наемни цени за пасища, мери и ливади и правила за ползване на територията на Община Брезник. .

5. Докладна записка относно приемане програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2021г .

6. Докладна записка за допускане изработване на ПУП, с който да се промени предназначението на земеделска земя - нива ПИ № 06286.13.7 по КККР на гр.Брезник в земя за изграждане на фотоволтаичен парк. .

7. Докладна записка за допускане изработване на ПУП, с който да се промени предназначението на земеделска земя - нива ПИ № 06286.12.26 по КККР на гр.Брезник в земя за изграждане на вилни сгради .

8. Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПП за трасе и сервитут на ПОДЗЕМЕН ПРОВОД-ОПТИЧЕН КАБЕЛ между селата Видрица, Гърло, Конска, Режанци, Бр.Извор, Ребро,Садовик, Бегуновци, Непразненци, Гигинци, Кошарево, Ноевци, Слаковци, Сопица, Велковци, с махала Пали лула, започващ от края на регулацията на гр.Брезник, при пречиствателната станция на гр.Брезник, с приложено задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, придружено от схеми на трасето. .

9. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ .

10. Докладна записка относно възлагане на услугата "Патронажна грижа" като услуга от общ икономически интерес/УОИИ/ при спазване на изискванията на Решение на Комисията от 20.декември 2011г относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за имуществена услуга, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на УОИИ. .

11. Докладна записка относно приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за определяне местните такси и цени на услугите, съгласно ЗМДТ на територията на Община Брезник .

12. Докладна записка от Иван Тинков относно провеждане на общо събрание на Асоциацията по „ВиК“ .

13. Други

На основание чл. 32 ал. 1 и 3 от Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам съвместно заседание на постоянните комисии към ОбС, което ще се проведе на 24.02.2021г от 10,30 ч в читалище „Просвещение“ при горния дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Иван Тинков/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

2.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307420