Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 10.06.2020 г. /126-132/

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ    -    БРЕЗНИК

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 6

Гр.Брезник, 10.06.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна на статут на имот от публична в частна общинска собственост и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на министерство на земеделието, храните и горите.

Р Е Ш Е Н И Е № 126

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.3,т.1  и чл.3, ал.2,т.3 от ППЗП, вр.чл.6, ал.1, чл.8, ал.1 и 2, чл.34, ал.4 от ЗОС, вр.чл.21, ал.1, т.7 чл.3, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Брезник

1.Отменя Решение  №84 по Протокол №3 от 26.03.2020 година на Общински съвет Брезник

2.Обявява за частна общинска собственост следният поземлен имот с идентификатор 18349.6.105, находящ се в землището на село Гърло, община Брезник, област Перник по КК и КР одобрен със Заповед №РД-18-327/16.05.2019 година и изменена със Заповед 18-11959 от 14.11.2019 година на Началника на СГКК-Перник, с обща площ 1915 кв.метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски ведомствен път.

3.Допълва на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост „Годишната програма  за управление и разпореждане с имотите собственост на община Брезник през 2020 година“ като в раздел III,  създава буква „Е“ със съдържание „Дарения“ с точка 1 /едно/ имота предмет на дарението.

4.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху описаният в т.2 имот попадащ в обхвата на горски път „Пусто гърло“, чрез дарение на МЗХГ, ЕИК 831909905 с административен адрес: гр.София, бул.“Христо Ботев“ №55, представлявано от Десислава Танева-Министър на МЗХГ. Данъчната оценка на имота е 2527.80 лева.

5.Възлага на Кмета на община Брезник да предприеме последващи, предвидените от закона действия.

6.ДАВА СЪГЛАСИЕ нанесеният в кадастралната карта поземлен имот, подробно описан в т.2 на Решението да бъде отразен с вид територия: Горска, начин на трайно ползване: „Горски път, частна държавна собственост на МЗХГ“.

7.Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК.

ВТОРА ТОЧКА: докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2020г

Р Е Ш Е Н И Е № 127

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2020 г. съгласно приложение №1.

Промяната засяга обекти на стойност 6 901 542 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

Компенсирана промяна по бюджета за 2020 г. на Община Брезник, както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи с 49 190 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Социалното осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“   5 000 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“     5 000 лв.

1.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“      28 800 лв.

„Обекти“   28 800 лв.

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“   15 000 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“   12 000 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“       3 000 лв.

1.3. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Дейност 759 „Други дейности по културата”

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“       390 лв.

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“    390 лв.

2. Намалява разходи с 49 190 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

2.1. Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“   49 190 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“     49 190 лв.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно упълномощаване на лице за процесуално представителство по административно дело № 244/2020г по описа на Административен съд Перник.

Р Е Ш Е Н И Е № 128

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от АПК и чл. 8 ал.1т 1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004г за минималните размери на адвокатските възнаграждения, Общинският съвет Брезник:

1.     Упълномощава Милен Георгиев Миленков – гл.юрисконсулт на Община Брезник за оказване на правна защита  съдействие, изразяващи се в процесуално представителство по адм.дело № 390/2019г по описа на Административен съд Перник до приключване на делото пред всички инстанции.-

2.     Определя договорно възнаграждение в размер на 400 /четиристотин/ лв.

3.     Възлага на кмета на Община Брезник да изплати на процесуалния представител горепосочената сума, като същата се вземе от бюджета за дейност 122 по втори параграф, за 2020 година ; §02 – други възнаграждения и плащания.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно промяна в решение № 694, протокол № 11 от 23.08.2018г на ОбС Брезник, прието във връзка с възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост на основание чл. 12 ал. 1, във връзка с чл. 10 ал.1 т.1 и чл. 15 ал. 3 и 4 от наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти./НУРВИДГТДОСПДНГП/

Р Е Ш Е Н И Е № 129

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП), Общинският съвет Брезник:

I. Допълва Решение №694, протокол №11 от 23.08.2018г. на Общински съвет- Брезник във връзка с възлагане на добив на дървесина от горските територии , общинска собственост,  на основание  чл. 12, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 3 и 4 от (НУРВИДГТДОСПДНГП), в частта за точка V.:

Дава съгласие на Община Брезник да продаде от добитата си дървесината за отоплителен сезон 2020/2021г. на „Водоснабдяване“ ЕООД- 10 пространствени кубика и на РСПБЗН Брезник  - 15 пространствени кубика. Продажната цена на дървата за огрев да бъде същата като определената за местното население.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно освобождаване на "Брезник фарм" ЕООД от внасяне на дивидент в Община Брезник

Р Е Ш Е Н И Е № 130

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал 1 т 3 от Търговския закон, чл. 7 ал.1 във връзка с чл. 20 ал.1 т 3 от наредбата за учредяване на търговските дружества с общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общинският съвет Брезник:

1.     Освобождава дружеството „Брезник фарм“ ЕООД от внасяне на дивидент в общината за 2019г.

2.     Отразената печалба  за 2019г в размер на 2000 /две хиляди/ лв., да се ползва да увеличаване асортимента на лекарствените продукти

ШЕСТА ТОЧКА:  Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Тодорова

Р Е Ш Е Н И Е № 131

На основание чл. 21 ал. 1 т.6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1.     Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на Йорданка Илиева Тодорова

2.     Средствата да бъдат отпуснати от  § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС

3.     Упълномощава кмета на община Брезник да извърши необходимата процедура

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно отпускане на еднократна финансова помощ на абитуриент

Р Е Ш Е Н И Е № 132

На основание чл. 21 ал. 1 т.6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1.     Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500/петстотин/ лева на Марая Ивова Маринова

2.     Средствата да бъдат отпуснати от  § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС

3.     Упълномощава кмета на община Брезник да извърши необходимата процедура

ПРОТОКОЛИСТ:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/                                        /Иван Тинков/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 26 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

14.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307452