Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 25.09.2020 г. /163-177/

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

Препис-извлечение!

П Р О Т О К О Л

№ 11

Гр.Брезник, 25.09.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Информация за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2019г на Община Брезник

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 163

На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл. 140 ал.1 и 2 от Закона за публичните финанси, чл. 41 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник, Общинският съвет Брезник приема отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2019г на Община Брезник.

На основание чл. 9 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет приема, че Община Брезник не е обслужвала общински дълг през 2019г и търговските дружества „Брезник фарм“ ЕООД и „Водоснабдяване“ ЕООД нямат дълг през 2019г.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2020г

Поименно гласуване

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 164

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник:

A. Одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2020 г. съгласно приложение №1.

Промяната засяга обекти на стойност 6 914 236 лв.

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 16 942 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

Компенсирана промяна по бюджета за 2020 г. на Община Брезник, както следва:

I. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи с 14 030 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ 5 439 лв.

„Обекти“ 5 439 лв.

1.2. Функция „Oтбрана и сигурност“

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 560 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 560 лв.

1.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ 1 470 лв.

§ 54-00 „Придобиване на земя“ 1 470 лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 6 561 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 6 561 лв.

2. Намалява разходи с 14 030 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

2.1. Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 14 030 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 14 030 лв.

II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи с 16 942 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ 16 942 лв.

„Обекти“ 16 942 лв.

2. Намалява разходи с 16 942 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

2.1. Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 10-00 Издръжка 16 942 лв.

§§ 10-16 Горива, вода и електроенергия 16 942 лв.

Б. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на допълнения и изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 165

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 26, ал.3 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , ОбС Брезник, реши:

1. Предложеният Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местни данъци, да се обяви за обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването му, както следва:

В раздел VI

Туристически данък

§1. В ал.(5) на чл.57 цифрата „30“ пред думата януари се заменя с цифрата „31“.

2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и предложения проекта за изменение на Наредбата за местни данъци да бъде внесен за утвърждаване от ОбС.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 166

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 33 от НРПУРОИ в Община Брезник и във връзка с чл.192 до чл. 194 от ЗУТ и чл. 112 от Закона за водите, Общинският съвет гр. Брезник:

1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно и безсрочно право на прокарване на трасе и сервитут на питейно водоснабдяване в полза на имот 06286.72.51 (нула шест, двеста осемдесет и шест, точка, седемдесет и две, точка петдесет и едно), гр. Брезник, общ. Брезник, област Перник по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, площ 47991 кв.м, трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 06286.72.30, 06286.72.29, 06286.72.31, 06286.72.46, като ползвател, собственост на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, ЕИК 175085154, представлявано от Атанас Тасмов -Управител, с адрес на управление - гр. София, р-н Витоша, бул. „България” №102. Трасето на питейния водопровод преминава през обслужващ имот, публична общинска собственост с идентификатор 06286.72.40 (нула шест, двеста осемдесет и шест, точка, седемдесет и две, точка четиридесет) гр. Брезник, общ. Брезник, област Перник по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията земеделска; начин на трайно ползване : за селскостопански, горски, ведомствен път, обща площ на имота в кв.м: 3902 (три хиляди деветстотин и два квадратни метра) и засегната площ от трасето на тръбопровода в кв.м 3 (три квадратни метра) в общинска собственост.

2. Утвърждава оценка за възникналата сервитутна зона от 3 кв.м в поземлен имот с идентификатор 06286.72.40, гр. Брезник на стойност 10.30 лв. Посочената цена се облага с ДДС.

3. Направената експертна оценка от лицензиран оценител на стойност от 150.00 лв. да бъде заплатена от „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД.

4.Упълномощава кмета на Общината да извърши по-нататъшни действия по сключване на договора.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно упълномощаване на кмета на Община Брезник за подписване на Запис на заповед и подготовка на документи за получаване на авансово плащане по АДБФП № BG16M1OP002-2-010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/144 за проект № BG16M1OP002-2-010-0046 "Закриване и рекултивация на общинско депо в Община Брезник, определено за закриване предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С.145/14 - Брезник" и да ги представи пред УО на ОПОС.

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 167

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава Кмета на община Брезник да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ в размер на 129 526, 71 лв. (сто двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и шест лева и седемдесет и една стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0046-С01 от 04.06.2020 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ за Проект № BG16M1OP002-2.010-0046 „Закриване и рекултивация на общинско депо в община Брезник, определено за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 – Брезник“. сключен между Община Брезник и УО на ОПОС

2. Възлага на Кмета на община Брезник да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по АДБФП № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ за Проект № BG16M1OP002-2.010-0046 „Закриване и рекултивация на общинско депо в община Брезник, определено за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 – Брезник“ и да ги представи пред УО на ОПОС.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Сключване на Договор за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 03099.27.1, находящ се в землището на с.Бегуновци, без провеждане на търг или конкурс по реда на чл. 24а ал. 2 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 168

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.1 и ал.2, чл. 14, ал.2 от ЗОбС, във връзка с чл.24а, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ и чл.3, ал.1 и чл.11 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник:

I. Дава съгласието си Община Брезник да сключи с ЕТ „НАТУРЕКС – ИВАНКА ХРИСТОВА”, ЕИК 201155849, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул. „Владимир Заимов“ № 7 , управител Иванка Христова, договор за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от 9 години и 1 месец, считано от 01.09.2021г до 30.09.2030г, за поземлен имот с идентификатор 03099.27.1, находящ се в землището на село Бегуновци, с площ 172.693дка, Акт № 5271 за частна общинска собственост, в местността „Дълбоки дол“, начин на трайно ползване“ Друг вид трайно насаждение“, трайно предназначение на земята: земеделска.;

ІІ. Определя годишният наем за временно и възмездно ползване на Поземлен имот с идентификатор 03099.27.1, с. Бегуновци, с площ 172.693дка да е в размер на 1971.81лв.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Брезник да предприема необходимите действия, относно сключване на Договора .

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020г и даване съгласие за продажба на поземлен имот с.Долни Романци, утвърждаване на оценка за продажба на поземления имот и провеждане на търг

Поименно Гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 169

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл.35 ал.1, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, чл. 21, ал.1,т.1 , чл.33,чл.36 ал.1 т.3 и ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

I.1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник за 2020 г. в Раздел III със следния имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 22506.51.171, с. Долни Романци, местност ПОЯТИЩЕ, общ. Брезник, област Перник по КККР, одобрени със Заповед РД-18-328/16.05.2019 г., с площ 342 кв.м; АОС № 5861/2020 г.;Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Друг вид земеделска земя - торище; Категория на земята: 9;

I.2. Утвърждава оценка за продажба на поземления имот и провеждане на търг, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 22506.51.171, с. Долни Романци, местност ПОЯТИЩЕ, общ. Брезник, област Перник по КККР, одобрени със Заповед РД-18-328/16.05.2019 г., с площ 342 кв.м; АОС № 5864/2020 г.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Друг вид земеделска земя - торище; Категория на земята: 9; Данъчната оценка е 8.30 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 166.00 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Разпореждането с имота да се извърши чрез търг с явно наддаване.

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

………………………………….

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот, след провеждане на процедура.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020г и даване съгласие за продажба на поземлени имоти, утвърждаване на оценки за продажба на поземлените имоти и провеждане на търг

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 170

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл.35 ал.1, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, чл. 21, ал.1,т.1 , чл.33,чл.36 ал.1 т.3 и ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

I.1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник за 2020 г. в Раздел III със следните имоти:

1. Незастроен имот за жилищни нужди идентификатор 10548.502.125, с Велковци по КККР, с адрес с. Велковци махала „Пали лула“ с площ 870 кв.м; АОС № 5860/15.07.2020 г.;

2. Незастроен общински имот с идентификатор 02066.501.228, с. Бабица по КККР, с площ 674 кв.м; АОС №5862/15.07.2020 г.;

3. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XVII, кв.50 по РП на с. Ноевци, с площ 690 кв.м; АОС №5859/15.07.2020 г.;

4. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ XIII-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 565 кв.м.; АОС 5839/10.07.2020 г.;

5. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ VIII-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 900 кв.м.; АОС 5840/10.07.2020 г.

6. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ IX-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 875 кв.м.; АОС 5841/10.07.2020 г.

7. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ X-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 600 кв.м.; АОС 5842/10.07.2020 г.

8. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ XI-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 800 кв.м.; АОС 5843/10.07.2020 г.

9. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ XII-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 700 кв.м.; АОС 5844/10.07.2020 г.

10. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ I-154 по плана на с. Горна Секирна, кв.18, с площ 700 кв.м.; АОС 5845/10.07.2020 г.

11. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ III-154 по плана на с. Горна Секирна, кв.18, с площ 700 кв.м.; АОС 5846/10.07.2020 г.

12. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ IV-154 по плана на с. Горна Секирна, кв.18, с площ 735 кв.м.; АОС 5847/10.07.2020 г.

13. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ V-154 по плана на с. Горна Секирна, кв.18, с площ 800 кв.м.; АОС 5848/10.07.2020 г.

I.2. Утвърждава оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг, както следва:

1. Незастроен имот за жилищни нужди идентификатор 10548.502.125, с Велковци по КККР, с адрес с. Велковци махала „Пали лула“ с площ 870 кв.м; АОС № 5860/15.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1649.50 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 4226.46 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Незастроен общински имот с идентификатор 02066.501.228, с. Бабица по КККР, с площ 674 кв.м; АОС №5862/15.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1385.20 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3053.50 лв. Сумата се облага с ДДС.

3. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XVII, кв.50 по РП на с. Ноевци, с площ 690 кв.м; АОС №5859/15.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1584.80 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3723.08 лв. Сумата се облага с ДДС.

4. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ XIII-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 565 кв.м.; АОС 5839/10.07.2020.; Данъчната оценка е 1125.50 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 2786.34 лв. Сумата се облага с ДДС.

5. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ VIII-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 900 кв.м.; АОС 5840/10.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1663.20 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 4406.02 лв. Сумата се облага с ДДС.

6. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ IX-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 875 кв.м.; АОС 5841/10.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1617.00 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 4283.63 лв. Сумата се облага с ДДС.

7. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ X-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 600 кв.м.; АОС 5842/10.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1108.80 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 2937.34 лв. Сумата се облага с ДДС.

8. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ XI-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 800 кв.м.; АОС 5843/10.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1478.40 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3916.46 лв. Сумата се облага с ДДС.

9. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ XII-32 по плана на с. Горна Секирна, кв.20, с площ 700 кв.м.; АОС 5844/10.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1293.60 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3426.90 лв. Сумата се облага с ДДС.

10. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ I-154 по плана на с. Горна Секирна, кв.18, с площ 700 кв.м.; АОС 5845/10.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1293.60 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3450.25 лв. Сумата се облага с ДДС.

11. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ III-154 по плана на с. Горна Секирна, кв.18, с площ 700 кв.м.; АОС 5846/10.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1293.60 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3450.25 лв. Сумата се облага с ДДС.

12. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ IV-154 по плана на с. Горна Секирна, кв.18, с площ 735 кв.м.; АОС 5847/10.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1358.30 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3622.68 лв. Сумата се облага с ДДС.

13. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел УПИ V-154 по плана на с. Горна Секирна, кв.18, с площ 800 кв.м.; АОС 5848/10.07.2020 г.; Данъчната оценка е 1478.40 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3943.00 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Разпореждането на всеки един от имотите да се извърши чрез търг с явно наддаване.

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

………………………………………

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочените имоти, след провеждане на процедура.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване на имоти, общинска собственост в землищата на село Бабица и село Конска

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 171

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.78а от ППЗСПЗЗ :

I. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на имоти в следните землища, както следва:

1. Поземлен имот №02066.24.31, община Брезник, с. Бабица, п.к. 2365, м. ЧЕГАРЕВЕЦ, вид собственост - Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, площ 363 кв. м да се промени на НТП „полски път“;

2. Поземлен имот №41126.41.234, община Брезник, с. Конска, м. ПОД СТРАИЩЕ, вид собственост - Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За животновъден комплекс, площ 8671 кв. м, стар номер 000234 да се промени на НТП „друга територия, заета от селско стопанство“,

3. Поземлен имот №41126.41.233, община Брезник, с. Конска, м. ПОД СТРАИЩЕ, вид собственост - Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За животновъден комплекс, площ 34882 кв. м, стар номер 000233 да се промени на НТП „друга територия, заета от селско стопанство“,

II. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Стефан Ковачев

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №172

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-139/01.09.2020г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Стефан Ковачев

– ПИ с идентификатор 41126.12.107 с площ от 1,417 дка, представляващ нива, категория V, общинска собственост, местност „Грамаге/Лука“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-щите съгласно Закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Слаковци, с цел възстановяването й на наследниците на Джерман Паунов

Поименно гласуване

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 173

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-127/14.08.2020г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Слаковци, община Брезник, собственост на Джерман Паунов

– ПИ с идентификатор 67163.19.35 с площ от 1,665 дка, представляващ нива, категория VII, образуван от имот №67163.19.35 общинска собственост, местност „Могилски дол/Падина“.

– ПИ с идентификатор 67163.19.84 с площ от 1,836 дка, представляващ нива, категория VII, образуван от имот №67163.19.84 общинска собственост, местност „Могилски дол/До село“.

– ПИ с идентификатор 67163.19.141 с площ от 8,511 дка, представляващ ливада, категория VII, образуван от имот №67163.19.38 общинска собственост, местност „Требеница/До село“.

– ПИ с идентификатор 67163.20.11 с площ от 1,441 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот №67163.20.11 общинска собственост, местност „Групчовица/Умище“.

– ПИ с идентификатор 67163.20.17 с площ от 3,975 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот №67163.20.17 общинска собственост, местност „Джуровеница/Маньовец“.

– ПИ с идентификатор 67163.24.79 с площ от 2,791 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот №67163.24.8 общинска собственост, местност „Шумки/Корутина“.

– ПИ с идентификатор 67163.25.89 с площ от 2,664 дка, представляващ нива, категория VII, образуван от имот №67163.25.22 общинска собственост, местност „Пазарски път“.

– ПИ с идентификатор 67163.25.90 с площ от 2,975 дка, представляващ нива, категория VII, образуван от имот №67163.25.22 общинска собственост, местност „Селище/Пазарски път“.

– ПИ с идентификатор 67163.25.91 с площ от 2,341 дка, представляващ нива, категория VII, образуван от имот №67163.25.22 общинска собственост, местност „Света Петка/Пазарски път“.

– ПИ с идентификатор 67163.25.92 с площ от 3,514 дка, представляващ нива, категория VII, образуван от имот №67163.25.22 общинска собственост, местност „Загране/Пазарски път“.

– ПИ с идентификатор 67163.25.93 с площ от 3,502 дка, представляващ нива, категория VII, образуван от имот №67163.25.22 общинска собственост, местност „Загране/Пазарски път“.

– ПИ с идентификатор 67163.50.136 с площ от 2,421 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот №67163.50.103 общинска собственост, местност „Поятище/Атанасова поята“.

– ПИ с идентификатор 67163.50.138 с площ от 14,303 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот №67163.50.124 общинска собственост, местност „Джопина ливада/Атанасова поята“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва¬щите съгласно Закона действия.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гърло, с цел възстановяването й на наследниците на Стефан Ковачев

Поименно гласуване

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 174

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-140/01.09.2020г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Гърло, община Брезник, собственост на Стефан Ковачев

– ПИ с идентификатор 18349.17.34 с площ от 2,100 дка, представляващ нива, категория VIII, общинска собственост, местност „Билинска река/Цървило“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-щите съгласно Закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Минков

Поименно гласуване

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 175

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-138/01.09.2020г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Георги Минков

– ПИ с идентификатор 41126.11.111 с площ от 1,083 дка, представляващ ливада, категория V, образуван от имот с № 41126.11.111 общинска собственост, местност „Яз/При воденица“.

– ПИ с идентификатор 41126.11.112 с площ от 1,298 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот с № 41126.11.112 общинска собственост, местност „Воденица/Рибарица“.

– ПИ с идентификатор 41126.11.151 с площ от 1,333 дка, представляващ ливада, категория V, образуван от имот с № 41126.11.151 общинска собственост, местност „Поята/Аджийница“.

– ПИ с идентификатор 41126.11.226 с площ от 2,103дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот с № 41126.11.156 общинска собственост, местност „Мламол/Рибарица“.

– ПИ с идентификатор 41126.11.227 с площ от 1,470 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот с № 41126.11.113 общинска собственост, местност „Воденица/Рибарица“.

– ПИ с идентификатор 41126.13.313 с площ от 2,741 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот с № 41126.13.144 общинска собственост, местност „Лука/Патерица“.

– ПИ с идентификатор 41126.16.312 с площ от 2,733 дка, представляващ ливада, категория VII, образуван от имот с № 41126.16.142 общинска собственост, местност „Вада/Мламол“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-щите съгласно Закона действия.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Красава, с цел възстановяването й на наследниците на Ставри Аначков

Поименно гласуване

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 176

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-129/19.08.2020г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Красава, община Брезник, собственост на Ставри Аначков

– ПИ с идентификатор 39517.64.295 с площ от 1,948 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот №39517.64.4 общинска собственост, местност „Балан/Над село“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва-щите съгласно Закона действия.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ОбС относно заявление отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Петров

Поименно гласуване.

С 11 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е № 177

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 300 /триста/ лв. на Петър Петров за покриване на част от разходите, необходими за лечение.

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 22 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307384