Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 23.10.2020 г. /178-191/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС—ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 12

Гр.Брезник, 23.10.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Информация за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2020г на Община Брезник

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 178

На основание чл. 21 ал 1 т 6 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 54 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник, Общинският съвет Брезник приема отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2020г на Община Брезник.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2021-2023г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 179

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет Брезник приема актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2023г на Община Брезник в частта за местните дейности по показатели от единната бюджетна класификация.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2020г

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 180

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2020 г. съгласно приложение №1.

Промяната засяга обекти на стойност 363 493 лв.

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 22 890 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

Компенсирана промяна по бюджета за 2020 г. на Община Брезник, както следва:

I. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи с 25 727 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Общо държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 25 727 лв.

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 2 227 лв.

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ 22 000 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 1 500 лв.

2. Намалява разходи с 25 727 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

2.1. Функция „Общо държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 10-00 „Издръжка“ 1 500 лв.

§§ 10-15 „Материали“ 1 500 лв.

2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 24 227 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 2 227 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 22 000 лв.

II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи с 21 390 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Oтбрана и сигурност“ 6 890 лв.

1.1.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 6 140 лв.

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 4 640 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 1 500 лв.

1.1.2. Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 750 лв.

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 750 лв.

1.2. Функция „Образование“ 14 500 лв.

Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 14 500 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 14 500 лв.

2. Намалява разходи с 21 390 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Oтбрана и сигурност“ 6 890 лв.

1.1.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§ 10-00 „Издръжка“ 6 140 лв.

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ 6 140 лв.

1.1.2. Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“

§ 10-00 „Издръжка“ 750 лв.

§§ 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ 750 лв.

1.2. Функция „Образование“ 14 500 лв.

Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“

1.2.1. § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ 10500 лв.

§§ 02-01 „За нещатен персонал нает по трудови правоотношения“ 10500 лв.

1.2.2. § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ 4 000 лв.

§§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ 2 000 лв.

§§ 02-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ 1 000 лв.

§§ 02-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“ 1 000 лв.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за формиране на маломерна паралелка в СУ "Васил Левски" - гр. Брезник, във връзка с чл. 68 ал. 1 т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата за предучилищното и училищното образование

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 181

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 68 ал 1 т.2, ал. 2 и ал. 8 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.09.2017г, Общинският съвет Брезник разрешава формирането на маломерна паралелка – ХI „Б“ клас с 12 ученика за учебната 2020/2021г.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 182

На основание чл. 17 ал. 1 т. 3 и чл. 21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА чл. 56 ал. 1 и ал. 3 § 16 и 17 от Преходните и заключителните разпоредби към ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца в детска градина „Брезица“ гр. Брезник и филиал с.Ноевци.

2. Кметът на Община Брезник да изпрати решението на ОбС до Министерство на образованието и науката.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

Поименно гласуване.

С 10 гласа „ЗА“, 1 против /Венета Петрова/ и 1 въздържал се /Веска Алексова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 183

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл.35 ал.1, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, чл. 21, ал.1,т.1 , чл.33,чл.36 ал.1 т.3 и ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

I.1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник за 2020 г. в Раздел III със следните имоти:

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXXI, кв.50 по РП на с. Ноевци, с площ 765 кв.м; АОС №5982/02.10.2020 г.;

2. Незастроен поземлен имот, с № 502.104 местност „Валога“, с. Горна Секирна, кв.20, с площ 625 кв.м.; АОС 5084/23.08.2018 г.

I.2. Утвърждава оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг, както следва:

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXXI, кв.50 по РП на с. Ноевци, с площ 765 кв.м; АОС №5982/02.10.2020 г.;

Данъчната оценка е 1757.10 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 4185.64 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен поземлен имот, с № 502.104 местност „Валога“, с. Горна Секирна, кв.20, с площ 625 кв.м.; АОС 5084/23.08.2018 г. Данъчната оценка е 1125.00 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3029.73 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Разпореждането на всеки един от имотите да се извърши чрез търг с явно наддаване.

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

………………………………………………………..

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочените имоти, след провеждане на процедура.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване оценка за продажба на придаваем имот в с.Конска и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 184

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ XII-34, кв.14 по РП на с. Конска, община Брезник с площ 175 кв.м. на стойност 1050 лв. (хиляда и петдесет лева) Предложена оценка за правото на собственост 6,00 лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване оценка за продажба на придаваем имот в с.Банище и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 185

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ XLIV-146, кв.15 по РП на с. Банище, община Брезник с площ 34 кв.м. на стойност 161.63 лв. (сто шестдесет и един лев и 63 ст.). Предложена оценка за правото на собственост 4.75 лв. за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване оценка за продажба на придаваем имот в с.Кривонос и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 186

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ I-126, кв.9 по РП на с. Кривонос, община Брезник, област Перник, с площ 57 кв.м. на стойност 271.71лв. (двеста седемдесет и един лев и 71ст.). Предложена оценка за правото на собственост 4.77 лв за 1 кв.м. площ от терена. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект - общинска собственост

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 187

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал.2, чл. 14, ал. 2, и ал.7, от ЗОС, чл. 4 ал.1 и ал.2, чл.36 ал.1,т.1 и чл.37 от НРПУРОИ в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на:

1.Помещение, намиращо се в бившата здравна служба, 2 етаж на сградата, попадаща в терен, представляващ УПИ IV-214 “За делово обществено обслужване“, кв. 44 по РП на с. Ноевци, с площ на помещението 11.72 кв. м и прилежаща площ 4.48 кв. м или всичко 16.20 кв. м., за зъболекарски кабинет. Имота е актуван с АОС № 490. Начална тръжна цена 5.18 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

…………………………………………………………………………..

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Долни Романци, с цел възстановяването й на наследниците на Наталия Петрова

Поименно гласуване

С 12 гласа „за“, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 188

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-162/13.10.2020г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Долни Романци, община Брезник, собственост на Наталия Петрова

– ПИ с идентификатор 22506.49.20 с площ от 0,469 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот №22506.49.20 общинска собственост, местност „Зарино/Лука“.

– ПИ с идентификатор 22506.50.278 с площ от 0,259 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот №22506.50.62, общинска собственост, местност „Шамък/Лука“.

– ПИ с идентификатор 22506.73.192 с площ от 0,567дка, представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.1, общинска собственост, местност „Кериша/Долна лука“.

– ПИ с идентификатор 22506.73.193 с площ от 0,685 дка, представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.1, общинска собственост, местност „Заедница/Долна лука“.

– ПИ с идентификатор 22506.73.194 с площ от 1,228 дка, представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.1, общинска собственост, местност „Йони дол/Долна лука“.

– ПИ с идентификатор 22506.73.195с площ от 1,170 дка, представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.1, общинска собственост, местност „Герино/Долна лука“.

– ПИ с идентификатор 22506.73.196 с площ от 0,194 дка, представляващ нива, категория VI, образуван от имот №22506.73.2, общинска собственост, местност „Рангелово/Долна лука“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно получено заявление за еднократна финансова помощ

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 189

На основание чл. 21 ал. 1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 300/триста/лв. на Виолета Котева от гр.Брезник.

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект за допълнение и изменение на Приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ.

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за“, 1 против /В.Петрова/ и 2 въздържали се /М.Попова и В.Алексова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 190

На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 ал. 1 и ал. 3 т.2 от ЗМДТ , в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА и чл. 66 ал. 2 от АПК, Общинският съвет Брезник:

1. Приема вариант на План-сметка /приложение № 1 към чл. 5 ал. 3 от Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги - неразделна част от настоящето решение/, който да се обяви за обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването му.

2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и предложения проекта за изменение на Наредбата за местни данъци да бъде внесен за утвърждаване от ОбС.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на отчет и вземане на решение за прекратяване на дейността на временните комисии при ОбС Брезник по изготвяне на Правилник за дейността и организацията на Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023г и по подбор и предлагане на съдебни заседатели за Районен съд Брезник за мандат 2020-2024г.

С 10 гласа „за“ и 2 въздържали се /В.Петрова и В.Алексова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 191

На основание чл. 21 ал. 1 т.1 и т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 5 от правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезник:

1. Приема докладната с отчетените данни за извършеното и приключеното от временните комисии по изготвяне на Правилник за дейността и организацията на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023г и подбор и предлагане на съдебни заседатели за районен съд Брезник за мандат 2020-2024г., приети с решение № 3, по протокол 2 от 20.11.2019г и решение № 36 по протокол № 4 от 20.12.2019г

2. Преустановява дейността на горепосочените комисии поради изпълнението на конкретните ангажименти, заради които са образувани.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

3.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307382