Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 22.01.2021 г. /218-229/

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

1

Гр.Брезник, 22.01.2021г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № 218

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с т. 9.2. от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласие Община Брезник да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. по приоритетна ос №6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, инвестиционен приоритет №1 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, специфична цел №1 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“.

2. Възлага на Кмета на Община Брезник да изпълни процедурите, произтичащи от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

3. Упълномощава Васил Узунов – Кмет на Община Брезник да подпише необходимите документи за подготовка на проектното предложение.

4. Определя при предоставяне на здравно – социалните услуги да не се събират такси от потребителите.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ "Земеделие" обезпечаващ авансово плащане по договор № 14/07/2/0/0147 от 08.01.2019г по подмярка 7,2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник, сключен между Община Брезник и ДФ "Земеделие"

Р Е Ш Е Н И Е № 219

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава кмета на община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 2 654 206.08 лева, (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди двеста и шест лева и 0,08 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Брезник в полза на ДФ "Земеделие" обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 14/07/2/0/0147 от 08.01.2019г по подмярка 7,2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник, сключен между Община Брезник и ДФ "Земеделие"

Р Е Ш Е Н И Е № 220

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава кмета на община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 530 841,22 лева, (петстотин и тридесет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и 0,22 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник” сключен между Община Брезник и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 14/07/2/0/00147 от 08.01.2019 г.и да ги представи пред ДФ „Земеделие”

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут на система от четири броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел.захранване на шахтовите кладенци и ел.захранване 20 KV на помпена станция в поземлен имот с идентификатор № 06286.49.84 по КККР на град Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е № 221

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет Брезник:

1. Разрешава изработването на проект за обект ПУП – ПП (парцеларен план) за трасе и сервитут на система от четири (4) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в поземлен имот с идентификатор № 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник.

Заданието за изработване на ПУП – ПП предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ с №№ 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.70 и 06286.49.83 по КККР на гр.Брезник, община Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с идентификатор 06286.49.66 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, който представлява земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, ПИ с идентификатор 06286.49.64 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, който представлява територия на транспорта с НТП „За местен път“ и ПИ с идентификатор 06286.48.2 по КККР на гр. Брезник, община Брезник, който представлява територия заета от водни обекти с НТП „Водно течение, река”, като 2 броя от шахтовите кладенци са в територия на землището на гр. Брезник. В землището на с. Конска, община Брезник ще се изградят 2 броя шахтови кладенци, за което се предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ с идентификатори 41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108, по КККР на с. Конска, община Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива”, ПИ с идентификатори 41126.13.301 по КККР на с. Конска, община Брезник, който представлява земеделска земя с НТП „Изоставено орна земя”,ПИ с идентификатор 41126.13.299 по КККР на с. Конска, община Брезник, който представлява земеделска територия с НТП „Дере” и ПИ с идентификатор 41126.13.292 по КККР на с. Конска, община Брезник, който представлява земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут на система от четири (4) броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 КV на помпена станция в поземлен имот с идентификатор № 06286.49.84 по КККР на гр. Брезник.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност.

Р Е Ш Е Н И Е № 222

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2, чл.29, ал. 3, т.1 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83, ал. 1 и чл. 84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 37 потребители за 2021 година.

3. Услугата да се администрира от служители в общинска администрация Брезник, по бюджетна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ на адрес: гр.Брезник, ул. „Елена Георгиева“ № 16.

4. Мястото за предоставяне на социалната услуга е на територията на Община Брезник, в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

5. Броят на длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се определят от Кмета на Община Брезник в рамките на определените средства по делегираната държавна дейност.

6. Дава съгласие Кмета на Община Брезник да утвърди правилата, процедурите и образците на документи, във връзка с предоставяне на услугата и осъществяване на контрола и мониторинга.

7. Възлага на Кмета на Община Брезник да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в структурата на общинската администрация на Община Брезник за мандат 2019-2023г

Р Е Ш Е Н И Е № 223

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Одобрява промяна в структурата на общинска администрация Брезник за мандат 2019-2023г, в частта ДСП и ДМК, с една щатна бройка, като общата численост от 16 бр. става 17 броя.

2. Промяната да намери отражение в проекто-бюджета за 2021г и в длъжностното разписание на ДСП и МК, като „Шофьор-разносвач“ считано от 01.01.2021г.

3. Възлага на кмета на Община Брезник да отрази и публикува направените промени в структурата.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2021г

Р Е Ш Е Н И Е № 224

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник приема Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 2021г.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на отчетен доклад за дейността на МКБППМН през 2020г

Р Е Ш Е Н И Е 225

На основание чл. 21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА и чл. 7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общинският съвет Брезник приема Отчетния доклад за дейността на МКБППМН за 2020г.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваеми имоти в с.Гърло и сключване на договор за продажба

Р Е Ш Е Н И Е № 226

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VI-86, кв.14 по РП на с. Гърло, община Брезник с площ 189 кв.м. на стойност 1058.06 лв. (хиляда петдесет и осем лева и 06 ст.) Предложена оценка за правото на собственост 5.60 лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен общински имот, участващ в УПИ VII-86, кв.14 по РП на с. Гърло, община Брезник с площ 7 кв.м. на стойност 39.64 лв. (тридесет и девет лева и 64 ст.) Предложена оценка за правото на собственост 5.64 лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочените имоти.

ДЕСЕТА ТОЧКА: докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти- общинска собственост

Поименно гласуване,

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 227

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал.2, чл. 14, ал. 2, и ал.7, от ЗОС, чл. 4 ал.1 и ал.2, чл.36 ал.1,т.1 и чл.37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на:

1 Сграда 06313.501.125.2, със застроена площ 68 кв. м., за търговска дейност, попадаща в поземлен имот с идентификатор 06313.501.125 по КК и КР на с. Брезнишки Извор, АОС № 5825/29.06.2020 г. Начална тръжна цена 39.44 лв., облагаеми С ДДС.

2. Терен за павилион – петно № 4а в района на автогарата, попадащ в УПИ II – „За озеленяване“ в гр. Брезник , кв. 58А по РП на гр. Брезник, с идентификатор 06286.501.1524, с площ 47 кв. м, за търговска дейност. Начална тръжна цена 119.85 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

………………………………………………………………..

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ОбС относно покана за Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Р.Ангелова“ град Перник

Р Е Ш Е Н И Е № 228

На основание чл. 21 ал. 1 т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 223 от Търговския закон и чл. 23 ал.1 от Устава на Общото събрание на МБАЛ-АД-Перник, Общинският съвет Брезник:

1. Дава правомощия за представителство на Община Брезник в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД на Иван Тинков – председател на ОбС Брезник.

2. Управомощява го да гласува „по преценка“ по точките от посочения дневен ред на Общото събрание.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Определяне на допълнително възнаграждение на кмета на кметство с.Ноевци за постигнати резултати през 2020г

Р Е Ш Е Н И Е № 229

На основание чл. 21 ал.2 т.5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 ал. 5 от Постановление № 87/2010г и чл. 18 ал. 2 от ВПРЗ, Общинският съвет Брезник определя на кмета на кметство с.Ноевци – Асен Асенов, възнаграждение за постигнати резултати в размер на 515 лв.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 57 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196321