Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 26.03.2020 г. /71-90/

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

3

Гр.Брезник, 26.03.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за учредяване на трасе и сервитут на питейно водоснабдяване РЕ Ф63 от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.- Брезник до УПИ II-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 - "за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура" кв. 129 по ПУП на гр.Брезник, област Перник с възложител "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Е 71

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА,, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник одобрява проект на ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за определяне на трасе и сервитут на водопровод за питейно водоснабдяване РЕ Ф63от ПИ № 06286.104.10 по КККР на гр.Брезник до УПИ II-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 – „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“, кв. 129 по ПУП на гр.Брезник, област Перник с възложител „ТРЕЙС РИСОРСИЗ“ ЕООД, преминаващ през ПИ №№ 06285.104.10; 06286.104.27; 06286.104.5 по КККР на гр.Брезник, Община Брезник, представляващи горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ в местността „Свети Никола“ и ПИ с № 06286.72.40 по КККР на гр.Брезник, Община Брезник, който представлява земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и завършва в УПИ II-72.29, 72.30, 72.31, 72.46 – „за производствени, складови дейности и техническа инфраструктура, кв. 129 по ПУП на гр.Брезник.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци

Р Е Ш Е Н И Е 72

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 26, ал.3 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК Общинският съвет Брезник:

1. Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местни данъци, който да се обяви за обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването му, считано от 24.03.2020г, както следва:

В раздел I

Данък недвижими имоти

§1. В ал.(1) и (2) на чл.11 думите „от 1 март“ се заличават, а в ал.(1) цифрата „30“ пред думата „октомври“ се заменя с цифрата „31“.

В раздел IV

Данък върху превозните средства

§2. В ал.(1) на чл.46 думите „от 1 март“ се заличават, а цифрата „30“ пред думата „октомври“ се заменя с цифрата „31“.

В раздел V

Патентен данък

§3. В ал.1, т.4 на чл.52 цифрите “12 и 13“ се заличават.

В раздел VI

Туристически данък

§4. Навсякъде думите „средствата за подслон и“ се заличават.

§5. В ал.(1) на чл.58 след думата „категорията“ се добавя „или регистрацията“ и в края на изречението се добавя „по Закона за туризма“.

§6. В чл.59 цифрата „10“ се заменя с цифрата „11“.

2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и предложения проекта за изменение на Наредбата за местни данъци да бъде внесен за утвърждаване.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ

Р Е Ш Е Н И Е № 73

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал.3 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК , Общинският съвет Брезник:

2. Приема Проект на Наредба за изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ, който да се обяви за обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването му, считано от 24.03.2020г, както следва:

В раздел IV

Услуги, предоставяни от общинска администрация

Административни услуги „търговия, туризъм, транспорт

Добавя се нов чл. 103а – Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта – услуга 3087 - без такса

В чл. 126 да се добави номер на услугата – 2984

В чл. 127 да се добави номер на услугата – 2982

В раздел V

Такса за битови отпадъци

§1. В ал.(1) и ал.(2) на чл.11 думите „от 1 март“ се заличават, а в ал.(1), буква „б“ думите „30-ти“ се заменят с „31-ви“.

В раздел V

Такси за административни услуги

§2. В т.3 на чл.173, т.3 се създава буква „ж“ със следното съдържание: „ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.“

2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и предложения проекта за изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМДТ да бъде внесен за утвърждаване.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г

Р Е Ш Е Н И Е № 74

На основание чл. 21 ал. 1 т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето, Общинският съвет Брезник приема Общинска програма за закрила на детето за 2020г на Община Брезник.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект за ЧИ на ПУП- ПРЗ за ПИ № 14893.591.385 и прокарване на улица с ОТ 18а, 18б, 18в, 18г, 19д, 18е, 18ж през ПИ № 14893.46.40 земеделска земя - нива, девета категория по КККР на с.Гигинци, Община Брезник, собственост на Община Брезник във връзка с изискванията на чл. 124а, за промяна на предназначението на земеделска земя за включването й в чертите на населеното място като улица.

Р Е Ш Е Н И Е № 75

На основание чл. 21 ал. 1 т.11 от ЗМСМА и чл. 124а ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласие да бъде изработен проект за ЧИ на ПУП – план за застрояване на ПИ № 501.385 с площ от 4523кв.м по КККР на с.Гигинци, Община Брезник за обособяване на два нови УПИ в кв. 11 за изграждане на жилищни сгради, устройствена зона Жм и промяна на предназначението на част от ПИ № 14893.46.40 – земеделска земя, нива IX КАТЕГОРЯ, ЗА ПРОКАРВАНЕ НА НОВА УЛИЦА С От 18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 18е, 18ж и включването й в чертите на населеното място.

2. Проектът за ПУП – ПРЗ да се съгласува с ЧЕЗ ЕРР и ВиК, относно възможностите за захранване с вода и ел.енергия

ПУП да се изготви при условията на чл. 124а ал.5 от ЗУТ – по искане и за сметка на заинтересуваните лица.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно възлагане на добив на дървесина от горските територии, общинска собственост, при условията и по реда, определени с чл. 27 ал.1 т.1 от наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии

Р Е Ш Е Н И Е 76

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 и чл.71, ал.1 т.4 във връзка с чл.71, ал.2, т.3 от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ,

I. Община Брезник директно да възложи добиване и продажба на дървесина/без провеждане на процедура/ на „ЕМОНА 2013” ЕООД с управител Стойо Гергинов, със седалище и адрес на управление - гр.Земен на нападнатата дървесина от корояди в поземлен имот №65084.51.12, общинска собственост в отдел/подотдел 3-у, находящ се в землището на село Садовик срещу възнаграждение. Общото количество дървесина е: 178.4 куб.м.-лежаща дървесина.

II. Определя цени : 15.00лв на пл. куб.м.дървесина или 31.00лв на тон, облагаеми с ДДС.

III. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор с фирма „ЕМОНА 2013” ЕООД .

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с Ноевци и сключване на договор за продажба

Р Е Ш И Н И Е 77

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в УПИ III-466, кв.50 по РП на с. Ноевци, община Брезник с площ 110 кв.м. на стойност 645.55 лв. (шестстотин четиридесет и пет лева 55 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот, участващ в УПИ III-63 по РП на с.Велковци и сключване на договор за продажба

Р Е Ш Е Н И Е № 78

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. 154/278 идеални части от общински ПИ с идентификатор 10548.501.351, с Велковци, община Брезник, област Перник, по КККР одобрени със Заповед №РД-18-1524/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, участващ в УПИ III-63 по РП на с. Велковци, с площ от 154кв.м., на стойност 808.17 лв. (осемстотин и осем лева 17 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот, участващ в УПИ IV-63 по РП с.Велковци и сключване на договор за продажба

Р Е Ш Е Н И Е № 79

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. 124/278 идеални части от общински ПИ с идентификатор 10548.501.351, с Велковци, община Брезник, област Перник по КККР одобрени със Заповед №РД-18-1524/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, участващ в УПИ IV-63 по РП на с. Велковци, с площ от 124 кв.м., на стойност 651.15 лв. (шестстотин петдесет и един лев 15 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот, с.Бабица и сключване на договор за продажба

Р Е Ш Е Н И Е 80

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен общински имот, участващ в имот с идентификатор 02066.501.196, с. Бабица, община Брезник, област Перник по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-1521/24.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващ УПИ II-12, кв. 16 по РП на с. Бабица, с площ от 64 кв.м. на стойност 333.56 лв. (триста тридесет и три лева и 56 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за внасяне на искане чрез областен управител на област Перник до министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имоти,държавна собственост, вид територия:: територия, заета от води и водни обекти, НТ: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, НТП: за басейн с резервна вода за промишлено предприятие, НТП :/ за извор на прясна вода, НТП: за съоръжение на водопровод, НТП водоем,, НТПп за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение

Р Е Ш Е Н И Е 81

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.21, ал.6 от ЗОС, чл.54,ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост Общинският съвет Брезник упълномощава кмета на общината да внесе искане чрез Областен управител на област Перник до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имоти, държавна собственост, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение или НТП За басейн с резервна вода, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 00610.19.262, село Арзан, местност Калчуница, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 127кв.м., стар номер 000262;

Поземлен имот с идентификатор 00610.19.261, село Арзан, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За басейн с резервна вода за промишлено предприятие, площ 1413 кв.м., стар номер 000261;

Поземлен имот с идентификатор 06286.6.43, град Брезник, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 6539 кв.м., стар номер 000043;

Поземлен имот с идентификатор 06286.18.29, град Брезник, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За басейн с резервна вода за промишлено предприятие, площ 137 кв.м., стар номер 000114;

Поземлен имот с идентификатор 06286.18.30, град Брезник, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Земеделска, НТП За съоръжение на водопровод, площ 230 кв.м., стар номер 018012;

Поземлен имот с идентификатор 02066.158.225, село Бабица, местност Джукина могила, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Урбанизирана, НТП Водоем, площ 762кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор 02066.158.224, село Бабица, местност Джукина могила, вид собственост: Държавна публична, вид територия: Урбанизирана, НТП Водоем, площ 1268 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор 02614.22.210, село Банище, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 638 кв.м., стар номер 000210;

Поземлен имот с идентификатор 03099.13.83, село Бегуновци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 384 кв.м., стар номер 000083;

Поземлен имот с идентификатор 03099.13.77, село Бегуновци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1260 кв.м., стар номер 000077;

Поземлен имот с идентификатор 03099.13.30, село Бегуновци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1329 кв.м., стар номер 000078;

Поземлен имот с идентификатор 03099.13.1, село Бегуновци, местност Изворщица, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 12737 кв.м., стар номер 013001;

Поземлен имот с идентификатор 06313.11.28, село Брезнишки извор, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 638 кв.м., стар номер 000023;

Поземлен имот с идентификатор 06313.7.169, село Брезнишки извор, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 233 кв.м., стар номер 000133;

Поземлен имот с идентификатор 10548.25.11, село Велковци, местност Ковачица, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 413 кв.м., стар номер 000035;

Поземлен имот с идентификатор 10548.25.12, село Велковци, местност Ковачица, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 973 кв.м., стар номер 000040;

Поземлен имот с идентификатор 10548.64.13, село Велковци, местност Перша, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 267 кв.м., стар номер 064013;

Поземлен имот с идентификатор 11034.2.65, село Видрица, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 766 кв.м., стар номер 000020;

Поземлен имот с идентификатор 11034.23.42, село Видрица, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1141 кв.м., стар номер 000080;

Поземлен имот с идентификатор 14893.17.15, село Гигинци, местност Адамец, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 580 кв.м., стар номер 000015;

Поземлен имот с идентификатор 14893.21.44, село Гигинци, местност Адамец, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 67 кв.м., стар номер 000044;

Поземлен имот с идентификатор 14893.73.145, село Гигинци, местност Адамец, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение площ 522 кв.м., стар номер 000145;

Поземлен имот с идентификатор 15331.5.138, село Гоз, местност Ангелково, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 51 кв.м., стар номер 000038;

Поземлен имот с идентификатор 15331.26.293, село Гоз, местност Ангелково, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За басейн с резервна вода за промишлено предприятие, площ 379 кв.м., стар номер 000293;

Поземлен имот с идентификатор 22263.34.267, село Долна Секирна, местност Варниците, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 113 кв.м., стар номер 034267;

Поземлен имот с идентификатор 52324.43.143, село Ноевци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 41 кв.м., стар номер 000143;

Поземлен имот с идентификатор 52324.73.184, село Ноевци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 1344 кв.м., стар номер 000184;

Поземлен имот с идентификатор 52324.72.219, село Ноевци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За басейн с резервна вода за промишлено предприятие, площ 851 кв.м., стар номер 000219;

Поземлен имот с идентификатор 41126.17.128, село Конска, местност Топли дол, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 225 кв.м., стар номер 000128;

Поземлен имот с идентификатор 41126.17.140, село Конска, местност Топли дол, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 184 кв.м., стар номер 000140;

Поземлен имот с идентификатор 41126.17.143, село Конска, местност Бело поле, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 225 кв.м., стар номер 000143;

Поземлен имот с идентификатор 41126.16.175, село Конска, местност Мламол, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 400 кв.м., стар номер 000151;

Поземлен имот с идентификатор 41126.16.183, село Конска, местност Мламол, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 225 кв.м., стар номер 000163;

Поземлен имот с идентификатор 41126.16.184, село Конска, местност Кръст, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 229 кв.м., стар номер 000179;

Поземлен имот с идентификатор 39150.41.138, село Кошарево, местност Нивие, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 846 кв.м., стар номер 000138;

Поземлен имот с идентификатор 39150.41.142, село Кошарево, местност Нивие, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 2473 кв.м., стар номер 000142;

Поземлен имот с идентификатор 39517.8.84, село Красава, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 119 кв.м., стар номер 000084;

Поземлен имот с идентификатор 39517.10.165, село Красава, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1701 кв.м., стар номер 000165;

Поземлен имот с идентификатор 49374.7.40, село Муртинци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 397 кв.м., стар номер 000026;

Поземлен имот с идентификатор 49374.8.65, село Муртинци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За басейн с резервна вода за промишлено предприятие, площ 309 кв.м., стар номер 000065;

Поземлен имот с идентификатор 51490.16.38, село Непразненци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 1167 кв.м., стар номер 000026;

Поземлен имот с идентификатор 51490.11.31, село Непразненци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 259 кв.м., стар номер 000027;

Поземлен имот с идентификатор 51490.20.73, село Непразненци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 235 кв.м., стар номер 000073;

Поземлен имот с идентификатор 17796.45.48, село Режанци, местност Локва, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, площ 820 кв.м., стар номер 000133;

Поземлен имот с идентификатор 17796.21.4, село Режанци, местност Градулица, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 900 кв.м., стар номер 021004;

Поземлен имот с идентификатор 17796.31.15, село Режанци, местност Страна, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 900 кв.м., стар номер 031015;

Поземлен имот с идентификатор 65084.2.31, село Садовик, местност Рид, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 409 кв.м., стар номер 000159;

Поземлен имот с идентификатор 68059.37.61, село Сопица, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 773 кв.м., стар номер 000045;

Поземлен имот с идентификатор 68833.24.87, село Станьовци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1793 кв.м., стар номер 000087;

Поземлен имот с идентификатор 68833.10.100, село Станьовци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 1062 кв.м., стар номер 000100;

Поземлен имот с идентификатор 87579.35.19, село Ярославци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 433 кв.м., стар номер 000013;

Поземлен имот с идентификатор 87579.17.63, село Ярославци, вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 47 кв.м., стар номер 000014;

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за изваждане и допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ

Р Е Ш Е Н И Е 82

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ Общинският съвет Брезник:

1. Изважда от списъка на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, следните поземлени имоти:

Село Кошарево:

ПИ с идентификатор 39150.17.7, местност „Турското“, НТП – ливада, категория 9, площ 12,511 дка.;

ПИ с идентификатор 39150.17.9, местност „Слатина“, НТП – ливада, категория 5, площ 9,456 дка.;

ПИ с идентификатор 39150.71.1, местност „При бреске“, НТП – ливада, категория 9, площ 16,414 дка.;

ПИ с идентификатор 39150.71.3, местност „При бреске“, НТП – ливада, категория 9, площ 10,298 дка.

2. Допълва списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, както следва:

Село Ноевци:

ПИ с идентификатор 52324.65.23, местност „Падина“, НТП – Пасище, категория 5, площ 13,527 дка.;

3. Списъкът с извадените и допълнените имоти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади да се обяви в общината и на интернет страницата.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на държавата върху новообразуван имот с идентификатор 19359.6.105, общинска собственост в землището на с.Гърло

Р Е Ш Е Н И Е 83

На основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник отменя свое решение № 60 по протокол № 2 от проведено заседание на ОбС на 20.02.2020г.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на държавата върху новообразуван имот с идентификатор 19359.6.105, общинска собственост в землището на с.Гърло

Р Е Ш Е Н И Е 84

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник,

I. Учредява безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на държавата в лицето на Министерство на земеделието, храните и горите - „Югозападно държавно предприятие“ ДП върху новообразуван имот, общинска собственост в землището на с. Гърло:

1. Имот с идентификатор 18349.6.105, вид територия – земеделска, с обща площ 1,915 дка, с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.

II. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на кандидати за съдебни заседатели и тяхното предлагане пред Общото събрание на съдиите при Окръжен съд Перник

Р Е Ш Е Н И Е 85

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а ал. 4 и чл. 68в т.1 от Закона за съдебната власт, Общинският съвет Брезник:

I. Утвърждава за съдебни заседатели към районен съд Брезник за мандат 2020-2024г следните лица:

1. Цветелин Стоянов

2. Гинка Теофилова

3. Любка Евтимова

4. Евелина Антова

5. Весела Стоянова

6. Таня Асенова

7. Василен Василев

8. Георги Калев

9. Ангелина Колева

10. Ваня Левтерова

11. Петър Христов

12. Росица Рангелова

13. Николай Николов

14. Десислава Александрова

15. Галина Григорова

16. Ивета Седевчова

17. Снежана Жаблянова

18. Ирена Борисова

19. Райна Дончева

20. Мария Григорова

21. Василена Василева

22. Асен Йосифов

23. Антоанета Методиева

24. Радка Петрова

25. Мария Николова

26. Емилия Алексова

27. Милена Викторова

28. Иванка Борисова

29. Румяна Кръстева

30. Галина Цветанова

31. Анелия Миленкова

32. Наталия Панова

II. Материалите, отнасящи се до кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Брезник, мандат 2020-2024г да бъдат изпратени на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд - Перник, по компетентност.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Обсъждане на доклад на временната комисия за изготвяне на Правилник да дейността на ОбС , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и приемане на същия.

Р Е Ш Е Н И Е 86

На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 и чл. 28 от ЗНА и чл. 66 и чл. 69 от АПК, Общинският съвет Брезник:

1. Приема проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023г.

2. Проекта на правилник да бъде публикуван на сайта на Община Брезник за публично осъждане в законно установения едномесечен срок, считано от 20.03.2020г

3. Направените предложения по проекта да бъдат внесени писмено в комисията по изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023г.

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно провеждане заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Перник.

Р Е Ш Е Н И Е 87

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общинският съвет Брезник:

1. Дава мандат на Васил Узунов – кмет на Община Брезник за предоставяне на позицията на Община Брезник /при невъзможност да участва упълномощава негов представител/ да представлява Община Брезник в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 31.03.2020г от 10,30ч в заседателна зала „Струма“, на партера в сградата на Областна администрация – област Перник

2. Упълномощава Васил Узунов – кмет на Община Брезник /при невъзможност да участва, упълномощава негов представител/ за предоставяне на позицията на Община Брезник по въпросите от дневния ред в събранието на Асоциация по ВиК – Перник, както следва:

2.1. По точка първа от дневния ред: На основание чл. 27 т.1 от Закона за счетоводството Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Перник, приема годишен финансов отчет за 2019г – да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

2.2. По точка втора от дневния ред: На основание чл. 26 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, приема отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2019г – да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

2.3. По точка трета от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4 т. 10 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник, приема годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2019г – да гвасува „ПО ПРЕЦЕНКА“

2.4. По точка четвърта от дневния ред: На основание чл. 21 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на АВиК и чл. 198в, ал. 4т.9 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Перник, приема бюджета на Асоциацията за 2020г /размер на вноската на държавата – 20 000 лв. и размер на общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им 37 142.85лв. или общо 57 142.85лв. В изпълнение на разпоредбите на чл. 21 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е получено писмо с изх. № 91-00-12 от 15.01.2020г с което е потвърден окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020г в размер на 20 000 лв. – да гласува „ПО ПРЕЦЕНКА“

2.5. По точка пета от дневния ред: на основание чл. 39 ал.1 от Правлиника за организацията и дейността на АвиК, приема подобрена инвестиционна програма за инвестиции в активи – виК и системи и съоръжения, публична държавна и/или общинска собственост за 2020г на виК оператора – „ВиК“ ООД Перник – да гласува ПО ПРЕЦЕНКА

2.6. По точка „други“ от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „вИК“ ООД Перник, приема за обсъждане и сведение и получаване на писмено становище и устен доклад от всички членове на АВиК-Перник, не по-късно от деня на провеждане на Общото събрание 31.03.2020г

3. Гореизложените подточки от точка 6-та „други“ както следват: - да гласува ПО ПРЕЦЕНКА.

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Заявление от Иван Павлов за отпускане на еднократна финансова помощ.

Р Е Ш Е Н И Е 88

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 200 /двеста/ лева на Иван Павлов

2. Сумата да бъде взета от § 4214 – обезщетения и помощи по решение на ОбС

3. Упълномощава кмета на общината да извърши плащането

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно редуциране на маршрутни разписания

Р Е Ш Е Н И Е 89

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.6,т.6 от Договор №92, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за редуциране на общинската и областната транспортни схеми, съгласно Приложение – Разписание, неразделна част от решението, за срок до отменяне на обявеното от НС извънредно положение.

2. Да се създаде необходимата организация, като Превозвача и Кмета на Община Брезник уведомят по подходящ начин населението за редуциране на маршрутните разписания.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно прехвърляне на финансови средства

Р Е Ш Е Н И Е 90

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125 ал. 1 т. 2 от Закона за публичните финанси , Общинският съвет Брезник:

1. Взема решение сумата от 1500 лв. да бъде пренасочена от § 1098 „представителни дейности на ОбС“ към § 42-14 „помощи по решение на ОбС“ , като не се изменя общия размер на разходите.

2. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата промяна, съгласно единната бюджета класификация.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 

 

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 21 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

13.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307469