Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решениe на ОбС от 30.01.2020 г. /42-56/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕЗНИК

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

П Р О Т О К О Л

 

№ 1

Гр.Брезник, 30.01.2020г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно Проект на бюджет за 2020г на Община Брезник и средства от Европейския съюз

 

Поименно гласуване.

 

 

С 10 гласа „за“ и 2 против /В.Добринов и В.Петрова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 42

На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.52, ал.1, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.39 и чл.94 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, Постановление № 381 от 30.12. 2019 г. за изпълнение държавния бюджет за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Приема бюджета за 2020 г., както следва:

1.1. Приходи в размер на 1 105 600 лв., съгласно Приложение № 1:

1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 1 900 лв. в т.ч.

1.1.1.1.Данъчни приходи 1 900 лв.

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 1 103 700 лв. в т.ч.

1.1.2.1. Имуществени данъци в размер на 304 900 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 798 800 лв.

1.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината в размер на 5 114 626 лв., разпределени съгласно Приложение № 1, както следва:

1.2.1. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за държавни дейности в размер на 3 379 726 лв. в т.ч.

1.2.1.1. Обща субсидия и други трансфери за

държавни дейности от ЦБ за общини 3 379 726 лв.

1.2.2. Бюджетни взаимоотношения/трансфери от ЦБ за общината за местни дейности дейности в размер на 1 734 900 лв. в т.ч.

1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 563 900 лв.

1.2.2.2. Зимно поддържане на пътища 317 800 лв.

1.2.2.3.Целева субсидия за капиталови разходи 853 200 лв.

1.3. Трансфери между бюджети с местен характер в размер на – 166 888 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:

1.3.1. трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -166 888 лв.

1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за

средствата от Европейския съюз (нето) с местен характе 50 000 лв.

1.5. Финансиране в размер на 3 851 571 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.

1.5.1. Финансиране с държавен характер в размер на 292 958 лв., както следва:

1.5.1.1. Наличност в левове по сметки в края на 2019 г. 310 373 лв.

1.5.2.2.Събрани средства и извършени плащания ат/за сметки за

средства от Европейския съюз от 2019 г. -17 415 лв.

1.5.2. Финансиране с местен характер в размер на 3 558 613 лв., както следва:.

1.5.2.1. Наличност в левове по сметки в края на 2019 г. 3 558 613 лв.

1.6. Разходи в размер на 9 954 909 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, както следва:

1.6.1. Разходи за делегирани държавни дейности в размер на 3 674 584 лв.

- субсидии за държавни дейност 3 379 726 лв.

- от приходи 1 900 лв.

- събрани средства и извършени плащания ат/за сметки за

средства от Европейския съюз -17 415 лв.

-преходен остатък 310 373 лв.

1.6.2. Разходи за местни дейности в размер на 6 280 325 лв.

- субсидии за местни дейности 1 734 900 лв.

- местни приходи 1 103 700 лв.

- трансфери и финансиране 50 000 лв.

-получени трансфери - 166 888 лв.

-преходен остатък 3 558 613 лв.

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от реализирани в края на 2019 г. икономии от съответни дейности по бюджета на общината за 2019 г., съгласно Приложение № 2 в размер на 3 868 986 лв.

3. Приема разчети за разходи:

3.1. План-сметка за разходи в размер на 65 000 лв. за провеждане на общоградски тържества, чествания и други с общински и национален характер, съгласно Приложение № 3;

3.2. Разходи в размер на 3 000 лв. за изработка на почетни знаци, символи и реклама;

3.3. Разходи в размер на 5 200 лв. за членски внос към НСОРБ, НАПОС, Асоциация на секретарите на общините, Асоциация ВиК и към Сдружение Български музеи;

3.4. Разходи в размер на 20 000 лв. за обезщетения и помощи за домакинствата по параграф 42-00, както следва:

3.4.1. За общинска администрация 16 000 лв. в т.ч.:

- 3 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение по преценка на комисия назначена със заповед на кмета, съгласно правила за работа на комисията за отпускане на еднократни парични помощи на граждани в тежко социално положение;

- 12 000 лв. за изплащане на еднократна помощ за новородено и осиновено дете с постоянен и настоящ адрес на новороденото или осиновеното дете на територията на Община Брезник. Също така към момента на подаване на заявлението и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Брезник. За първо дете се изплащат 300.00 лева, за второ 350, трето и lвсяко следващо дете 250 лева;

- 1 000 лв. за разходи за погребения в случай, че след събитието не са издирени и открити близки на починалите, бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица;

3.4.2. За общински съвет – 4 000 лв. за еднократно подпомагане на граждани на общината намиращи се в тежко социално положение .

4. Определя числеността на персонала и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет за 2020 г, съгласно Приложение № 2.

5. В рамките на средствата определени по единните разходни стандарти, утвърждава 51 щатни бройки численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ и 10 щатни бройки дофинансиране от собствени средства, съгласно Приложение № 2.

6. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства през 2020г.:

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии;

- дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг;

- отопление, осветление, храна, както и издръжка на социалните и образователни заведения.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1 Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

7.2. Разрешава на кмета на общината в рамките на утвърдения бюджет за 2020 г. да изразходва средства в размер до 1 000 лв. относно ограничаване популацията на бездомните кучета;

7.3. Представителни разходи в размер на 4 000 лева от които :

- на кмет на община в размер 2 000 лв.

- за общинският съвет 2 000 лв.

7.4. Утвърждава разчети за субсидии на Обединен Спортен Клуб “Чорни 2004” на основание чл.59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорт в размер на 66 000 лв. в т.ч 45 000 лв. за поддържане на спортно-техническата база, /такса смет – 1 400 лв./ и за спортна дейност 21 000 лв., както следва:

-ФК „ Чорни -1920“ деца и мъже 6 000 лв.

-ВК „Чорни” – Брезник 4 000 лв.

-ФК „Черногорец“ мъже- с.Ноевци 3 500 лв.

-ФК „Буря” с.Кошарево 3 500 лв.

- Карате 3 000 лв.

- ФК „Балкан“ Банище 1 000 лв.

7. 5. Утвърждава 6 780 лв. за текущи нужди /поддръжка на обществени места, гробищни паркове, зелени площи и др./ на кметства и кметски наместничества, разпределени както следва:

с. Ноевци 560 лв.

с. Кошарево 360 лв.

с. Долна Секирна 360 лв.

с. Слаковци 360 лв.

с. Велковци 360 лв.

с. Гигинци 360 лв.

с. Бегуновци 360 лв.

с. Садовик 360 лв.

с Гърло 360 лв.

с. Красава 360 лв.

с. Режанци 360 лв.

с. Конска 360 лв.

с. Станьовци 260 лв.

с. Банище 260 лв.

с. Бр. Извор 260 лв.

с. Ребро 260 лв.

с. Сопица 260 лв.

с. Арзан 240 лв.

с. Непразненци 240 лв.

с. Горна Секирна 240 лв.

с. Бабица 240 лв.

8. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.7.4 и т.7.5.

9. Утвърждава списък на длъжностите и лицата по дейности „Общинска администрация“, Домашен социален патронаж и непедагогически персонал във функция „Образование”, които имат право на транспортни разходи в размер на средствата в рамките до 75% от цените на абонаментните карти. Разходи по фактури за гориво /на собствени МПС/ и билети за автомобилния транспорт се остойностяват на цената на абонаментната карта /Приложение № 4/.

10. Упълномощава кмета на общината да определи размера на средствата за представително и работно/униформено облекло на служителите на общината.

11. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по единна бюджетна класификация по тримесечия.

12. В изпълнение на чл. 125 от ЗПФ, общинския съвет оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени по бюджета за 2020 г., както следва:

12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели в рамките на една дейност, с изключение на дейностите от делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите от делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една в друга, без да изменя общия размер на разходите;

12.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране по оперативни програми и проекти;

12.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

13. Определя максимален размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2020 г. - 0 лв.

14. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година 0 лв.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. На основание чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, да определи второстепенните разпоредители с бюджет към общината, както следва:

1. СУ „Васил Левски” гр.Брезник;

2. ОУ „Христо Смирненски” с.Ноевци,

3. ДГ „Брезица” гр.Брезник;

4. Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня;

5.Център за социални услуги от резидентен тип – Община Брезник;

6. Общински исторически музей Брезник;

15.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

15.3. Да ограничава и да спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина;

15.4. Да актуализира общинския бюджет във връзка с постъпилите и разходвани средства от дарения и в съответствие с волята на дарителя, като за целта издава заповеди.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет до 50 000 лв.

17. Приема поименен списък на капиталовите разходи по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи през 2020 г., съгласно Приложение № 5.

18. Приема разпределението на средствата от параграф 40-00 ”Постъпления от продажби от общински нефинансови активи” по обекти през 2020 г., съгласно Приложение № 6.

19.Одобрява индикативен годишен разчет в размер на 8 417 237 лв. за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 7 и № 8

20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 - 2022 г., съгласно Приложение № 9.

21. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер на 3 800 000 лв.,като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 2 713 170 лв.

Ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

22. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на общината в размер на 2 800 000 лв.,като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 813 950 лв.

Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

23. Община Брезник няма просрочени задължения към 31.12.2019 г.

24. Утвърждава размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година - 30 000 лв.

25. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 11.

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот, участващ в УПИ I-24 кв. 5 по РП на с.Билинци и сключване на договор за продажба.

 

Поименно гласуване.

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 43

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

 

 

І. Утвърждава пазарната оценка на:

 

1. Незастроен поземлен имот, участващ в УПИ I-24, кв. 5 по РП на с. Билинци, община Брезник, област Перник, с площ от 30 кв.м и незастроен поземлен имот с площ 74 кв.в или обща площ 104 кв.м на стойност 558.10 лв. (петстотин петдесет и осем лева и 10 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот, участващ в УПИ II-24 кв. 5 по РП на с.Билинци и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 44

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен поземлен имот, участващ в УПИ II-24, кв. 5 по РП на с. Билинци, община Брезник, област Перник, с площ от 343 кв.в на стойност 1840.60 лв. (хиляда осемстотин и четиридесет лева и 60 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в гр.Брезник и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

Росен Огнянов не участва в гласуването поради конфликт на интереси.

С 11 гласа „за“, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 45

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

І. Утвърждава пазарната оценка на:

1. Незастроен поземлен имот, участващ в имот с идентификатор 06286.501.984, гр. Брезник, по КККР на гр. Брезник, община Брезник, ул. „ 9-ти септември“, УПИ V-984. кв.31 по РП на гр. Брезник, с площ 24 кв.м; на стойност 602.20 лв. (шестстотин и два лева 20 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на придаваем имот в Горна Секирна и сключване на договор за продажба

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 46

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36 от Закона за собствеността и чл.28 ал.1 т.2 и чл. 33 от НРПУРОИ, Общинският съвет Брезник,

 

І. Утвърждава пазарната оценка на:

 

1. Незастроен поземлен имот с № 502.108 по плана на новообразуваните имоти в местност Валога, с.Горна Секирна, одобрен със заповед № РД-1153/03.01.2006 г. на Областен управител на Област Перник и геодезическо заснемане, прието с Протокол № 9, решение III от 07.10.2019 г. на Общински Експертен съвет по УТ при Община Брезник с площ 622 кв.в на стойност 3920.31 лв. (три хиляди деветстотин и двадесет лева и 31 ст.). Сумата се облага с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за продажба за посочения имот.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020г

 

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 47

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет Брезник,

1. Приема Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Брезник за 2020 година.

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да публикува Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на интернет страницата на общината.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно допълнение и изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 48

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие разпоредбите на чл. 26 от ЗНА да се вземе следното решение:

 

1. Утвърждава проект за изменение на Наредбата за местни данъци, който да се обяви за обществено обсъждане в 30 дневен срок, считано от 20.01.2020г, както следва:

 

В раздел I

Данък върху недвижимите имоти

§1. В чл. 7, ал.(1) се изменя така:“С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлени имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

§2. В чл.12 а се правят следните промени:

а). В ал.(2) изречение второ след думите „възложителя на строежа“ се добавя „в двумесечен срок“

б). В ал.(7) се създава изречение второ:“Подадените данни по ал.(2) от един възложител ползват останалите възложители.“

§3. В чл. 17, ал.(4) се изменя така: „При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличието на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

В Раздел II

Данък върху наследствата

§4. В чл.30, ал.(2) се отменя.

В Раздел III

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

§5. В чл.32, ал.(3) се изменя така: „ Ал.(1) не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната“.

§6. В чл. 37 се създават нови ал.3 и ал.4 със следното съдържание:

Ал.(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал.(2), лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Ал.(4) Декларация по ал.(3) не се подава в случаите по чл.32 ал. (4) и (5) и чл.36, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

В Раздел IV

Данък върху превозните средства

§7. В чл. 40 се правят следните промени:

а). В ал.(3) се създава нова точка 5 със следния текст:„са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл.45, ал.(5).“

б). В ал.(4) текста се изменя така:“При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.25, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“

В Раздел V

Патентен данък

§7. В чл.48, ал.(1), т.2 след думите „на регистрация“ се добавя „при доставки на услуги по чл.97а и“

§8. В приложение №2 към чл.56, раздел V Патентен данък т.1 се изменя така:“ Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:

- За I-ва зона – 35 лв. на стая

- За II-ра зона – 30 лв. на стая

- За III-та зона – 25 лв. на стая

В Раздел VI

Туристически данък

§9. В чл.58 се правят следните промени:

а) ал.(3) се изменя така:“ Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.(2).“

б) Създава се нова ал.(4): Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за обмен на информация,чрез системата за информация, поддържана в изпълнение на чл. 5, ал.(5).

в) Създава се ал.(6):“ Данните по ал.(4) се получават от Министерството на финансите от общината в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл.5,ал.(5), и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на общината, или

2. чрез предоставен оторизиран достъп на общината до получената информация от Единната система за туристическа информация.

в). досегашната ал. (4) става ал. (7)

2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и предложения проекта за изменение на Наредбата за местни данъци да бъде внесен за утвърждаване от ОбС.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка относно изработване на проект - ПУП- ПР и ПЗ на улица с ОТ 18,19, 20 по РП на с.Долни Романци и обособяване на УПИ за малкоетажно жилищно строителство за ПИ № 22506.61.59 по КККР на с.Долни Романци - с начин на трайно ползване урбанизирана територия, която по действащия ОУП на Община Брезник попада извън урбанизираната територия.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 49

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 124б ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет Брезник:

1. Одобрява задание за проектиране на ПУП – план за регулация и план за застрояване на ПИ № 22506.61.59 по КККР на с.Долни Романци, Община Брезник с площ 621 кв.м. за обособяване на УПИ за малкоетажно жилищно строителство, при което да се измени и трасето на улица с ОТ 18, 19, 20.

2. Дава съгласие да бъде изработен проекта за частично изменение на ОУП на Община Брезник и ПУП на с.Долни Романци.

Проектът да се изготви при условията на чл. 134 ал. 3 от ЗУТ – едновременно на двата плана.

Проектът да се изготви при условията на чл. 124а ал. 5 от ЗУТ – по искане и за сметка на заинтересуваните лица.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно придобиване на първия етаж и мазе на търговски обект със ЗП 195кв.м. чрез прекратяване на съсобственост за ПИ с идентификатор 06286.501.999.1 по КККР гр. Брезник, пл 9-ти септември" № 2 с ГПК "Наркооп" гр.Брезник

Поименно гласуване.

С 9 гласа „за“ 3 против /В.Добринов, В.Петрова, В.Алексова/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 50

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 1 и ал. 2 ; чл. 3 ал. 2 т.2; чл. 34 ал. 1 и ал. 2; чл. 36 ал .1 т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3 ал. 1ц; чл. 15 ал. 1 т.1 и чл. 28 ал. 1 т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

1. Дава съгласието си за придобиване в собственост от Община Брезник на първия етаж и мазе на търговски обект, находящ се в сграда с идентификатор 06286.501.999.1 по КККР на гр.Брезник, със ЗП 195 кв.м. чрез закупуване от ГПК „Наркооп“ гр. Брезник, БУЛСТАТ 000372292 представлявана от Галина Първанова – председател, на обща стойност от 78 500 лв. определена от лицензиран оценител и утвърдена с Протокол от 09.01.2020г на УС на ГПК „Наркооп“ гр.Брезник.

2. Определя статут на ново придобития имот като публична общинска собственост.

3. Упълномощава кмета на Община Брезник да извърши последващи съгласно закона действия.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно приемане отчетен доклад за дейността на МКБППМН през 2019г

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 51

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 7 ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общинският съвет Брезник приема отчетния доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019г.

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно решение за обявяване на публичен търг за отдаване на помещения в имот, общинска собственост

Поименно гласуване.

Янка Хранова не участва в гласуването поради конфликт на интереси

С 11 гласа „за“, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 52

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.4, ал.1, и ал.2 от Наредбата за реда да придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Брезник, Общинският съвет Брезник:

І. Дава съгласието си за провеждане на търг за отдаване под наем на:

1.Помещение с площ 5.88 кв.м, намиращо се в сграда с идентификатор 06286.501.761.1, на първи етаж, намираща се в поземлен имот 06286.501.761 по КК и КР на гр. Брезник, представляващ УПИ XI“Ветеринарна лечебница“ кв. 8 по РП на гр. Брезник, ул. „Ангел Коцелянов“ №7. АОС №1973. Начална тръжна цена 7.23 лв., облагаеми с ДДС.

2.Помещение с площ 19.35 кв.м, намиращо се в сграда с идентификатор 06286.501.761.1, на втори етаж, намираща се в поземлен имот 06286.501.761 по КК и КР на гр. Брезник, представляващ УПИ XI“Ветеринарна лечебница“ кв. 8 по РП на гр. Брезник, ул. „Ангел Коцелянов“ №7. АОС №1973. Начална тръжна цена 23.80 лв., облагаеми с ДДС.

ІІ. Начин на провеждане на търга – търг с явно наддаване.

III. Определя комисия

IV. Възлага на Кмета на Общината организирането на процедурата по отдаване под наем и сключване на договори със спечелилите участници.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на официален печат на Община Брезник

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 53

На основание чл. 21 ал. 1 т. 21 от ЗМСМА и чл. 3 ал. 1 т. 20 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезник:

1. Одобрява, считано от 01.01.2020г официален печат за подпечатване на актовете и документооборота от Община Брезник след подписване от Кмета на общината, характеризиращ се със следните параметри и реквизити: има кръгла форма с диаметър 34мм, в средата е изобразен гербът на Община Брезник, който е ограден от окръжност с диаметър 22мм. Между двата кръга в горната половина е изписано „Община Брезник“, а в долната половина – „Кмет“. Двата текста са разположени концентрично вътрешно по дължината между двете окръжности и са разделени от двете страни с по един символ под формата на звезда.

2. Графичното изображение на печата.

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Иван Тинков относно предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 54

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл 3 ал. 1 т.7 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 39 ал. 4 и ал. 1; чл. 8 ал. 2 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, и чл. 31 ал. 5 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет Брезник:

1. Включва в Програмата за управление и разпореждане с имотите , общинска собственост, като в раздел Пети „Неземеделски имоти за отдаване под наем“ се добавя нова точка под № 70: 2/два/ броя помещения, намиращи се на 1-ви етаж, в коридора вдясно на сградата/кабинет непосредствено до директорския кабинет и кабинета намиращ се в дъното на коридора, в сграда с идентификатор 06286.501.1134 и с административен адрес – гр.Брезник, ул. „Андрей Михайлов“ № 75, по КККР на гр. Брезник.

2. Дава съгласието си за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от две години върху следния недвижим имот, частна общинска собственост:

- 2/два/ броя помещения, намиращи се на 1-ви етаж, в коридора вдясно:

а/ кабинет непосредствено до директорския кабинет

б/ кабинета намиращ се в дъното на коридора,

в сграда с идентификатор 06286.501.1134.1 и с административен адрес – гр.Брезник, ул. „Андрей Михайлов“ № 75, по КККР на гр. Брезник.

в полза на „Център за развитие на устойчиви общности“ с адрес – град София, ул. „Петър Парчевич“ № 37“Б“ с представител Станимира Хаджимитова, директор на Центъра за развитие на устойчиви общности“ град София.

3. Всички разходи, свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.

4. Възлага на кмета на Община Брезник изпълнението на решението и съответно сключването на договор между заинтересованите страни.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка по заявление от Живка Георгиева относно отпускане на еднократна помощ

Поименно гласуване.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 55

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

1. Отпуска сумата от 100 /сто/ лв. на Живка Георгиева, от бюджета на Общински съвет, за покриване на част от битови разходи.

2. Средствата да бъдат взети от § 42-14 – обезщетения и помощи по решение на ОбС.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата процедура.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно вземане на решение за удостоверяване на представителната власт в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник.

Поименно гласуване

С 12 гласа „ЗА“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 56

На основание чл. 21 ал.1 т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 ал. 1 т. 14 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезник:

1. Дава мандат на Васил Узунов – кмет на Община Брезник да представлява Община Брезник в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник, което ще се проведе на 06.02.2020г от 10,00 часа в сградата на ВиК гр. Перник /в случай на невъзможност да присъства да бъде заместван от упълномощено от него лице/.

2. Упълномощава Васил Михайлов Узунов за отстояването позициите на Община Брезник, съгласно квотата, по въпросите от дневния ред в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник както следва:

- По т. 1-ва от дневния ред – да гласува „ДА“

- По т. 2-ра от дневния ред /съответно подточки 2.1 и 2.2./ да гласува „ДА“

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 16 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3307467