Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 31.07.2020 г. /147-158/

 

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

№ 8

Гр.Брезник, 31.07.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно одобрение на Договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник.

РЕШЕНИЕ №147

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.34 ал.1,чл.8 ал.2 от ЗОбС и чл. 15 ал. 1, т.4 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник

1.Одобрява Договор за сътрудничество от 03.07.2020 година, сключен между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД, ЕИК 202285379 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“България“ №102, Бизнес-център Белисимо, ет.6, представлявано от изпълнителният му директор-Димитър Цоцорков, действащ чрез пълномощника си инж.Атанас Тасмов и Община Брезник, ЕИК 000386559 с адрес: гр.Брезник, ул.“Елена Георгиева“ №16, представлявана от законния и представител Васил Михайлов Узунов - Кмет на община Брезник.

2. Приема направеното дарение за безвъзмездно финансиране за постигане на целите, изчерпателно посочени в раздел II „Общ размер на финансирането за постигането на целите“ от Договора за сътрудничество на обща стойност 50 000 /петдесет хиляди/ лева и при спазване волята на дарителя по „Приоритетни направления, предмет на финансирането“ от Раздел III на Договора.

3. Възлага на кмета на общината да отрази промените в бюджета на община Брезник за 2020 година по съответните дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

4. Възлага на кмета на общината да извърши последващите, съгласно закона действия.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на План за развитие на социалните услуги в община Брезник.

РЕШЕНИЕ №148

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 366, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Брезник реши:

1. Приема План за развитие на социалните услуги в община Брезник за 2021 г.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, с цел възстановяването й на наследници на Боян Велинов Георгиев

РЕШЕНИЕ №149

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от  ПЗР  към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-62/09.06.2020г. от ОСЗ гр. Брезник, Общински съвет Брезник

1. Предоставя имоти  от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на  с. Конска, община Брезник, собственост на Боян Велинов Георгиев.

ПИ с идентификатор 41126.12.132 с площ от 1,503 дка, представляващ ливада, категория V, образуван от имот №41126.12.132 общинска собственост, местност „Мламол/Ливаге“.

ПИ с идентификатор 41126.12.134 с площ от 1,697 дка,  представляващ нива, категория V, образуван от имот №41126.12.134, общинска собственост, местност „Барата/Лука“.

ПИ с идентификатор 41126.13.135 с площ от 3,055 дка,  представляващ нива, категория V, образуван от имот №41126.12.135, общинска собственост, местност „Лука“.

ПИ с идентификатор 41126.12.143 с площ от 1,425 дка,  представляващ нива, категория V, образуван от имот №41126.12.143, общинска собственост, местност „Кладенец/Злокрак“.

ПИ с идентификатор 41126.12.220 с площ от 0,797 дка,  представляващ ливада, категория V, образуван от имот №41126.12.151, общинска собственост, местност „Връх/Ливаге“.

ПИ с идентификатор 41126.12.221 с площ от 3,124 дка,  представляващ ливада, категория V, образуван от имот №41126.12.151, общинска собственост, местност „Връх/Ливаге“.

ПИ с идентификатор 41126.12.223 с площ от 1,680 дка,  представляващ ливада, категория V, образуван от имот №41126.12.115, общинска собственост, местност „Голема ливада/Ливаге“.

ПИ с идентификатор 41126.13.311 с площ от 1,638 дка,  представляващ нива, категория V, образуван от имот №41126.13.112, общинска собственост, местност „Железен мост/Патерица“.

ПИ с идентификатор 41126.41.240 с площ от 1,392 дка,  представляващ ливада, категория V, образуван от имот №41126.41.24, общинска собственост, местност „Чамина поята/Страище“.

ПИ с идентификатор 41126.41.241 с площ от 4,727 дка,  представляващ ливада, категория V, образуван от имот №41126.41.24 и № 41126.41.230, общинска собственост, местност „Чамина поята/Страище“.

ПИ с идентификатор 41126.41.242 с площ от 4,716 дка,  представляващ ливада, категория V, образуван от имот №41126.41.24, общинска собственост, местност „Поята/Страище“.

ПИ с идентификатор 41126.63.15 с площ от 1,189 дка,  представляващ нива, категория V, образуван от имот № 41126.63.15, общинска собственост, местност „Воденица/Луке“.

ПИ с идентификатор 41126.63.17 с площ от 1,332 дка,  представляващ нива, категория V, образуван от имот №41126.63.17, общинска собственост, местност „Воденица/Луке“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ПУП-ПП за трасе и сервитут на нов местен общински път III категория, отклонение от път от републиканската пътна мрежа II-63 при км. 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ I-73.1, 73.5 и УПИ II-72.30, 72.29, 72.31, 72.46 кв. 129 по РП на гр. Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък”, в землището на гр. Брезник

РЕШЕНИЕ №150

на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124 а ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет Брезник

1. Съгласува представения идеен проект;

2. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПП (парцеларен план) за трасе и сервитут на нов местен общински път III категория, отклонение от път от републиканската пътна мрежа II-63 при км. 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ I-73.1, 73.5 и УПИ II-72.30, 72.29, 72.31, 72.46 кв. 129 по РП на гр. Брезник

3. Одобрява заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на ГГУП - ПП (парцеларен план) за трасе и сервитут на нов местен общински път III категория, отклонение от път от републиканската пътна мрежа II-63 при км. 17+736 за осигуряване на пътна връзка с УПИ I-73.1, 73.5 и УПИ II-72.30, 72.29, 72.31, 72.46 кв. 129 по РП на гр. Брезник.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане за включване на Общински исторически музей – Брезник, област Перник, към делегираните от държавата дейности, финансирани с натурални и стойностни показатели.

РЕШЕНИЕ №151

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с ДЗ №45 00 19/06.0702020г. на Директора на ОИМ Брезник,

1. ОбС - Брезник приема за основателни мотивите за финансиране на Общински исторически музей - Брезник като делегирана от държавата дейност с натурални и стойностни показатели;

2. За нормалното функциониране на Общински исторически музей-Брезник да бъдат отпуснати 6 субсидирани бройки делегирана държавна дейност;

3. Общински исторически музей-Брезник да получи допълнително държавно финансиране за стопанисваните 1754 кв.м закрити площи и 2139 кв.м открити площи.

4. Упълномощава кмета на Община Брезник да направи искане пред Министерство на финансите и Министерство на културата за включване на Общински исторически музей - Брезник, област Перник, към делегираните от държавата дейности, финансирани с натурални и стойностни показатели за 2021 г.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ земеделска земя в масиви 61, 62, 64, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, за обособяване на УПИ V – за производствени нужди на „ ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД, концесионер на находище „ Милин камък“, в землището на гр. Брезник

РЕШЕНИЕ №152

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ одобрява ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ УПИ V - за производствени складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр. Брезник за нуждите на „ТРЕЙС РИСОРСИЗ” ЕООД, концесионер на находище „Милин камък”, в землището на гр. Брезник, включващ ПИ попадащи в масиви 61, 62, 64, 65, 73, 75 и 76 по КККР на гр. Брезник, общо 69 броя имоти със следните идентификационни показатели и обща площ на площадката - 654,176 декара от тях 10 бр. ПИ с НТП селскостопански горски, ведомствен път собственост на Община Брезник с площ - 11,959 декара, показани по-долу в таблица:

по ред

Идентификатор

Начин на трайно ползване на територията

Начин на трайно предназначение

1.

06286.61.11

земеделска

нива

2.

06286.61.36

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

3.

06286.62.39

земеделска

нива

4.

06286.62.41

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

5.

06286.62.42

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

6.

06286.64.10

земеделска

ливада

7.

06286.64.11

земеделска

ливада

8.

06286.64.12

земеделска

ливада

9.

06286.64.14

земеделска

нива

10.

06286.64.15

земеделска

ливада

11.

06286.64.23

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

12.

06286.64.24

земеделска

деградирала орна земя

13.

06286.64.26

земеделска

нива

14.

06286.64.27

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

15.

06286.64.29

земеделска

ливада

16.

06286.64.3

земеделска

нива

17.

06286.64.5

земеделска

ливада

18.

06286.64.6

земеделска

ливада

19.

06286.65.10

земеделска

нива

20.

06286.65.11

земеделска

нива

21.

06286.65.2

земеделска

нива

22.

06286.65.3

земеделска

нива

23.

06286.65.32

земеделска

нива

24.

06286.65.34

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

25.

06286.65.4

земеделска

нива

26.

06286.65.5

земеделска

нива

27.

06286.65.6

земеделска

нива

28.

06286.65.9

земеделска

нива

29.

06286.73.14

земеделска

нива

30.

06286.73.16

земеделска

нива

31.

06286.73.19

земеделска

нива

32.

06286.73.24

земеделска

нива

33.

06286.73.26

земеделска

нива

34.

06286.73.27

земеделска

нива

35.

06286.73.29

земеделска

нива

36.

06286.73.30

земеделска

нива

37.

06286.73.38

земеделска

нива

38.

06286.73.39

земеделска

нива

39.

06286.73.40

земеделска

нива

40.

06286.73.43

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

41.

06286.75.11

земеделска

нива

42.

06286.75.13

земеделска

нива

43.

06286.75.14

земеделска

нива

44.

06286.75.16

земеделска

нива

45.

06286.75.17

земеделска

нива

46.

06286.75.18

земеделска

нива

47.

06286.75.19

земеделска

нива

48.

06286.75.20

земеделска

нива

49.

06286.75.21

земеделска

нива

50.

06286.75.22

земеделска

нива

51.

06286.75.23

земеделска

нива

52.

06286.75.25

земеделска

нива

53.

06286.75.27

земеделска

нива

54.

06286.75.28

земеделска

нива

55.

06286.75.32

земеделска

нива

56.

06286.75.33

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

57.

06286.75.34

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

58.

06286.75.35

земеделска

нива

59.

06286.75.38

земеделска

нива

60.

06286.75.39

земеделска

нива

61.

06286.75.4

земеделска

нива

62.

06286.75.5

земеделска

нива

63.

06286.75.7

земеделска

нива

64.

06286.76.14

земеделска

нива

65.

06286.76.17

земеделска

нива

66.

06286.76.22

земеделска

нива

67.

06286.76.27

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

68.

06286.76.372

земеделска

нива

69.

06286.76.374

земеделска

нива


С ПУП се определя устройствена зона Пч /чисто производствена/

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно актуализиране на Програмата за разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020 г. и даване съгласие за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг.

РЕШЕНИЕ №153

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1, ал.2 и ал.9, чл.35 ал.1, чл.41 ал.2 от ЗОС и чл. 3, ал. 1, чл. 21, ал.1,т.1 , чл.33, чл.36 ал.1 т.З и ал.2 и чл.37 от НРПУРОИ, Общинският съвет гр. Брезник:

I.1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Брезник за 2020 г. в Раздел III със следните имоти:

1. Селскостопанска сграда с идентификатор 41126.16.280.1 с. Конска, общ. Брезник по ККР, със застроена   площ 743   кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 41126.16.280. АОС 5710/04.06.2020 г.

2. Селскостопанска сграда с идентификатор 41126.16.248.1 с. Конска, общ. Брезник по ККР, с застроена площ 711 кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 41126.16.248. АОС 5709/04.06.2020 г.

I.2. Утвърждава оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг, както следва:

1. Селскостопанска сграда с идентификатор 41126.16.280.1 с. Конска, общ. Брезник по ККР, със застроена площ 743 кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 41126.16.280.  АОС 5710/04.06.2020 г. Данъчната оценка е 3508.90 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 14110.83 лв. Сумата се облага с ДДС.

2. Селскостопанска сграда с идентификатор 41126.16.248.1 с. Конска, общ. Брезник по ККР, със застроена площ 711 кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 41126.16.248. АОС 5709/04.06.2020 г. Данъчната оценка е 3357.70 лв. Оценка на лицензиран оценител и начална тръжна цена 13647.66 лв. Сумата се облага с ДДС.

II. Разпореждането на имота да стане чрез търг с явно наддаване.

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

Председател: Иван Бъчваров - зам. кмет;

И членове: Милен Миленков - гл. юрисконсулт;

Оля Малинова - директор на дирекция „ОСПО”;

Иванка Михайлова - мл. експерт;

Даниела Теофилова - Кметски наместник с. Конска;

Общински съветник – Катя Йорданова

резервен член - Изабела Иванова - мл. експерт.

Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочените имоти, след провеждане на процедура.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно преобразуване на ДГ „ Брезица“ гр. Брезник чрез отделяне на изнесена целодневна подготвителна група в СУ“ Васил Левски“

РЕШЕНИЕ №154

На основание чл. 21. ал. 1. т. 23 и във връзка с чл. 17. ал. 1. т. 3 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 1, чл.310, ал.5, чл. 311, ал. 1, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл.314, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Брезник:

1. Преобразува чрез отделяне на изнесена целодневна подготвителна група като част/филиал на Детска градина „Брезица“, находящ се в СУ „Васил Левски" - гр. Брезник, с адрес: гр. Брезник, общ. Брезник, ул. „Ангел Коцелянов“ №9, считано от 15.09.2020 г.

2. Задължителната документация на преобразуваната изнесена целодневна подготвителна група на ДГ „Брезица“ да се съхранява в основната сграда на Детска градина „Брезица“, с адрес: гр. Брезник, ул. „Борис Антов“ №3.

3. Кметът на община Брезник, на основание ние чл.310, ал.5 от ЗПУО да издаде заповед в съответствие с решението на Общински съвет Брезник.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №155

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 ал.2, чл. 14,  ал. 2, и ал.7, от ЗОС, чл. 4 ал.1 и ал.2, чл. и чл.36 ал.1т.1 и чл.37 от НРПУРОИ в Община Брезник,  Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на:

1.Помещение №5, с обща площ от 14.90 кв. м.,  намиращо се на втория етаж в сградата на бившата поликлиника гр. Брезник, с идентификатор 06286.501.304.1, разположена в ПИ с идентификатор 06286.501.304 с адрес гр.Брезник, ул. „Владо Радославов” 29. За масажни услуги. Имота е актуван с АОС № 1466. Начална тръжна цена 7.90 лв., облагаеми с ДДС.

2. Помещение с площ 56.70 кв.м, намиращо се в сграда с идентификатор 03099.501.118.1, на първи етаж, намираща се в поземлен имот 03099.501.118. по КК и КР на с. Бегуновци, общ. Брезник, обл. Перник, одобрен със Заповед РД-18-1522/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК. АОС №5824. Начална тръжна цена 36.29 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

Председател: Иван Бъчваров – зам.кмет;

и членове:     1. Милен Миленков  – гл. юрисконсулт;

2. Оля Малинова  - директор на дирекция „ОСПО“;

3. Лина Симеонова - общ. съветник;

4. Бойко Атанасов - гл. специалист УС;

5. Иванка Михайлова – мл.експерт;

6. Км.наместник с. Бегуновци.

Резервен член: Изабела Иванова – мл. експерт.

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ.

РЕШЕНИЕ №156

На основание чл.21, ал.1, т. 6, и т. 23 от ЗМСМА,

1. Отпуска сумата от 200 лв. за подпомагане на извършваното лечение.

2. Средствата да бъдат взети от §42-14 - „Обезщетения и помощи по решение на ОбС".

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно отдаване под наем на имот общинска собственост

РЕШЕНИЕ №157

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.14 ал.7 от ЗОбС, чл.3 ал.1 и ал.2, чл.4 ал.1 от НРПУРОИ и чл.19 ал.1 от ЗЕСМФИ, във връзка с чл.56 ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за отдаване под наем за срок от 10 г., без провеждане на търг и конкурс за част от следния имот-публична общинска собственост(АОС № 4863).

1.Половин м2 /0,5 м2/ от покривно пространство на сграда (Здравна служба), МС, намираща се в поземлен имот,УПИ II-общ. „За общественно обслужващи дейности“, кв.24 по РП на с. Кошарево, с предназначение: разполагане  на 1 бр. параболична антена с диаметър до 0.6 м. и един брой секторна антена с размер 0.35 м. или общо 0.5 квадратни метра, в полза на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД, БУЛСТАТ:113593402, със седалище и адрес на управление: гр. Перник ул. „Бенковска“ 2/5, представлявано от Вихрен Матеев.

II.Определя наемна цена на частта от имота, съгласно приложената схема, в размер на 5.34 лв. на кв. метър без ДДС или 6.41 лв. на кв. м. Месечна наемна цена за 0.5 кв.м. -  2.67 лв. без ДДС или 3.20 лв. с ДДС.

Възлага на кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 13. Докладна записка относно отдаване под наем на помещение, намиращо се в имот – частна общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №158

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,във връзка с чл.14,ал.1 и ал.2 и ал.9 от ЗОбС,във връзка с чл.229,изречение „второ“ от ЗЗД и във връзка с чл.3,ал.1 и ал.3,чл.7,ал.1,чл.36,ал.1,т.2 и чл.37 от НРПУРОИ, Общински съвет- Брезник,

I. Включва в програмата за Управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020 г. помещение, находящо се на вторият етаж /бивша канцелария на счетоводство/, с обща площ 14.79 кв.м. и разположено в сграда с идентификатор 06286.501.1134.1,  АЧОС №4832/04.04.2017 година, бивше СПТУ „Н.Й.Вапцаров/, намираща се в поземлен имот с идентификатор 06286.501.1134 по КК и КР на гр.Брезник, одобрени със Заповед №РД-18-35 от 23.04-209 година на Изпълнителния директор на АГКК с административен адрес: гр.Брезник, ул.“Ан.Михайлов“ №75.В раздел V „неземеделски имоти за отдавани под наем“,като създава т.71.

II. Дава съгласието си за отдаване под наем на  помещение с предназначение за „административен офис“, находящо се на вторият етаж /бивша канцелария на счетоводство/, с обща площ 14.79 кв.м. и разположено в сграда с идентификатор 06286.501.1134.1,  /АЧОС №4832/04.04.2017 година, бивше СПТУ „Н.Й.Вапцаров/, намираща се в поземлени имот с идентификатор 06286.501.1134 по КК и КР на гр.Брезник, одобрени със Заповед №РД-18-35 от 23.04.209 година на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: „За друг  вид обществен обект, комплекс“,  с административен адрес: гр.Брезник, ул.“Ан.Михайлов“ №75,чрез провеждане на търг с явно наддаване, като определя първоначална наемна цена в размер на 26.92 лева.

III. Определя срок за отдаване под наем- три години.

IV. Определя комисия за провеждане на търг с явно наддаване в състав:

1. Иван Бъчваров- Председател и членове:

2. Оля Малинова- Директор дирекция“ОСПО“

3. Милен Миленков - гл.юрисконсулт

4. Мария Димитрова - специалист „УС“

5. Лина Симеонова -общински съветник

V. Упълномощава Кмета на Община Брезник да проведе процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

ПРОТОКОЛИСТ:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Мария Христова/                                             /Иван Тинков/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

6.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307464