Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 31.08.2020 г. /159-161/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 9

Гр.Брезник, 31.08.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно допълване решение №798/2019 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в имоти, съгласно ЛУП на Горскостопански план на общински гори - Община Брезник в горски територии, собственост на Община Брезник - обект село Ребро 2

Р Е Ш Е Н И Е №159

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), Общинският съвет Брезник:

I. Допълва Решение №798/21.02.2019г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в имоти, съгласно ЛУП на Горскостопански план на общински гори-Община Брезник в горски територии, собственост на община Брезник за Обект село Ребро 2 в частта на точка 2: възлагане на добив на дървесен вид „акация“ в подотдели 13-п и 13-в , землище на село Ребро и в частта на точка 3: добив на един плътен кубик дърва /акация/ - 30.00 лв., облагаеми с ДДС.

II. Дава съгласие да се направи Анекс във връзка с точка 9.1 от Допълнителните разпоредби на Договор № 55/15.04.2019 год. за Обект село Ребро 2, Община Брезник като възложи на „Акси“ ЕООД срещу възнаграждение да отсече, извози, рампира и измери на временен склад маркирана дървесина от дървесен вид „акация“ в подотдели 13-п и 13-в, землище на село Ребро, за което ще получи за добив на един плътен кубик дърва /акация/ - 30.00 лв., облагаеми с ДДС.

III. Добитите дърва от дървесен вид „акация“ да се предоставят за отопление на кметствата в Община Брезник.

IV. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последващите съгласно Закона действия.

V. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане изменение и допълнение към Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги

Р Е Ш Е Н И Е №160

 

На основание чл. 21 ал. 1 т.7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 19 ал. 3 т.5 от ЗУО и чл. 28 от ЗНА и чл. 76 ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общинският съвет Брезник приема

Приложение №12

/към чл.186/

За ползване на контейнери за строителни отпадъци и

извозването им до площадка за третиране

 

1. За наемането и извозването на контейнер до площадка за третиране на строителни отпадъци със специализирана техника – двураменен контейнеровоз се заплаща такса в размер на:

a) 5 м3 контейнер – 70 лв. и 0.70лв./км. с ДДС;

b) 4 м3 контейнер – 60 лв. и 0.70лв./км. с ДДС;

c) 2 м3 контейнер – 30 лв. и 0.70лв./км. с ДДС.

2. Заплащането на услугата ще се извършва преди предоставянето на контейнера.

3. При невъзможност да се натовари веднага, контейнера се предоставя за срок до 3 дни, като се заплащат и празните курсове на контейнеровоза.

4. Общината не поема ангажимент за товарните дейности.

Забележка: Наемната цена за контейнер включва таксата за третиране на строителните отпадъци и амортизация на контейнерите.

Цените са приети с решение №160 по протокол 9 от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2020г

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно кандидатстване с проект за финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 за СУ „Васил Левски“ гр. Брезник

 

Р Е Ш Е Н И Е №161

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет Брезник:

1. Дава съгласието си Община Брезник да кандидатства с проектно предложение по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 за СУ „Васил Левски“ гр. Брезник, чрез пускане на 4-ти етаж, столова и изграждане на сградна газова инсталация на компресиран природен газ.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да подпише необходимите документи и извърши необходими процедури за подготовка на проектното предложение.

 

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Мария Христова/ /Иван Тинков/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 31 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

1.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307388