Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.05.2020 г. /115-125/

 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т    -    Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 5

Гр.Брезник,          28.05.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху помещение, намиращо се в ретранслатора в местност "Гребен" в землището на гр.Брезник за разполагане на антенно-фидерно оборудване над мачтата на сградата, недвижим имот - частна общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Е  №  115

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1, чл.39 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1, чл.21 ал.1 т.4, чл.31 ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник,

I. Учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на вътрешните работи ЕИК 000695235 за срок от 10 години върху помещение с размири 2.60/2.80 м, находящо се на 1 етаж, в западния ъгъл на сградата , до стълбищната клетка в сграда с идентификатор 06286.103.8.1 със застроена площ 63 кв.м на „ТВ ретранслатор“ в местност Гребен, землище гр. Брезник-частна общинска собственост АОС №4080, построена в поземлен имот с кадастрален №06286.103.8, за разполагане на обект, който е част от телекомуникационната инфраструктура на МВР и същият е от изключително значение за осигуряване нормалното функциониране на системите на министерството, както и взаимодействието с държавни и общински органи и организации при изпълнение на общи задачи, свързани с опазване на обществения ред, пожарна безопасност, защита на населението и др.

II. Възлага на Кмета на община Брезник да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с МВР по реда на чл.39 от ЗОС.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Гърло и сключване на договор за продажба

Р Е Ш Е Н И Е  №  116

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава  пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ XXIII - 70, кв. 15 по РП на с. Гърло, община Брезник, област Перник с площ 9 кв.м. на стойност 49.03 лв. (четиридесет и девет лева и 03 ст.). Цена на кв.м. площ на терена 5.54 лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения имот.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в гр.Брезник  и сключване на договор за продажба

Р Е Ш Е Н И Е № 117

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава  пазарната оценки на:

1. Незастроен общински имот, участващ в имот с идентификатор 06286.501.537, гр. Брезник, по КККР на гр. Брезник, община Брезник, ул. „ Иглика“ №7, представляващ УПИ VII-980. кв.3 по РП на гр. Брезник, с площ 154 кв.м; на стойност 2390.83 лв. (две хиляди триста и деветдесет лева 83 ст.). Цена на кв.м площ на терена 15.53лв. Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор  за продажба за посочения имот.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Брезник

Р Е Ш Е Н И Е  №  118

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 40 ал. 3 от Закона за защита на животните, Общинският съвет Брезник приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Брезник.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно разрешение за изработване на проект на ПУп-ПП /парцеларен план/ за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД 20КV  , ВЪНШНО ДВОЙНО ЕЛЕКТРОНСАБДЯВАНЕ НА МОК "МИЛИН КАМЪК" ОТ ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на гр.Брезник, до  УПИ IV-72.47 за производствени складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр.Брезник, собственост на "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД с приложено задание за проектиране проектопредложение за изработване на ПУП-ПП,съгласно ч. 125 ал. 2 от ЗУТ

Р Е Ш Е Н И Е  №  119

На основание чл. 21 ал. 2 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а ал. 1 и чл. 124б ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1.      Разрешава изработването на проект за обект „ПУП – Парцеларен план за ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД 20 KV, ВЪНШНО ДВОЙНО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА МОК „МИЛИН КАМЪК“ от ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на гр.Брезник, до УПИ IV-72.47 – за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр.Брезник.

2.      Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за обект : ТРАСЕ И СЕРВИТУТ НА ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД 20 KV, ВЪНШНО ДВОЙНО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА МОК „МИЛИН КАМЪК“ от ПИ 06286.33.31 /подстанция/ по КККР на гр.Брезник, до УПИ IV-72.47 – за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура в кв. 129 по РП на гр.Брезник.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Отчет за дейността на Общински исторически музей Брезник за 2019г и План за работа за 2020г

Р Е Ш Е Н И Е  № 120

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Отчет за дейността на Общински исторически музей - Брезник за 2019г и План за работа за 2020г.

СЕДМА ТОЧКА: Докладни записки относно приемане на годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2019г на общинските дружества със 100% общинско участие в капитала им.

Р Е Ш Е Н И Е  №  121

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 1 т.3 от Търговския закон, чл. 7 ал. 1 във връзка с чл. 20 ал. 1 т.3 от Наредбата за управление на търговските дружества с общинско имущество и упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества, Общинският съвет Брезник:

1.      Приема годишния отчет и баланс за 2019г на „Водоснабдяване“ЕООД

2.      Освобождава дружеството от внасяне на дивидент в общината, защото формираната печалба покрива загубите от минали години.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2021-2023г и постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Р Е Ш Е Н И Е  №  122

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с разпоредбите на чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, приема проектобюджета за 2020г и актуализираните прогнози за 2021-2023г на Община Брезник в частта за местните дейности по показатели от единната бюджетна класификация.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне състав на Наблюдателна комисия към ОбС Брезник по смисъла на чл. 171 от ЗИНЗС.

Р Е Ш Е Н И Е  №  123

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и във връзка  с чл. 183 ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общинският съвет Брезник определя наблюдателна комисия в състав от 7 /седем/ члена, както следва:

1.      Иван Тинков – председател на ОбС

2.      Венета Петрова – председател на ПК по нормативна уредба, законност и обществен ред

3.      Иван Борисов – секретар на общината

4.      Милен Миленков – главен юрисконсулт на общината

5.      Катя Йорданова – социален работник към Дирекция социално подпомагане

6.      Десислава Станкова – пробационен инспектор при звено Брезник-Трън на РСИН

7.      Симона Борисова – служител при Дирекция Бюро по труда

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на решение за Наредба за   изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС Брезник за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата и организацията на безопасността на движение на територията на Община Брезник.

Р Е Ш Е Н И Е  №  124

На основание чл.  21 ал. 2 т. от ЗМСМА, във    връзка  чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, във връзка с чл. 66 и 69 от АПК, Общинският съвет Брезник:

1.      Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник, приета с решение № 516 протокол № 2/27.03.2014г, изменена с решения №№ 592/18.09.2014г, № 800 от 27.08.2015г, 352/25.01.2017г,  като отменя разпоредбите на:

-        Чл. 17 ал. 1 т.1 – „заведенията за развлечения, барове и дискотеки, регистрирани като такива на територията на общината, желаещи да работят с удължено работно време трябва да имат: договор за физическа охрана с лицензиран оценител;

-        Чл. 18 т.1 – „увеселителни и развлекателни заведения,  в които се продава алкохол и се извършват хазартни залагания или се използват за еротични танци, трябва да имот: договор за физическа охрана с лицензиран оценител;

-        Чл. 28 – ал.1 - „забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване на целостта на настилките за каквато и да е цел, без разрешение.“

Ал.2 - „при разрешени мероприятия по ал.,1 се внасят такси, необходими за възстановяване на настилката и околната среда, двукратно по-големи от тези в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезник, която се възстановява след приемане на обекта от служители в дирекция ТСУ и ЕИ при Община Брезник изтичане на технологичния срок. Извършват се всички възстановителни мероприятия по нанесени повреди на околната среда, произтекли от строителните работи за сметка на извършителя. Строителните обекти и площадки да бъдат сигнализирани и обезопасени съгласно нормативните изисквания.

Ал. 3 – „Общинска администрация води регистър на издадените разрешителни по чл. 28 ал-1 във вид:

a)      № по ред, дата

b)      Получател

c)      Срок за възстановяване

d)      Размер на депозита

e)      Име на оценителя и издателя на разрешителното

f)       Номер и дата на протокола за приемане на възстановителните работи

g)      Номер на акт /в случаите, когато има такъв/

-        Чл. 43 ал. 2 – „на новородените кучета, регистрацията се извършва след навършване на четири месечна възраст“

2.      Препис от настоящето решение да се изпрати на Административен съд Перник и Окръжна прокуратура Перник за сведение.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно покана за годишно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“

Р Е Ш Е Н И Е  №  125

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 223 от Търговския закон и чл. 23 ал. 1 от Устава на Общото събрание на МБАЛ АД Перник,Общинският съвет Брезник:

1.      Дава правомощия за представителство на Община Брезник в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, на Иван Тинков – председател на ОбС Брезник.

2.      Управомощава го, да гласува „по преценка“, по точките от посочения дневен ред на Общото събрание.

ПРОТОКОЛИСТ:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/                                                  /Иван Тинков/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 33 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

4.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307397