Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 20.11.2019 г. /2-8/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

2

Гр.Брезник, 20.11.2019г

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на проектопредложение за съставяне на постоянни и временни комисии при Общински съвет Брезник за мандат 2019-2023г.

с 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №2

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 48 а 1 от ЗМСМА и чл. 22 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, Общинският съвет избира постоянни комисии към ОбС както следва:

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономическа политика, ТСУ, земеделие, екология, контрол върху дейността на дружествата с общинско участие, в състав:

- Росен Огнянов – председател

- Ваньо Добринов – зам.председател

- Веска Алексова

- Веселин Крумов

- Борислав Стоянов

- Янка Хранова

- Добринка Дойчева

2. Постоянна комисия по нормативна уредба, законност и обществен ред, в състав:

- Венета Петрова – председател

- Богиня Рабакова – зам.председател

- Мариола Попова

- Катя Йорданова

- Лина Симеонова

- Веска Алексова

- Росен Огнянов

3. Постоянна комисия по здравна и социална политика, култура, образование, вероизповедания, младежка дейност и спорт, в състав:

- Лина Симеонова – председател

- Катя Йорданова – зам.председател

- Мариола Попова

- Янка Хранова

- Богиня Рабакова

4. Постоянна комисия по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, в състав:

- Мариола Попова – председател

- Борислав Стоянов – зам.председател

- Венета Петрова

- Веселин Крумов

- Добринка Дойчева

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка относно изготвяне на проектопредложение за съставяне на постоянни и временни комисии при Общински съвет Брезник за мандат 2019-2023г.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №3

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 48 ал.1 от ЗМСМА и чл. 22 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет избира временна комисия по изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС-Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023г, със срок до 31.01.2020г в състав:

1. Богиня Рабакова

2. Венета Петрова

3. Катя Йорданова

4. Мариола Попова

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация на Община Брезник за мандат 2019-2023г.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е 4

На основание чл. 21 ал. 1 т.2 от ЗМСМА, във връзка с § 2 ал.1 от ЗР на Закона за изменение на ЗМСМА /ДВ бр. 79 от 2019г в сила от 08.10.2019г/ във връзка с § 153 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс /изм.и доп. ДВ бр. 21 от 12.03.2019г в сила от 12.03.2019г/ и във връзка с чл. 4 и 5 от Закона за администрацията, Общинският съвет Брезник:

Одобрява броя на кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 28.10.2019г :

- 1 брой кмет на кметство

- 19 броя кметски наместници

 

 

ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация на Община Брезник за мандат 2019-2023г.

С 12 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №5

На основание чл. 21 ал. 1 т.2 от ЗМСМА, във връзка с § 2 ал.1 от ЗР на Закона за изменение на ЗМСМА /В бр. 79 от 2019г в сила от 08.10.2019г/ във връзка с § 153 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс /изм.и доп.ДВ бр. 21 от 12.03.2019г в сила от 12.03.2019г/ и във връзка с чл. 4 и 5 от Закона за администрацията, Общинският съвет Брезник:

1. Одобрява структурата на общинска администрация Брезник за мандат 2019-2023г /приложение 1 и 2/

2. Одобрява 61 броя обща численост на списъчния персонал, в т.ч. 10 броя дофинансирани от собствени приходи и изравнителна субсидия и 67 броя несписъчен персонал /под черта/

3. Одобрява районите за административно обслужване, осъществявано от кметските наместници и кметове, по райони определени в приложение № 3.

4. Възлага на кмета на Община Брезник да разработи и утвърди Устройствен правилник и длъжностни разписания на общинската администрация в рамките на одобрената численост и структура на персонала не по-късно от 31.12.2019

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Брезник и на кмета на кметство с.Ноевци

С 10 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №6

На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с ПМС № 4 от 10.01.2019г: Общинският съвет Брезник:

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кмета на Община Брезник и кмета на кметство с.Ноевци, както следва:

№по

ред

Наименование на длъжността и населеното място

Размер на основната месечна заплата

До края на 2019г

1.

Кмет на Община Брезник

1500,00 лв.

2.

Кмет на кметство с.Ноевци

865,00 лв.

За 2020г

1.

Кмет на Община Брезник

1800,00 лв.

2.

Кмет на кметство с.Ноевци

960,00 лв.

2. Утвърждава допълнителни трудови възнаграждения за трудов стаж и професионален опит по 1% за всяка прослужена година на кмета на Община Брезник и кмета на кметство с.Ноевци

3. От начислените възнаграждения се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки съгласно Вътрешните правила за работна заплата в Община Брезник.

4. Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Брезник.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно продължителността на работното време и възнаграждение на председателя на ОбС Брезник.

С 10 гласа „за“ Общинският съвет взе

Р Е Ш Е Н И Е №7

На основание чл. 26 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредбите на чл. 11 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезник:

1. Определя продължителност на работно време на председателя на ОбС Брезник 8 /осем/ часа дневно при петдневна работна седмица и възнаграждение в размер на 80% /осемдесет процента/ от основното трудово възнаграждение на кмета на Община Брезник.

2. При промяна на основното месечно възнаграждение на кмета на общината в съответствие с действащите нормативни актове на министерски съвет се извършва промяна на основното месечно възнаграждение и на председателя на ОбС.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно определяне размера на възнаграждението на общинските съветници.

С 10 гласа „за“ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №8

На основание чл. 34 ал. 1 и ал.2 т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14 ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет Брезник определя възнаграждения на общинските съветници при ОбС Брезник за мандат 2019-2023г в размер от 60% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Иван Тинков/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

30.07.2021 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 2600-7 /7/ от 30.07.2021 г. Община Брезник, дирекция ...

Петък, 30 Юли 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

07.06.2021 г. Инвестиционно предложение от „Мегастрой“ ООД за изграждане на „Спомагателен обор“ за отглеждане на 800 броя овце и техните приплоди в ...

Понеделник, 7 Юни 2021

прочетете повече

Уведомление за инвестиционно предложение

  20.05.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, ул. ...

Четвъртък, 20 Май 2021

прочетете повече

Проект на Краткосрочна програма за насър

  Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Брезник ...

Четвъртък, 29 Април 2021

прочетете повече

Съобщение от Басейнова дирекция за издав

21.04.2021 г. Съобщение от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Относно: Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Брезник, за издаване на разрешително за...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „Р

  21.04.2021 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение От Община Брезник седалище и адрес ...

Сряда, 21 Април 2021

прочетете повече

Покана за публично обсъждане на Проект н

    Уважаеми дами и господа, във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Брезник ...

Четвъртък, 1 Април 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Списък на категориите информация, класиф

Със заповед №28/14.01.2011 г. на Кмета на Общината е обявен Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна ...

Понеделник, 17 Януари 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

Произволно изображение

9.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 3196399