Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.09.2019 г. /906-913/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 10

30.09.2019 год.

ПЪРВА ТОЧКА: Избирането на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Ноевци

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №906

На основание чл.21 ал.2, чл.42 ал.6 и 8 от ЗМСМА ; Чл. 161. (1) от ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК т. 45 и 46, Общинският съвет – Брезник:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ноевци - Снежана Методиева Славова, считано от деня, следващ датата на регистрация за участие в изборите на 27.10.2019г. на Асен Иванов Асенов, до обявяване резултатите за избор на кмет на кметство Ноевци.

2. За времето през което ще съвместява и длъжността си с кмет на кметство, определя допълнително месечно възнаграждение на Снежана Методиева Славова, в размер на 300.00лв./триста лева/.

ВТОРА ТОЧКА: Уведомление от Кмета на общината, относно определяне на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Брезник

С 9 гласа „за”, 3 против /Д.Стоилова, В.Добринов, В.Петрова/ и 2 въздържали се /Ив.Тинков и Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №907

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 , във връзка с чл. 42 ал. 8, 6 и 11 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник избира ИВАН ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ за изпълняващ длъжността кмет на общината за времето от 26.10.2019г до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка, относно избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Д. Секирна, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Велковци и Слаковци, във връзка с предстоящите местни избори

С 12 гласа „за“ и 1 против /Венета Петрова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №908

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и във връзка с чл. 42 ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

І. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство за периода от 25.10.2019г до полагане на клетва на новоизбрания кмет на Община Брезник, както следва:

1. Марийка Стефанова Николова – за кметство Долна Секирна

2. Иван Стойнев Таков – за кметство Кошарево

3. Росица Николайчева Димитрова – за кметство Бегуновци

4. Надя Михайлова Миланова - за кметство Слаковци

5. Наталия Арсова Панова – за кметство Велковци

6. Никола Йорданов Борисов – за кметство Гигинци

ІІ. На посочените кметски наместници да се заплати по 15 лв. допълнително възнаграждение за всеки присъствен ден в посочените кметства, след представяне на справка в касата на общината.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019 г.

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №909

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2019 г. съгласно приложение №1.

Промяната засяга обекти на стойност 976 308 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

Компенсирана промяна по бюджета за 2019 г. на Община Брезник, както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи с 13 852 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 4 092 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 4 092 лв.

1.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 9 580 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 9 580 лв.

1.3. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Дейност 759 „Други дейности по културата”

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 180 лв.

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 180 лв.

2. Намалява разходи с 13 852 по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

2.1. Функция „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 2 800 лв.

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 2 800 лв.

2.2. Функция „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“

Дейност „Център за настаняване от семеен тип“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 1 000 лв.

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 1 000 лв.

2.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 10 000 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 10 000 лв.

2.4 Функция „Икономически дейности и услуги“

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 52 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 52 лв.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Петковден - духовен празник на град Брезник

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №910

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите законови действия за обявяване на 14.10.2019 г. /понеделник - Петковден/ - Духовен празник на град Брезник, за празничен и неприсъствен ден за общинските структури и неучебен и неприсъствен ден за учебните заведения на територията на община Брезник.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Прекратяване на концесионен договор от 02.10.2015г. за язовир „Кошарево“, представляващ имот с № 000193, землището на село Кошарево, община Брезник, с концесионер „ДОНВИС“ ЕООД, поради неспазване на задълженията по чл. 5.1.2. от концесионен договор

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №911

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.146, ал.2 от Закона за концесиите и чл.8.1 от раздел ІV „Неизпълнение, санкции” от концесионен договор от 02.10.2015 г. вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №2090 от 07.10.2015 г. , акт №34, т.3, дело №1321/2015 г. Общинският съвет гр. Брезник:

1. Прекратява едностранно концесионен договор от 02.10.2015 г. вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №2090 от 07.10.2015 г. , акт №34, т.3, дело №1321/2015 г. и анекс от 07.12.2015 г. с „ДОНВИС” ЕООД за предоставяне на концесия на ЯЗОВИР „КОШАРЕВО”, представляващ имот с №000193, публична общинска собственост (АОС №518/19.10.2009 г.)

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички последващи и законосъобразни действия, включително и действия по събиране на неустойка в размер на 50% от дължимата концесионна сума.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Прекратяване на концесионен договор № 678/2015г. за язовир „Завала“, представляващ имот с № 000064, землището на село Завала, община Брезник, с концесионер „Грийн Енерджи Партнърс“ ЕООД на основание чл.8, поради неспазване на задълженията по чл. 5.1.2. и чл. 6.2.1от концесионен договор

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №912

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.146, ал.2 от Закона за концесиите и чл.8.1 от раздел ІV „Неизпълнение, санкции” от концесионен договор №678/13.07.2015 г., Общинският съвет гр. Брезник:

1. Прекратява едностранно концесионен договор №678/13.07.2015 г. с „Грийн Енерджи Партнърс” ЕООД за предоставяне на концесия на ЯЗОВИР „ЗАВАЛА”, представляващ имот с №000064, публична общинска собственост (АОС №57/08.06.1999 г.)

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички последващи и законосъобразни действия, включително и действия по събиране на неустойка в размер на 50% от дължимата концесионна сума.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка, относно Отчет за дейността на ОбС Брезник и неговите комисии

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №913

На основание чл. 21 ал. 2 и във връзка с чл. 27 ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник приема Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.09.2019г.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Обявления на заповеди и решения за израб

  15.01.2021 О Б Я В Л Е Н И Е Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл.124 б, ал.2 о...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Проект за изменение и допълнение на Нар

Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги съгласно ...

Петък, 15 Януари 2021

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Четвъртък, 17 Декември 2020

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Вторник, 27 Октомври 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

Заповеди на Директора на Областна дирекц

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за...

Вторник, 20 Октомври 2020

прочетете повече

проект на заповед за обявяване на защите

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал...

Вторник, 13 Октомври 2020

прочетете повече

НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020

  МКБППМН - ОБЩИНА БРЕЗНИК, В ПАРТНЬОРСТВО СЪС СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. БРЕЗНИК И ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ с. НОЕВЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ ...

Четвъртък, 17 Септември 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение за „И

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и ре...

Вторник, 21 Юли 2020

прочетете повече

Информация за преценяване на необходимос

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 ...

Вторник, 14 Юли 2020

прочетете повече

Протокол №2 от 13.05.2020 г. за определя

21.05.2020 г. Протокол №2 от 13.05.2020 г. на комисия за определяне на полагащата се площ за наемане на пасища, мери и ...

Четвъртък, 21 Май 2020

прочетете повече

Обявление за предоставяне на услуги за п

15.04.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга ...

Сряда, 15 Април 2020

прочетете повече

Обява за инвестиционно предложение „Реку

18.12.2019 г. О Б Я В А до заинтересованите лица и обществеността от Община Брезник Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно ...

Сряда, 18 Декември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече
next
prev

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg;

kmet@breznik.egov.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://data.egov.bg/

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

5.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 2254479