Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 28.04.2020 г. /91-114/

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 4

Гр.Брезник, 28.04.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от председателя на ОбС относно постъпила справка за състоянието на „Брезник фарм“ ЕООД за 2019г

Р Е Ш Е Н И Е 91

На основание чл. 21 ал. 1 т 23 от ЗМСМА, във връзка чл 7 ал 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Брезник в търговските дружества , Общинският съвет Брезник приема Отчета за дейността на „Брезник фарм“ ЕООД град Брезник за 2019г.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ

Р Е Ш Е Н И Е 92

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал.3 и ал.4 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК и във връзка Закона за мерките и действията по време на извънредно положение обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г, Общинският съвет Брезник:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, както следва:

В Заключителните разпоредби на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги се допълни:

- § 8 - През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за цялата година.

2. Направеното допълнение да се отрази в Заключителните разпоредби на Наредбата за определяне размера на местните данъци

 

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37и ал., 1 от ЗСПЗЗ

Р Е Ш Е Н И Е 93

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Допълва списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, както следва:

Село Конска:

Ø ПИ с идентификатор 41126.17.7, местност Топли дол“, НТП – Ливада, категория 5, площ 39,447 дка.;

Ø ПИ с идентификатор 41126.17.2, местност Топли дол“, НТП – Ливада, категория 5, площ 13,103 дка.;

Ø ПИ с идентификатор 41126.17.23, местност „ Топли дол“, НТП – Ливада, категория 5, площ 0,800 дка.;

Ø ПИ с идентификатор 41126.17.13, местност „ Топли дол“, НТП – Ливада, категория 5, площ 4,779 дка.;

Село Арзан:

Ø ПИ с идентификатор 00610.19.25, местност „ Заедница“, НТП – Ливада, категория 6, площ 0,777 дка.;

Ø ПИ с идентификатор 00610.19.38, местност „ Цинцарка“, НТП – Ливада, категория 6, площ 0,584 дка.;

Село Ноевци:

Ø ПИ с идентификатор 52324.14.24, местност „Локва“, НТП- Ливада, категория 5, площ 1,107дка.;

2. Списъкът с допълнените имоти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади да се обяви в общината и на интернет страницата.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с.Режанци и сключване на договор за продажба

Р Е Ш Е Н И Е 94

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл.36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Поземлен общински имот с идентификатор 17796.501.170 с. Режанци, община Брезник, обл. Перник, по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-1527/24.08.2018 г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Режанци, с площ 536 кв.м. на стойност 3053.75 лв. (три хиляди петдесет и три лева 75 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с.Банище и сключване на договор за продажба

Р Е Ш Е Н И Е 95

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на незастроен общински имот, участващ в УПИ XLII-509, кв. 13 по РП на с. Банище, община Брезник с площ 30 кв.м. на стойност 135.98 лв. (сто тридесет и пет лева и 98 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно искане на съгласие за временно ползване на земеделски имоти, които са собственост на Община Брезник, за провеждане на геологопроучвателни работи по проект за търсене и проучване на строителни материали, полезни изкопаеми в село Бабица, Община Брезник от фирма "Трейс Рисорсиз" ЕООД

Р Е Ш Е Н И Е 96

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.75,ал.1 от ЗПБ и във връзка с чл.56, ал.3 и чл.57, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, Общинският съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за временно ползване върху общински имоти, земеделска земя за провеждане на геологопроучвателни работи на имоти: №02066.41.38, 02066.43.18, 02066.51.42, в площ „Бабица, село Бабица, Община Брезник, в полза на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД за срок от 6/шест/ месеца, считано от датата на подписване на договора а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 02066.41.38 с площ от 3365кв.м., местност Ковил, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, НПТ: земеделска – за 30кв.м. за целите на изграждане на един брой сондажна площадка

2. Поземлен имот с идентификатор 02066.43.18 с площ от 28492кв.м., местност Ковил, НТП нива, НПТ: земеделска –за 60кв.м., за целите на изграждане на 2 броя сондажни площадки .

3. Поземлен имот с идентификатор 02066.51.42 с площ от 1161кв.м., местност Гарваница, НТП деградирала орна земя, НПТ:земеделска –за 209 кв.м., за целите на изграждане на опитно кариерно гнездо.

II. Одобрява правото на временно ползване в размер на 43.08лв, без ДДС в полза на Община Брезник, вносими при сключване на договора, който е със срок от 6/шест/ месеца .

III. Направеният разход от Община Брезник за изготвяне на оценката в размер на 280.00лв. да бъде заплатена от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД в полза на Община Брезник.

IV. Упълномощава Кмета на Община Брезник да сключи договор в полза на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД за срок от 6/шест/ месеца, считано от датата на подписване на договора за временно ползване върху общински имоти, земеделска земя за провеждане на геологопроучвателни работи за общата площ в засегнатите имоти, която е 299 кв.м, в землището на село Бабица, общ.Брезник, но не повече от срока на даденото разрешение за търсене и проучване

 

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общинските горски територии, собственост на Община Брезник

Р Е Ш Е Н И Е 97

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.80, ал. 2, т. 2 и ал.8 от ППЗГ и на основание чл.65, ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти( НУРВИДГТДОСПДНГП ) , Общинският съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от годишния план за ползването на дървесина за 2020 г. от общинските горски територии, собственост на община Брезник, както следва:

бял бор, черен бор, акация

кубически метри

Общо

Отдел/

подотдел

Землище

Имот №

Дървесен вид

стояща

едра

средна

дребна

дърва

лежаща

Куб.м в обект

Обект

63-м

Горни Романци

24.1

бял бор

82

19

33

2

13

67

153

Обект Горни Романци

черен бор

107

22

42

3

19

86

65-л1

Долни Романци

116.1

черен бор

426

24

233

31

48

336

736

Обект Долни Романци

бял бор

435

20

235

30

64

349

акация

19

19

19

65-к1

Долни Романци

0.38, 24.1

черен бор

25

2

13

1

3

19

акация

13

13

13

73-м

Сопица

0.164

черен бор

430

19

221

26

48

314

344

Обект Сопица

73-о

Сопица

0.86, 0.87, 0.164

черен бор

40

1

23

2

4

30

всичко

1577

107

800

95

231

1233

II. . Определя начална цена на кубик дървесина:

цени - лв/пл.куб.м по категории дървесина

Едра

Средна

Дребна

Дърва

бял бор

55

15

15

15

черен бор

50

15

15

15

акация

-

-

-

15


III. Определя комисия в състав:

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата за продажба на стояща дървесина на корен и сключване на договор със спечелилия търга.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост, при условията и по реда, определени с чл. 27 ал. 1 т.1 от наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии.

Р Е Ш Е Н И Е 98

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 и чл.71, ал.1 т.4 във връзка с чл.71, ал.2, т.3 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти , Общинският съвет Брезник:

I. Дава съгласието си Община Брезник директно да възложи добиване и продажба на стояща дървесина/без провеждане на процедура/ на „Рекорд Форест” ЕООД , на широколистна дървесина/тополи/ за ОБЕКТ Гигинци, Непразненци и Кошарево и за ОБЕКТ Красава по определените цени.

II. Определя цени, както следва :

1.1.ОБЕКТ Гигинци, Непразненци, Кошарево - продажба на стояща дървесина на корен от общинските горски територии на община Брезник:

Категории дървесина и сортименти

Дървесен вид

Количество-пл. куб.м

Единична цена/лв

Обща стойност/ лв.

Обща стойност с ДДС/лв

Гигинци

Отдел и подотдел

75-а;

160-х

Непразненци

Отдел и подотдел

75-р; 75-ц1

Кошарево

Отдел и подотдел

160-п

всичко

ЕДРА

топола

198

91

44

333

40.00

13 320.00

15984.00

СРЕДНА

топола

0

1

2

3

23.00

69.00

82.80

ДРЕБНА

топола

13

6

1

20

17.00

340.00

408.00

дърва

топола

33

5

12

50

11.00

550.00

660.00

ВСИЧКО:

-

244

103

59

406

-

14 279.00

17 134.80

2. 1.ОБЕКТ Красава - продажба на стояща дървесина на корен от общинските горски територии на община Брезник:

Категории дървесина и сортименти

Дървесен вид

Количество-пл. куб.м

Единична цена/лв

Обща стойност/ лв.

Обща стойност с ДДС/лв

Красава

Отдел и подотдел

55-х

ЕДРА

Топола

152

40.00

6080.00

7296.00

Бяла върба

0

СРЕДНА

Топола

10

23.00

230.00

276.00

Бяла върба

0

ДРЕБНА

Топола

11

17.00

187.00

224.40

Бяла върба

0

дърва

топола

8

11.00

88.00

105.60

Бяла върба

5

11.00

55.00

66.00

ВСИЧКО:

-

186

6640.00

7968.00

III. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор с фирма „Рекорд Форест” ЕООД

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Владимир Дойчев

Р Е Ш Е Н И Е 99

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-28/27.03.2020г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Конска, община Брезник, собственост на Владимир Дойчев.

ПИ с идентификатор 41126.13.302 с площ от 1,673 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот 41126.13.101 общинска собственост, местност „ Злокрак/Патерица“.

ПИ с идентификатор 41126.13.303 с площ от 2,147 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот 41126.13.101, общинска собственост, местност „ Ливаге/ Патерица“.

ПИ с идентификатор 41126.13.304 с площ от 0,850 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот 41126.13.112, общинска собственост, местност „ Върбище/Патерица“.

ПИ с идентификатор 41126.13.305 с площ от 0,186 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот 41126.13.112, общинска собственост, местност „ Конопнище/Патерица“.

ПИ с идентификатор 41126.13.306 с площ от 0,589 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот 41126.13.112, общинска собственост, местност „ Поята/ Патерица“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гигинци, с цел възстановяването й на наследниците на Евгения Филипова

Р Е Ш Е Н И Е 100

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-27/27.03.2020г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Гигинци, община Брезник, собственост на Евгения Филипова.

ПИ с идентификатор 14893.2.151 с площ от 2,326 дка, представляващ ливада, категория VI, образуван от имот №14893.2.43 общинска собственост, местност „ Алине падине/Ракитов дол“.

ПИ с идентификатор 14893.2.152 с площ от 3,510 дка, представляващ ливада, категория VI, образуван от имот №14893.2.43, общинска собственост, местност „ Света вода/ Ракитов дол“.

ПИ с идентификатор 14893.2.153 с площ от 1,902 дка, представляващ ливада, категория VI, образуван от имот №14893.2.14 и №14893.2.54, общинска собственост, местност „ Веиница/Ракитов дол“.

ПИ с идентификатор 14893.3.17 с площ от 3,509 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот 14893.3.17, общинска собственост, местност „ Негулица/Широко поле“.

ПИ с идентификатор 14893.3.18 с площ от 3,100 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот 14893.3.17, общинска собственост, местност „Негулица/Широко поле“.

ПИ с идентификатор 14893.3.19 с площ от 2,478 дка, представляващ нива, категория V, образуван от имот 14893.3.17, общинска собственост, местност „Ракитов дол/Широко поле“.

ПИ с идентификатор 14893.4.49 с площ от 1,534 дка, представляващ нива, категория VI, образуван от имот 14893.4.40, общинска собственост, местност „Ракитов дол“.

- ПИ с идентификатор 14893.12.135 с площ от 1,690 дка, представляващ нива, категория IV, образуван от имот 14893.12.47, общинска собственост, местност „Забърд/Дробеж“.

- ПИ с идентификатор 14893.29.173 с площ от 2,958 дка, представляващ нива, категория VI, образуван от имот 14893.29.172, общинска собственост, местност „Свирчица/Брест“.

- ПИ с идентификатор 14893.29.174 с площ от 2,333 дка, представляващ нива, категория VI, образуван от имот 14893.29.172, общинска собственост, местност „Свирчица/Брест“.

- ПИ с идентификатор 14893.39.184 с площ от 2,620 дка, представляващ пасище, категория VI, образуван от имот 14893.39.66, общинска собственост, местност „Ливаге/Дълбока падина“.

- ПИ с идентификатор 14893.68.29 с площ от 1,204 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот 14893.68.19, общинска собственост, местност „Куманов дол/Дражин дол“.

- ПИ с идентификатор 14893.68.31 с площ от 1,306 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот 14893.68.18, общинска собственост, местност „Мече равнище/Пояке“.

- ПИ с идентификатор 14893.70.9 с площ от 3,240 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот 14893.70.8, общинска собственост, местност „Куманов дол/Дражин дол“.

- ПИ с идентификатор 14893.79.317 с площ от 1,282 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот 14893.79.7, общинска собственост, местност „Равни дол/Ракитов дол“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Отчетни доклади от председателите на читалищата на територията на Община Брезник, за осъществените дейности в изпълнение на съответните програми за 2019г и програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Брезник за 2020г

Р Е Ш Е Н И Е 101

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 1 ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Брезник:

 1. Приема отчетните доклади на председателите на читалищата на територията на Община Брезник за 2019г.
 2. Приема програма за развитие на читалищната дейност в Община Брезник за 2020г.

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно подаване на заявление за възстановяване на средства от отчисленията по чл. 20 от наредба № 7/2013г и за закупуване на контейнери за разделно събиране на строителни и битови отпадъци

Р Е Ш Е Н И Е 102

На основание чл. 21 ал. 1 т.8 и т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 ал. 1 т.2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г, за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общинският съвет Брезник:

 1. Дава съгласието си за изразходване на подлежащата на възстановяване сума от 6386.40лв. с включено ДДС за закупуването на два броя подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци.
 2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване договор за наем сключен между ГПК "Наркооп" гр. Брезник и "Катина2004" ЕООД

Р Е Ш Е Н И Е 103

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.8 ал.1 от ЗОС , чл.237 и чл.238 от ЗЗД Общинският съвет Брезник:

1.Одобрява сключения между ГПК „НАРКООП“ гр. Брезник и „Катина 2004“ ЕООД договор за наем от 15.09.2017 г. в резултат на извършена разпоредителна сделка на основание Договор №46/27.02.2020 г., вписан в службата по вписванията с Вх. Р№ 246/05.03.2020 г., акт №3, том 2, дело № 182/2020 г. , като заменя наемодателя ГПК „НАРКООП“ гр. Брезник страна по договора, с Община Брезник, ЕИК 000386559, представлявана от кмета на общината Васил Узунов.

2.Определя договор за наем, като договор без определен срок, поради което прекратява действието му, считано от 15.09.2020г.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение от ОбС Брезник за приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици, следствие, усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19.

Р Е Ш Е Н И Е 104

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България, прието на 13.03.2020г. във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и издадените Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на за периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 година, Общинският съвет Брезник:

 1. Освобождава от заплащане на такса за тротоарна площ и места, върху които са организирани пазари /открити и покрити/, както и освобождаване от заплащане на наем за периода от 13.03.2020г. до отмяната на извънредното положение, ползвателите и наемателите на общински помещения и терени, които съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество имат сключени договори за наем и ползване на обектите и терените и които са затворени на основание заповедта на МЗ, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящето решение.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на област Перник до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до МС на Република България за учредяване на ограничени вещни права на имот № 41126.17.166, държавна публична собственост, вид територия: територия, заета от води и водни обекти,НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

Р Е Ш Е Н И Е 105

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.21, ал.6 от ЗОС, чл.54,ал.1 и ал.2 от Закона за държавната Общинският съвет Брезник:

1. Упълномощава кмета на Община Брезник да внесе искане чрез областен управител на Област Перник до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за учредяване на ограничени вещни права върху 36 кв.м. на имот, както следва:

Ø Поземлен имот с идентификатор 41126.17.166, село Конска, местност Бело поле, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 37224кв.м., стар номер 000166;

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на допълнения и изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци

Р Е Ш Е Н И Е 106

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 26, ал.3 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , Общинският съвет Брезник:

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местни данъци, както следва:

В раздел I

Данък недвижими имоти

§1. В ал.(1) и (2) на чл.11 думите „от 1 март“ се заличават, а в ал.(1) цифрата „30“ пред думата „октомври“ се заменя с цифрата „31“.

В раздел IV

Данък върху превозните средства

§2. В ал.(1) на чл.46 думите „от 1 март“ се заличават, а цифрата „30“ пред думата „октомври“ се заменя с цифрата „31“.

В раздел V

Патентен данък

§3. В ал.1, т.4 на чл.52 цифрите “12 и 13“ се заличават.

В раздел VI

Туристически данък

§4. Навсякъде думите „средствата за подслон и“ се заличават.

§5. В ал.(1) на чл.58 след думата „категорията“ се добавя „или регистрацията“ и в края на изречението се добавя „по Закона за туризма“.

§6. В чл.59 цифрата „10“ се заменя с цифрата „11“.

2. Направените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци да бъдат отразени в съответния подзаконов нормативен акт.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на допълнения и изменения в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги,съгласно ЗМДТ

Р Е Ш Е Н И Е 107

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, Общинският съвет Брезник:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, както следва:

В раздел V

Такса за битови отпадъци

§1. В ал.(1) и ал.(2) на чл.11 думите „от 1 март“ се заличават, а в ал.(1), буква „б“ думите „30-ти“ се заменят с „31-ви“.

В раздел V

Такси за административни услуги

§2. В т.3 на чл.173, т.3 се създава буква „ж“ със следното съдържание: „ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.“

2. Направените промени в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, да бъдат отразени в съответния подзаконов нормативен акт.

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прекратяване на договор от 21.04.2004г за право на ползване върху недвижим имот, публична общинска собственост на основание предоставена концесия.

Р Е Ш Е Н И Е 108

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общински съвет Брезник:

1. Приема предложението на концесионера Адел-3“ ЕООД, ЕИК: 7200725029, като изразява съгласие за предсрочно прекратяване по взаимно съгласие на Договор 21.04.2004 год. за обект: язовир „Брезнишки извор“, представляващ ПИ с идентификатор 06313.28.71, село Брезнишки извор, Община Брезник, Област Перник по КККР, одобрени със Заповед РД-18-1523/24.08.2018 година на Изпълнителния директор на АГКК, с водна площ от 74 844 кв.м., трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, съгласно акт за АПОС №5514 от 22.04.2020 г.

2.Упълномощава Кмета на община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Програма за управление на Община Брезник за мандат 2019-2023г

Р Е Ш Е Н И Е 109

На основание чл. 21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник приема Програма за управление на Община Брезник за мандат 2019-2023г.

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Молба от Петър Огнянов относно предоставяне на финансова помощ

Р Е Ш Е Н И Е 110

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 във връзка с т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Опуска еднократна финансова помощ от 150 /сто и петдесет/ лева на Петър Огнянов.
 2. Средствата да се вземат от § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС
 3. Упълномощава кмета да извърши последващите процедури

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Молба от Николай Алексов относно предоставяне на финансова помощ

Р Е Ш Е Н И Е 111

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 във връзка с т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Опуска еднократна финансова помощ от 150 /сто и петдесет/ лева на Николай Алексов
 2. Средствата да се вземат от § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС
 3. Упълномощава кмета да извърши последващите процедури

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Молба от Петър Славчов за отпускане на еднократна финансова помощ

Р Е Ш Е Н И Е 112

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 във връзка с т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Опуска еднократна финансова помощ от 150 /сто и петдесет/ лева на Петър Славчов
 2. Средствата да се вземат от § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС
 3. Упълномощава кмета да извърши последващите процедури

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно постъпил протест от Окръжна прокуратура Перник относно противоречие в Наредба № 1

Р Е Ш Е Н И Е 113

На основание чл. 21 ал. 1 т. от ЗМСМА, във връзка чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, във връзка с чл. 66 и 69 от АПК, Общинският съвет Брезник:

 1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, чистотата, организацията и безопасността на движението на територията на Община Брезник,приета с решение № 516 протокол № 2/27.03.2014г , изменена с решения №№ 592/18.09.2014г, № 800 от 27.08.2015г, 352/25.01.2017г, като отменя разпоредбите на:

- Чл. 17 ал. 1 т.1 – „заведенията за развлечения, барове и дискотеки, регистрирани като такива на територията на общината, желаещи да работят с удължено работно време трябва да имат: договор за физическа охрана с лицензиран оценител;

- Чл. 18 т.1 – „увеселителни и развлекателни заведения, в които се продава алкохол и се извършват хазартни залагания или се използват за еротични танци, трябва да имот: договор за физическа охрана с лицензиран оценител;

- Чл. 28 – ал1 „забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване на целостта на настилките за каквато и да е цел, без разрешение.“

Ал.2 „при разрешени мероприятия по ал.,1 се внасят такси, необходими за възстановяване на настилката и околната среда, двукратно по-големи от тези в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брезник, която се възстановява след приемане на обекта от служители в дирекция ТСУ и ЕИ при Община Брезник изтичане на технологичния срок. Извършват се всички възстановителни мероприятия по нанесени повреди на околната среда, произтекли от строителните работи за сметка на извършителя. Строителните обекти и площадки да бъдат сигнализирани и обезопасени съгласно нормативните изисквания.

Ал. 3 – „Общинска администрация води регистър на издадените разрешителни по чл. 28 ал-1 във вид:

a) № по ред, дата

b) Получател

c) Срок за възстановяване

d) Размер на депозита

e) Име на оценителя и издателя на разрешителното

f) Номер и дата на протокола за приемане на възстановителните работи

g) Номер на акт /в случаите, когато има такъв/

- Чл. 43 ал. 2 – „на новородените кучета, регистрацията се извършва след навършване на четири месечна възраст“

 1. Предложения проект да се качи на сайта на общината и след изтичане на едномесечен срок , да се внесе за окончателно приемане от ОбС.

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Писмо от председателя на ОбС относно протокол на временна комисия за изготвяне на Правилник за дейността на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е 114

На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, и чл. 66 и 60 от АПК, Общинският съвет Брезник приема Правилник за организация и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 – 2023година.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 

 

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

7.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307415