Община Брезник

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Решения на ОбС от 30.09.2019 г. /906-913/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Р Е З Н И К

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л

№ 10

30.09.2019 год.

ПЪРВА ТОЧКА: Избирането на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Ноевци

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №906

На основание чл.21 ал.2, чл.42 ал.6 и 8 от ЗМСМА ; Чл. 161. (1) от ИК и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК т. 45 и 46, Общинският съвет – Брезник:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ноевци - Снежана Методиева Славова, считано от деня, следващ датата на регистрация за участие в изборите на 27.10.2019г. на Асен Иванов Асенов, до обявяване резултатите за избор на кмет на кметство Ноевци.

2. За времето през което ще съвместява и длъжността си с кмет на кметство, определя допълнително месечно възнаграждение на Снежана Методиева Славова, в размер на 300.00лв./триста лева/.

ВТОРА ТОЧКА: Уведомление от Кмета на общината, относно определяне на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Брезник

С 9 гласа „за”, 3 против /Д.Стоилова, В.Добринов, В.Петрова/ и 2 въздържали се /Ив.Тинков и Ст.Велков/ ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №907

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 , във връзка с чл. 42 ал. 8, 6 и 11 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник избира ИВАН ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ за изпълняващ длъжността кмет на общината за времето от 26.10.2019г до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка, относно избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Д. Секирна, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Велковци и Слаковци, във връзка с предстоящите местни избори

С 12 гласа „за“ и 1 против /Венета Петрова/, ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №908

На основание чл. 21 ал. 1 т.23 и във връзка с чл. 42 ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет Брезник:

І. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство за периода от 25.10.2019г до полагане на клетва на новоизбрания кмет на Община Брезник, както следва:

1. Марийка Стефанова Николова – за кметство Долна Секирна

2. Иван Стойнев Таков – за кметство Кошарево

3. Росица Николайчева Димитрова – за кметство Бегуновци

4. Надя Михайлова Миланова - за кметство Слаковци

5. Наталия Арсова Панова – за кметство Велковци

6. Никола Йорданов Борисов – за кметство Гигинци

ІІ. На посочените кметски наместници да се заплати по 15 лв. допълнително възнаграждение за всеки присъствен ден в посочените кметства, след представяне на справка в касата на общината.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка относно Промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019 г.

Поименно гласуване

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №909

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет гр.Брезник одобрява промяната в поименния списък за капиталови разходи през 2019 г. съгласно приложение №1.

Промяната засяга обекти на стойност 976 308 лв.

Промяната не засяга останалите обекти в списъка.

Компенсирана промяна по бюджета за 2019 г. на Община Брезник, както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.Увеличава разходи с 13 852 лв. по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

1.1. Функция „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 4 092 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 4 092 лв.

1.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 9 580 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 9 580 лв.

1.3. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Дейност 759 „Други дейности по културата”

§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ 180 лв.

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ 180 лв.

2. Намалява разходи с 13 852 по функции, дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:

2.1. Функция „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 2 800 лв.

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 2 800 лв.

2.2. Функция „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“

Дейност „Център за настаняване от семеен тип“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 1 000 лв.

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 1 000 лв.

2.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ 10 000 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 10 000 лв.

2.4 Функция „Икономически дейности и услуги“

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”

§ 52-00 „Придобиване на материални дълготрайни активи“ 52 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 52 лв.

ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка относно Петковден - духовен празник на град Брезник

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №910

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС Брезник упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите законови действия за обявяване на 14.10.2019 г. /понеделник - Петковден/ - Духовен празник на град Брезник, за празничен и неприсъствен ден за общинските структури и неучебен и неприсъствен ден за учебните заведения на територията на община Брезник.

ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка относно Прекратяване на концесионен договор от 02.10.2015г. за язовир „Кошарево“, представляващ имот с № 000193, землището на село Кошарево, община Брезник, с концесионер „ДОНВИС“ ЕООД, поради неспазване на задълженията по чл. 5.1.2. от концесионен договор

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №911

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.146, ал.2 от Закона за концесиите и чл.8.1 от раздел ІV „Неизпълнение, санкции” от концесионен договор от 02.10.2015 г. вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №2090 от 07.10.2015 г. , акт №34, т.3, дело №1321/2015 г. Общинският съвет гр. Брезник:

1. Прекратява едностранно концесионен договор от 02.10.2015 г. вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №2090 от 07.10.2015 г. , акт №34, т.3, дело №1321/2015 г. и анекс от 07.12.2015 г. с „ДОНВИС” ЕООД за предоставяне на концесия на ЯЗОВИР „КОШАРЕВО”, представляващ имот с №000193, публична общинска собственост (АОС №518/19.10.2009 г.)

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички последващи и законосъобразни действия, включително и действия по събиране на неустойка в размер на 50% от дължимата концесионна сума.

СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка относно Прекратяване на концесионен договор № 678/2015г. за язовир „Завала“, представляващ имот с № 000064, землището на село Завала, община Брезник, с концесионер „Грийн Енерджи Партнърс“ ЕООД на основание чл.8, поради неспазване на задълженията по чл. 5.1.2. и чл. 6.2.1от концесионен договор

Поименно гласуване.

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №912

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.146, ал.2 от Закона за концесиите и чл.8.1 от раздел ІV „Неизпълнение, санкции” от концесионен договор №678/13.07.2015 г., Общинският съвет гр. Брезник:

1. Прекратява едностранно концесионен договор №678/13.07.2015 г. с „Грийн Енерджи Партнърс” ЕООД за предоставяне на концесия на ЯЗОВИР „ЗАВАЛА”, представляващ имот с №000064, публична общинска собственост (АОС №57/08.06.1999 г.)

2. Упълномощава Кмета на Община Брезник да предприеме всички последващи и законосъобразни действия, включително и действия по събиране на неустойка в размер на 50% от дължимата концесионна сума.

ОСМА ТОЧКА: Докладна записка, относно Отчет за дейността на ОбС Брезник и неговите комисии

С 13 гласа „за” ОбС взе

Р Е Ш Е Н И Е №913

На основание чл. 21 ал. 2 и във връзка с чл. 27 ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Брезник приема Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.09.2019г.

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Л.Любомирова/ /Виолета Младенова/

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Община Брезник обявява конкурс за длъжно

ОБЯВА Община Брезник на основание чл.10а, ал.1 и ал .2 от Закона за държавния служител, чл.13 ал.1 и чл.14, ал....

Сряда, 20 Ноември 2019

прочетете повече

Обява от Община Брезник за инвестиционно

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА БРЕЗНИК На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въз...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

Проект за допълнение и изменение на Прил

Проект за допълнение и изменение на Приложение 1 към чл.5, ал.3 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, ...

Понеделник, 18 Ноември 2019

прочетете повече

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директо

ЗАПОВЕД №РД-394/04.11.2019 г. на Директора на ОД“Земеделие“ - Перник, относно определяне на състав на комисиите по землища за сключването на ...

Четвъртък, 14 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие”

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: - ...

Вторник, 12 Ноември 2019

прочетете повече

Заповеди на Директора на ОД “Земеделие“

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие” – Перник, относно одобряване на разпределението на масивите за ползване в землищата на: -...

Петък, 25 Октомври 2019

прочетете повече

Обявления на заповеди и решения за израб

23.10.2019 г.   О Б Я В Л Е Н И Е № 7000-371 /3/ от 23.10.2019 г. ...

Сряда, 23 Октомври 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява търг за отдаване

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-763/19.09.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост и учредяване на ...

Сряда, 25 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник на основание Заповед № Р

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-710/04.09.2019 год. обявява 1. Процедура по провеждане на търг с тайно наддав...

Четвъртък, 5 Септември 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява Процедура по възл

Община Брезник на основание Заповед № РД_2-670/21.08.2019 год. обявява Процедура по възлагане на добив на дървесина от горските територии, общ...

Четвъртък, 22 Август 2019

прочетете повече

Заповед на Директора на ОД “Земеделие“

Областна дирекция „Земеделие“ – Перник З А П О В Е Д № РД-232/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал....

Понеделник, 5 Август 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална усл...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Община Брезник обявява прием на документ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга...

Четвъртък, 25 Юли 2019

прочетете повече

Стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С

ОБЯВЛЕНИЕ   На 01.07.2019 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.040-0025-С01 „Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.040 ...

Петък, 28 Юни 2019

прочетете повече

Обявление относно Разрешение на министър

  Обявление относно Разрешение №515/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали в площ "Бабица"...

Четвъртък, 20 Юни 2019

прочетете повече

Свободни площи за реклама

СВОБОДНИ ПЛОЩИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ В ГР. БРЕЗНИК   1. Двустранна, намираща се до бензиностанцията, м. „Азнатарица”, между двата моста, от ...

Четвъртък, 15 Декември 2011

прочетете повече

Посетители онлайн

В момента има 13 посетителя в сайта

Контакти

Адрес: гр.Брезник 2360

ул. Елена Георгиева №16

E-mail: obshtina_breznik@abv.bg

Телефони:

Община - 07751/ 24-34

Централа - 07751/ 20-10; 20-34

Факс - 07751/ 38-45

Личен състав - 07751/99-71

 

Лице, отговарящо за защита на личните данни:

Иван Бъчваров - заместник-кмет

тел. 07751/2010 в.105

e-mail: ivan_bachvarov@abv.bg


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Административен регистър http://iisda.government.bg/

Портал за отворени данни https://opendata.government.bg/organization/obshtina-breznik

Държавен фонд "Земеделие" http://www.dfz.bg/

Общинска избирателна комисия https://oik1408.cik.bg/

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Времето

нова възможност за вас

Чрез телефонната слушалка в долния десен ъгъл на страницата имате безплатна връзка със служители от общината или възможност да изпратите съобщение, чрез пощенския плик.

Произволно изображение

10.jpg

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 1631503