Община Брезник

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.02.2020 г. /57-70/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 2

Гр.Брезник, 20.02.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане на общински План за развитие на младежта в Община Брезник за 2020г

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 57

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16 ал. 1 от Закона за младежта, Общинският съвет Брезник приема План за развитие на младежта в Община Брезник за 2020г.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на допълнения и изменения в наредбата за определяне размера на местните данъци

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 58

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, Общинският съвет Брезник:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, както следва:

В раздел I

Данък върху недвижимите имоти

§1. В чл. 7, ал.(1) се изменя така: “С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлени имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

§2. В чл.12 а се правят следните промени:

а). В ал.(2) изречение второ след думите „възложителя на строежа“ се добавя „в двумесечен срок“

б). В ал.(7) се създава изречение второ:“Подадените данни по ал.(2) от един възложител ползват останалите възложители.“

§3. В чл. 17, ал.(4) се изменя така: „При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличието на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

В Раздел II

Данък върху наследствата

§4. В чл.30, ал.(2) се отменя.

В Раздел III

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

§5. В чл.32, ал.(3) се изменя така: „ Ал.(1) не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната“.

§6. В чл. 37 се създават нови ал.3 и ал.4 със следното съдържание:

Ал.(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал.(2), лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Ал.(4) Декларация по ал.(3) не се подава в случаите по чл.32 ал. (4) и (5) и чл.36, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

В Раздел IV

Данък върху превозните средства

§7. В чл. 40 се правят следните промени:

а). В ал.(3) се създава нова точка 5 със следния текст:„са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл.45, ал.(5).“

б). В ал.(4) текста се изменя така: “При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.25, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“

В Раздел V

Патентен данък

§7. В чл.48, ал.(1), т.2 след думите „на регистрация“ се добавя „при доставки на услуги по чл.97а и“

§8. В приложение №2 към чл.56, раздел V Патентен данък т.1 се изменя така:“ Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:

- За I-ва зона – 35 лв. на стая

- За II-ра зона – 30 лв. на стая

- За III-та зона – 25 лв. на стая

В Раздел VI

Туристически данък

§9. В чл.58 се правят следните промени:

а) ал.(3) се изменя така:“ Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.(2).“

б) Създава се нова ал.(4): Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за обмен на информация, чрез системата за информация, поддържана в изпълнение на чл. 5, ал.(5).

в) Създава се ал.(6): “Данните по ал.(4) се получават от Министерството на финансите в общината, в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл.5,ал.(5), и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на общината, или

2. чрез предоставен оторизиран достъп на общината до получената информация от Единната система за туристическа информация.

в). досегашната ал. (4) става ал. (7)

2. Направените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци да бъдат отразени в съответния подзаконов нормативен акт.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за приемане списъка с пасища, мери и ливади за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, приемане на наемни цени на пасища, мери и ливади и правила за ползване на територията на Община Брезник.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 59

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал. 3, и чл.37о от ЗСПЗЗ, Общинският съвет Брезник:

1. Приема списъка на пасища, мери и ливади за общината по землища, които следва да се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и го обявява в общината и на интернет страницата - Приложение № 1.

2. Утвърждава наемни цени за пасища, мери и ливади приети с решение № 696/26.02.2015г. по протокол № 3 по експертна оценка от 2015г., обложена с инфлационния индекс за съответната година.

3. Приема правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Брезник - Приложение № 2.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на държавата върху новообразуван имот с идентификатор 18349.6.105, общинска собственост в землището на с.Гърло

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 60

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник,

I. Учредява безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на държавата в лицето на „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград със седалище и адрес:гр.Благоевград, ул.“Зора“ №18, представлявано от инж. Дамян Дамянов-Директор на „ЮЗДП“ДП - Благоевград върху новообразуван имот, общинска собственост в землището на с. Гърло:

1. Имот с идентификатор 18349.6.105, вид територия – земеделска, с обща площ 1,915 дка, с начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.

II. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване общинска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 61

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 12, чл. 36, ал. 1, т.8, ал. 2, ал.3 и чл. 37 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване, като:

I. Определя за отдаване под наем на следните имоти - земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ:

1.Село Завала:

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена

лв.

1.

30048.100.128

Нива

Девета

Зеленище

55,617

500,55лв.

2.

30048.11.9

Нива

Девета

Конски връх

2,286

20,57лв.

3.

30048.12.23

Нива

Девета

Равнище

4,256

38,30лв.

4.

30048.12.31

Нива

Девета

Равнище

9,113

82,02лв.

5.

30048.12.35

Нива

Девета

Равнище

3,698

33,28лв.

6.

30048.13.10

Нива

Девета

Сливие

10,334

93,01лв.

7.

30048.13.11

Нива

Девета

Сливие

13,537

121,83лв.

8.

30048.14.2

Нива

Девета

Мел

23,655

212,90лв.

9.

30048.14.4

Нива

Девета

Мел

3,827

34,44лв.

10.

30048.14.9

Нива

Девета

Мел

1,498

13,48лв.

11.

30048.14.12

Нива

Девета

Мел

1,974

17,77лв.

12.

30048.14.13

Нива

Девета

Мел

4,000

36,00лв.

13.

30048.14.16

Нива

Девета

Мел

6,499

58,49лв.

14.

30048.14.17

Нива

Девета

Равнище

5,300

47,70лв.

15.

30048.18.12

Нива

Девета

Слатина

0,641

5,77лв.

16.

30048.21.26

Нива

Девета

Рид

12,121

109,09лв.

17.

30048.21.52

Нива

Пета

Булин гроб

5,806

75,48лв.

18.

30048.21.58

Нива

Пета

Рид

2,591

33,68лв.

19.

30048.21.60

Нива

Пета

Рид

9,867

128,27лв.

20.

30048.21.65

Нива

Девета

Рид

2,518

22,66лв.

21.

30048.21.67

Нива

Пета

Рид

11,704

152,15лв.

22.

30048.21.68

Нива

Пета

Рид

1,505

19,57лв.

23.

30048.22.2

Нива

Девета

Пашиница

15,811

142,30лв.

24.

30048.24.3

Нива

Девета

Големаница

1,552

13,97лв.

25.

30048.26.9

Нива

Девета

Пладнище

1,298

11,68лв.

26.

30048.28.39

Нива

Девета

Црънча

80,856

727,70лв.

27.

30048.29.2

Нива

Пета

Ливаге

8,795

114,34лв.

28.

30048.100.4

Нива

Девета

Зеленище

2,504

22,54лв.

29.

30048.100.8

Нива

Девета

Зеленище

1,610

14,49лв.

30.

30048.100.9

Нива

Девета

Зеленище

2,026

18,23лв.

31.

30048.100.25

Нива

Девета

Зеленище

3,574

32,17лв.

32.

30048.100.33

Нива

Девета

Зеленище

3,604

32,44лв.

33.

30048.100.46

Нива

Девета

Зеленище

1,850

16,65лв.

34.

30048.100.73

Нива

Девета

Зеленище

1,325

11,93лв.

35.

30048.100.92

Нива

Девета

Зеленище

1,731

15,58лв.

36.

30048.100.97

Нива

Девета

Зеленище

1,337

12,03лв.

37.

30048.100.108

Нива

Девета

Зеленище

2,197

19,77лв.

38.

30048.100.109

Нива

Девета

Зеленище

3,790

34,11лв.

39.

30048.100.130

Нива

Девета

Зеленище

28,995

260,96лв.

40.

30048.101.16

Нива

Девета

Лисичковица

5,460

49,14лв.

41.

30048.28.42

Нива

Девета

Белина глава

3,600

32,40лв.

2. Село Ярославци:

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1

87579.30.1

Нива

Десета

Шопа

25,664

205,31лв.

2

87579.30.3

Нива

Десета

Манастирски път

48,877

391,02лв.

3. Село Долна Секирна:

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1

22263.51.505

Нива

Девета

Върла орлица

96,403

867,63лв.

2

22263.18.26

Нива

Пета

Палакария

2,071

26,92лв.

3

22263.18.33

Нива

Девета

Смилеве орнище

1,560

14,04лв.

4

22263.32.534

Нива

Пета

Качманова вада

5,832

75,82лв.

4. Село Непразненци:

№ по ред

Поземленимот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена /лв.

1

51490.20.17

Нива

Девета

Лалина падина

27,262

245,36лв.

2

51490.6.45

Нива

Четвърта

Реката

4,360

61,04лв.

5. Село Ръжавец:

№ по ред

Поземленимот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена

лв.

1.

63519.59.17

Нива

Пета

Мамовци

16,506

214,58лв.

2.

63519.59.14

Нива

Пета

Мамовци

3,215

41,80лв.

3.

63519.52.1

Нива

Девета

Поятище

36,572

329,15лв.

6. Село Банище:

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена

лв.

1.

02614.24.47

Нива

Девета

Антанас

8,414

75,73лв.

2.

02614.24.214

Нива

Осма

Чуке

6,846

68,46лв.

3.

02614.25.65

Нива

Пета

Под село

10,122

131,59лв.

7. Село Видрица:

№ по ред

Поземлен имот №

Начин на ползване

Категория

Местност

Площ

дка

Цена

лв.

1.

11034.12.1

Нива

Девета

Душманица

9,793

88,14лв.

2.

11034.2.36

Нива

Шеста

Радичковица

1,914

22.97лв.

3.

11034.16.11

Нива

Девета

Душманица

2,179

19.61лв.

4.

11034.12.18

Нива

Девета

Душманица

50,163

451.47лв.

5.

11034.16.5

Нива

Девета

Душманица

3,045

27.41лв.

6.

11034.13.39

Нива

Девета

Бранковица

4,974

44.77лв.

ІІ. Начин на провеждане – публичен търг с явно наддаване .

ІІІ. Определя комисия в състав:

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договор.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 62

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 , чл. 41 ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл. 28 ал. 1 т. 2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава пазарната оценка на незастроен общински имот, участващ в имот с идентификатор 14893.501.202, с. Гигинци, Община Брезник, област Перник по КККР, представляващ УПИ Х-242, кв. 18 по РП, с площ 128 кв.м., на стойност 536,32 /петстотин тридесет и шест лева и 32 ст/. Сумата се облага с ДДС.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за продажба на посочения имот.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Гигов Петрунов

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 63

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и искане вх. №5800-128/09.12.2019г. от ОСЗ гр. Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Предоставя имоти от ОПФ, с цел възстановяването им в стари реални граници в землището на с. Садовик, община Брезник, собственост на Георги Петрунов.

ПИ с идентификатор 65084.85.36 с площ от 2,933 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот 65084.85.36 общинска собственост, местност „ Поята/Влакин дел“.

ПИ с идентификатор 65084.85.43 с площ от 2,235 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот 65084.85.14, общинска собственост, местност „ Кръстатица/ Влакин дел“.

ПИ с идентификатор 65084.85.45 с площ от 1,803 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот 65084.85.19, общинска собственост, местност „ Гиница/Влакин дел“.

ПИ с идентификатор 65084.85.46 с площ от 4,369 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот 65084.85.19, общинска собственост, местност „ Герен/Влакин кладенец“.

ПИ с идентификатор 65084.85.47 с площ от 4,569 дка, представляващ нива, категория IX, образуван от имот 65084.85.19, общинска собственост, местност „ Реката/ Влакин кладенец“.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме последва­щите съгласно Закона действия.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Брезник

Гласува се предложения проект за решение.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 64

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 40 ал. 3 от Закона за защита на животните, Общинският съвет Брезник:

1.Приема проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Брезник, който да се обяви за обсъждане в 30 дневен срок от публикуването му, считано от 12.02.2020г.

2.След изтичане на срока по т.1 заедно с постъпилите възражения и предложения, проекта на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Брезник да бъде внесен за утвърждаване от ОбС.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост.

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 65

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗОС , чл.3, ал.1 и ал.2, чл.7 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

I. Дава съгласието си за отдаване под наем за срок от три години, чрез провеждане на търг за следните имоти:

1. Сграда с идентификатор 06286.105.24.1 по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на изпълнителен Директор на АГКК, представляваща сграда на 1 етаж, със застроена площ 420 кв.м, върху ПИ с идентификатор 06286.105.24 по КК и КР на гр. Брезник. Предназначение: складова база. Местонахождение на имота гр. Брезник, кадастрален район 06286, парцел 105.24. АОС 4835/04.07.2017 г. Начална тръжна цена 71,40 лв., облагаема с ДДС.

2. Сграда с идентификатор 06286.105.31.1 по КК и КР на гр. Брезник, одобрени със Заповед РД-18-35/23.04.2009 г. на изпълнителен Директор на АГКК, представляваща сграда на 1 етаж, със застроена площ 190 кв.м, върху ПИ с идентификатор 06286.105.31 по КК и КР на гр. Брезник. Предназначение: селскостопанска сграда. Местонахождение на имота гр. Брезник, кадастрален район 06286, парцел 105.31. АОС 4836/04.04.2017г. Начална тръжна цена 32,30 лв., облагаема с ДДС.

II. Начин на провеждане – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия в състав:

IV. Възлага на кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договори.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобрение на договор за сътрудничество и съвместна дейност и приемане на дарение за безвъзмездно финансиране на Община Брезник

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 66

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр.чл.34 ал.1,чл.8 ал.2 от ЗОбС и чл. 15 ал. 1, т.4 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник:

1.Одобрява Договор за сътрудничество от 13.02.2020 година, сключен между „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД, ЕИК 202285379 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“България“ №102, Бизнес-център Белисимо, ет.6, представлявано от изпълнителният му директор - Димитър Цоцорков, действащ чрез пълномощника си инж.Атанас Тасмов и Община Брезник, ЕИК 000386550 с адрес:гр.Брезник, ул.“Елена Георгиева“ № 16, представлявана от законния и представител Васил Узунов - Кмет на община Брезник.

2. Приема направеното дарение за безвъзмездно финансиране за постигане на целите, изчерпателно посочени в раздел II „Общ размер на финансирането за постигането на целите“ от Договора за сътрудничество на обща стойност 50 000 /петдесет хиляди/ лева и при спазване волята на дарителя по „Приоритетни направления, предмет на финансирането“ от Раздел III на Договора.

3. Възлага на кмета на общината да отрази промените в бюджета на община Брезник за 2020 година по съответните дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

4. Възлага на кмета на общината да извърши последващите, съгласно закона действия.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлени имоти и провеждане на търг

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 67

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.1 и ал.2, във връзка с чл.35 ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. 21 ал.1 т.1, чл.36 ал.1 т.3 и чл.37 от НРПУРОИ , Общинският съвет Брезник:

I. Утвърждава оценки за продажба на поземлени имоти както следва:

1. Поземлен имот, представляващ УПИ II-289, кв.25 по РП на с. Конска, площ 1171 кв. м., сграда (бивше училище), МС на 1 етаж, със застроена площ 380 кв.м. Начална тръжна цена 12355.13 лв., облагаеми с ДДС.

2. Поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXIII, кв. 50 по РП на с. Ноевци с площ 700 кв.м. Начална тръжна цена 3570.00 лв., облагаеми с ДДС.

3. Поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ VIII, кв. 52 по РП на с. Ноевци с площ 720 кв.м. Начална тръжна цена 3636.00 лв., облагаеми с ДДС.

4. Поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ VI - 131, кв. 2 по РП на с. Ноевци с площ 1300 кв.м. Начална тръжна цена 6474.00 лв., облагаеми с ДДС.

5. Поземлен имот, представляващ парцел отреден за индивидуално жилищно строителство УПИ XXX-общ., кв. 5 по РП на с. Брусник, площ 715 кв.м. Начална тръжна цена 3596.00 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Разпореждането на имотите да стане чрез търг с явно наддаване.

III. Определя комисия за провеждане на търга в състав:

IV. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочените имоти.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка по молба за отпускане на финансова помощ

Гласува се предложения проект за решение.

Р Е Ш Е Н И Е 68

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

 1. Отпуска сумата от петстотин лева на Яна Рангелова, в качеството й на родител на малолетната Милена-Белослава Борисова.
 2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“.
 3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши необходимата процедура.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отчет за работата на ОбС за първите три месеца

С 13 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 69

На основание чл. 27 ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник:

 1. Приема Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода от 06.11.2019г до 17.02.2020г.

 2. Отчета да бъде публикуван на сайта на Община Брезник /Общински съвет/.

  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно добавяне на обект в поименния списък за капиталови разходи през 2020г

  Поименно гласуване.

  С 13 гласа „за“ ОбС взе

  Р Е Ш Е Н И Е 70

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси Общински съвет гр.Брезник одобрява добавянето на нов обект в поименния списък за капиталови разходи през 2020 г. както следва:

N

Обект

БИЛО

СТАВА

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Чл. 127, ал.1 от ЗПФ (СБС)

Разходи, които ще бъдат извършени през 2020 г.

0

3840

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

3840

Функция 03: Образование

0

3840

5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

0

3840

Електрически професионален котлон

0

3840

Компенсирана промяна по бюджета за 2020 г. на Община Брезник, както следва:

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи с 3840 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Образование“.

Дейност 311 „Детски градини“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи 3840 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 3840 лв.

2. Намалява разходи с 3840 по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

2.1. Функция „Образование“.

Дейност 311 „Детски градини“

§ 10-15 „Разходи за материали“ 3840 лв.

Средствата по чл.127, ал. 1 от ЗПФ ще се увеличат с 3840 лв.

Добавянето на обекта не засяга останалите обекти, включени в поименния списък за капиталови разходи.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 25 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

12.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307451